Ochrana osobných údajov

Informácie podľa čl. 13 a čl. 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade s § 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zabezpečenie ochrany osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb a dôverné zaobchádzanie s osobnými údajmi je pre nás veľmi dôležité, a preto kladieme dôraz na súlad spracúvania osobných údajov dotknutých osôb s platnými právnymi predpismi a princípmi a požiadavkami z nich vyplývajúcimi. Cieľom tohto dokumentu je informovať dotknuté osoby o spracúvaní a ochrane osobných údajov, a to predovšetkým:

• zabezpečiť, aby dotknuté osoby presne vedeli, aké osobné údaje ako Prevádzkovateľ zhromažďujeme, prečo ich zhromažďujeme a používame a komu ich poskytujeme;

• objasniť spôsob, akým používame osobné údaje poskytnuté dotknutými osobami na to, aby sme mohli ponúkať a poskytovať naše služby čo najprofesionálnejšie;

• oboznámiť dotknuté osoby s ich právami a možnosťami, pokiaľ ide o osobné údaje, ktoré o nich zhromažďujeme a spracovávame, ako aj s tým, ako sa staráme o ochranu súkromia dotknutých osôb.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“ alebo aj len „GDPR“) a tými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), ktoré sa na nás vzťahujú (najmä § 78), zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „Zákon o advokácii“) (§ 18), ako aj ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Dodržiavame Kódex správania prijatý Slovenskou advokátskou komorou (ďalej aj len „SAK”), ktorý bližšie vysvetľuje spracúvanie osobných údajov advokátmi. S Kódexom správania SAK sa môžete oboznámiť na webovom sídle SAK: www.sak.sk/gdpr.

1. Informácie o prevádzkovateľovi 

Prevádzkovateľom a spracovateľom osobných údajov je Advokátska kancelária – spoločnosť: Advokátska kancelária Marônek & Partners s.r.o., so sídlom Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava, IČO: 47 234 661, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel B, vložka č. 73910/B  konajúca prostredníctvom JUDr. Ján Marônek, advokát a konateľ.

web: www.maronekpartners.sk  (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“ alebo ako „Advokátska kancelária“ alebo aj ako „Advokát“).

Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať telefonicky na tel.: +421 238 102 974, alebo emailom na info@maronekpartners.sk  alebo poštou na adresu nášho sídla (Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava), pričom kontaktnou osobou je:  JUDr. Ján Marônek, advokát a konateľ

2. Prečo spracúvame osobné údaje

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

▪ poskytovať právne služby našim klientom a vykonávať advokátske povolanie podľa Zákona o advokácii, ako aj poskytovať iné ako právne služby podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „Zákon o registri partnerov verejného sektora“) (ďalej právne služby a iné ako právne služby spoločne ako „služby“);

▪ plniť rôzne zákonné, stavovské a zmluvné povinnosti a

▪ chrániť oprávnené záujmy nás, našich klientov a iných osôb.

3. Ako o Vás získavame osobné údaje a kto je dotknutá osoba

Ak ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu, neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať vplyv na našu schopnosť poskytnúť primerané právne poradenstvo alebo vo výnimočných prípadoch môže mať za následok aj vznik našej povinnosti odmietnuť poskytnutie právneho poradenstva. Osobné údaje o našich klientoch alebo o iných fyzických osobách môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.

Ak nie ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame od našich klientov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov, ako napr. vyžiadaním od orgánov verejnej moci, výpisom z verejných registrov, zákonným získavaním dôkazov v prospech klienta a pod. V takom prípade o Vás môžeme osobné údaje získavať bez informovania a aj proti Vašej vôli na základe nášho zákonného oprávnenia a povinnosti vykonávať advokáciu v súlade so Zákonom o advokácii.

