Rozšírenie predmetov podnikania a zápis zmeny do OR - aktualizácia pre rok 2022

11. Október 2021
Priebeh podnikania

Rozšírenie predmetov podnikania je jednou z najčastejšie zapisovaných zmien do obchodného registra. Najčastejšie sa stretávame s prípadmi, kedy podnikateľ postupne rozširuje svoje podnikanie o nové služby a spúšťa nové projekty, ktoré s pôvodným podnikateľským zámerom a teda aj predmetmi podnikania nemajú nič spoločné. Pred spustením nového projektu je veľmi dôležité, aby ste rozhodli o rozšírení predmetov podnikania, požiadali o vydanie príslušných oprávnení a dali zapísať túto zmenu do obchodného registra. V opačnom prípade vám hrozia pokuty a teoreticky aj väzenie, nie je teda vhodné túto povinnosť podceniť. K úspešnému zápisu je potrebné komunikovať so živnostenským úradom, obchodným registrom a daňovým úradom. Detailný návod sa dozviete v texte nižšie.

Rozšírenie predmetov podnikania v roku 2018

1. Riziká spojené s neohlásením nových predmetov podnikania

V praxi sa stretávame s tým, že mnohí podnikatelia si myslia, že pod živnosť „maloobchod a veľkoobchod“ schovajú všetky svoje aktivity a projekty. Rozšírenie predmetov podnikania spoločnosti môžu považovať za zbytočnú záležitosť až do momentu, kedy na nich napr. konkurencia podá trestné oznámenie za neoprávnené podnikanie alebo ich navštívi kontrola z daňového či živnostenského úradu. Aj my sme zastupovali našich klientov, ktorí sa stretli s takýmto nekalým konaním konkurenčných firiem. 

Aké sú hlavné riziká, ak by ste nemali zapísané všetky činnosti, ktoré vykonávate a fakturujete medzi predmetmi podnikania v obchodnom registri: 

V prípade neoprávneného podnikania môžete dostať zákaz činnosti, peňažnú pokutu alebo aj trest odňatia slobody.

1. Trestnoprávne riziká

Podnikateľ, ktorý by napríklad poskytoval a fakturoval služby, ktoré nemá zapísané v predmetoch podnikania sa môže dopustiť trestného činu neoprávneného podnikania s trestnou sadzbou až do 8 rokov trestu odňatia slobody. V niektorých prípadoch vám v prípade neoprávneného podnikania môže súd zakázať vykonávať podnikateľskú činnosť na 1 až 10 rokov.

Príklad:

Začali by ste ako predajňa kopírovacích zariadení, teda by ste si v predmetoch podnikania uviedli len "malo- a veľkoobchod". Časom by ste sa rozhodli váš showroom - predajňu využiť i ako miesto, kde by si klienti mohli vaše zariadenia vyskúšať, prípadne by ste im začali poskytovať napr. kopírovacie služby alebo tlačiť dokumenty. Zdanlivo nevinné rozšírenie služieb, by bez zápisu nového predmetu podnikania - kopírovacie a rozmnožovacie služby - mohlo vyústiť až do trestného konania. Môže to vyzerať až prehnane a nelogicky, no taká je realita a "naše" zákony, tak prečo riskovať "basu". 

Rozšírenie predmetov podnikania a zápis tejto zmeny do OR nie je vhodné podceňovať. Trestnoprávne a daňové riziká sú príliš vysoké. 

2. Daňové riziká 

Ak by ste vykonávali vašu činnosť bez príslušného podnikateľského oprávnenia, môže vami vystavené faktúry vyhodiť daňový úrad vášmu odberateľovi z daňových nákladov. Z čoho by logicky pre neho vyplývala vyššia daňová povinnosť a nižší zisk, z tohto stavu by určite nebol "nadšený" žiadny partner. To by samozrejme v závislosti od vašich vzťahov mohlo vyústiť k rozviazaniu spolupráce, žalobám alebo trestným oznámeniam uvedeným vyššie. 

