Ochranná známka ® - výhody, cena, postup v 9 krokoch (aktualizované pre rok 2024)

5. Jún 2023
Ochranné známky

Čo je to ochranná známka a PREČO má zmysel si ochrannú známku registrovať? Aké druhy ochranných známok existujú a ktorú si registrovať vo Vašom prípade? Koľko stojí registrácia ochrannej známky a ako dlho trvá?  Súčasťou článku je aj presný manuál ako v 9 krokoch registrovať vašu ochrannú známku. Jednoducho všetko to, čo ako podnikateľ potrebujete o ochranných známkach vedieť nájdete v texte nižšie. 

1. Čo je to ochranná známka

Ochrannú známku môže tvoriť akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. 

Inak povedané, sú to: logá firiem (odhryznuté jablko - Apple, hviezda- Mercedes, štyri kruhy - Audi, fajočka - Nike, tri pruhy -Adidas), názvy firiem (Apple, Mercedes, Audi, Nike, Adidas), názvy produktov (iPhone, Macbook, Mercedes E-class, Audi A6,.. ), slogany (Just do it od Nike, Na techto zakladech muzete stavet,  SHOES ARE BORING WEAR SNEAKERS, ...), ktoré ich jednoznačne odlišujú od konkurencie, pričom klient si ich spája s kvalitou príznačnou pre dané označenia. Na základe týchto kladných osobných skúseností je ochotný za túto kvalitu priplatiť a tým rastú majiteľovi ochrannej známky marže a zisky. 

2. Výhody registrácie ochrannej známky ®

Ochranná známka prioritne chráni priemyselné vlastníctvo jej majiteľa, ktorý má ako jediný právo ju používať v spojení s tovarmi a službami, pre ktoré je zapísaná, a to spolu so značkou ®. Na ochranu svojich práv môže každá dotknutá osoba použiť široké spektrum právnych inštitútov, ako napríklad domáhať sa súdnou cestou zákazu zásahu (napr. zákazu používania ochrannej známky alebo napodobeniny ochrannej známky na tovare iného podnikateľa) a odstránenia následkov tohto zásahu (napr. zničenie tovaru, na ktorej sa neoprávnene nachádza ochranná známka alebo napodobenina ochrannej známky), ďalej má právo na vydanie bezdôvodného obohatenia, právo na náhradu škody, a pod.. 

To bolo niekoľko právnych výrazov, pozri sa však na jej reálne výhody z praxe: 

1. Chráni hodnotu vašej značky 

Ak vytvoríte značku, ktorá získa u širokej verejnosti dobré meno a registrujete si ju ako ochrannú známku, získate obrovskú konkurenčnú výhodu. Pre spotrebiteľov bude následne oveľa jednoduchšie rozpoznať vaše originálne a kvalitné služby/tovary, ktoré spĺňajú ich očakávania. Tým, že ochranná známka chráni vašu značku, zároveň nepriamo aj zvyšuje jej hodnotu a ceny vami predávaných produktov/služieb.

2. Vytvára majetok firmy 

Vlastníctvo ochrannej známky ® k značke/tovaru, ktorá je medzi zákazníkmi etablovaná a obľúbená výrazne zvyšuje majetok spoločnosti. Spotrebitelia totiž poznajú kvalitu daného produktu/služby a sú ochotní si za túto kvalitu priplatiť. Vlastníctvo ochranných známok ako sú Apple, Google, Microsoft, Facebook, Adidas, Volvo má pre spoločnosti, ktoré ich vlastnia, obrovskú hodnotu. Napríklad hodnota značky Apple vo výške 170 miliárd dolárov predstavuje až 21% z trhovej hodnoty Apple 806 miliárd dolárov (údaje k decembru 2017). 

3. Definuje vaše práva 

Právo používať ochrannú známku a značku ® na zaregistrované tovary a služby má výlučne len jej majiteľ a iné osoby, ktorým udelí na používanie ochrannej známky licenciu, či súhlas.