V nadväznosti na vyššie uvedené je tzv. dotknutou osobou každá fyzická osoba, ktorá nám ako Prevádzkovateľovi poskytuje osobné údaje v súvislosti s využívaním právnych služieb, či iných ako právnych služieb, alebo v súvislosti s prejaveným záujmom o takéto služby (t. j. klient alebo potenciálny klient), alebo ktorej osobné údaje spracúvame ako Prevádzkovateľ, no tieto osobné údaje nám ako Prevádzkovateľovi neboli poskytnuté priamo dotknutou osobou. Dotknutou osobou je aj fyzická osoba konajúca v mene právnickej osoby, ak táto fyzická osoba poskytuje svoje osobné údaje v súvislosti s poskytovaním služieb Prevádzkovateľa alebo v súvislosti s prejaveným záujmom o takéto služby, alebo fyzická osoba, na ktorú ako na zamestnanca či ako na spolupracovníka nášho klienta alebo inej tretej osoby oprávnene a zákonne poskytne osobné údaje jej zamestnávateľ alebo obchodný partner.

Dotknutými osobami sú teda najmä:

(1) osoby, ktorým poskytujeme služby (t. j. klienti), ktorí sú fyzickými osobami,

(2) zástupcovia našich obchodných partnerov, klientov a dodávateľov, ktorí sú fyzickými osobami,

(3) iné osoby, ktorých osobné údaje sme získali od našich klientov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov, ako napr. vyžiadaním od orgánov verejnej moci, výpisom z verejných registrov, zákonným získavaním dôkazov v prospech klienta pri výkone advokácie a pod.

Podmienky ochrany osobných údajov uvedené v tomto dokumente sa nevzťahujú na zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu priamo pre našu Advokátsku kanceláriu ako Prevádzkovateľa.

 4. Akým spôsobom a aké údaje ako Prevádzkovateľ o dotknutých osobách spracúvame

Ako Prevádzkovateľ zhromažďujeme osobné údaje o dotknutých osobách rôznymi spôsobmi, či už prostredníctvom telefónu, faxu, e-mailu, pri osobnom stretnutí v súvislosti s poskytovaním služieb a/alebo v rámci interakcie prebiehajúcej s klientmi a/alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov, prípadne prostredníctvom sociálnych sietí, internetových aplikácií a pod.

V tomto kontexte by sme radi upozornili, že naša Advokátska kancelária nie je považovaná za prevádzkovateľa, ak získa osobné údaje náhodným spôsobom bez predchádzajúceho určenia účelov a prostriedkov spracúvania. Môže ísť o situácie, kedy sú našej Advokátskej kancelárii poskytnuté osobné údaje omylom, nedopatrením, špekulatívnym spôsobom, alebo sú jej poskytnuté také osobné údaje, o ktoré nežiadala a nemá záujem tieto osobné údaje ďalej spracúvať na žiadne účely, pričom uchovanie takýchto údajov (napr. z dôvodu ich vrátenia oprávnenej osobe alebo ich vymazania v primeranej lehote) nepredstavuje spracúvanie osobných údajov podľa Nariadenia GDPR.

Práve v závislosti od povahy nášho vzťahu ako Prevádzkovateľa s dotknutou osobou zhromažďujeme osobné údaje/kategórie osobných údajov v rozsahu potrebnom na výkon advokácie podľa Zákona o advokácii a iných advokátskych predpisov, ako aj v rozsahu potrebnom na plnení povinností podľa Zákona o registri partnerov verejného sektora, pričom ich rozsah je závislý od konkrétnej dotknutej osoby a konkrétnych poskytovaných právnych služieb alebo iných ako právnych služieb.

Osobné údaje, ktoré spracúvame, sú prevažne identifikačné údaje, ako napríklad meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje, ako napríklad telefóne číslo, e-mailová adresa, faxové číslo, bankové údaje a iné údaje Vami poskytnuté alebo získané v súlade s vyššie uvedeným a nevyhnutné na riadne a včasné poskytnutie našich služieb.