Príklad:

Podnikateľ Peter - elektrikár, s riadne zapísanými remeselnými živnosťami úspešne podniká a darí sa mu. Vidí priestor v poskytovaní aj "murárskych služieb" a zamestná si murára Jana - s riadnym výučným listom a so všetkými oprávneniami, ktoré by potreboval k ohláseniu remeselnej živnosti "murárstvo" na živnostenskom úrade a následnému zápisu tejto živnosti do obchodného registra. Podnikateľ Peter však zabudne tento nový predmet ohlásiť na živnostenskom úrade a požiadať o vydanie tohto živnostenského oprávnenia, logicky si teda túto živnosť ani nezapíše do obchodného registra. Veselo si podniká, darí sa mu a zamestná si ďalších 5 murárov. Investorovi, ktorému vyfakturoval murárske práce však DÚ vyhodí ním vystavené faktúry za desaťtisíce eur a nastáva problém uvedený vyššie. Pritom stačilo len zapísať danú živnosť do obchodného registra a všetko by bolo v poriadku.  

3. Pokuta od živnostenského úradu

Dodržiavanie povinností vyplývajúcich zo živnostenského zákona kontroluje príslušný okresný úrad; kontrolu vykonávajú zamestnanci živnostenského úradu - kontrolóri. V prípade, ak vykonávate činnosť, ktorá je voľnou živnosťou bez živnostenského oprávnenia, živnostenský úrad vám môže uložiť pokutu až do výšky 1.659,- €. V prípade prevádzkovania remeselnej živnosti alebo viazanej živnosti bez živnostenského oprávnenia vám hrozí pokuta až do 3.319,- €.

Rozšírenie predmetov podnikania cez AK Marônek

Nechajte právne služby a komunikáciu so živnostenským úradom a obchodným registrom na nás. Tým ušetríte čas, stres z odmietnutia zápisu do OR a straty peňazí a nemalú energiu. 

Predmety podnikania 

Predmetmi podnikania sú najčastejšie živnosti, ale existujú aj také predmety činnosti, ktoré sa vykonávajú na základe iných oprávnení. 

Aké orgány udeľujú povolenie podnikať plus niekoľko príkladov

 • Živnostenský úrad - vydáva osvedčenia o živnostenskom oprávnení. Živnosti môžu byť voľné, viazané a remeselné. Detailné informácie o živnostenských oprávneniach spolu s odporúčanými zneniami voľných živností pre rok 2019 nájdete na našom blogu. 
 • Národná banka Slovenska - napr. poskytovanie úverov, poistenie a zaistenie, starobné dôchodkové sporenie
 • Vyššie územné celky - napr. povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v ambulancii
 • Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií - napr. povolenie a licencia na nákladnú dopravu nad 3,5 t
 • ÚPSVaR SR - povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania
 • Na niektoré predmety podnikania napr. v správe nehnuteľností alebo v poľnohospodárstve dokonca nepotrebujete žiadne oprávnenie. Stačí len rozhodnúť o rozšírení predmetov podnikania o tieto činnosti. Napr.: poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja, prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom

Kedy môžete  začať podnikať v novom predmete podnikania

V prípade živností, môžete podnikať v novom predmete podnikania už jeho ohlásením, resp. dňom uvedenom na príslušnom oprávnení. Následný zápis nových predmetov podnikania má už len deklaratórny - potvrdzujúci účinok. V prípade iných oprávnení a povolení môžete začať podnikať v danom predmete podnikania až zápisom do obchodného registra.

Ako sme uviedli v úvode článku o rozšírení predmetov podnikania treba rozhodnúť, vyžiadať si príslušné oprávnenia, realizovať zápis tejto zmeny do obchodného registra a nakoniec túto zmenu oznámiť na daňovom úrade. 

Rozšírenie predmetov podnikania v 4 krokoch: 

 1. Rozhodnutie o rozšírení predmetov podnikania a vypracovanie dokumentov
 2. Získanie nových podnikateľských oprávnení 
 3. Zápis zmeny do obchodného registra 
 4. Ohlásenie nových predmetov podnikania na daňovom úrade 


