Zápisom vašej firmy v Zozname hospodárskych subjektov vedenom ÚVO získate status kvalifikovaného dodávateľa, splníte podmienku obchodovania na Elektronickom trhovisku a počas doby platnosti zápisu nebudete musieť preukazovať spôsobilosť na uzatváranie zmlúv alebo rámcových dohôd vo verejnom obstarávaní. Zápis firmy do tohto zoznamu má mnoho výhod a zmysel ak sa pravidelne uchádzate o verejné zákazky alebo ak do budúcnosti uvažujete o možnosti uchádzania sa o verejné zákazky. Upozorňujeme, že zápis osoby v zozname hospodárskych subjektov nenahrádza povinnosť zápisu osoby v Registri partnerov verejného sektora (RPVS). Bližšie informácie o tomto registri nájdete v článku Register partnerov verejného sektora RPVS. Postup ako firmu zapísať do zoznamu v roku 2020, aké sú poplatky, akým chybám sa vyhnúť sa dozviete v texte nižšie.

Čo je zoznam hospodárskych subjektov

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov upravuje zákon číslo 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 32, § 152 a nasledujúcich ustanoveniach zákona.

Kde je možné nájsť zoznam zapísaných hospodárskych subjektov 

Úrad pre verejné obstarávanie vedie na webovom sídle www.uvo.gov.sk verejne prístupný informačný zoznam hospodárskych subjektov obsahujúci údaje podľa § 155 zákona o verejnom obstarávaní. Zápisom do tohto zoznamu záujemca preukazuje, že spĺňa niektoré zo základných podmienok k tomu aby sa mohol uchádzať o verejnú zákazku.

Aké údaje o vašej firme budú v zozname uvedené 

V zmysle § 155 zákona o verejnom obstarávaní zoznam hospodárskych subjektov obsahuje tieto údaje:

 1. a) obchodné meno alebo názov hospodárskeho subjektu,
 2. b) adresu sídla, miesto podnikania alebo adresu pobytu hospodárskeho subjektu,
 3. c) predmet činnosti,
 4. d) identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené,
 5. e) registračné číslo,
 6. f) zoznam dokladov podľa § 153 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní,
 7. g) zoznam osôb oprávnených konať za hospodársky subjekt a spôsob ich konania.

Hospodársky subjekt 

Kto je považovaný za hospodársky subjekt 

Hospodárskym subjektom je v zmysle § 2 ods. 5 písm. a) fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu.


Aké sú podmienky získania zákazky z verejného obstarávania

Získaniu zákazky za verejné zdroje hospodárskym subjektom (dodávateľom) predchádzajú dva kroky:

 1. podanie ponuky, ktorého súčasťou je „kvalifikačný proces“, t. j. proces, ktorý znamená, že dodávateľ splnil podmienky účasti stanovených zákonom (Ide o podmienky osobného postavenia, ktoré určuje § 32 zákona o verejnom obstarávaní, teda že je kvalifikovaným dodávateľom a voči štátu má vyrovnané všetky záväzky. Podmienky podľa uvedeného ustanovenia sa preukazujú práve zápisom v Zozname hospodárskych subjektov. V praxi to funguje tak, že pri výbere uchádzača verejný obstarávateľ buď iba skontroluje, či je osoba v zozname hospodárskych subjektov zapísaná, a ak nie je, vyzve ju k zápisu, prípadne môže verejný obstarávateľ vyradiť prihlášku z dôvodu nesplnenia podmienok súťaže. Ďalšie podmienky, ktoré musí uchádzač spĺňať sú: finančné a ekonomické postavenie (§ 33 ZVO) a technická a odborná spôsobilosť (§ 34 ZVO).
 2. podpísanie zmluvy alebo rámcovej dohody s verejným obstarávateľom (za predpokladu úspešnosti predloženej ponuky)

Verejné obstarávanie a podmienky, ktoré je potrebné splniť aby ste sa ho mohli zúčastniť 

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a samozrejme podmienky určené samotnou súťažou:

a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe

b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu

c) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu

g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,

h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

Tip pre vás: Už teraz sa vám zdá proces zápisu zbytočne zdĺhavý. Využite naše právne služby a nechajte zápis vašej firmy do zoznamu hospodárskych subjektov na nás. Zápisy realizujeme každý týždeň, máme v poskytovaní tejto služby systém a  dokážeme teda zabezpečiť zápis vašej firmy kvalitne, rýchlo a za cenovo výhodných podmienok.  Oslovte nás a radi Vám obratom pripravíme presnú a záväznú cenovú ponuku. 

