Mnoho obchodných spoločností pri výkone svojej podnikateľskej činnosti konzultuje s klientmi ich požiadavky, prípadne s nimi vedie rokovania osobne v kancelárskych priestoroch svojej obchodnej spoločnosti. Firmy sídliace v sídliskách alebo menej známych uličkách sa môžu stretnúť s dezorientáciou svojich klientov z iných miest Slovenska alebo zo zahraničia. Dnes je bežné používať navigáciu v aute alebo v smartfóne, čo vsak robiť ak aj tá zlyhá? Vhodným riešením pre čo najjednoduchšiu navigáciu klienta je umiestnenie navigačných tabúľ pri ceste ku kancelárii, obchodu či skladu, ktoré by klientov po odbočení z hlavnej cesty navigovali do priestorov Vašej spoločnosti.

Aj keď sa v praxi stretávame s mnohými "čiernymi stavbami" a navigačnými tabuľami osadenými nelegálne, poďme si vysvetliť, ako by ste mali postupovať postupom ustanoveným zákonom. Pojmom zákon je v tomto prípade potrebné rozumieť pomerne veľké množstvo právnych predpisov a rôznych nariadení obcí.

Ako zákon definuje navigačné a informačné tabule

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) nerozlišuje medzi navigačnými a informačnými tabulami súkromných fyzických či právnických osôb a reklamnými plochami. Z pohľadu stavebného zákona sú všetky takéto stavby reklamnými stavbami. Základný prvok ktorý hrá v triedení reklamných stavieb najvýznamnejšiu úlohu je rozloha informačnej plochy. Práve tá určuje postup, ktorým sa zhotovovanie reklamných stavieb (navigačných fabúl) riadi.

 • Pri reklamnej stavbe s veľkosťou informačnej plochy do 3m2 sa vyžaduje iba ohlásenie stavebnému úradu.
 • Pri reklamnej stavbe väčšej ako 3m2  a menšej ako 20m2 je potrebné podať žiadosť o stavebné povolenie.
 • Pri reklamnej stavbe väčšej ako 20m2 je potrebné nie len vydať stavebné povolenia, ale aj stavbu skolaudovať.

To či má byť informačná tabula spojená so zemským povrchom, pripevnená na stene budovy, umiestnená pod zemou nemení nič na tom, že ide o reklamnú stavbu a že je potrebné aplikovať  jeden z postupov uvedených vyššie.

Ohlásenie stavby pre prípad navigačných tabúľ o rozlohe do 3m2 

V prípade väčšiny navigačných tabúľ postačuje plocha o výmere do 3m2, kedy je potrebné ohlásiť zámer osadenia navigačnej tabule. Pri zistení akým postupom sa má voči stavebnému úradu postupovať sa celý kolotoč vybavovačiek iba rozbieha.

Čo musí ohlásenia obsahovať: 