5. Na aké účely a na akom právnom základe spracúvame ako Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb

5.1 Spracúvanie osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo k tomu, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy

Vyššie uvedený právny základ sa týka spracúvania Vašich osobných údajov na nasledovné účely:

a. Na uzatvorenie platnej zmluvy medzi našou Advokátskou kanceláriou a dotknutou osobou a na účely jej riadneho plnenia oboma zmluvnými stranami v súlade s dohodnutými podmienkami, t. j. k plneniu Zmluvy o poskytovaní právnych služieb uzatvorenej medzi našou Advokátskou kanceláriou ako prevádzkovateľom a dotknutou osobou ako klientom, prípadne Dohody o plnení povinností oprávnenej osoby podľa Zákona o registri partnerov verejného sektora uzatvorenej medzi Prevádzkovateľom ako oprávnenou osobou a klientom ako partnerom verejného sektora;

b. V rámci predzmluvných vzťahov a počas trvania zmluvných vzťahov na účely zodpovedania otázok a vybavovania požiadaviek dotknutej osoby, súvisiacich s poskytovaním služieb Prevádzkovateľa.

5.2 Spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov sledovaných Prevádzkovateľom

Vyššie uvedený právny základ sa vzťahuje k spracúvaniu Vašich osobných údajov na nasledovné účely:

a. Na marketingové účely v podobe rôznych foriem propagácie služieb nás ako Prevádzkovateľa smerovaných na účastníkov zmluvných vzťahov (klientov) podľa platnej zmluvy;

b. Na preukazovanie, uplatňovanie a vymáhanie prípadných nárokov vyplývajúcich zo zmluvy medzi našou Advokátskou kanceláriou ako prevádzkovateľom a dotknutou osobou.

 

5.3 Spracúvanie osobných údajov na základe slobodného a informovaného súhlasu dotknutej osoby

Tento právny základ sa týka spracúvania Vašich osobných údajov ako dotknutej osoby na nasledovné účely:

a. Na marketingové účely, ak dotknutá osoba nie je v žiadnom zmluvnom vzťahu k Prevádzkovateľovi a na tieto účely udelila Prevádzkovateľovi slobodný a informovaný súhlas, najmä vo vzťahu k zasielaniu komerčnej komunikácie o novinkách, aktuálnych ponukách a akciách, či pri iných formách marketingu;

b. Na účely prezentácie a referencií uvedených na webovom sídle či informačnej firemnej brožúre Prevádzkovateľa v spojení s predmetom jeho činnosti. Každý udelený súhlas je dobrovoľný a dotknutá osoba ho môže kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním.

5.4 Spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi výkon advokácie podľa Zákona o advokácii a iných predpisov, poskytovanie iných ako právnych služieb podľa Zákona o registri partnerov verejného sektora, povinnosť uchovávania osobných údajov a/alebo dokumentácie, v ktorej sú obsiahnuté, najmä pokiaľ ide o uchovávanie údajov o dotknutej osobe uvedených v zmluve, alebo v objednávke, v účtovníctve Prevádzkovateľa, na faktúre, v internej databáze činnosti Prevádzkovateľa alebo pri sprístupnení údajov Slovenskej advokátskej komore, štátnym a iným orgánom verejnej moci, ktoré vykonávajú dohľad nad činnosťou Prevádzkovateľa, prípadne ktoré riešia spory, či uskutočňujú výkon právoplatných a vykonateľných rozhodnutí a pod.

5.5 Pre lepšiu prehľadnosť nižšie uvádzame tabuľku kategórií účelov spracúvania osobných údajov a právne základy ich spracúvania pri poskytovaní našich služieb:

Kategórie účelov spracúvaniaPrávny základSúvisiace predpisy
Výkon povolania (poskytovanie právnych služieb) Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR (vo vzťahu k osobitným kategóriám osobných údajov môže ísť o dodatočné podmienky podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR) Zákon o advokácii, Advokátsky poriadok, Občiansky a Obchodný zákonník
Poskytovanie iných ako právnych služiebPlnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR prípadne aj plnenie

zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR

Zákon o registri partnerov verejného sektora, Zákon o e-Governmente,

Občiansky a Obchodný zákonník, Zákon o nájme nebytových priestorov

 Zabezpečenie súladu s právnymi predpismi a predpismi Slovenskej Advokátskej komory Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR, oprávnený záujem Advokátov alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) GDPR, verejný záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR alebo obhajovanie právnych nárokov podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR Zákon o advokácii, Advokátsky poriadok, Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, Zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti, GDPR
 Účely týkajúce sa ochrany oprávnených záujmov  Oprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR GDPR, Občiansky a Obchodný zákonník, Trestný poriadok, Trestný zákon, Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok, Správny súdny poriadok, Správny poriadok, Zákon o priestupkoch
 Marketingové účely Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo oprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) GDPR  Zákon o advokácii, Zákon o elektronických komunikáciách, Zákon o reklame, Zákon o ochrane spotrebiteľa, Občiansky zákonník
 Štatistické účely, archívne účely vo verejnom záujme a účely historického a vedeckého výskumu Čl. 89 GDPR Zákon o archívoch
 Personalistika a mzdy  Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR, oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) GDPR prípadne aj plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR (vo vzťahu k osobitným kategóriám osobných údajov môže ísť o dodatočné podmienky podľa čl. 9 ods. 2 písm. b) GDPR) Zákonník práce, Zákon o advokácii a ďalšie predpisy
 Účtovné a daňové účely  Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR Osobitné zákony v oblasti účtovníctva a správy daní

 

6. Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje 

Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov, ktorými sú najmä naši zamestnanci, osoby, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, zastupujúci alebo spolupracujúci advokáti, banky, Slovenská advokátska komora (napr. v prípade disciplinárneho konania) alebo poskytovatelia účtovníckych, audítorských služieb, poskytovatelia softvérového vybavenia alebo IT podpory našej kancelárie, vrátane zamestnancov týchto osôb.

Osobné údaje dotknutej osoby budú na základe pokynov našej Advokátskej kancelárie ako prevádzkovateľa a na nami stanovené účely spracúvať v postavení tzv. sprostredkovateľa (ako jedného z vyššie vymenovaných oprávnených príjemcov osobných údajov) externé firmy, ktorou sú tvorca a prevádzkovateľ webového sídla Prevádzkovateľa, poskytovateľ IT služieb, poskytovateľ účtovníckych služieb, ako aj ďalší naši profesionáli poradcovia (napr. poskytovatelia audítorských služieb), vrátane zamestnancov týchto osôb (ďalej len „Sprostredkovateľ“), a to pri zabezpečení ochrany Vašich osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi, v súlade s informáciami obsiahnutými v tomto dokumente a na základe riadne písomne uzatvorenej zmluvy.

Vezmite, prosím, ďalej na vedomie, že aj keď máme z dôvodu zachovania mlčanlivosti obmedzenú povinnosť poskytovať Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, sme povinní prekaziť spáchanie trestného činu a takisto máme zákonnú povinnosť oznamovať informácie, pokiaľ ide o predchádzanie a odhaľovanie legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Naša Advokátska kancelária je ako povinná osoba podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon o AML“) oprávnená rovnako, ako všetky ostatné advokátske kancelárie, aj bez súhlasu dotknutých osôb zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať osobné údaje a iné údaje, a to v rozsahu požadovanom na vykonanie základnej, zjednodušenej alebo zvýšenej starostlivosti a na účely zisťovania neobvyklej obchodnej operácie podľa Zákona o AML. Akákoľvek advokátska kancelária, vrátane našej, je pritom oprávnená získavať osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie stanoveného účelu spracúvania, a to kopírovaním, skenovaním, alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií, ako aj spracúvať rodné čísla dotknutých osôb a ďalšie údaje a doklady, a to všetko bez súhlasu dotknutej osoby.

7. Počas akej doby sa osobné údaje spracovávajú

Naša Advokátska kancelária ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v súlade so zásadou minimalizácie ich uchovávania počas trvania účelu, na ktorý osobné údaje dotknutej osoby získala, to znamená, že osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú.

Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime odporúčanými dobami uchovávania v zmysle Uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 29/11/2011, napr.:

▪ Knihu došlej pošty a knihu odoslanej pošty po jej zaplnení uschováva Advokát počas desiatich (10) rokov od dátumu prijatia alebo odoslania v knihe zapísanej poslednej zásielky;

▪ Inventárny zoznam archivuje Advokát počas desiatich (10) rokov od jeho spísania;

▪ Ak Advokát vedie menoslov klientov a protokol klientskeho spisu elektronicky, ku koncu kalendárneho roka vyhotoví za kalendárny rok jeho tlačenú formu a túto uloží v kancelárii bez časového obmedzenia;

▪ Skartačná lehota klientskeho spisu je desať (10) rokov a plynie odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky pre uloženie spisu do archívu.

Na advokátov sa vzťahujú stavovské prepisy vykladajúce ich povinnosti podľa Zákona o advokácii, podľa ktorých existujú určité okolnosti predlžujúce naše doby uchovávania osobných údajov, resp. brániace nám z pochopiteľných dôvodov v skartácií niektorých dokumentov, ako napr.:

▪ Klientsky spis, v ktorom sa nachádzajú originály listín odovzdaných Advokátovi klientom, nie je možné skartovať;

▪ Skartovať nie je možné protokoly klientskych spisov a menoslov klientskych spisov;

▪ Skartovať nie je možné klientsky spis alebo jeho časť, ktorú je Advokát povinný odovzdať štátnemu archívu;

▪ Skartovať nie je možné klientsky spis, pokiaľ je vedené akékoľvek konanie pred súdom, orgánom štátnej správy, orgánmi činnými v trestnom konaní, Slovenskou advokátskou komorou, ktoré obsahovo súvisí s obsahom klientskeho spisu, alebo ktorého predmetom bolo konanie alebo opomenutie Advokáta pri poskytovaní právnej pomoci vo veci klientovi.

8. Používanie súborov cookies

Na našich webových stránkach používame nasledujúce typy cookies:

a. Funkčné a technické cookies – tieto cookies zabezpečujú riadne fungovanie našej webstránky, napríklad zabezpečujú funkciu prihlásenia sa do užívateľského konta na stránke, ukladanie tovaru do nákupného košíka, či odhaľujú pokusy o neoprávnené prihlásenie sa do konta. Bez týchto cookies by naša webová stránke riadne nefungovala, ich použitie je nevyhnutné a preto si od vás nepýtame súhlas na ich uloženie a pristupovanie k nim. Do tejto kategórie zaraďujeme aj cookies vďaka ktorým pre vás uchováme obsah košíka aj bez toho, aby ste boli prihlásení

b. Analytické cookies – tieto cookies slúžia na získanie údajov o návštevnosti našej internetovej stránky, informácii o vyhľadávaniach vykonaných na našej stránke a tiež na zisťovanie, ako sa po našej stránke pohybujete, aby sme ju vedeli spraviť pre vás čo najjednoduchšou na používanie. Keďže pri týchto cookies sme vykonali opatrenia, aby sme zabránili ich zneužitiu (anonymizáciu na strane našich dodávateľov) a súčasne sú implementované opatrenia, aby ste ľahko kontrolovali a obmedzovali využívanie týchto cookies, nepýtame si od vás na ich používanie súhlas

c. Marketingové a reklamné cookies – tieto cookies používame na to, aby sme vám na našej stránke vedeli zobrazovať obsah, ktorý vás podľa Vašich predchádzajúcich preferencií zaujíma, a tiež za účelom zobrazovania reklamy na základe Vašich záujmov. Cookies tohto typu ukladáme iba na základe vášho súhlasu.

9. Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Ako je však uvedené vyššie, Vaše osobné údaje sú prenášané aj do Spojených štátov amerických v prípade ich spracúvania prostredníctvom služieb MailChimp, pričom Spojené štáty americké majú postavenie tretej krajiny. V týchto prípadoch sú však cezhraničné prenosy a spracúvanie Vašich osobných údajov zabezpečené certifikačným systémom Privacy Shield.

10. Automatizované individuálne rozhodovanie

Ako Prevádzkovateľ nevykonávame automatizované individuálne rozhodovanie.

11. Aké práva máte ako dotknutá osoba

11.1 Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať rovnakým spôsobom, ako ste ho udelili a/alebo zaslaním e-mailu na adresu info@maronekpartners.sk. 

