Likvidácia firmy a jej výmaz z obchodného registra v roku 2020

18. Jún 2019
Ukončenie podnikania

Ak vlastníte čistú firmu, ktorej majetok prevyšuje záväzky a už nechcete podnikať, je pre Vás likvidácia firmy optimálnym spôsobom ako ukončiť Vašu podnikateľskú činnosť. Je však potrebné doplniť, že likvidácia firmy je odborne aj časovo náročný proces, ktorý si bez pomoci právnikov a účtovníkov trúfne realizovať málokto. Úspešná likvidácia firmy si vyžaduje  kombináciu právnych, účtovných znalostí, ako aj komunikáciu s mnohými úradmi a od 1.1.2018 vo väčšine prípadov už len elektronicky. V tomto článku si môžete prečítať presný návod ako realizovať likvidáciu firmy svojpomocne. Ak si na túto náročnú agendu netrúfate, využite služby našej advokátskej kancelárie a využite nasú službu likvidácia spoločnosti.

Likvidácia firmy v 8 krokoch

Likvidácia firmy v 8 krokoch 

Pojem likvidácie Obchodný zákonník nedefinuje. Likvidáciou obchodnej spoločnosti je v podstate vysporiadanie majetku a záväzkov spoločnosti mimosúdnym spôsobom pred jej zánikom. Cieľom likvidácie je zistiť všetok majetok spoločnosti, uhradiť záväzky ich veriteľom vrátane záväzkov voči štátnemu rozpočtu a prípadný likvidačný zostatok rozdeliť medzi spoločníkov podľa podmienok stanovených v spoločenskej zmluve a v Obchodnom zákonníku.

Proces likvidácie spoločnosti zahŕňa:

 1.  Pred vstupom spoločnosti do likvidácie odporúčame zistiť účtovný stav spoločnosti – pripraviť mimoriadnu účtovnú závierku.
 2.  Príprava zápisnice z valného zhromaždenia.
 3. Zápis vstupu spoločnosti do likvidácie do obchodného registra a oznámenie tejto skutočnosti v Obchodnom vestníku 
 4. Oznámenie vstupu spoločnosti do likvidácie daňovému úradu, sociálnej a zdravotnej poisťovni.
 5. Opätovné zvolanie valného zhromaždenia a schválenie procesu likvidácie spoločnosti.
 6. Komunikácia s daňovým úradom, colným úradom a obcou/mestom a vyžiadanie súhlasov s výmazom firmy
 7. Výmaz spoločnosti z obchodného registra.
 8. Zhrnutie celého procesu – odporúčanie ako zlikvidovať spoločnosť bez starostí.

1. Príprava mimoriadnej účtovnej závierky

Zistite si účtovný stav spoločnosti

Pred vstupom firmy do likvidácie odporúčame zistiť účtovný stav spoločnosti –  pripraviť mimoriadnu účtovnú závierku. V prípade, že sa podnikateľ rozhodne ukončiť podnikanie a má záujem vymazať spoločnosť s ručením obmedzeným z obchodného registra, tak musí mať v prvom rade uhradené všetky dlhy. Inak by mohla nastať situácia, že už v začatej likvidácii nemôže pokračovať, nakoľko sa v jej priebehu zistí „úpadok“ spoločnosti a vtedy by bol povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Viac informácie vyhlásení konkurzu spoločnosti sa dočítate tu

Ak chcete firmu likvidovať, majetok musí prevyšovať záväzky firmy 

Podmienkou na zrušenie spoločnosti s likvidáciou je totiž dostatok majetku na vysporiadanie všetkých záväzkov spoločnosti. Najlepšie teda je, ak predtým, ako sa rozhodnete pre zrušenie spoločnosti, pripravíte za účelom zistenia účtovného stavu mimoriadnu účtovnú závierku. V prípade, že spoločnosť už dlhšie nepodniká, postačí, ak so pozriete posledné podané daňové priznanie a účtovnú závierku, ktoré Vám poskytnú obraz o stave majetku spoločnosti, o výške záväzkov a pohľadávok. V prípade, že je hodnota majetku vyššia ako výška záväzkov, máte ideálne podmienky na vstup do likvidácie. 