Mám záujem o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov

Aké doklady a potvrdenia sú potrebné k úspešnému zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov

Podľa Zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov si Úrad pre verejné obstarávanie niektoré z nižšie uvedených dokumentov zaobstará sám v prípade, ak je žiadateľom osoba so sídlom (právnické osoby - napr. s. r. o.) alebo miestom podnikania (napr. živnostníci) v Slovenskej republike. V prípade ak však systém nebude vedieť potrebný doklad vygenerovať, je povinný žiadateľ tento doklad zaobstarať a doložiť. Zahraničné osoby musia doložiť všetky nižšie uvedené doklady, nakoľko Úrad pre verejné obstarávanie SR nemá prístup k údajom zahraničných štátnych orgánov.

 1. podmienka účasti podľa písmena a) sa preukazuje výpisom z registra trestov za právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov žiada a výpisom z registra trestov za osoby/osobu, ktoré je/sú členmi štatutárneho orgánu, členmi dozorného orgánu alebo prokuristom hospodárskeho subjektu – originál alebo úradne osvedčená kópia, nie staršia ako tri mesiace,(v prípade zahraničného prvku – ak má osoba štátne občianstvo iné ako slovenské je potrebné získať výpis z registra trestov z krajiny pôvodu a pripojiť úradne potvrdený preklad spolu s pečiatkou a podpisom prekladateľa)
 2. podmienka účasti podľa písmena b) sa preukazuje potvrdením zdravotnej poisťovne a potvrdením Sociálnej poisťovne – že hospodársky subjekt nemá evidované nedoplatky poistného / nedoplatky na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - originál alebo úradne osvedčená kópia, nie staršia ako tri mesiace,
 3. podmienka účasti podľa písmena c) sa preukazuje potvrdením miestne príslušného daňového úradu, že hospodársky subjekt nemá evidované nedoplatky v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - originál alebo úradne osvedčená kópia, nie staršia ako tri mesiace,
 4. podmienka účasti podľa písmena d) sa preukazuje doloženým potvrdením príslušného okresného súdu, oddelenie obchodného registra (likvidácia, konkurz, reštrukturalizácia), že hospodársky subjekt (s výnimkou fyzickej osoby a príspevkovej organizácie) nie je v likvidácii, nebol na majetok hospodárskeho subjektu vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku - originál alebo úradne osvedčená kópia, nie staršia ako tri mesiace
 5. podmienka účasti podľa písmena e) sa preukazuje dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (fyzická osoba predloží aktuálny výpis zo živnostenského registra, fyzická osoba predloží aktuálny výpis z obchodného registra - originál alebo úradne osvedčená kópia, nie staršia ako tri mesiace)
 6. podmienka účasti podľa písmena f) sa preukáže podpísaným čestným vyhlásením osôb oprávnených konať v mene právnickej/fyzickej osobe.

Postup ako zapísať firmu / fyzickú osobu do zoznamu hospodárskych subjektov

Ako je už aj vo vyššie uvedené, niektoré doklady si vie Úrad pre verejné obstarávanie zaobstarať sám, niektoré musí zaobstarať žiadateľ. V prípade ak systém nevygeneruje niektorý z nižšie uvedených dokumentov, je žiadateľ povinný ho zaobstarať. Nižšie uvedený postup sa vzťahu aj na zahraničné osoby. V prípade zahraničných osôb musia byť tieto doklady zaobstarané všetky.

1) Je potrebné získať výpis z registra trestov 

Fyzické osoby

Výpis z registra trestov pre fyzickú osobu sa vydáva na základe žiadosti, ktorá môže byť podaná osobne alebo elektronicky. 

