Pre podnikateľov v úpadku zákon č. 421/2020 Z.z., ktorý je účinný od 1.1.2021 a priniesol úpravu tzv "malého konkurzu", ktorý je zjednodušenou formou štandardného konkurzného konania - "veľkého konkurzu". V texte nižšie sa dozviete, že preddavok na úhradu nákladov je pri malom konkurze znížený zo štandardných 1500 Eur len na 500 Eur. Taktiež môže byť výrazne znížená pokuta štatutárovi. Tá je pri nepodaní návrhu včas pri veľkom kunkurze až 12 500 Eur. Pri malom môže byť uložená za splnenia podmienok na jej uloženie pokuta v rozmedzí "len" 1000 -10 000 Eur. Bohužiaľ podmienky na podanie návrhu na vyhlásenie  malého konkurzu nespĺňajú všetky spoločnosti, ale len niektoré. Patrí k nim aj tá Vaša ? - čítajte ďalej. 

Čo je to konkurz a kedy je potrebné podať návrh na vyhlásenie konkurzu

Konkurz je jeden zo spôsobov ukončenia podnikania. Jeho podstata spočíva v speňažení majetku dlžníka (spoločnosti) a následnom uspokojení pohľadávok veriteľov. Cieľom konkurzu je v čo najvyššej miere uspokojiť veriteľov dlžníka, pričom veritelia sú uspokojovaní pomerne. Pomerné uspokojovanie znamená, že každý veriteľ je uspokojený zo speňaženého majetku v pomere, ktorý zodpovedá výške jeho pohľadávky k výške všetkých prihlásených pohľadávok veriteľov. Veľakrát sa však stáva, že veriteľom nie sú v rámci konkurzu vyplatené ich pohľadávky v plnej výške, ale iba čiastočne, vo výške niekoľko % z ich hodnoty.

V zmysle § 11 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov je Dlžník, ktorý je právnickou osobou, je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu do 30 dní, od kedy sa dozvedel alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mohol dozvedieť o svojom úpadku.“. Podľa § 3 ods. 1 ZKR je dlžník v úpadku, ak je platobne neschopný alebo predlžený. Právnická osoba je platobne neschopná, ak nie je schopná plniť 90 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi. Predlžený je ten, kto je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu, má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku.

Zjednodušene povedané, pokiaľ má podnikateľ záväzky voči viac ako jednému veriteľovi po lehote splatnosti 90 dní, má zákonnú povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu.

V tejto súvislosti je nutné dodať, že správca pri posudzovaní splnenia podmienky podať návrh na konkurz včas prihliada na účtovnú závierku a prípadné záporné vlastné imanie. S ohľadom na uvedené ak si dlžník nie je istý či je v úpadku, mal by sa obrátiť na účtovníka alebo iného odborníka. Ak dlžník podá návrh na vyhlásenie konkurzu, predpokladá sa, že je v úpadku (§ 3 ods. 1 ZKR).

Výhody malého konkurzu oproti veľkému

Sankcie pre štatutárov spoločnosti, ktorí nepodajú návrh na konkurz včas sú mimoriadne prísne. Štatutárom, ktorí nekonajú hrozia peňažné tresty, ako aj trestnoprávna zodpovednosť. Ak ste štatutár v spoločnosti, ktorá je v úpadku alebo ktorej úpadok hrozí a neviete ako postupovať - kontaktuje našu kanceláriu a my vám pomôžeme s vypracovaním návrhu na vyhlásenie konkurzu