 • Prvou položkou je osoba, ktorá bude stavbu zhotovovať. Ak ju má zhotovovať osoba zaoberajúca sa stavebnou činnosťou – zhotoviteľ stavby, je potrebné zhotoviteľa stavby v ohlásení jednoznačne charakterizovať. Ak sa má navigačná tabula zhotoviť svojpomocne, je potrebné k ohláseniu pripojiť čestné vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby.
 • Ak sa majú pri osádzaní navigačnej tabule využiť susedné nehnuteľnosti, vyžaduje sa súhlas vlastníkov týchto nehnuteľností.
 • Okrem uvedeného sa samozrejme vyžaduje vytvorenie žiadosti. Stavebné úrady majú často na svojich internetových sídlach zverejnené vzory či tlačivá žiadostí s popisom potrebných príloh. V tejto časti je potrebné podotknúť, že v prípade podania žiadostí sa posudzuje každý prípade osobitne, a preto môžu súčasť príloh tvoriť rôzne prílohy okrem tých, ktoré úrad vo svojej vzorovej žiadosti uvádza, okrem toho vzorové žiadosti umiestnené na internetových sídlach príslušných úradov sa môžu od seba líšiť a aj zoznam príloh uvedených vo vzorových tlačivách môže byť čiastočne odlišný. Popis príloh v tomto článku treba vnímať ako základný, pričom sa zoznam príloh odvíja a rozširuje od osobitosti každého prípadu.
 • Základnou skutočnosťou, ktorú musí ohlasovateľ vo svojom ohlásení preukázať je právo k nehnuteľnosti, na ktorej  má byť tabula umiestnená. Právom k nehnuteľnosti sa rozumie oprávnenie žiadateľa osadiť navigačnú tabulu (reklamnú stavbu) na nehnuteľnosti, t. j. jej spojenie so zemským povrchom pevným základom, upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi alebo o inú stavbu (tzv. „našróbovanie do chodníka“), ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe, pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia alebo umiestnenie pod zemou.
 • Uvedené sa preukazuje podľa právneho vzťahu k nehnuteľnosti. Vlastník nehnuteľnosti preukáže právo umiestniť stavbu na základe Výpisu z listu vlastníctva, kde je nehnuteľnosť zapísaná. V tomto prípade je potrebné poukázať na prípady, kedy je daná nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých osôb. Ak majú vlastnícke práva k nehnuteľnosti aj iné osoby, ako ohlasovateľ (záujemca o umiestnenie tabule), musí byť prílohou taktiež súhlas ostatných vlastníkov nehnuteľnosti s umiestnením tabule. V prípade ak je správou nehnuteľnosti namiesto vlastníkov poverená iná osoba, alebo si spoluvlastníci medzi sebou určili jedného zástupcu, ktorý ich pri správe nehnuteľnosti zastupuje, nevyžaduje sa súhlas všetkých vlastníkov, ale postačuje priložiť súhlas splnomocnenej osoby a doklad, ktorý toto právo preukazuje (napr. plnomocenstvo), v prípade ak nie je správa nehnuteľnosti zapísaná v katastri nehnuteľností na príslušnom liste vlastníctva.
 • Ak žiadateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti preukazuje oprávnenie k nej iným dokladom, podľa toho, ako má užívanie s vlastníkom/vlastníkmi dohodnuté. Štandardným príkladom býva v tomto prípade zmluva o nájme, prostredníctvom ktorej vlastníci nehnuteľnosti (prenajímatelia) umožňujú žiadateľovi umiestniť navigačnú tabulu na predmetnej parcele, pričom sa im za to žiadateľ (nájomca) zaviaže zaplatiť odplatu. Ak by bola zo strany vlastníkov nehnuteľnosti vôľa prenechať nehnuteľnosť do užívania bezodplatne, môžu vlastníci so žiadateľom uzavrieť zmluvu o výpožičke. V týchto prípadoch tvorí prílohu žiadosti zmluva (nájomná alebo o výpožičke) a výpis z listu vlastníctva preukazujúci práva vlastníkov nehnuteľnosti.
 • V prípade rôznych ďalších spôsobov oprávnení nakladať s nehnuteľnosťou je prílohou listina, ktorá právo k nehnuteľnosti preukazuje.
 • Ďalšími prílohami k ohláseniu sú stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy. Uvedený rozsah je rozsiahli a nevymenováva ani konkrétne orgány, ktoré uvedené majú vydať. Uviesť konkrétne orgány ani reálne nemožno, nakoľko to vyplýva z konkrétneho umiestnenia informačnej tabule. Ako príklad rôznorodosti orgánov možno uviesť potrebu získania súhlasného stanoviska správcu cesty, pri ktorej má byť navigačná tabula umiestnená. Diaľnice a rýchlostné cesty spravuje Národná diaľničná spoločnosť (okrem úsekov ustanovených osobitným predpisom), cesty vo vlastníctve štátu (okrem výnimiek) spravuje Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácii SR, cesty a miestne komunikácie vo vlastníctve samosprávneho kraja spravuje samosprávny kraj, prejazdné úseky, miestne komunikácie a účelové komunikácie vo vlastníctve obce spravuje obec,...
 • Stanoviská sa vyžadujú nielen od orgánov štátnej správy, ale aj od dotknutých osôb, medzi ktoré patria najmä telekomunikačné spoločnosti, spoločnosti podnikajúce v oblasti energetiky alebo iné osoby, ktoré majú práva ale iné oprávnenia k predmetnej nehnuteľnosti (napr. Západoslovenská distribučná a.s., SPP,...).
 • Ak je reklamná stavba v blízkosti cesty, môže sa vyžadovať aj vyjadrenie príslušného okresného riaditeľstva policajného zboru, týkajúce sa vplyvu navigačnej tabule na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