Elektronické podanie žiadosti o výpis z registra trestov 

Žiadosť je možné podať cez elektronickú službu „podanie žiadosti o výpis a odpis z registra trestov“ cez portál Generálnej prokuratúry SR, pričom je potrebný občiansky preukaz s čipom (eID) karta, bezpečnostný kód (BOK), ktorými sa prihlasuje k službe a čítačka kariet k občianskemu preukazu s čipom, podpisové certfikáty na čipe občianskeho preukazu, cez ktoré sa vytvorí kvalifikovaný elektronický podpis (ZEP), aplikácia na prihlasovanie, podpisovanie a softvér k čítačke kariet. 

Osobné podanie žiadosti o výpis z registra trestov fyzickej osoby 

Osobné podanie žiadosti a okamžité získanie výpisu z registra trestov na počkanie je možné na ktoromkoľvek pracovisku pošty, v podateľni Registra trestov Generálnej prokuratúry SR (Kvetná ulica č. 13, Bratislava,) v zahraničí na zastupiteľskom úrade SR, v obci ktorá vedie matriku. Všetky tlačiva potrebné na vydanie výpisu sú dostupne na príslušných inštitúciách, pričom pri vybavovaní žiadosti o výpis na pošte nie je potrebné tlačivo.

Pri podaní žiadosti osobne je potrebné, aby občan SR predložil občiansky preukaz, resp. iný doklad preukazujúci totožnosť a cudzinec predložil rodný list preložený do štátneho jazyka a súčasne cestovný doklad alebo iný doklad preukazujúci totožnosť (napr. doklad o pobyte cudzinca).

Žiadosť môže podať a výpis prevziať aj osoba splnomocnená žiadateľom, pričom ak je splnomocnený občan SR tento musí mať pri sebe: svoj občiansky preukaz, a za osobu ktorá ho splnomocnila -originál splnomocnenia, pričom podpis splnomocniteľa musí byť úradne overený notárom, iným príslušným orgánom, nie starší ako 30 dní, ktorý sa pripája k žiadosti.

Právnické osoby 

Výpis z registra trestov pre právnické osoby sa vydáva len NA PÍSOMNÚ ŽIADOSŤ, ktorú možno podať výhradne osobne  (pri právnickej osobe nie je možné elektronické podanie žiadosti) na počkanie na ktoromkoľvek pracovisku pošty SR, v podateľni registra trestov Generálnej prokuratúry SR.

 Žiadosť môže podať:

 • fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, pre ktorú sa výpis vydáva
 • fyzická osoba, ktorá je splnomocnená právnickou osobou, pre ktorú sa výpis vydáva
 • iná právnická osoba, splnomocnená osobou, pre ktorú sa výpis vydáva - napr. naša advokátska kancelária 

 V prípade zahraničného prvku – ak má osoba štátne občianstvo iné ako slovenské je potrebné získať výpis z registra trestov z krajiny pôvodu a pripojiť úradne potvrdený preklad do slovenského jazyka spolu s pečiatkou a podpisom prekladateľa. V prípade občana ČR nie je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka.

Výšky poplatkov:  

 • Výška poplatku pri žiadostiach podaných na pracoviskách pošty je 3,90 EUR.
 • V podateľni Registra trestov Generálnej prokuratúry SR je vo výške 4,00 EUR.
 • Ak sa žiadosť podáva na zastupiteľskom úrade SR, konzulárny poplatok za vybavenie a doručenie závisí individuálne od štátu, v ktorom sa zastupiteľský úrad nachádza.
 • V prípade, ak je žiadosť podávaná v obci, ktorá vedie matriku, uhrádza sa poplatok vo výške 4,00 EUR  a navyše správny poplatok vo výške 1,50 EUR za overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov.
 • Správny poplatok v prípade elektronickej žiadosti je 2,00 EUR.