1. Výrazne nižšia pokuta 

 • Veľký konkurz =  pokuta pre každého štatutára 12 500 Eur. Pre prípad porušenia povinnosti včas podať návrh na vyhlásenie konkurzu platí právna fikcia dojednania zmluvnej pokuty medzi s. r. o., j. s. a. alebo a. s. a osobou povinnou podať návrh na vyhlásenie konkurzu v jej mene. Výška zmluvnej pokuty za nesplnenie tejto povinnosti je 12.500,- EUR. Výšku pokuty nie je možné nijakým spôsobom znížiť. Povinnosť zaplatiť túto pokutu vznikne každému členovi štatutárneho orgánu, napr.: ak má s. r. o. dvoch konateľov, zmluvnú pokutu zaplatí každý z konateľov, spolu vo výške 25.000,- EUR). Dohoda medzi spoločnosťou a jej štatutárnym orgánom, ktorá by obmedzovala alebo vylučovala zaplatenie pokuty, je zakázaná. Rovnako je nemožné obmedziť alebo vylúčiť vznik nároku spoločnosti na pokutu v spoločenskej zmluve, v stanovách spoločnosti alebo rozhodnutím najvyššieho orgánu spoločnosti. Neplatné je tiež vzdanie sa nároku na pokutu alebo uzatvorenie dohody o jej urovnaní. Pri zmluvnej pokute je správca motivovaný zmluvnú pokutu vymôcť.
 • Malý konkurz = pokuta v rozmedzí 1000 - 10 000 EUR. Ak dlžník pred vyhlásením malého konkurzu vykazoval záporné vlastné imanie a po zrušení malého konkurzu ostali neuspokojené pohľadávky prihlásených veriteľov prevyšujúce v úhrne 50 000 EUR, sudca, uloží osobe, ktorá vykonávala funkciu štatutárneho orgánu úpadcu ku dňu vyhlásenia konkurzu, pokutu od 1 000 EUR do 10 000 EUR. Pokuta je teda v prípade malého konkurzu nižšia. Nejde o zmluvnú pokutu a tak o jej výške rozhoduje súd. Jej výška je na úvahe súdu (v rozmedzí 1000 – 10000 EUR) preto je dôvodné očakávať, že súd bude pri rozhodovaní o jej výške zohľadňovať konanie dlžníka a jeho snahu podať návrh včas. Takýto výklad podporuje dôvodová správa k zákonu, ktorá hovorí, že model zodpovednosti zohľadňuje dĺžku obdobia, v ktorom dlžník vykazoval záporné vlastné imanie. Pokuta by teda mala byť odstupňovaná. Keďže pokutu môže súd uložiť len v prípade, že ostali neuspokojené pohľadávky prihlásených veriteľov prevyšujúce v úhrne 50 000 EUR, je tu šanca „vyviaznuť“ z konkurzu bez pokuty. Zodpovednosť za škodu spôsobenú veriteľom dlžníka porušením povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu včas zostala v malom konkurze nedotknutá.  

2. Nižšie náklady na úhradu trov konkurzného konania 

 • Veľký konkurz =  preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu 1500 Eur.
 • Malý konkurz = preddavok na úhradu nákladov malého konkurzu 500 Eur 

3. Trestná zodpovednosť - nižšie riziko 

 • Veľký konkurz = V zmysle § 242 ods. 1 písm. a) Trestného zákona je trestným činom marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania aj nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu včas. Základná trestná sadzba za tento trestný čin je 6 mesiacov až 5 rokov.  
 • Malý konkurz = V prípade ak dlžník podá návrh na vyhlásenie malého konkurzu po lehote stanovenej zákonom a po zrušení malého konkurzu ostali neuspokojené pohľadávky prihlásených veriteľov prevyšujúce v úhrne 50 000 Eur, máme za to, že súd ex offo uloží pokutu jeho štatutárnemu orgánu (podľa bodu 1. písm. b)). Vedenie trestného stíhania vo vzťahu k tomu istému skutku po uložení sankcie zo strany súdu by bolo podľa nášho názoru porušením zásady nie dvakrát v tej iste veci. Po uložení pokuty zo strany súdu by teda štatutárny orgán nemal byť podľa nášho právneho názoru trestne stíhaný. Riziko tu však naďalej je a preto je dôležité odsledovať si povinnosť a podať návrh na vyhlásenie konkurzu včas.

4. Rýchlejší priebeh 

 • V prípade malého konkurzu keďže by malo ísť o zjednodušený spôsob konkurzného konania predpokladáme výrazne rýchlejší priebeh. 

Vyhlásenie malého konkurzu

Poskytneme vám odborné právne služby a poradíme a zabezpečíme vyhlásenie malého konkurzu za cenu 697€.  

Podmienky a postup potrebné na vyhlásenie malého konkurzu

Nie každý dlžník splní podmienky aby mohol podať návrh na vyhlásenie malého konkurzu. Dlžník musí spĺňať tieto podmienky: 

• Dlžník je právnická osoba

• Dlžník má ustanovený štatutárny orgán

• Štatutárny orgán dlžníka alebo členovia štatutárneho orgánu sú osoby, ktoré nepôsobia ako štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu vo viac ako desiatich právnických osobách zapísaných v obchodnom registri

• Bol zložený preddavok 500 Eur

• Dlžník ukladal riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku do zbierky listín do deviatich mesiacov odo dňa jej zostavenia

• Dlžník nemal podľa posledných piatich účtovných závierok záväzky v sume vyššej ako 1000000 Eur

• Dlžník nemal podľa posledných piatich účtovných závierok majetok v hodnote vyššej ako 1000000 Eur

• Vo vzťahu k dlžníkovi nepôsobia účinky začatia konkurzného konania alebo vyhlásenia konkurzu

• Návrh na vyhlásenie malého konkurzu je úplný a je autorizovaný osobou oprávnenou konať v mene dlžníka.

