Ochranná známka EÚ - výhody, cena + postup ako ju registrovať (aktualizované pre rok 2024)

15. Február 2023
Ochranné známky

Ochranná známka EÚ – Európskeho spoločenstva má oproti registráciám jednotlivých ochranných známok v členských štátoch EÚ niekoľko výhod. Tieto výhody Vám priblížime v nižšie uvedenom článku. Zároveň sa dozviete koľko stojí registrácia ochrannej známky EÚ, aké druhy ochranných známok EÚ poznáme, ako dlho trvá proces registrácie a kde všade vás chráni. Na konci článku sa dozviete aj presný návod ako vykonať rešerš ochrannej známky aby ste sa vyhli zamietnutiu jej zápisu a ako presne v 7 krokoch zapísať vašu ochrannú známku do registra ochranných známok EÚ

1. Ochranná známka EÚ - Európskeho spoločenstva

Ochrannú známku môže tvoriť akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby v rámci EÚ od tovarov alebo služieb inej osoby na území EÚ. 

V praxi ide o: logá firiem (veľké M - McDonald’s, okrídlený šíp - Škoda), názvy firiem (Eset, Alza), názvy produktov (XC 90, iPhone, Macbook), slogany (Think Different, Have a Break, Have a Kit Kat, ...) Registráciou Ochrannej známky EÚ sa vám prostredníctvom jediného zápisu priznáva výlučné právo vo všetkých súčasných a budúcich členských štátoch Európskej únie . Je platná 10 rokov a jej platnosť možno obnovovať. 

Ochrannú známku EÚ je možné zapísať prostredníctvom Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej len „EUIPO“). Prihlášku môžete podať vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Všeobecné výhody registrácie ochrannej známky uvedené v článku - Ochranná známka ® - výhody, cena, postup ako ju registrovať platia obdobne aj pre ochrannú známku EÚ. Jej odlišnosťou sú účinky v rámci celého územia EÚ.  Z toho dôvodu je registrácia ochrannej známky EÚ vhodná pre podnikateľov,  ktorí chcú chrániť svoje záujmy v celej EÚ.

Registrácia ochrannej známky EÚ za 1697 €

Nechajte registráciu ochrannej známky EÚ na skúsenú advokátsku kanceláriu. Registrovali sme už 100 + ochranných známok, pomôžeme a poradíme aj Vám. 

2. Výhody a nevýhody registrácie ochrannej známky EÚ

Výhody registrácie ochrannej známky EÚ

Registrácia ochrannej známky EÚ oproti podávaniu viacerých národných ochranných známok skrýva niekoľko výhod:

 1. Benefitom sú násobne  nižšie správne poplatky pri registrácii. Správny poplatok za registráciu Ochrannej známky EÚ pre jednu zápisnú triedu tovarov a služieb je 850 eur, pričom pri registrácii národných ochranných známok jednotlivo vo viacerých štátoch sa ceny šplhajú až na tisícky eur len za správne poplatky.  
 2. Ďalším prínosom je menšia administratíva pri podávaní jednej prihlášky pre všetky členské štáty oproti podávaniu prihlášok vo viacerých členských štátoch. 
 3. Nakoľko EUIPO má obrovské kapacity, výhodná je tiež rýchlosť celého procesu registrácie. Zápis Ochrannej známky EÚ zaberie približne 5 - 6 mesiacov. Postupné registrovanie ochranných známok vo všetkých štátoch by Vám zabralo niekoľko rokov.  

Ochranná známka prioritne chráni duševné vlastníctvo jej majiteľa, ktorý má ako jediný právo ju používať v spojení s tovarmi a službami, pre ktoré je zapísaná, a to spolu so značkou ®. Na ochranu svojich práv môže každá dotknutá osoba použiť široké spektrum právnych inštitútov, ako napríklad domáhať sa súdnou cestou zákazu zásahu (napr. zákazu používania ochrannej známky alebo napodobeniny ochrannej známky na tovare iného podnikateľa) a odstránenia následkov tohto zásahu (napr. zničenie tovaru, na ktorej sa neoprávnene nachádza ochranná známka alebo napodobenina ochrannej známky), ďalej má právo na vydanie bezdôvodného obohatenia, právo na náhradu škody, a pod.. 