Uvedené poplatky je možné uhradiť prostredníctvom potvrdenia o úhrade správneho poplatku (eKolok), ktorý je možné zakúpiť na pracovisku pošty alebo e-Kolkom zakúpeným prostredníctvom kiosku. V prípade žiadosti o výpis prostredníctvom elektronickej služby sa platba uskutočňuje prostredníctvom bankového prevodu na účet Generálnej prokuratúry SR.  

Ďalšie doplňujúce informácie môžete získať na stránkach:

https://www.genpro.gov.sk/

https://www.posta.sk/sluzby/sluzby-statu-na-poste

https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_potrebujem-vypis-z-registra-tr/

Výpis z registra trestov slovenských osôb si vie Úrad pre verejné obstarávanie zaobstarať aj sám, avšak v tom prípade je potrebné mu predložiť údaje, na základe ktorých si vie výpisy z registra trestov zaobstarať.

2) Získanie potvrdení zo zdravotnej a sociálnej poisťovne o nedoplatkoch 

Získanie potvrdenia zo zdravotnej poisťovne

Zoznam zdravotných poisťovní v SR, ktoré pôsobia v danom čase na trhu v SR, pričom hospodársky subjekt predkladá potvrdenie za všetky zdravotné poisťovne, je: všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.; Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.; Union zdravotná poisťovňa, a. s.;

Žiadosť o vydanie potvrdenia je možné podať – osobne v podateľni jednotlivých zdravotných poisťovní, prostredníctvom pošty na adresu konkrétnej zdravotnej poisťovne (resp. jej pobočky), elektronicky prostredníctvom e-mailu (infolinka@vszp.sk , potvrdenia@dovera.sk , union@union.sk ). Lehota na vydanie potvrdenia sa líši v závislosti od spôsobu podania žiadosti, ako aj od konkrétnej zdravotnej poisťovne. Za získanie potvrdenia sa neuhrádza žiadny poplatok.

Získanie potvrdenia zo sociálnej poisťovne 

Potvrdenie je potrebné vyžiadať v sociálnej poisťovni miestne príslušnej podľa sídla hospodárskeho subjektu. Žiadosť o vydanie potvrdenia je možné podať osobne na podateľni pobočky SP, prostredníctvom pošty na adresu konkrétnej pobočky SP, elektronicky prostredníctvom emailu (e-mailová adresa sa líši v závislosti od príslušnej pobočky, v BA je to: bratislava@socpoist.sk ). Za potvrdenie sa neuhrádza žiadny poplatok.

Vzor žiadosti o vydanie potvrdenia nájdete nájdete tu.

 Potvrdenia od zdravotných poisťovní a od Sociálnej poisťovne si vie Úrad pre verejné obstarávanie zaobstarať sám, avšak často sa stáva, najmä pri zdravotných poisťovniach, že úradu systém pri vyžiadaní vyznačí chybu, a teda toto potvrdenie je následne žiadateľ povinný doložiť.

Nechajte zápis do zoznamu hospodárskych subjektov na advokátov

Už teraz sa vám zdá proces zápisu zbytočne zdĺhavý. Využite naše právne služby a nechajte zápis vašej firmy do zoznamu hospodárskych subjektov na nás. Zápisy realizujeme každý týždeň, máme v poskytovaní tejto služby systém a  dokážeme teda zabezpečiť zápis vašej firmy kvalitne, rýchlo a za cenovo výhodných podmienok. Orientačná cena za zápis do zoznamu je v štandardných prípadoch vrátane všetkých poplatkov je v rozmedzí 250 - 350€. Oslovte nás a radi Vám v priebehu pár hodín pripravíme presnú a záväznú cenovú ponuku. 

Mám záujem o cenovú ponuku 

3) Získanie potvrdenia o nedoplatkoch z daňového úradu 

Žiadosť je možné v prípade právnickej osoby podať iba elektronicky, predpokladom je prístup k eSlužbám Finančnej správy SR (registrácia a autorizácia používateľa).

Žiadosť fyzickej osoby môže byť podaná elektronicky aj osobne na miestne príslušnom daňovom úrade.

Za vydanie potvrdenia je potrebné uhradiť poplatok vo výške 1,50 EUR, prostredníctvom eKolku, ktorý je možné zakúpiť na pošte alebo predom na účet.

