Novela Obchodného zákonníka z roku 2019 priniesla viacero možností výmazu spoločností súdom, ktorý je dôsledkom neplnenia ich povinností voči obchodnému registru. Jednou z nich bolo aj splnenie povinnosti premeny menovitej hodnoty vkladov a základného imania zo slovenských korún na eurá, ktorú bolo potrebné splniť do 1.12.2020. Subjekty, ktoré uvedenú povinnosť nesplnili, boli vymazané z obchodného registra.


Momentálne sa situácia čiastočne vyriešila tým, že dňa 08.12.2021 schválila vláda novelu Obchodného zákonníka k možnosti podania návrhu na súd o obnovenie zápisu pre tie spoločnosti, pre ktoré bolo nesplnenie povinnosti premeny menovitej hodnoty vkladov a základného imania zo slovenských korún na euro jediným dôvodom na zrušenie spoločnosti. Momentálne sa čaká na schválenie zákona Národnou radou SR, ktoré by malo byť uskutočnené v skrátenom legislatívnom konaní.

Umožní sa tak aspoň v tomto prípade obnoviť zápis spoločností, ktorým v dôsledku pandemickej situácie unikla pozornosť splnenia povinnosti. Podľa tlačovej správy Ministerstva spravodlivosti bolo k 23.11.2021 vymazaných až 12 170 zapísaných osôb. Obnova zápisu sa ale umožnila iba pri dôvode nesplnenia konverzie imania a vkladov na eurá.  Ostatné dôvody zrušenia boli napríklad dlhotrvajúce likvidácie začaté pred 1.10.2016, ktoré do 31.12.2020 nezverejnili v Zbierke listín zoznam majetku. Zväčša ide o nefunkčné spoločnosti, sledoval sa tým teda iba zámer, či spoločnosti majú splnený predpoklad na ich úspešné ukončenie. Pre tieto subjekty je zväčša táto forma výmazu spoločnosti výhodná, keďže,   hlavne menší podnikatelia, ktorí vlastnia jednoosobové spoločnosti a nespĺňajú podmienky na konkurz, majú veľmi sťažené a obmedzené možnosti  pri rušení spoločnosti, nakoľko novela obchodného zákonníka z októbra 2020 zaviedla povinnosť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov likvidátora, ktorá platí bez výnimiek pre všetkých a jej minimálna výška je 1 500,- EUR, čo je pre menšie spoločnosti finančne náročné.

Je však potrebné dodať, že zoznam subjektov, ktoré sa plánovali vymazať, boli najskôr zverejňované v Obchodnom vestníku po dobu 6 mesiacov, počas ktorej mali možnosť podať na Ministerstvo spravodlivosti návrh, ktorým sa mohli domáhať, aby registrový súd vydal rozhodnutie o tom, že zapísaná osoba je uvedená v zozname nedôvodne. Taktiež bola začiatkom decembra Ministerstvom spravodlivosti zriadená e- mailová schránka na dodatočné podnety pre subjekty, ktoré sa domnievali, že boli neoprávnene vymazané z obchodného registra.

Možnosť obnovy zápisu - postup

V prípade konverzie imania a vkladov na eurá teda ešte existuje možnosť obnovy, je ale potrebné splniť viaceré podmienky. Ak patríte medzi uvedené spoločnosti, vieme Vám s touto situáciou pomôcť nasledovným spôsobom.

K podaniu návrhu je potrebné doložiť nasledovnú dokumentáciu:

  • rozhodnutie o premene menovitej hodnoty vkladov a základného imania z Sk na EUR
  • riadnu účtovnú závierku za posledné účtovné obdobie pred výmazom z OR
  • čestné vyhlásenie štatutára o existencii majetku spoločnosti
  • čestné vyhlásenie o neexistencii iných dôvodov na zrušenie spoločnosti úplné znenie spoločenskej zmluvy alebo stanov

Pokiaľ sa Vás uvedená problematika týka, možnosť podania návrhu je obmedzená iba na obdobie do 31.1.2022. Keďže ide o viaceré časovo náročné úkony, v prípade záujmu kontaktujte našu advokátsku kanceláriu, ktorá zabezpečí všetky potrebné úkony za Vás. Kontaktné údaje nájdete tu.