V praxi sa častokrát stáva, že podnikatelia sami nepoznajú majetkový stav spoločnosti, teda tú „papierovú“ účtovnú verziu. Myslia si, že nakoľko spoločnosť už dlhšie nepodniká a podáva daňové priznanie, ktoré vykazuje „nulu“ a účtovník len „prepisuje“ daňové priznanie z roka na rok, že v spoločnosti nič nemajú. Vo väčšine prípadov to tak nie je, preto je naozaj potrebné pred vstupom do likvidácie zistiť, či spoločnosť neeviduje v účtovníctve hnuteľný alebo nehnuteľný majetok (ktorý možno už ani neexistuje, len sa zabudlo na to, že ho spoločnosť vlastní), stav pohľadávok a záväzkov.

Tip pre Vás:

Pokiaľ spoločnosť eviduje v účtovníctve hnuteľný majetok, je vhodné ho ešte pred vstupom do likvidácie vyradiť, nakoľko v priebehu likvidácie musí likvidátor všetok majetok spoločnosti speňažiť. Tento majetok by mal likvidátor v priebehu likvidácie predať za čo možno najvyššiu cenu, aby nepoškodil spoločnosť, veriteľov a spoločníkov. Z výťažku sa potom vyplatia veritelia a zvyšok sa ako likvidačný zostatok rozdelí medzi spoločníkov. Teda likvidátor istým spôsobom zodpovedá za škodu spôsobenú veriteľom aj spoločníkom, jeho cieľom by malo byť dosiahnutie maximálnej výšky likvidačného zostatku. Účelné je rovnako postupovať aj v prípade záväzkov a pohľadávok, teda záväzky vyplatiť ešte pred vstupom do likvidácie, aby veritelia nemuseli prihlasovať svoje pohľadávky. Zároveň je vhodné „staršie“ nevymožiteľné pohľadávky spoločnosti odpísať.

2. Príprava zápisnice z valného zhromaždenia

Zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia

Po zostavení mimoriadnej účtovnej závierky a zistení, že je možné spustiť samotnú likvidáciu spoločnosti, je potrebné zvolať mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti (mali by sa dodržať v spoločenskej zmluve určené lehoty na zvolanie a prípravu valného zhromaždenia, aj keď registrový súd to neoveruje). Na tomto valnom zhromaždení spoločníci schvália zrušenie spoločnosti bez právneho nástupcu a jej vstup do likvidácie s konkrétnym dátumom, od ktorého spoločnosť vstupuje do likvidácie. V zmysle Obchodného zákonníka firma vstupuje do likvidácie ku dňu svojho zrušenia, to znamená, že následný zápis do obchodného registra má len deklaratórny účinok. 

Schválenie rozhodnutia o zrušení spoločnosti

Rozhodnutie o zrušení spoločnosti musí schváliť v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným dvojtretinová väčšina všetkých spoločníkov. Toto rozhodnutie je konštitutívne – to znamená, že registrový súd zapíše ako deň vstupu do likvidácie deň, ktorý určili spoločníci. Na tomto valnom zhromaždení sa vymenuje likvidátor, určí sa spôsob jeho konania v mene spoločnosti a deň vzniku funkcie likvidátora, ktorý je rovnaký ako deň vstupu do likvidácie. Zároveň spoločníci odsúhlasia, že budú používať obchodné meno s dodatkom v „likvidácii“. Následne sa pripraví zápisnica z valného zhromaždenia, resp. v prípade, že má spoločnosť jediného spoločníka, rozhodnutie jediného spoločníka, kde sú popísané uvedené rozhodnutia. 

Vymenovanie likvidátora spoločnosti

Zápisnicu podpisuje predseda a zapisovateľ zápisnice, podpis predsedu valného zhromaždenia musí byť úradne osvedčený, tak isto ako podpis jediného spoločníka na jeho rozhodnutí. Ako sme uviedli vyššie, v tejto zápisnici sa zároveň vymenuje osoba, ktorá bude likvidátorom spoločnosti, spravidla to býva štatutár spoločnosti, nakoľko ten by mal najlepšie poznať jej stav. Podľa Obchodného zákonníka likvidáciu vykonáva štatutárny orgán ako likvidátor, ak zákon alebo spoločenská zmluva, prípadne zakladateľská listina alebo stanovy, neurčujú inak. Ak štatutárny orgán nie je ustanovený alebo nemá ustanoveného žiadneho člena, alebo ak likvidátor nie je vymenovaný bez zbytočného odkladu, vymenuje likvidátora súd. Súd môže vymenovať za likvidátora niektorého zo spoločníkov alebo štatutárny orgán, alebo člena štatutárneho orgánu aj bez jeho súhlasu. Ak nemožno ustanoviť likvidátora týmto spôsobom, vymenuje súd likvidátora z osôb, ktoré sú zapísané do zoznamu správcov. Likvidáciou však možno poveriť aj externú spoločnosť, ktorá sa likvidáciami zaoberá a realizuje likvidácie firiem na kľúč. 