1. Rozhodnutie o rozšírení predmetov podnikania a vypracovanie dokumentov

V prvom kroku je samozrejme potrebné rozhodnúť o rozšírení predmetov podnikania a dať vypracovať príslušné dokumenty interne alebo externistom - špecialistom. Dokument, v ktorom sa rozhoduje o rozšírení predmetov podnikania je v prípade "jednoosobovej eseročky" rozhodnutie jediného spoločníka. V prípade firmy, ktorá má viac spoločníkov o tejto zmene rozhoduje valné zhromaždenie. Ďalšími dokumentmi, ktoré je potrebné vyhotoviť sú prezenčná listina pri viacerých spoločníkoch, úplné znenie zakladateľskej listiny/spoločenskej zmluvy a plnomocenstvo v prípade, ak zabezpečením tejto služby využijete služby inej spoločnosti. Podpisy na týchto dokumentoch nemusia byť úradne osvedčené. Okrem týchto dokumentov je potrebné vypracovať dokumentáciu potrebnú k ohláseniu nových predmetov podnikania na živnostenskom úrade a vypracovať návrh na zápis tejto zmeny do obchodného registra. 

Dokumenty, ktoré je potrebné vypracovať: 

 • Rozhodnutie jediného spoločníka (jednoosobová eseročka) resp. zápisnica z valného zhromaždenia, ak má spoločnosť viac spoločníkov, resp. akcionárov v prípade akciovej spoločnosti (v tomto prípade musí byť zápisnica vo forme notárskej zápisnice) 
 • Prezenčná listina 
 • Plnomocenstvo 
 • Dokumentácia k ohláseniu nových živností na živnostenskom úrade, prípadne inom úrade, ak novým predmetom podnikania nebude živnosť 
 • Návrh na zápis tejto zmeny do obchodného registra 
 • Úplné znenie zakladateľskej listiny/spoločenskej zmluvy
 • Prípadne iné v závislosti od nastavenia interných procesov vo vašej firme 

2. Získanie nových podnikateľských oprávnení 

Po vypracovaní a podpísaní všetkých dokumentov začína "úradná turistika". V prípade, ak rozširujete predmety podnikania o živnosti, je potrebné tieto predmety podnikania ohlásiť na živnostenskom úrade. To je možné buď "klasickou listinnou formou" formou alebo elektronicky. 

Klasické listinné ohlásenie živnosti - poplatky

Pri klasickom listinnom oznámení so všetkým, čo k tomu patrí - cesta na úrad a čakanie v rade - sú poplatky za vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení nasledovné: za vydanie každej voľnej živnosti zaplatíte poplatok 5,- € a za vydanie viazanej, resp. remeselnej živnosti zaplatíte 15,- €. 

Elektronické ohlásenie živnosti - poplatky

Elektronické ohlásenie je mimoriadne pohodlné, dá sa zrealizovať z domu či z kancelárie. Nevýhodou je potreba vlastniť zaručený elektronický podpis a niekoľko špecializovaných programov na prácu s ním. Odmenou je pre ohlasovateľa úspora na poplatkoch. Vydanie neobmedzeného počtu voľných živnosti je totiž zadarmo a za vydanie viazaných, resp. remeselných živností sa platí poplatok v polovičnej výške, teda za 7,50 €. 

Vydanie živnostenských oprávnení 

Ak sú všetky podmienky pre vydanie živnostenského oprávnenia splnené, živnostenský úrad má na vydanie živnostenských oprávnení lehotu troch pracovných dní odo dňa, keď mu ohlásenie živnosti a výpisy z registra trestov boli doručené. V prípade listinného ohlásenia si živnostenské oprávnenie môžete prevziať buď osobne alebo vám ich pošlú poštou. V prípade elektronického oznámenia vám živnostenský úrad najskôr pošle ich elektronickú verziu, s ktorou môžete okamžite "pracovať" a obratom podať návrh na zápis zmeny do obchodného registra elektronicky. Nemusíte čakať kým si originál živnostenského oprávnenia vyzdvihnete osobne, resp. vám ho živnostenský úrad pošle poštou. 

Skontrolujte si správnosť znenia vydaných živností 

Je mimoriadne dôležité skontrolovať, či vydané živnostenské oprávnenia majú identické znenie ako predmety podnikania uvedené v dokumentácii - rozhodnutie jediného spoločníka/valného zhromaždenia resp. v úplnom znení zakladateľskej listiny/spoločenskej zmluvy. Občas sa stáva, že živnostenský úrad vydá oprávnenia na prevádzkovanie živností v inom znení ako ste pôvodne požadovali, prípadne svoje zohrá ľudský faktor a stane sa preklep. V prípade aj menšej nezrovnalosti v týchto dokumentoch vám obchodný register odmietne rozšírenie predmetov podnikania zapísať do obchodného registra. 