Množstvo a rozsah potrebných stanovísk, súhlasov a vyjadrení sa odvíja od konkrétneho zhotovenia a umiestnenia navigačnej tabule. Ak k ohláseniu nie sú priložené všetky potrebné stanoviská, úrad vyzve na ich doplnenie v stanovenej lehote.

Konštrukčné riešenie reklamnej stavby môže podmieňovať priloženie ďalších podkladov, ako sú:

 1. náčrt alebo fotografia nehnuteľnosti alebo jej okolia, ktorými sa má preukázať vhodnosť začlenenia reklamnej stavby do priestoru a jeho výtvarné riešenie
 2. technický opis konštrukčného riešenia reklamnej stavby a jeho inštalácie vrátane údajov o vhodnosti použitých materiálov z hľadiska bezpečnosti, stability a mechanickej odolnosti nosnej konštrukcie a jej upevnenia, ak má byť tabula aj osvetlená, musí sa priložiť aj technický opis spôsobu napojenia na elektrické vedenie
 3. v prípade ak sa konali rokovania s vlastníkmi nehnuteľnosti alebo osobami oprávnenými správou nehnuteľnosti, výsledky, resp. stanoviská týchto osôb vyplývajúce z rokovaní
 4. údaje o tom, či sa prevádzka reklamnej stavby dotkne práv iných osôb (osvetlenie tabule, prípadne iné zvukové alebo pohybové efekty)

Po získaní všetkých vyššie uvedených podkladov, stanovísk a vyjadrení je potrebné ešte získať a priložiť:

 1. originál listu vlastníctva – možno získať na vybraných poštách za poplatok 8€
 2. originálnu kópiu katastrálnej mapy – možno získať na príslušnom katastri za poplatok 8€
 3. list vlastníctva susedných nehnuteľností (v prípade nami príslušného stavebného úradu postačuje snímka z www.katasterportal.sk )
 4. situačný výkres stavu územia na podklade katastrálnej mapy (mierku môže každý úrad vyžadovať osobitne) so zakreslením polohy navrhovanej reklamnej stavby s vyznačením vzdialenosti od komunikácie resp. od hraníc pozemku (prípadne zakreslenie konkrétnych údajov požadovaných dotknutými orgánmi a konkrétnym úradom)
 5. vizualizácia reklamnej stavby
 6. fotografiu nehnuteľnosti a jej okolia, kde má byť tabula umiestnená
 7. doklad preukazujúci uhradenie správneho poplatku, v prípade reklamnej stavby (navigačnej tabule), ktorej plocha je menšia ako 3m2 je správny poplatok 30€

Od poplatku je oslobodená reklamná stavba, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3m2, pokiaľ ide o označenie prevádzky vyplývajúcej zo zákona o živnostenskom podnikaní. V odôvodnených prípadoch môže príslušný správny orgán poplatok za povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie na umiestnenie reklamnej stavby zvýšiť, maximálne však na dvojnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť.

Záver 

Z prvého pohľadu by sa mohlo zdať že obyčajné umiestnenie navigačnej tabuľky by nemalo byť problémom, avšak legislatíva SR z dôvodu obrovského rozmachu malých reklamných tabuliek obchodných reťazcov a rôznych predajcov proces osadenia navigačných tabúľ upravuje z pochopiteľných dôvodov veľmi prísne. Ak sa rozhodnete tento proces absolvovať, je potrebné sa pripraviť, že pôjde o dlhodobý proces.