Aké činnosti vykonáva likvidátor

Ustanovením likvidátora do funkcie prechádza na neho pôsobnosť štatutárneho orgánu konať v mene spoločnosti. Ak je ustanovených viacero likvidátorov a z ich ustanovenia nevyplýva nič iné, má túto pôsobnosť každý z likvidátorov. Likvidátor realizuje v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti. Pri výkone tejto pôsobnosti plní záväzky spoločnosti, uplatňuje pohľadávky a prijíma plnenia, zastupuje spoločnosť pred súdmi a inými orgánmi, uzatvára zmiery a dohody o zmene a zániku práv a záväzkov. Nové zmluvy môže uzatvárať len v súvislosti s ukončením nevybavených obchodov.

Potrebujete poradiť ?

Ak máte záujem o ukončenie podnikania kontaktujte nás a my Vám poradíme najlepší spôsob. Máme férové ceny a profesionálny prístup. 

3. Zápis vstupu firmy do likvidácie do OR a oznámenie tejto skutočnosti v Obchodnom vestníku

V ďalšej etape likvidácie spoločnosti je potrebné predmetný stav vstupu spoločnosti do likvidácie zapísať do obchodného registra.

Do obchodného registra sa zapisuje:

 • deň vstupu do likvidácie,
 • za obchodné meno spoločnosti dodatok „v likvidácii“,
 • osoba likvidátora, jeho osobné údaje (meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo, dátum narodenia),
 • dátum vzniku funkcie likvidátora a spôsob jeho konania v mene spoločnosti.

Prílohami zmenového formulára do obchodného registra sú:

 • zápisnica z mimoriadneho zasadnutia valného zhromaždenia,resp. rozhodnutie jediného spoločníka, ak má spoločnosť len jediného spoločníka,
 • prezenčná listina z mimoriadneho zasadnutia valného zhromaždenia v prípade viacerých spoločníkov,
 • podpisový vzor likvidátora, ktorý zvyčajne obsahuje aj súhlas likvidátora s menovaním do funkcie. Podpis na podpisovom vzore musí byť úradne osvedčený, pričom podpis nie je možné uznať za vlastný.

Návrh na zmenu podáva vymenovaný likvidátor – pravosť jeho podpisu na návrhu musí byť úradne osvedčená. S návrhom je potrebné zaplatiť súdny poplatok, t.j. na návrh nalepiť kolky v hodnote 66,- EUR. Obchodný register má na zápis zmien v spoločnosti dvojdňovú lehotu.

Oznámenie o vstupe spoločnosti do likvidácie v Obchodnom vestníku

Po tom, čo sa v obchodnom registri zapíše skutočnosť, že spoločnosť vstúpila do likvidácie, tak likvidátor oznámi predmetnú skutočnosť aj v Obchodnom vestníku. V Obchodnom vestníku sa zverejňuje výzva likvidátora. Likvidátor oznamuje veriteľom, že spoločnosť na základe rozhodnutia príslušného orgánu spoločnosti určitým dňom vstúpila do likvidácie a súčasne vyzve veriteľov obchodnej spoločnosti a iné orgány, ktoré sú likvidáciou dotknuté, aby si prihlásili svoje pohľadávky prípadne iné práva v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 3 mesiace od zverejnenia výzvy, a zároveň zverejní aj adresu, kde tak môžu urobiť. To znamená, že skôr ako do uplynutia trojmesačnej lehoty odo dňa zverejnenia výzvy nie je možné likvidáciu ukončiť. Počas tejto doby majú možnosť predmetnú skutočnosť „spozorovať“ štátne orgány aj obchodní partneri, a teda majú právo istej ochrany a vedomosti „o tom, čo sa deje a chystá“.