Potvrdenie z daňového úradu vie zaobstarať aj Úrad pre verejné obstarávanie prostredníctvom ich informačného systému.

4) Získanie potvrdenia o tom že firma nie je v likvidácií, konkurze či reštrukturalizácií

Tieto potvrdenia (ide o 2 samostatné potvrdenia, žiadané na 2 samostatných oddeleniach súdu) Vám vydá miestne príslušný okresný súd - Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava, Žilina. Túto žiadosť o vydanie potvrdenia je možné podať osobne na podateľni miestne príslušného súdu, prostredníctvom pošty na adresu konkrétneho súdu.

Poplatok za vydanie potvrdenia je 3,00 EUR pre vydanie potvrdenia týkajúceho sa likvidácie a 2,5 EUR pre potvrdenie týkajúceho sa konkurzu a reštrukturalizácie. Poplatky je možné ho uhradiť prostredníctvom potvrdenia o úhrade správneho poplatku (eKolok), ktorý možno zakúpiť na pošte alebo e-Kolkom zakúpeným prostredníctvom kiosku, ak sa nachádza na súde.

5) Získanie výpisu z obchodného registra alebo živnostenského registra 

Výpis z obchodného registra si môžete vyžiadať na ktorejkoľvek pošte.

Úrad si vie získať potrebné informácie vyplývajúce z obchodného registra aj sám, avšak informácie o predmetoch podnikania, je potrebné doložiť (prostredníctvom samotnej žiadosti)

6) Príprava a podpísanie čestného prehlásenia 

Je potrebné, aby ste prehlásili, že nemáte uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý by bol potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v sídle štátu, miesta podnikania, či obvyklého pobytu. Vyhlásenie musí podpísať osoba oprávnená konať v mene právnickej/fyzickej osoby, podpis nie je potrebne úradne overovať. 

Vzor čestného vyhlásenia vyzerá nasledovne: 

Obchodná spoločnosť  Hospodársky subjekts.r.o. so sídlom  , IČO:  , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.:   (ďalej len „Spoločnosť“ alebo „Splnomocniteľ“), v mene ktorej koná jej konateľ, pán XY, dátum narodenia:  , rodné číslo:  , trvale bytom: , 

týmto v zmysle § 32 ods. 2 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov čestne vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike.

V ................ , dňa ...................

Podpis osoby oprávnenej konať v mene právnickej/fyzickej osoby

7) Podanie žiadosti o zápis spolu so všetkými prílohami

Po zabezpečení všetkých potrebných príloh môžeme podať žiadosť o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov.

Žiadosť spolu so všetkými prílohami môžeme podať osobne na podateľni Úradu pre verejné obstarávanie, zaslať poštou na adresu úradu, alebo je možné ju podať elektronicky, podpísanú zaručeným elektronickým podpisom žiadateľa - podnikateľa, štatutárneho zástupcu hospodárskeho subjektu alebo ním splnomocnenou osobou (zároveň sa v tomto prípade vyžaduje, aby všetky prílohy boli v konverzovanej podobe - zaručená konverzia). 

Správny poplatok za listinnú podanú žiadosť ( žiadosť podanú osobne, poštou na adresu úradu ) je vo výške 66,- EUR, v prípade elektronickej žiadosti je správny poplatok vo výške 33,- EUR.

Výhody zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov

V prípade, ak máte záujem sa pravidelne zúčastňovať verejných obstarávaní je pre vás omnoho jednoduchšie a výhodné raz splniť podmienky a zapísať sa do zoznamu hospodárskych subjektov ako pri každej zákazke kompletizovať a predkladať všetky požadované podklady.  

Výhody zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov sú nasledovné: 

Počas doby platnosti zápisu nie je potrebné preukazovať splnenie podmienky účasti na osobné postavenie 

Teda počas doby zápisu do zoznamu nie je potrebné preukazovanie spôsobilosti na uzatváranie zmlúv alebo rámcových dohôd vo verejnom obstarávaní (tým sa zvyšuje odbremenenie Vás ako podnikateľa od administratívy – povinnosti predkladať príslušné doklady ku každej novej súťaži). To znamená, že v prípade zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov predložíte doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia iba raz, a to pri predkladaní žiadosti o zápis na ÚVO.