Podanie návrhu na vyhlásenie malého konkurzu

Návrh na vyhlásenie malého konkurzu je oprávnený podať dlžník prostredníctvom na to určeného formulára. K formuláru je povinný dlžník pripojiť: zoznam svojho majetku, zoznam svojich záväzkov, zoznam svojich spriaznených osôb, účtovné závierky vyhotovené počas uplynulých piatich kalendárnych rokov a zaplatiť na účet súdu preddavok na úhradu nákladov malého konkurzu (vo výške 500 EUR).

Postup ako podať návrh na vyhlásenie klasického konkurzu

Návrh na vyhlásenie konkurzu je oprávnený podať najmä dlžník (teda spoločnosť). Okrem dlžníka má právo podať návrh na vyhlásenie konkurzu aj veriteľ a likvidátor dlžníka. Návrh na vyhlásenie konkurzu je potrebné podať do 30 dní*, od kedy sa spoločnosť dozvedela alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mohla dozvedieť o svojom úpadku.

Dlžník nemusí preukazovať existenciu úpadku, nakoľko pri dlžníckom návrhu na vyhlásenie konkurzu platí fikcia úpadku a súd ho teda nemusí skúmať. Návrh na vyhlásenie konkurzu sa podáva na okresnom súde pre obvod krajského súdu, v obvode ktorého má dlžník sídlo (napr. Okresný súd Trenčín) okrem mesta Bratislava a Košice, ktoré majú osobitne určené mestské súdy (napr. pre spoločnosť so sídlom v Bratislave je príslušný Mestský súd Bratislava III). Návrh sa podáva výlučne elektronicky spolu s prílohami, pričom podpis navrhovateľa na prílohách musí byť úradne osvedčený

Dlžník je povinný pripojiť k návrhu na vyhlásenie konkurzu:

 • zoznam majetku – Uvádza sa všetok majetok patriaci dlžníkovi ku dňu predloženia zoznamu majetku. Pri každej položke sa uvedie jej hodnota vyjadrená v eurách, za ktorú by položku bolo možné predať v danom mieste. Ak je položka predmetom súdneho alebo iného sporu, teba uviesť aj skutočnosti súvisiace s týmto sporom. Zoznam majetku je podkladom pre súd na posúdenie, či má dlžník majetok postačujúci na úhradu nákladov konkurzu a tiež je podkladom pre vyhotovenie súpisu konkurznej podstaty. V prípade splatných pohľadávok je dlžník povinný uviesť aj úrok z omeškania alebo iné príslušenstvo pohľadávky, prípadne zmluvnú pokutu.
 • zoznam záväzkov - V zozname záväzkov sa uvádzajú peňažné záväzky dlžníka ku dňu predloženia zoznamu záväzkov. Treba uviesť identifikáciu veriteľa (obchodné meno, sídlo, IČO), sumu peňažného záväzku v eurách s rozdelením na istinu a príslušenstvo, právny dôvod vzniku peňažného záväzku vrátane čísla faktúry, príp. označenie súdneho alebo iného sporu, ak je peňažný záväzok predmetom takéhoto sporu. 
 • zmluvné prehľady – Uvedú sa všetky zmluvy, ktoré ku dňu zostavenia zoznamu majetku a zoznamu záväzkov neboli ukončené, vrátane pracovných zmlúv.
 • zoznam spriaznených osôb – Spriaznenými osobami dlžníka je o. i.: štatutárny orgán, prokurista, fyzická alebo právnická osoba s min. 5 %-ným podielom na základnom imaní/hlasovacích právach, resp. ich blízke osoby
 • poslednú účtovnú závierku – Ak bola vyhotovená mimoriadna účtovná závierka neskôr ako posledná riadna účtovná závierka, tak treba priložiť aj túto mimoriadnu účtovnú závierku.
 • doklad o zaplatení preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu Pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu musí dlžník uhradiť preddavok tento preddavok vo výške 1.500- EUR.
   Pozor:  V prípade, ak majetok dlžníka nepostačuje ani na úhradu preddavku, tento preddavok musí zaplatiť štatutárny orgán (konateľ).

Pred prvý list zoznamu majetku, zoznamu záväzkov a zmluvného prehľadu sa vloží vyhlásenie dlžníka o pravdivosti a úplnosti údajov uvedených v týchto zoznamoch (vzor týchto vyhlásení je uvedený na stránke Ministerstva spravodlivosti SR) . Podpis na vyhláseniach musí byť úradne osvedčený. Ostatné strany sa musia tiež podpísať, avšak tieto podpisy nemusia byť úradne osvedčené.