Likvidátor speňažuje majetok a uhrádza pohľadávky

Ako sme už vyššie uviedli, likvidátor koná za spoločnosť ako štatutárny orgán, ale je oprávnený za spoločnosť vykonávať len úkony smerujúce k ukončeniu jej podnikateľskej činnosti. V tomto období teda zabezpečí speňaženie majetku spoločnosti, prijíma prihlášky pohľadávok a uhrádza ich, uplatňuje pohľadávky a prijíma plnenia. Ak likvidátor zistí, že likvidovaná spoločnosť je v predĺžení (jednoducho povedané, spoločnosť má väčšie záväzky ako majetok a má aspoň dvoch veriteľov), podá bez zbytočného odkladu návrh na vyhlásenie konkurzu. Tejto situácii je možné sa vyhnúť detailnou prípravou a riadnym zistením účtovného stavu spoločnosti pred vstupom do likvidácie, ako odporúčame v prvom kroku tohto článku. Samozrejme, v ideálnom prípade spoločnosť nemá žiadnych veriteľov a pohľadávky neprihlási nikto – v praxi sa to stáva bežne, nakoľko sa najčastejšie likvidujú spoločnosti, ktoré už dlhodobo nevykonávajú žiadnu podnikateľskú činnosť, v takýchto prípadoch likvidátor „len“ čaká na uplynutie trojmesačnej lehoty.

Aj pri menšej chybičke obchodný register vstup do likvidácie nezapíše

V prípade, že už teraz sa Vám celý proces javí ako náročný, je potrebné si uvedomiť, že ste ešte len na začiatku. Zároveň je tiež dôležité uvedomiť si súvislosti, že ak predmetný návrh na zápis spoločnosti do likvidácie nebude po formálnej stránke v poriadku, niekedy stačí len chyba v dĺžni (napr. pri obchodnom mene spoločnosti) a obchodný register vstup do likvidácie nezapíše. Ak sa Vám nepodarí „chybu“ odstrániť v námietkach, nielen že musíte spustiť celý proces odznova, ale zároveň prídete o súdny poplatok 66,- EUR plus poplatky notárovi. 


K podnikaniu patria aj úspešné aj menej úspešné projekty. Ako vidieť z grafu nižšie (zdroj finstat.sk) ročne je na Slovensku zrušených viac ako 9000 firiem. 


4. Oznámenie vstupu firmy do likvidácie na daňovom úrade, sociálnej a zdravotnej poisťovni

Oznámenie zmeny na daňovom úrade 

Likvidátor samozrejme oznamuje vstup spoločnosti do likvidácie aj daňovému úradu. Zákon osobitne túto povinnosť nepredpokladá, vyplýva to však zo všeobecnej povinnosti oznamovať zmeny daňovému úradu podľa ustanovenia § 67 ods. 9 Daňového poriadku, podľa ktorého, ak nastanú zmeny skutočností uvedených pri registrácii, oznámi to daňový subjekt správcovi dane v lehote do 30 dní odo dňa, kedy nastali. V našom prípade zmenu obchodného mena je možné považovať za takúto zmenu, keďže k obchodnému menu sa pridáva dodatok „v likvidácii“. Z uvedeného vyplýva, že vstup do likvidácie je potrebné oznámiť daňovému úradu do 30 dní odo dňa vstupu spoločnosti do likvidácie. V tejto lehote predloží likvidátor správcovi dane aj osvedčenie o registrácii (kartičku DIČ aj IČ DPH), keďže nahlásenú zmenu je potrebné zapísať do osvedčenia o registrácii. 

Podanie mimoriadnej účtovnej závierky na DÚ

Spoločnosť je povinná podľa zákona o účtovníctve viesť účtovníctvo aj v priebehu likvidácie spoločnosti, teda až do dňa výmazu spoločnosti z obchodného registra. Ku dňu predchádzajúcemu dňu vstupu spoločnosti do likvidácie je spoločnosť povinná uzatvoriť účtovné knihy a zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku v rozsahu riadnej účtovnej závierky. Mimoriadna účtovná závierka musí obsahovať nasledovné časti: daňové priznanie, účtovná závierka, poznámky. Daňové priznanie s mimoriadnou účtovnou závierkou je potrebné podať daňovému úradu do 3 mesiacov odo dňa vstupu spoločnosti do likvidácie. Toto daňové priznanie podpisuje ešte štatutárny orgán spoločnosti a obchodné meno je uvedené bez dodatku „v likvidácii“.