Stávate sa kvalifikovaným dodávateľom 

Každý dodávateľ, ktorý je platne zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov vedenom ÚVO, je kvalifikovaným dodávateľom.

Automaticky spĺňate podmienku obchodovania na Elektronickom trhovisku 

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je podmienkou obchodovania na Elektronickom trhovisku  (Elektronický kontrakčný systém – EKS (EKS – informačný systém verejnej správy, nastroj pre plné automatizované zadávanie zákaziek, centrálne obchodné miesto povinné pre verejné obstarávanie)

Zápis do zoznamu má platnosť až tri roky 

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov sa vykonáva s pomerne dlhou platnosťou a to až na tri roky. Tento zápis je možné následne predĺžiť na ďalšie trojročné obdobie. Konkrétne úrad predĺži platnosť zápisu v zozname hospodárskych subjektov, ak hospodársky subjekt najskôr 60 dní a najneskôr 30 dní pred uplynutím platnosti zápisu podá novú kompletnú žiadosť o zápis vrátane všetkých príloh a spĺňa podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5). Inak povedané, zápis je síce možné predĺžiť, ale je potrebné splniť rovnako náročné podmienky ako pri prvom zápise, teda pri prelžovaní platnosti nemáte nárok na žiadne úľavy oproti novozapisovaným subjektom. 

Upozorňujeme, že v prípade ak počas doby platnosti dôjde k zmene zapísaných údajov v Zozname hospodárskych subjektov, vzniká hospodárskemu subjektu povinnosť ohlásiť tieto zmeny Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade ak Hospodársky subjekt tieto zmeny neohlási v lehote 30 dní odo dňa zmeny údajov, môže mu byť uložená pokuta podľa ustanovenia § 182 ods. 3 písm. e) Zákona o verejnom obstarávaní, a to vo výške 500€.

Najčastejšie chyby a nedostatky pri podaných žiadostiach

Pomerne často sa stáva, že žiadosť o zápis do zoznamu obsahuje formálne chyby a v žiadosti či prílohách sú nesprávne uvedené údaje. 

Najčastejšie chyby na žiadosti: 

 • obchodné meno a sídlo hospodárskeho subjektu nie je totožné s údajmi uvedenými vo výpise z obchodného registra, resp. vo výpise zo živnostenského registra
 • predmety podnikania nie sú totožné s činnosťami uvedenými pri právnickej osobe: vo výpise z obchodného registra apri fyzickej osobe: vo výpise zo živnostenského registra
 • chybne uvedené IČO hospodárskeho subjektu - nie je totožné s údajmi uvedenými vo výpise z obchodného registra, resp. vo výpise zo živnostenského registra,
 • chýba meno a priezvisko
 • chýba podpis člena/ov štatutárneho orgánu hospodárskeho subjektu a odtlačok úradnej pečiatky
 • meno býva vypísané nečitateľne.

Najčastejšie chyby a nedostatky potvrdení a príloh: 

 • predložené potvrdenia príslušných inštitúcií nie vždy spĺňajú zákonom stanovenú podmienku a to, že nesmú byť staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti úradu, resp. pri predĺžení trvania zápisu ku dňu skončenia platnosti zápisu v zozname hospodárskych subjektov,
 • výpis/y z registra trestov člena/ov štatutárneho orgánu, člena/ov dozorného orgánu, prokuristu hospodárskeho subjektu sú starší/ie ako tri mesiace
 • pri zápise fyzických osôb - podnikajúcich na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov - chýba doklad Štatistického úradu Slovenskej republiky o pridelení Identifikačného čísla organizácie/podnikateľa (IČO)
 • potvrdenia neobsahujú, alebo je v nich zle uvedené: obchodné meno a sídlo hospodárskeho subjektu (musí byť totožné s údajmi uvedenými vo výpise z obchodného registra, resp. vo výpise zo živnostenského registra), identifikačné číslo organizácie (IČO), dátum vydania potvrdenia, alebo podpis zástupcu dotknutej inštitúcie, ktorá potvrdenie vydáva, sú predkladané fotokópie, ktoré nie sú úradne osvedčené.

