Zákon o registri partnerov verejného sektora definuje konkrétne osoby, ktoré sú oprávnené na verifikáciu a zápis partnera verejného sektora do registra. Ide o odborníkov, ktorí majú najväčšiu šancu "rozpliesť" vlastnícku štruktúru a identifikovať konečného užívateľa výhod. Medzi týchto "profesistov" patria aj advokátske kancelárie. Oslovte nás a dohodnime si úvodnú konzultáciu na tel. čísle0238 102 974

Oprávnená osoba - aké úkony vykonáva

Verifikuje konečného užívateľa výhod 

Pripravuje verifikačný dokument 

Podáva návrh na zápis do registra partnerov verejného sektora

Pravidelne sleduje registre za účelom identifikovania zmien v PVS 

Pravidelne k 31.12 daného roka identifikuje konečného užívateľa výhod 

Realizuje pravidelné oznamy Okresnému súdu v Žiline, ktorý vedie agendu RPVS

Ako často musí oprávnená osoba identifikovať konečného užívateľa výhod 

 • Pri svojom zápise ako oprávnenej osoby do registra, ak predtým vykonával funkciu oprávnenej osoby iný subjekt
 • V súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny konečného užívateľa výhod
 • Pri prvom zápise do registra 
 • K 31. decembru kalendárneho roka, 
 • V súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
 • V súvislosti s plnením zo zmluvy, ktorého hodnota prevyšuje v úhrne 1.000.000 eur za 30 dní, a to nie skôr ako päť dní pred plnením zo zmluvy. 

Povinnosti oprávnenej osoby 

 • Oprávnená osoba je povinná pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konať nestranne a s odbornou starostlivosťou
 • Zaobstarať si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotiť postupom podľa zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov 
 • Oprávnená osoba nie je viazaná pokynmi partnera verejného sektora. Konaním s odbornou starostlivosťou sa rozumie konanie so starostlivosťou primeranou funkcii alebo postaveniu oprávnenej osoby po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala alebo mohla získať a ktoré sa týkajú alebo môžu mať vplyv na jej konanie. 
 • Musí komunikovať s okresným súdom v Žiline elektronicky a pred podaním ich autorizovať
 • Je povinná vo všetkých dokumentoch uvádzať pravdivé údaje a ak sa návrh týka konečného užívateľa výhod podložiť ich verifikačným dokumentom 
 • Ak sa dozvie o zmene údajov o konečnom užívateľovi výhod zapísaných v registri je povinná o tom bezodkladne informovať PVS 
 • Ak dôjde k zmene údajov konečného užívateľa výhod, partner verejného sektora je povinný o tom bezodkladne informovať oprávnenú osobu a tá musí oznámiť túto zmenu okresnému súdu v Žiline do 60 dní, od kedy k zmene došlo a priložiť k návrhu verifikačný dokument 

Oprávnená osoba sa môže z registra vymazať

Zákon umožňuje, aby sa zapísaná oprávnená osoba nechala vymazať z registra (napr. z dôvodu ukončenia spolupráce s partnerom verejného sektora). V tomto prípade návrh na výmaz podáva oprávnená osoba. Registrujúci orgán o tejto skutočnosti informuje partnera verejného sektora, ktorý má 30 dní na zabezpečenie zápisu novej oprávnenej osoby a nové overenie identifikácie konečného užívateľa výhod. Nesplnenie povinnosti dodatočného zápisu oprávnenej osoby zakladá oprávnenia verejného sektora podľa § 15 zákona. 

Zodpovednosť oprávnenej osoby a sankcie spojené s touto funkciou 

 • Oprávnená osoba ručí za úhradu sankcie udelenej štatutárnemu orgánu PVS do výšky 100 tis Eur

Ako postupujeme pri zápise do registra partnerov verejného sektora 

 1. Kontaktujete nás – emailom, telefonicky, alebo cez formulár uvedený nižšie 
 2. Vyžiadame si podklady – na základe nich sa pripravíme na verifikáciu a pripravíme dokumenty potrebné k zápisu do RPVS 
 3. Úvodná verifikácia – identifikujeme konečného užívateľa výhod, podpíšete dokumenty nevyhnutné k zápisu do RPVS. Následne PVS zapíšeme do RPVS.
 4. Overovanie verifikácie – nasleduje overovanie verifikácie podľa aktuálnej potreby, minimálne však spravidla dvakrát do roka (počas trvania zmluvy s verejným sektorom)

Poplatok za služby oprávnenej osoby - AK Marônek & Partners

Cenu za služby oprávnenej osoby vždy určujeme individuálne. Pre orientančnú predstavu sa poplatky spojené s verifikáciou a zápisom do registra partnerov verejného sektora pohybujú v cenách od 300 Eur. Táto cena platí v prípade slovenských subjektov s jednoduchou vlastníckou štruktúrou. V prípade komplikovanejších zahraničných štruktúr môže byť cena vyššia s poukazom na konkrétny prípad. 

Ak máte záujem o viac informácií zavolajte nám na tel. číslo: 0238 102 974 a dohodnime si osobnú konzultáciu.

 

Dočítali ste článok zo seriálu: Zákon o partneroch verejného sektora - protischránkový zákon, v ktorom boli publikované tieto články: 

Zákon o registri partnerov verejného sektorara

Partner verejného sektora

Register partnerov verejného sektora 

Oprávnená osoba na zápis do registra partnerov verejného sektora 

Konečný užívateľ výhod 

Sankcie a trestnoprávna zodpovednosť vyplývajúce z protischránkového zákona