Oznámenie o vstupe firmy do likvidácie sociálnej a zdravotnej poisťovni

Ďalej v praxi sa oznamuje vstup do likvidácie aj sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam, nakoľko je tu možný predpoklad, že zrušená spoločnosť má dlhy na poistnom. Tým likvidátor splní povinnosť ustanovenú Obchodným zákonníkom oznámiť vstup do likvidácie spoločnosti všetkým známym veriteľom. Ako sme už vyššie uviedli, v prípade bezproblémovej likvidácie sa dokáže likvidácia ukončiť v lehote 3 mesiacov, kedy likvidátor ustáli majetok spoločnosti, postará sa o speňaženie hnuteľného a nehnuteľného majetku, o speňaženie pohľadávok, úhradu dlžôb, ukončenie zmluvných vzťahov a jednoducho spoločnosť „pripraví“ na výmaz.

5. Opätovné zvolanie valného zhromaždenia a schválenie procesu likvidácie firmy

Po uplynutí trojmesačnej lehoty od zverejnenia výzvy likvidátora a „ustálení“ likvidačného majetku spoločnosti je potrebné, resp. už možné zabezpečiť rozhodnutie spoločníkov o skončení likvidácie. V tomto kroku je potrebné opäť zvolať mimoriadne zasadnutie valného zhromaždenia. Zvolanie valného zhromaždenia zabezpečí likvidátor. Na tomto valnom zhromaždení spoločníci v podstate schvália proces likvidácie a ukončenie likvidácie spoločnosti. Likvidátor pripraví a predloží spoločníkom mimoriadnu, tzv. likvidačnú účtovnú súvahu, ktorá zachytáva účtovné pohyby v spoločnosti počas jej likvidácie a výsledný účtovný stav. Na valnom zhromaždení spoločníci schvália účtovnú závierku k ukončeniu likvidácie, konečnú správu likvidátora o priebehu likvidácie a návrh likvidátora na rozdelenie likvidačného zostatku.

6. Vyžiadanie súhlasov s výmazom firmy

Súhlas s výmazom firmy od daňového úradu 

V ďalšom kroku je potrebné požiadať správcu dane, aby vydal súhlas s výmazom spoločnosti z obchodného registra. Prílohami žiadosti sú: 

 • zápisnica z valného zhromaždenia,
 • prezenčná listina,
 • konečná správa likvidátora
 • návrh na rozdelenie likvidačného zostatku,
 • likvidačná účtovná závierka s daňovým priznaním,
 • kolky v hodnote 9,50 €, resp. 4,75 € pri elektronickom podaní žiadosti

 Daňové priznanie sa podáva za obdobie odo dňa vstupu spoločnosti do likvidácie ku dňu jej skončenia. Podpisuje ho likvidátor a používa sa obchodné meno s dodatkom „v likvidácii“. Komunikácia s daňovým úradom býva problematická, najmä ak je spoločnosť platiteľom DPH – vtedy treba najskôr požiadať o zrušenie registrácie k DPH a určiť posledné zdaňovacie obdobie pre DPH. To je potrebné logicky urobiť ihneď po zápise likvidácie do obchodného registra. K oznámeniu odporúčame pripojiť, že spoločnosť vstúpila do likvidácie. Podobne, ak podnikateľovi vznikne preplatok na dani z príjmov, tak účtovníctvo uzavrie v priebehu roka a požiada o jeho vrátenie, aby sa stal logicky súčasťou likvidačného zostatku, ktorý sa delí medzi spoločníkov.

V zmysle daňového poriadku na žiadosť daňového subjektu správca dane vydá písomný súhlas s návrhom na výmaz z obchodného registra, ak nemá voči daňovému subjektu daňovú pohľadávku a daňový subjekt nemá daňový nedoplatok, alebo ak u daňového subjektu neprebieha výkon daňovej kontroly, určenie dane podľa pomôcok alebo vyrubovacie konanie.