Nevýhody registrácie ochrannej známky EÚ

Registrácia ochrannej známky EÚ má oproti registrovaniu ochranných známok v členských štátoch jednu nevýhodu. Ak je podobné označenie ktoré uvažujete registrovať ako ochrannú známku EÚ už registrované ako národná ochranná známka na podobné tovary alebo služby v ktoromkoľvek štáte EÚ, takéto označenie neodporúčame registrovať. Vlastník staršej ochrannej známky má právo podať voči zápisu takejto ochrannej známky námietky, majiteľ by s jeho námietkami v prípade zhody uspel a vy by ste prišli o investované prostriedky.  

Inak povedané, ak by ste mali záujem registrovať napr. slovnú ochrannú známku JOJOZOZO. Stačí ak by len v jednom členskom štáte z celej EÚ bolo toto spojenie už registrované a tým pádom by ste nemohli využiť výhody ochrannej známky EÚ, ktoré sme si uviedli vyššie. Ochranná známka EÚ je teda vhodná na ochranu jedinečných pojmov, ktoré ešte nie sú registrované v žiadnom členskom štáte EÚ. 

3. Top 10 najhodnotnejších značiek sveta

Kompletný zoznam 100 najhodnotnejších značiek sveta podľa časopisu Forbes a zdroj obrázka nájdete na tejto adrese: https://www.forbes.com/powerfu.... Ďalšou webstránkou, kde určujú hodnotu značiek podľa iných parametrov je webstránka Brand Directory, ktorú môžete nájsť na webstránke: http://brandirectory.com/leagu...

3. Kde sa podáva prihláška na registráciu ochrannej známky

Ochrannú známku EÚ môžete podať cez EUIPO sídliaci v Španielskom Alicante. Prihlášku je možné podať priamo cez stránku spomínaného úradu. Pre zrýchlený postup odporúčame použiť režim Fast Track, ktorým zverejníte prihlášku za polovičný čas alebo rýchlejšie v porovnaní so spracovaním prihlášky bežným spôsobom. 


Pri režime Fast Track je však potrebné dodržať nasledujúce podmienky:

 • 1. Prihlasovateľ musí mať trvalé bydlisko alebo sídlo v Európskom hospodárskom priestore (EHP). V opačnom prípade musí prihlasovateľ určiť platného zástupcu
 • 2. Ochranná známka by nemala byť kolektívnou alebo certifikačnou ochrannou známkou.
 • 3. V prihláške nepožadujte národnú ani európsku rešeršnú správu
 • 4. Pokiaľ ide o uplatnenie práva prednosti alebo seniority:

 - nemalo by sa uplatňovať právo prednosti/seniority, alebo

- ak sa uvedie uplatnenie práva prednosti/seniority, ochranná známka, na ktorej je dané uplatnenie založené, môže byť importovaná z databázy TMView počas postupu prihlasovania, alebo 

- ak sa uvedie uplatnenie práva prednosti/seniority a príslušná ochranná známka (príslušné ochranné známky) sa v databáze TMView nenachádza (nenachádzajú), je potrebné priložiť príslušné osvedčenie

 • 5. V prípade uplatnenia práva výstavnej priority je spracovanie prihlášky postupom Fast Track stále možné za predpokladu, že sa predloží príloha obsahujúca príslušné osvedčenie.
 • 6. Ochranná známka musí byť vo forme jedného z týchto typov: slovná / obrazová / priestorová / zvuková známka
 • 7. Ak je ochranná známka obrazová, resp. priestorová, nemožno si uplatňovať nároky na farbu
 • 8. Ak je ochranná známka obrazová, priestorová alebo zvuková ochranná známka, musia sa predložiť aj príslušné prílohy.
 • 9. Všetky výrazy v zozname tovarov a služieb musia byť vybrané z databázy výrazov, ktoré úrad EUIPO už schválil.
 • 10. Platba sa má uhradiť prostredníctvom jednej z platných platobných metód. Platba prostredníctvom bežného účtu tretej strany je však v prípade postupu Fast Track neprípustná
 • 11. Pokiaľ ide o úhradu poplatkov, platia tieto podmienky:

- Kreditná karta: bez osobitných požiadaviek

- V prípade bankových prevodov: prihlasovateľ 1) použije kód platobnej transakcie vygenerovaný formulárom a číslo ochrannej známky na identifikáciu spisu; 2) bezodkladne prevedie požadovanú sumu; a 3) v rámci možnosti uhradí platbu za každú podanú prihlášku samostatne.

-V prípade majiteľov bežného účtu musí prihlasovateľ vo formulári platby označiť políčko Okamžitý prevod.

 • 12. Ak prihláška nie je v jednom z piatich jazykov úradu EUIPO (angličtina, francúzština, nemčina, španielčina a taliančina), prihlasovateľ musí súhlasiť s prekladom poskytnutým úradom do druhého jazyka, ktorý bude vybraný z jedného z piatich schválených jazykov.

4. Aké sú poplatky a ako dlho trvá zápis ochrannej známky EÚ

Poplatky za registráciu ochrannej známky EÚ

Poplatok za registráciu ochrannej známky EÚ do jednej zápisnej triedy je vo výške 850 eur. Za druhú zápisnú triedu budete musieť priplatiť 50 eur a za tretiu a každú ďalšiu zápisnú triedu zaplatíte 150 eur. V prípade registrácie ochrannej známky vo dvoch zápisných triedach sú teda poplatky 900€. V prípade využitia našich služieb Vám registrujeme ochrannú známku Európskeho spoločenstva vrátane poradenstva a podania v režime Fast track len za 1797 € a vy budete môcť sústrediť na svoje podnikanie. 

Dĺžka celého procesu zápisu ochrannej známky EÚ

Podľa našich skúseností, celková dĺžka zápisu a registrácie ochrannej známky EÚ štandardným spôsobom od podania prihlášky, až po zaslanie osvedčenia zaberie približne 5-6 mesiacov. Celý proces pozostáva z viacerých štádií. Od podania prihlášky cez overenie platby, prieskum prihlášky, následné zverejnenie až po skončenie lehoty na podanie námietok. Ak všetko prebehne v poriadku, posledným štádiom je Zápis a zverejnenie ochrannej známky.  Prostredníctvom režimu Fast track ušetríte asi 1 mesiac (niekedy aj viac).

 1. Formálny a vecný prieskum: cca 2 mesiace
 2. Zverejnenie vo vestníku: cca 3 mesiace
 3. Zápis: cca 1 mesiac po uplynutí 3 mesiacov zverejnenia vo vestníku.

Na stránke úradu je veľmi pekne spracovaná grafika a vždy presne vieme v akom štádiu registrácie sa nachádza registrácia ochrannej známky našich klientov: 

V prípade, že tretí subjekt podá námietky voči zápisu ochrannej známky, celý proces sa môže predĺžiť až na 10 mesiacov – niekoľko rokov. Nakoľko je samozrejme lepšie týmto komplikáciám sa vyhnúť, je dôležité „spraviť si domácu úlohu“ a vykonať detailný rešerš.

5. Registrácia ochrannej známky EÚ v 8 krokoch

1. Výber ochrannej známky 

Pokiaľ podáte prihlášku na registráciu ochrannej známky, ktorá má slabú rozlišovaciu spôsobilosť, prípadne vznikne pochybnosť, že Vaša ochranná známka zasahuje do práv inej staršej ochrannej známky, dostanete sa do situácie, kedy budete musieť zápis Vašej ochrannej známky obhajovať (čo samozrejme nechcete). Následkom môže byť zaslanie námietky voči registrácii Vašej OZ od vlastníka staršej ochrannej známky alebo zamietnutie Vašej prihlášky. V takom prípade sa proces značne predĺži, pričom výsledok bude nejasný. Z toho dôvodu je mimoriadne dôležité, aby ste si vybrali správnu ochrannú známku s dostatočnou rozlišovacou spôsobilosťou. 

