Kto je partnerom verejného sektora "v skratke"

 • Ten kto prijíma majetok, majetkové práva alebo práva od „verejného sektora“ alebo zdravotnej poisťovne (napr. kúpa budovy od obce)
 • Ten, kto nadobúda pohľadávku voči „verejnému sektoru“ 
 • Dodávateľ a subdodávateľ vo verejnom obstarávaní
 • Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti
 • Ten, kto získava peniaze z rozpočtov, eurofondy, investičné stimuly alebo peniaze od vybraných právnických osôb a s nimi prepojených osôb, 
 • Ten, kto získava peniaze od zdravotne poisťovne
 • Ten, kto získava peniaze od PPA v segmente poľnohospodárstva
 • Zdravotná poisťovňa
 • Držiteľ banského či geologického oprávnenia
 • Držiteľ oprávnenia na podnikanie v energetike
 • Veriteľ v konkurznom konaní, ak má pohľadávku nad 1 mil. EUR a chce sa vyhnúť režimu spriazneného veriteľa
 • Správca výberu mýta a úhrady diaľničnej známky

Kto je partnerom verejného sektora - legálna definícia

Partnerom verejného sektora je fyzická osoba a právnická osoba: 

1. Ktorá je prijímateľom finančných prostriedkov (i) zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho účelového fondu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, z rozpočtu obce, z rozpočtu vyššieho územného celku, z európskych štrukturálnych a investičných fondov, (ii) od právnickej osoby zriadenej zákonom, od právnickej osoby, ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom, ktorá je kontrolovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom alebo v ktorej štát, obec, vyšší územný celok alebo právnická osoba zriadená zákonom vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu, (iii) od zdravotnej poisťovne alebo (iv) prijíma štátnu pomoc alebo investičnú pomoc, 

2. Ktorá je prijímateľom plnenia, ktorého predmetom je majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva štátu, verejnoprávnej inštitúcie, obce, vyššieho územného celku, právnickej osoby zriadenej zákonom alebo od právnickej osoby, ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom, ktorá je kontrolovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom alebo v ktorej štát, obec, vyšší územný celok alebo právnická osoba zriadená zákonom vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu, alebo od zdravotnej poisťovne, 

3. Ktorá uzatvára zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu podľa zákona o verejnom obstarávaní, 

4. Ktorá je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý má so zdravotnou poisťovňou uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, 

5. Ktorá sa povinne zapisuje do registra podľa osobitného predpisu (v súčasnosti ide o zdravotné poisťovne, držiteľov banského oprávnenia, zhotoviteľ geologických prác, osoba poverená správcom výberu mýta, osoba poverená správcom výberu úhrady diaľničnej známky, 

6. Na ktorú bola postúpená alebo inak nadobudla pohľadávku voči štátu, štátnemu fondu, verejnoprávnej inštitúcii, obci, vyššiemu územnému celku alebo právnickej osobe zriadenej zákonom, 

7. Ktorá priamo alebo prostredníctvom ďalších osôb dodáva osobám podľa prvého až piateho bodu tovary alebo služby alebo nadobúda od nich majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva a súčasne vie alebo má vedieť, že ňou poskytované plnenia alebo nadobúdaný majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva súvisia so zmluvou podľa písmena d), t.j. subdodávateľ. 

Finančný limit pre splnenie pozície Partnera verejného sektora

Dôležitým atribútom v protischránkovom zákone je de minimis prístup. Teda pozíciu partnera verejného sektora PVS, resp. povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora RPVS majú len tie subjekty, ktoré čerpajú verejné zdroje v jednorázových sumách 100 000 Eur a viac, resp. 250 000 Eur a viac v kalendárnom roku pri opakovaných plneniach. Ak čerpáte verejné zdroje v nižších sumách, nevzťahujú sa na vás povinnosti PVS. 

Status PVS a povinnosti registrácie do RPVS majú však aj subjekty, ktoré kupujú majetok z verejného sektora nad 100 000 Eur (napr. mesto predáva pozemky, či budovu). Dokonca stačí ak sa nadobúdajú len práva a nie samotné vlastníctvo (napr. ak verejný sektor prenajíma majetok v súčte nájomného nad 100 000 tis Eur za rok).

Osobitnou kategóriou sú tzv. licencie (napr. v zmysle geologického zákona). 