4. Predchádza falšovaniu originálnych značiek, služieb, produktov 

U firiem, ktoré majú registrovanú ochrannú známku a používajú ochrannú značku ® spotrebiteľ veľmi jednoducho rozozná originál od napodobeniny. Zároveň falšovatelia si radšej zvolia a kopírujú produkty a služby, ktoré nemajú registrované ochranné známky a tým sa nevedia tak účinne brániť. 

5. Jasne definuje pre spotrebiteľa rozdiel medzi originálom a napodobeninou 

Používať ochrannú značku ® na svojich produktoch a službách, v reklamách, na webových stránkach a v korešpondencii môže len majiteľ ochrannej známky. Spotrebiteľ tak ľahko rozpozná či ide o originálny výrobok s príslušnou pre neho známou kvalitou, alebo ide o "napodobeninu" originálneho produktu. 

6. Zvyšuje image značky 

Bohužiaľ snahy o kopírovanie a vytváranie napodobenín úspešných firiem, tovarov a služieb sú dnes bežným javom. Aj keď možnosť súdiť sa máte aj na základe iných práv, vlastníctvo ochrannej známky k vami zaregistrovaným tovarom a službám vám dáva právnu istotu a násobne zvyšuje vaše šance, že pri ochrane vašich práv uspejete. 

3. Top 10 najhodnotnejších značiek sveta

Kompletný zoznam 100 najhodnotnejších značiek sveta podľa časopisu Forbes a zdroj obrázka nájdete na tejto adrese: https://www.forbes.com/powerfu.... Ďalšou webstránkou, kde určujú hodnotu značiek podľa iných parametrov je webstránka Brand Directory, ktorú môžete nájsť na webstránke: http://brandirectory.com/leagu...

4. Aké druhy ochranných známok poznáme

Ochranné známky delíme podľa územia, na ktorom sú platné a podľa toho akého druhu je daná ochranná známka.

4a) Delenie ochranných známok podľa územného kritéria 

Pri triedení ochranných známok je potrebné sa v prvom rade zaoberať dotknutým teritóriom, v ktorom máme záujem svoje tovary a služby ponúkať. Pokiaľ nie je prienik našich tovarov a služieb do zahraničia veľký a v budúcnosti túto expanziu ani nepredpokladáme, najvhodnejším riešením je registrácia národnej ochrannej známky, ktorá je platná na území štátu, ktorého úrad ju registroval. Pre subjekty ktoré ponúkajú tovary a služby na území viacerých Európskych štátov je tu možnosť registrácie ochranná známka Európskej únie, ktorá vašu značku ochráni na celom území EÚ. Ďalšou možnosťou je registrácia medzinárodnej ochrannej známky, pri ktorej jedinou žiadosťou môže prihlasovateľ svoju ochrannú známku prihlásiť do všetkých členských krajín Madridského systému (viac ako 90 štátov).

V zmysle uvedeného podľa územia na ktorom sa ochrannej známke poskytuje ochrana rozdeľujeme:

4b) Delenie ochranných známok podľa druhu 

V závislosti od územného kritéria uvedeného vyššie rozdeľujeme rôzne druhy ochranných známok. V prihláške národnej ochrannej známky na území SR si môžeme vybrať:

 • slovná - v bežnom písme resp. v priloženej úprave
 • obrazová
 • priestorová
 • holografická
 • zvuková
 • pozičná
 • vzor
 • farebná
 • pohybová
 • multimediálna
 • iná

Obdobne je tomu aj pri podávaní ochrannej známky EÚ

Viac k téme aké druhy ochranných známok poznáme spolu s príkladmi rôznych druhov sme písali v článku: Aké druhy ochranných známok poznáme plus príklady

Registrácia slovenskej ochrannej známky

Šetrite svoj čas a energiu. Nechajte registráciu vašej ochrannej známky na skúsenú advokátsku kanceláriu.  Registrovali sme už 100+ ochranných známok, registrujeme aj tú vašu. Cena výhodných 397 €.