2. Rešerš už zapísaných ochranných známok 

V prvom rade pred spustením procesu registrácie ochrannej známky EÚ je potrebné skontrolovať  či už nie je registrovaná zhodná alebo podobná ochranná známka, pre zhodné alebo podobné tovary a služby, na území kde máte záujem svoju OZ registrovať. V prípade ochrannej známky EÚ je to každý členský štát EÚ. V prípade, že podáte prihlášku ochrannej známky, ktorá je podobná s už registrovanou ochrannou známkou na podobné tovary a služby v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ vystavujete sa riziku, že zápis Vašej ochrannej známky bude neúspešný. Z toho dôvodu odporúčame dôkladný rešerš v každom členskom štáte EÚ.

1. Skontrolujte zoznam už registrovaných ochranných známok

Na splnenie tejto úlohy máte k dispozícií rôzne databázy, my odporúčame: Tm view, ktorá ako vidíte na obrázku obsahuje jednotlivé možnosti filtrácie presne toho obsahu, ktorý hľadáte. 

 • použiť databázu TM View, ktorá vám dá prehľad o registrovaných, zaniknutých či podaných ochranných známkach po celom svete

https://www.tmdn.org/tmview/we...

Náhľad vyhľadávania: Konkrétne je vidieť zápis ochrannej známky TRAVERT, ktorú sme registrovali pre nášho klienta TRAVERT s.r.o. 


2. Preveriť, či iný subjekt nepodniká pod zhodným obchodným menom 

3. Preveriť, či neexistuje pod vami zvoleným označením doména, na ktorej niekto aktívne ponúka a propaguje svoje produkty a služby, ktoré sa zhodujú s tovarmi alebo službami pre ktoré plánujeme zapísať svoju ochrannú známku. 

4. Preveriť si facebook profily, youtube kanály, ... 

Správne zrealizovaná rešerš je základom úspechu registrácie vašej ochrannej známky. Ak sa podcení, vystavíte sa riziku podania námietok a zbytočným prieťahom pri zápise vašej OZ.

3. Podanie prihlášky na zápis OZ

Ochrannú známku EÚ môžete podať cez EUIPO, kde sa prihlásite. Pri podávaní prihlášky sa postupným spôsobom preklikáte cez výber jazyka, typ ochrannej známky, tovary a služby, údaje prihlasovateľa, zaplatenie správneho poplatku.

4. Zaplatenie správneho poplatku

Úhrada správneho poplatku je možná spolu s prihláškou alebo na základe doručenej výzvy. Poplatky za podanie prihlášky novej OZ sú nasledovné: 

 • správny poplatok za podanie prihlášky predstavuje sumu 850€ (poplatok zahŕňa len zápis jednej triedy tovarov alebo služieb)
 • v prípade, že sa navrhuje ochranná známka zapísať pre viac ako jednu triedu, tak správny poplatok za prihlášku druhej triedy je 50€
 • ak máte záujem o zápis trocha viac zápisných tried za každú z nich sa platí poplatok 150€

5. Formálny prieskum prihlášky 

Po zaplatení správneho poplatku nasleduje formálny prieskum prihlášky. Obsahom tohto prieskumu je posúdiť, či žiadosť o zápis označenia ako ochrannej známky obsahuje všetky náležitosti, ako aj posúdenie správnosti zatriedenia prihlásených tovarov a služieb podľa Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb ako aj skúmanie tzv. rozlišovacej spôsobilosti.  Viac k téme rozlišovacej spôsobilosti resp. zápisnej výluky sme písali v našom článku: Kritérium podobnosti ochranných známok

6. Zverejnenie prihlášky ochrannej známky EÚ

Ak prieskum neodhalí žiadne nedostatky, t.j. konanie o prihláške nebolo zastavené alebo prihláška nebola zamietnutá, pokračuje úrad v konaní, a to zverejnením prihlášky. Zverejnením prihlášky začína plynúť 3-mesačná lehota na podanie námietok.