11.2 Právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu, ako aj na účely priameho marketingu, vrátane profilovania.

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie. Ako dotknutá osoba môžete namietať spracúvanie osobných údajov na základe:

a. právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu Prevádzkovateľa,

b. spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu – v tomto prípade Prevádzkovateľ už osobné údaje dotknutej osoby nesmie ďalej spracúvať,

c. spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.

Ako Prevádzkovateľ Vami doručenú námietku v primeranom čase posúdime. Ako Prevádzkovateľ nebudeme môcť ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, ak nepreukážeme

(a) nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi právami alebo záujmami ako dotknutej osoby, alebo

(b) dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Ak spracúvame osobné údaje pri poskytovaní právnych služieb, nemáte ako klient a ani ako iná fyzická osoba (napr. protistrana) právo namietať proti takémuto spracúvaniu podľa článku 21 Nariadenia GDPR.

11.3 Ďalšie práva dotknutej osoby vo vzťahu k ochrane osobných údajov

11.3.1 Ako dotknutá osoba (klient) máte právo požadovať prístup k Vašim osobným údajom, ako aj ich opravu

Ako dotknutá osoba máte právo na prístup k svojim osobným údajom. Na základe Vašej žiadosti ako dotknutej osoby vystavíme ako Prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje. Pokiaľ ako Prevádzkovateľ tieto údaje naša Advokátska kancelária spracúva, vystavíme na základe Vašej žiadosti ako dotknutej osoby kópiu spracúvaných osobných údajov, ktorá obsahuje všetky náležitosti v súlade s právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov. Vystavenie prvej kópie je bezplatné a za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, budeme ako Prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré nám s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ ako dotknutá osoba požiadate o informácie formou elektronických prostriedkov, budú Vám poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

Právo na prístup nie je absolútnym právom dotknutej osoby a je podmienené špecifickou podmienkou možnosti takéhoto prístupu, pričom nesmie mať nepriaznivé dôsledky pre práva a slobody iných (napr. klienta, Advokáta, iných dotknutých osôb ako je dotknutá osoba uplatňujúca žiadosť), pričom za nemožný alebo nepriaznivý pre práva a slobody iných sa považuje vždy, ak je zakázaný právnymi predpismi alebo ak ohrozuje povinnosť Advokáta zachovávať mlčanlivosť vyplývajúcu zo Zákona o advokácii.

Ak sa osobné údaje dotknutej osoby týkajú klienta (bez ohľadu na to, či je klient právnická, alebo fyzická osoba), právo na prístup k údajom, ani právo na prenosnosť iné osoby nemajú z dôvodu našej zákonnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť a s poukazom na čl. 15 ods. 4 GDPR, 20 ods. 4 GDPR a § 18 ods. 8 Zákona o advokácii: „Advokát nemá povinnosť poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov, umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov podľa osobitného predpisu, ak by to mohlo viesť k porušeniu povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť podľa tohto zákona.“

11.3.2 Ako dotknutá osoba máte právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, za predpokladu, že:

Zároveň máte ako dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Naša Advokátska kancelária ako Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo nás dotknutá osoba požiada alebo bezodkladne po tom, čo nás ako Prevádzkovateľa dotknutá osoba o potrebe doplnenia osobných údajov oboznámi. V každom prípade však platí, že o tom, či sú osobné údaje chybné alebo neúplné z pohľadu účelu ich spracúvania, rozhoduje Advokátska kancelária ako prevádzkovateľ.