Zápis zmeny údajov v zozname hospodárskych subjektov

V prípade, ak vo vašej spoločnosti počas zápisu v zozname nastanú zmeny, ste povinný ich úradu ohlásiť do do 30-tich dní.  

Úradu ste povinný ohlásiť tieto zmeny: 

 • obchodné meno alebo názov hospodárskeho subjektu
 • adresu sídla
 • miesto podnikania alebo adresu pobytu hospodárskeho subjektu
 • predmet podnikania/činnosti
 • identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené
 • zoznam osôb oprávnených konať za hospodársky subjekt,
 • spôsob konania,

Poplatky spojené so zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov

Žiadosť o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov, žiadosť o predlženie zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov ako aj oznámenie zmeny údajov je možné podať: osobne na podateľni ÚVO, zaslať poštou na adresu ÚVO, alebo elektronicky. K riadne vyplnenej žiadosti, podpísanej osobou oprávnenou konať za hospodársky subjekt, je potrebné priložiť požadované prílohy a zaplatiť správny poplatok vo výške 66,- EUR za žiadosť o zápis a žiadosť o predlženie v listinnej podobe, v prípade oznámenia zmeny údajov je správny poplatok vo výške 16,50 EUR. Žiadosť o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov, predlženie zápisu do zoznamu ako aj oznámenie zmeny údajov je možné podať aj elektronickými prostriedkami, podpísané zaručeným elektronickým podpisom žiadateľa, t. j. podnikateľa, štatutárneho zástupcu hospodárskeho subjektu alebo ním splnomocnenou osobou, v tomto prípade sa správne poplatky znižujú na polovicu.

Úrad zapíše hospodársky subjekt do zoznamu hospodárskych subjektov do 15 dní odo dňa doručenia kompletnej žiadosti o zápis vrátane všetkých príloh.

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov našou advokátskou kanceláriou

Ako ste si mohli všimnúť v texte, celý proces je pomerne zdĺhavý a vyžaduje si nemalé množstvo energie, ostatne ako každá činnosť vykonávaná po prvý krát. V našej advokátskej kancelárii zapisujeme spoločnosti do zoznamu hospodárskych subjektov pravidelne, máme v tejto činnosti systém a tak vieme kvalitne, rýchlo a za dostupnú cenu zabezpečiť tento zápis aj pre Vás. Budeme od Vás potrebovať len podpis nami pripravených dokumentov a všetko ostatné zabezpečíme za Vás.

Pri poskytovaní týchto služieb pre Vás zabezpečíme: 

 • Prípravu splnomocnenia na našu advokátsku kanceláriu 
 • Prípravu všetkých tlačív a dokumentov 
 • Úhradu čiastkových správnych poplatkov
 • Úsporu poplatkov vďaka elektronickému podaniu 
 • Podanie návrhu a zápis do vašej firmy do zoznamu hospodárskych subjektov
 • Know how našej advokátskej kancelárie v tejto oblasti 

Vy sa tak môžete venovať svojmu biznisu, príprave ponúk do verejných obstarávaní a šetriť drahocenný čas a energiu. Štandardne je zápis realizovaný v priebehu 6-8 týždňov. 

Cenová ponuka

Cena za služby uvedené vyššie je vždy individuálna a závisí od toho, aké služby budete od nás presne vyžadovať. Každý obchodný prípad je mierne individuálny. Orientačne sa cena za zabezpečenie kompletného zápisu v štandardných prípadoch,vrátane všetkých poplatkov, pohybuje v rozmedzí okolo 249€. Oslovte nás a radi Vám v priebehu pár hodín pripravíme presnú a záväznú cenovú ponuku. 

Mám záujem o cenovú ponuku a zápis do zoznamu hospodárskych subjektov