banner

Konkurz firmy

Obrázok sekcie

Má Vaša firma dlhy, ktoré už nedokáže uhradiť? Chcete skončiť s podnikaním? Pomôžeme Vám s konkurzom Vašej spoločnosti. Zavolajte nám na tel. číslo: +421 238 102 974 a dohodnime si úvodnú konzultáciu. 

 

Ktoré firmy musia vyhlásiť konkurz?

Konkurz, ako jeden zo spôsobov zrušenia spoločnosti, odporúčame pre tých, ktorí vlastnia nepotrebnú spoločnosť s dlhmi. Inak povedané, návrh na vyhlásenie konkurzu spoločnosti musí štatutárny orgán podať v prípade, ak je spoločnosť v úpadku. To znamená, že buď voči spoločnosti smerujú aspoň dve pohľadávky rôznych veriteľov, od ktorých splatnosti uplynulo viac ako 30 dní alebo hodnota splatných záväzkov spoločnosti presahuje hodnotu majetku spoločnosti. 

Ako začať konkurzné konanie? 

Klient má dve možnosti. Zaplatí menej, riskne to a najme si na konkurz spoločnosti „nejaký“ subjekt z internetu bez advokátskej licencie. Druhá je síce o niečo drahšia, avšak klientovi zaručí istotu v právnych vzťahoch. Táto istota je garantovaná aj povinným poistením našej advokátskej kancelárie na poistnú sumu 1,5 mil. eur. 

Spájame právo, ekonomiku a dane 

Zrušenie spoločnosti, či už eseročky alebo akejkoľvek inej, však nie je len o práve, ale aj o ekonomike a daniach. Tie môžu byť navyše ešte dôležitejším faktorom ako samotná znalosť práva. Je predsa nutné pracovať s účtovníctvom, pripraviť napríklad k vstupu do konkurzného konania účtovnú závierku, spracovať zoznam majetku, pohľadávok, záväzkov, atď.  Výhodou je, že v našom tíme máme 4 účtovníkov, takže vieme v záujme čo najlepšieho riešenia „spájať“ právo, ekonomiku i dane.  

Pripraviť a podať návrh na konkurz za odmenu môže len advokát. Neriskujte

A ešte je tu „jedna vec“. Právne služby za odmenu, vrátane spisovania listín o právnych úkonoch a zastupovanie pred štátnymi orgánmi, môže poskytovať len advokát. Len ten je autorizovaným subjektom s licenciou. Ak „to robí“ niekto bez takejto licencie, tak to uskutočňuje neoprávnene. Riskuje tak trestné stíhanie za neoprávnené podnikanie v zmysle § 251 Trestného zákona. Je to teda na Vás, či budete „riskovať opletačky“ s políciou, ktorá v poslednom čase zaznamenala množstvo trestných oznámení od Slovenskej advokátskej komory zameraných práve voči takýmto konaniam. 

Cena

V zmysle zákona o advokácii nemôžeme uvádzať ceny našich služieb na internete. Špecializáciou len na určité druhy práva sme v nich „doma“ a vieme poskytnúť kombináciu najvyššej odbornosti a priaznivej ceny. Zavolajte nám na tel. číslo: +421 238 102 974 kde sa okamžite dozviete cenu resp. zodpovieme všetky Vaše otázky. Prípadne využite formulár nižšie a my sa Vám ozveme naspäť.

 

Naše skúsenosti s konkurzmi

Máme praktické skúsenosti s desiatkami konkurzných konaní, čiže sme v tomto segmente „doma“. Naše skúsenosti dokazujú naše referencie. Samozrejme, pri našej práci aplikujeme zaručený elektronický podpis, čím šetríme významnú časť súdnych, notárskych poplatkov a iných správnych poplatkov. 

Ako prebieha konkurzné konanie 

Má dve základné fázy. V prvej fáze sa podá návrh na začatie konkurzného konania. Prakticky sa tým začne konkurzné konanie. Jedná sa o „akúsi previerku“ súdom vymenovaného tzv. predbežného správcu, ktorej cieľom je zistiť, či spoločnosť má vôbec majetok v hodnote aspoň 5 tis. eur. Ak áno, tak sa „oplatí“ v konkurznom konaní ďalej pokračovať a vyhlasovať samotný konkurz, čo je už druhá fáza. V tejto druhej fáze je už predbežný správca v pozícii správcu konkurznej podstaty (ten môže byť veriteľmi spoločnosti zmenený), ktorý speňažuje majetok a ten rozdeľuje medzi veriteľov. V opačnom prípade (ak spoločnosť nemá majetok aspoň v hodnote 5 tis. eur) sa konkurzné konanie ani do druhej etapy „nedostane“. Súd uznesenie o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku (nakoľko nemožno pokryť ani trovy konkurzného správcu), a následne automaticky (bez povinnosti podávať žiadosti) vykoná výmaz spoločnosti z obchodného registra. V tomto prípade môže dôjsť k výmazu spoločnosti z registra do jedného mesiaca odo dňa podania návrhu na vyhlásenie konkurzu. Súhlas správcu dane nie je v tomto prípade potrebný. Nevyhnutnosťou je však zaplatenie súdneho poplatku, ktorý slúži ako preddavok na úhradu trov predbežného správcu. 

Postupnosť krokov

  1. Po akceptácii cenovej ponuky sa dohodneme na termíne konzultácie. 
  2. Pripravíme dokumenty potrebné na začatie konkurzného konania. 
  3. Dokumenty podpíšete v sídle našej advokátskej kancelárie, kde zabezpečíme i prítomnosť notára. Prípadne na diaľku – ak Vám to bude viac vyhovovať. Ďalej sa už o nič nestaráte.
  4. Podáme návrh na začatie konkurzného konania.
  5. Zastupujeme Vás v konkurznom konaní na základe plnej moci.
  6. Odovzdáme Vám všetky dokumenty spolu s faktúrou.
Kontaktný formulár

Mám záujem o konzultáciu/ cenovú ponuku/ zodpovedanie otázok


books background image

Klienti o nás hovoria

Vybrané referencie

Advokátska kancelária Marônek&Partners v médiách