11.3.3 Ako dotknutá osoba máte právo na opravu osobných údajov, pokiaľ ako Prevádzkovateľ evidujeme o Vás ako o dotknutej osobe nesprávne osobné údaje

a. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

b. ako dotknutá osoba odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,

c. ako dotknutá osoba namietate voči spracúvaniu osobných údajov v súlade s bodom 11.2.,

d. Vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne, e. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Naša Advokátska kancelária ako Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutej osoby na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotíme, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná. Ako Prevádzkovateľ však osobné údaje dotknutej osoby napriek jej žiadosti nevymažeme, ak je spracúvanie jej osobných údajov potrebné:

a. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

b. na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi,

c. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,

d. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu, či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

e. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

11.3.4 

Dotknutá osoba, ktorou je (a) klient, alebo (b) iná fyzická osoba v postavení dotknutej osoby, odlišná od klienta, avšak výlučne so súhlasom klienta, ak je to podľa Advokáta v záujme klienta, má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pričom toto právo sa posudzuje obdobným spôsobom ako právo na vymazanie osobných údajov podľa bodu 11.3.3 vyššie; v každom prípade právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov neslúži na právnu ochranu iných fyzických osôb proti klientom Advokáta alebo proti poradenstvu Advokáta.

V ostatných prípadoch máte ako dotknutá osoba právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov:

a. pokiaľ ako dotknutá osoba súčasne napadnete správnosť spracúvaných osobných údajov o svojej osobe námietkou v súlade s bodom 11.3.2, pričom právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov Vám prináleží počas obdobia umožňujúceho našej Advokátskej kancelárii ako Prevádzkovateľovi overiť správnosť Vašich osobných údajov; alebo

b. ak spracúvanie Vašich osobných údajov ako dotknutej osoby je protizákonné a žiadate namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia; alebo

c. ak síce ako Prevádzkovateľ už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy ako dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; alebo

d. ak ste ako dotknutá osoba namietali voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane našej Advokátskej kancelárie ako Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými záujmami ako dotknutej osoby. Vedzte, že ak ako dotknutá osoba v týchto prípadoch požiadate o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude bez Vášho súhlasu ako dotknutej osoby s osobnými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie okrem ich uchovávania a v prípade zrušenia takéhoto obmedzenia spracúvania osobných údajov budete ako dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaní.  

11.3.5 

Dotknutá osoba, ktorou je (a) klient alebo (b) iná fyzická osoba v postavení dotknutej osoby, odlišná od klienta, avšak iba so súhlasom klienta a ak je to podľa Advokáta v záujme klienta, má právo na prenosnosť údajov, čo znamená, že Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe spracúvané osobné údaje, a táto má právo ich preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov. Právo na prenosnosť nemôže mať nepriaznivé dôsledky pre práva a slobody iných (napríklad, ak by Advokát porušil povinnosť mlčanlivosti podľa Zákona o advokácii).

11.3.6

Každá dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo Slovenskej advokátskej komore, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.

12. Bezpečnosť spracúvania osobných údajov

Naša Advokátska kancelária využíva rôzne opatrenia bezpečnostného, technického a organizačného charakteru, aby sme zabezpečili bezpečnosť spracúvaných dát, vrátane osobných údajov a zabránili prístupu k nim neautorizovaným osobám, ich zmene, zneužitiu, vymazaniu alebo strate. Súčasne zabezpečujeme, aby takéto opatrenia používali aj tretie strany, ktorým sme Vaše osobné údaje zverili a aby rešpektovali dôverný charakter akýchkoľvek takto zverených dát, osobitne však Vašich osobných údajov a striktne dodržiavali vo vzťahu k nim povinnosť mlčanlivosti.

13. Zmeny podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou alebo formálnou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na spracúvanie osobných údajov pri našich službách poskytnúť, sa môžu meniť alebo sa môžu stať neaktuálnymi vzhľadom na technický, technologický pokrok a/alebo vzhľadom na zmenu právnej regulácie ochrany osobných údajov, či zmenu aplikačnej praxe príslušných orgánov verejnej moci, najmä Úradu na ochranu osobných údajov SR. Z uvádzaných dôvodov si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že zmeníme tieto podmienky ochrany osobných údajov podstatným spôsobom, dáme Vám túto zmenu do pozornosti, napr. verejným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením určeným pre Vás, zaslaným prostredníctvom e-mailu.

V prípade záujmu o bližšie informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov, prosím, kontaktujte nás na e-mailovej adrese info@maronekpartners.sk.

Radi Vám na Vaše otázky odpovieme. Tieto Podmienky ochrany súkromia sú platné ku dňu 25.05.2018.