3. Zápis zmeny do obchodného registra 

Po vydaní živnostenského resp. iného podnikateľského oprávnenia a kompletne podpísanej dokumentácie je na rade podanie návrhu na zápis zmeny do obchodného registra. Ten je možné opäť podať buď klasicky v listinnej podobe alebo elektronicky. Pri listinnom podaní je súdny poplatok 66,- € a samotný návrh ako aj všetky prílohy k návrhu musia byť podané minimálne v dvoch vyhotoveniach. V prípade elektronického podania návrhu je súdny poplatok opäť polovičný - teda 33,- €. Zároveň tým, že všetky dokumenty sú podávané elektronicky stačí originály dokumentov naskenovať, podpísať zaručeným elektronickým podpisom a nahrať na portál www.slovensko.sk

Registrový súd má na zápis rozšírenia predmetov podnikania do obchodného registra a vydanie potvrdenia o vykonaní tejto zmeny lehotu 2 pracovné dni odo dňa podania návrhu na zápis v podateľni, ak podávame návrh v listinnej podobe. V prípade podania návrhu elektronicky začína plynúť lehota 2 pracovné odo dňa pridelenia vyššieho súdneho úradníka. 

V praxi sa však najmä v Bratislave stáva, že vyšší súdny úradníci si túto lehotu predĺžia o ďalších 10 až 20 dní. V prípade rozšírenia predmetov podnikania o živnosti vás však predĺžená lehota nemusí až tak trápiť, nakoľko ako sme si vysvetlili vyššie - zápis tejto zmeny má len potvrdzujúci - deklaratórny účinok, teda v zapisovaných predmetoch podnikania môžete podnikať aj keď ešte nebudú zapísané v OR. Po úspešnom zápise rozšírenia predmetov podnikania spoločnosti do OR získate potvrdenie o vykonaní zápisu a originál výpisu spoločnosti z OR. 

4. Ohlásenie nových predmetov podnikania na daňovom úrade 

Po tom, čo je rozšírenie predmetov podnikania úspešne zapísané do obchodného registra, zostáva vám posledná povinnosť. Ohlásiť túto zmenu na daňovom úrade. Ohlásenie tejto zmeny je bez poplatku a až donedávna sa realizovali v listinnej, resp. v elektronickej podobe (ak bola spoločnosť platiteľom DPH) do podateľne príslušného daňového úradu. Nakoľko od 1.1.2018 musia všetky obchodné spoločnosti komunikovať s finančnou správou elektronicky, treba toto ohlásenie realizovať prostredníctvom všeobecného podania na register cez portál www.financnasprava.sk Ohlásením zmien na DÚ je rozšírenie predmetov podnikania úspešne dokončené a môžete sa na 100% venovať novej podnikateľskej činnosti. 

Aktualizujte si všetky informácie v OR jedným návrhom 

Keď už budete realizovať zápis zmeny do obchodného registra a absolvovať celý proces zápisu zmeny do obchodného registra odporúčam zamyslieť sa, či sú všetky informácie o vašej firme v obchodnom registri korektne zapísané. Súčasne s rozšírením predmetov podnikania môžete jedným návrhom napríklad vykonať aj zápis zmeny sídla firmy do OR, zmeniť obchodné meno, zmeniť/doplniť/vymazať konateľa, vysporiadať/zmeniť obchodné podiely spoločníkov.  Prípadne ak náhodou konateľ či spoločník zmenili trvalý pobyt a zabudli ste na zápis tejto zmeny do obchodného registra je možné túto zmenu taktiež zapísať do obchodného registra. Zápisy každej z týchto zmien samostatne stojí okolo 250€. Ak si však všetky zmeny dáte zapísať do OR jedným návrhom zápis všetkých zmien vyššie vás bude stáť spolu len 347€. Viac informácií o zápise viacerých zmien v s.r.o. jedným návrhom sa dočítate TU

Poradenstvo pri rozšírení predmetov podnikania

Nechajte si poradiť s výberom nových predmetov podnikania a zabezpečiť celý proces advokátskou kanceláriou za férovú cenu 297€.