Poznámka: Od 1.1.2018 všetky spoločnosti žiadajú súhlas s výmazom od DÚ elektronicky

Súhlas s výmazom od colného úradu a od obce/mesta

Obchodný zákonník požaduje k výmazu spoločnosti z obchodného registra súhlas správcu dane, nakoľko v zmysle správy daní je správcom dane nielen daňový úrad, ale aj obec/mesto, ktoré je správcom dane z nehnuteľností, a colný úrad, ktorý je správcom spotrebných daní. Preto je potrebné požiadať o vydanie súhlasu aj colný úrad a obec/mesto, a to okrem sídla každú obec/mesto, kde vlastnila spoločnosť voľakedy nejakú nehnuteľnosť. Colnému úradu postačuje so žiadosťou predložiť správny poplatok vo výške 9,50 EUR, resp. 4,75 EUR pri elektronickom podaní. Obciam/mestám postačuje písomná žiadosť – magistrát hlavného mesta vyberá za vydanie súhlasu správny poplatok vo výške 9,50 €. Tieto orgány taktiež nemajú na vydanie súhlasu ustanovenú lehotu, spravidla tak spravia v relatívne krátkom čase, tieto dva súhlasy viete zabezpečiť v priebehu jedného mesiaca.

Poznámka: Od 1.1.2018 všetky spoločnosti žiadajú súhlas s výmazom od colného úradu elektronicky

7. Výmaz firmy z obchodného registra

Keď máte zabezpečené súhlasy k výmazu spoločnosti od správcov daní, colného úradu a obce, môžete podať návrh na výmaz spoločnosti z obchodného registra. Výmazový formulár podpisuje likvidátor, jeho podpis na návrhu musí byť úradne osvedčený. 

Návrh na výmaz firmy z OR musí obsahovať tieto prílohy:

 • zápisnica z mimoriadneho zasadnutia valného zhromaždenia, resp. rozhodnutie jediného spoločníka o zrušení spoločnosti,
 • zápisnica z valného zhromaždenia, resp. rozhodnutie jediného spoločníka o skončení likvidácie,
 • prezenčná listina,
 • súhlasy správcov daní (obec/ mesto, colný úrad, daňový úrad),
 • účtovná závierka k ukončeniu likvidácie,
 • konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie (podpis likvidátora nie je potrebné úradne osvedčiť),
 • návrh likvidátora na rozdelenie likvidačného zostatku (podpis likvidátora nie je potrebné úradne osvedčiť),
 • potvrdenie o zverejnení výzvy likvidátora v Obchodnom vestníku.

 V návrhu na výmaz sa uvedie deň zrušenia spoločnosti a ako právny dôvod zrušenia aj rozhodnutie príslušného orgánu spoločnosti o jej zrušení a vstupe do likvidácie. Ako právny dôvod výmazu sa uvedie „dobrovoľný výmaz“. Za podanie návrhu na výmaz spoločnosti z obchodného registra sa neplatí žiadny súdny poplatok. Obchodný register by mal rozhodnúť o výmaze spoločnosti do dvoch pracovných dní od podania návrhu. Po výmaze spoločnosti z obchodného registra je podnikanie danej firmy úspešne ukončené. 

8. Rekapitulácia celého procesu likvidácie s.r.o.

Záverom poukazujem na skutočnosť, že likvidácia spoločnosti je jedným z najkomplikovanejších procesov práva obchodných spoločností. Paradoxne, pri riadnom a korektnom ukončení podnikania formou likvidácie spoločnosti nemožno hovoriť len o administratívnych úkonoch ako napríklad pri zakladaní firmy. Likvidátor by mal mať znalosť z oblastí účtovníctva, daní a práva. Napríklad je potrebné podať dva zápisy do obchodného registra, minimálne dve daňové priznania, uzatvárať účtovné knihy, otvárať ich po vstupe do likvidácie, komunikovať s Obchodným vestníkom, sledovať, či nie je spoločnosť v úpadku a prípadne podať návrh na vyhlásenie konkurzu – ďalšie úkony, ktoré celý proces komplikujú. Spoločnosť dnes založíte v priebehu 3 týždňov, prípadne si kúpite už tzv. ready made firmu v priebehu pár hodín, pričom ju však najskôr zlikvidujete a vymažete z obchodného registra za 4 až 5 mesiacov. V praxi sa však stretávame i so spoločnosťami, ktoré sú v likvidácii viac ako 12 mesiacov. 

Likvidáciu spoločnosti cez autora tohto článku

V našej advokátskej kancelárií sme od roku 2011 pomohli s korektným výmazom firmy z obchodného registra prostredníctvom likvidácie spoločnosti už viac ako 300 podnikateľom. Túto službu môžete za férovú cenu 597 € využiť aj Vy.