Tip pre Vás: 

Ak čerpáte alebo chcete čerpať verejné zdroje v sumách nad 100 000 eur a nie ste si istý či spĺňate pozíciu PVS a máte s touto pozíciou spojené povinnosti dohodnite si konzultáciu na tel. čísle 0238 102 974. Získate informácie o vašich povinnostiach a vôbec možnostiach, resp. o všetkom čo potrebujete vedieť. Viac o službách spojených s RPVS sa dočítate na tejto stránke

Lehoty na zápis PVS do registra partnerov verejného sektora 

Ak chcete začať čerpať verejného zdroje 

Je potrebné aby ste vašu firmu ako PVS zapísali do registra pred podpisom zmluvy (po výhre zákazky, grantu či dotácie) Je teda vo vašom záujme aby ste si čím skôr našli oprávnenú osobu, ktorá bude ochotná uskutočniť verifikáciu a zapísať vás do registra. V prípade záujmu môžete využiť službu: Zápis firmy do RPVS 

Povinnosti partnera verejného sektora 

Ak ako partner verejného sektora chcete začať čerpať alebo aj naďalej mať prístup k verejným zdrojom musíte byť v prvom rade zapísaný v registri partnerov verejného sektora - RPVS. Zápisu do registra predchádza verifikačný proces, ktorý môže urobiť len oprávnená osoba. Oprávnenými osobami sú len advokát, banka, auditor, daňový poradca alebo notár. Teda aj naša advokátska kancelária je oprávnenou osobou a vieme pre vás zabezpečiť verifikáciu a zápis do registra partnerov verejného sektora. Oprávnenej osobe plynú zo zákona mnohé povinnosti a sankcie. 

Povinnosti PVS vo vzťahu k oprávnenej osobe  

1. Súčinnosť PVS s oprávnenou osobou  

Vy ako partner verejného sektora ste povinný poskytnúť oprávnenej osobe súčinnosť pri overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod. Ak tak neurobíte, oprávnená osoba môže ukončiť s vami spoluprácu a nechať sa z registra vymazať. Ak dôjde k výmazu oprávnenej osoby na jej návrh, ste povinný zabezpečiť zápis novej oprávnenej osoby najneskôr do 30 dní od jej výmazu. "Nová" oprávnená osoba musí uskutočniť identifikáciu konečného užívateľa výhod. 

2. Povinnosť bezodkladne informovať oprávnenú osobu o zmenách

Ak dôjde k zmene konečného užívateľa výhod, tak vy ako partner verejného sektora ste povinný bezodkladne o tom  informovať vašu oprávnenú osobu. Tá má povinnosť oznámiť túto zmenu súdu do 60 dní odo dňa, kedy k zmene došlo, a doložiť k návrhu na zápis zmeny aj verifikačný dokument. 

3. Spoluzodpovednosť za správnosť zapísaných údajov v RPVS

Za správnosť údajov zapísaných v registri, identifikáciu konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod zodpovedá partner verejného sektora a oprávnená osoba zapísaná v registri.  Porušenie tejto povinnosti môže viesť k uloženiu pokuty, výmazu z registra, diskvalifikácii štatutárnych orgánov. 

4. Hodnoverné preukazovanie pravdivosti a úplnosti údajov o KUV

PVS je povinný v konaní podľa § 12 zákona hodnoverne preukázať, že údaje o konečnom užívateľovi výhod zapísané v registri sú pravdivé a úplné.  Dôkazné bremeno je teda "v rukách" PVS dôkazného bremena môže viesť k výmazu PVS z registra. 

Zápis do RPVS a splnenie povinnosti vyplývajúcej z protischránkového zákona 

Ak aj vy ste partnerom verejného sektora a potrebujete si splniť vyššie uvedené povinnosti obráťte sa na nás. Služby zápisu do RPVS s verifikáciou vám vieme zabezpečiť  za  poplatok od 400 eur. Táto cena platí v prípade slovenských subjektov s jednoduchou vlastníckou štruktúrou. V prípade komplikovanejších zahraničných štruktúr môže byť cena vyššia s poukazom na konkrétny prípad. 

Ak máte záujem o viac informácií zavolajte nám na tel. číslo: 0238 102 974 a dohodnime si osobnú konzultáciu.

 
 

Dočítali ste článok zo seriálu: Zákon o partneroch verejného sektora - protischránkový zákon, v ktorom boli publikované tieto články: 

Zákon o registri partnerov verejného sektorara

Partner verejného sektora

Register partnerov verejného sektora 

Oprávnená osoba na zápis do registra partnerov verejného sektora 

Konečný užívateľ výhod 

Sankcie a trestnoprávna zodpovednosť vyplývajúce z protischránkového zákona