7. Zápis ochrannej známky do registra

Po zverejnení prihlášky majú iné osoby právo podať voči zápisu vašej ochrannej známky námietky, ktoré musia byť odôvodnené a podložené dôkazmi. V prípade, že námietky podané neboli, úrad zapíše ochrannú známku do registra. Účinky zápisu ochrannej známky nastávajú dňom jej zápisu do registra a tým sa prihlasovateľ stáva majiteľom ochrannej známky.

8. Osvedčenie o zápise ochrannej známky do registra

V poslednom kroku  Vám EUIPO doručí osvedčenie o zápise ochrannej známky do registra. Majiteľ ochrannej známky má výlučné právo používať ochrannú známku v spojení s tovarmi alebo službami, pre ktoré je zapísaná, a taktiež má právo používať spolu s ochranou známkou značku ®. Tým  je konanie o zápise ochrannej známky EÚ do registra úspešne skončené. 

6. Ochranné známky - rekapitulácia

Záverom tohto článku, dovoľte mi zhrnúť niekoľko všeobecných odporúčaní k téme ochranných známok či už národných alebo Európskeho spoločenstva. 

Výber ochrannej známky - registrujte si aspoň slovenskú 

V praxi sa stretávame s tým, že mnohí začínajúci podnikatelia podceňujú hodnotu a význam ochrannej známky a majú predstavu, že je určená len pre veľké firmy a značky. Treba si však uvedomiť, že aj tie najväčšie firmy kedysi začínali od nuly, možno aj v garáži a bez zamestnancov - ako napr. Apple a hodnota jej značky a ochrannej známky je dnes viac ako 170 miliárd dolárov. Preto naše odporúčanie je, že ak to s budovaním vašej firmy a značky myslíte vážne, určite si registrujte aspoň národnú ochrannú známku hneď na začiatku vášho podnikania. Svojpomocne vás to bude stáť menej ako 200€ plus váš čas a energia alebo 397€ s využitím našich služieb.

Registrujte si aspoň obrazovú ochrannú známku so slovným prvkom

Ak máte záujem registrovať ochrannú známku a má dostatočnú rozlišovaciu schopnosť, registrujte si slovnú ochrannú známku. Ak dostatočnú rozlišovaciu schopnosť nemá v slovnej podobe, registrujte si obrazovú ochrannú známku s dominantným slovným prvkom. Rozhodnutia súdov potvrdzujú, že aj takáto ochranná známka s dominantným slovným prvkom dokáže veľmi dobre a účinne chrániť vaše záujmy a značku. Ak to váš rozpočet umožňuje a váš produkt je určený pre celú EÚ, priamo si registrujte ochrannú známku EÚ. Je to rýchlejšie, jednoduchšie a násobne lacnejšie ako postupné registrovanie ochranných známok členských štátov. 

Zrealizujte kvalitný rešerš už existujúcich OZ

Pri výbere ochrannej známky je najdôležitejšia správna a detailná rešerš už existujúcich známok. Ak je to možné a ste na začiatku vášho podnikania - odporúčame radšej si upraviť názov firmy, doménu, či firemnú identitu a hladko zaregistrovať ochrannú známku, ako mať podobný názov ako konkurenčná firma a neskôr strácať energiu po súdoch. 

Registrácia ochrannej známky EÚ cez autora tohto článku

Delegujte registráciu Vašej ochrannej známky EÚ na skúsenú advokátsku kanceláriu a Vy sa venujte Vášmu biznisu. Postup a detaily spolupráce v odkaze.