5. Rozlišovacia spôsobilosť + triedenie tovarov a služieb + čo nemôže byť OZ

Rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky

Základnou podmienkou pri registrácii ochrannej známky je jej rozlišovacia spôsobilosť. Pred podaním prihlášky je potrebné dôkladné preverenie, že označenie, ktoré má tvoriť ochrannú známku z pohľadu príslušnej skupiny verejnosti nie je obvykle používané pre označenie predmetných tovarov alebo služieb. V skratke označenie ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť je také, ktoré nie sú spôsobilé plniť hlavnú úlohu ochrannej známky, odlíšiť tovary a služby pochádzajúce od jednej osoby od tovarov a služieb pochádzajúcich od inej osoby s cieľom vykonať rovnaký výber pri pozitívnej skúsenosti alebo vykonať iný výber, pokiaľ má skúsenosť negatívnu.

Ochrannou známkou nemôže byť 

Samozrejme aj pri výbere a registráciách ochranných známok platia pravidlá, ktoré musí každý prihlasovateľ akceptovať. 

Ochrannou známkou nemôže byť označenie, ktoré: 

 1. Nespĺňa definíciu ochrannej známky
 2. Nemá rozlišovaciu spôsobilosť
 3. Je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb, alebo iných vlastností tovarov alebo služieb,
 4. Je tvorené označeniami ktoré sú obvyklými v bežnom jazyku
 5. Je v rozpore z verejným poriadkom alebo dobrými mravmi,
 6. Môže klamať verejnosť, obsahuje znak vysokej symbolickej hodnoty atď.

So zamietnutím zápisu podľa bodu 5 ste sa mohli stretnúť pri čítaní nášho článku: Mafia si sadá ku stolu - ako Talianska vláda podala námietku voči zápisu ochrannej známky reštaurácie La Mafia 

Triedenie tovarov a služieb

Pri registrácií každej ochrannej známky je potrebné okrem vyššie uvedenej územnej pôsobnosti a jej druhu (slovná, obrazová, atď.) zároveň uviesť na aké tovary a služby sa bude vzťahovať. Ak máte napr. pizzeriu, nemá pre vás zmysel mať registrovanú ochrannú známku aj v oblasti predaja kameňa či výroby okien alebo drevených výrobkov a podobne.  Štáty viazané Nicejskou dohodou prijali jednotný systém triedenia tovarov a služieb. Subjekt, ktorý chce registrovať svoju ochrannú známku, má z toho dôvodu povinnosť do tohto Nicejského zoznamu tovarov a služieb nahliadnuť a vybrať z jednotlivých tried tie tovary a služby, na ktoré sa vzťahuje alebo v budúcnosti bude vzťahovať ich podnikanie. Tvorí ho aktuálne viac ako 250 stranový zoznam, v ktorom sú tovary a služby rozdelené do 45 tried. Aktuálny zoznam tovarov a služieb pre rok 2023 si môžete stiahnuť TU

Na čo myslieť pri výbere tovarov a služieb z Nicejského zoznamu: 

 1. Myslite dopredu - Zamyslite sa nad otázkou či a ako by ste chceli svoje podnikanie rozvíjať do budúcna. Ak v súčasnosti predávate napr. oblečenie, možno by ste v budúcnosti chceli svoje podnikanie rozšíriť svoje podnikanie aj o obuv. Na druhej strane je potrebné byť pri výbere tovarov a služieb realista. Pokiaľ svoju ochrannú známku nebudete používať na všetky tovary a služby, stane sa napadnuteľná zo strany iných subjektov na trhu.
 2. Zohľadnite cenu - Pri výbere zápisných tried, je potrebné zohľadniť tiež správne poplatky, ktoré sa úmerne zvyšujú s počtom zápisných tried. Pri Slovenskej národnej ochrannej známke poplatok nie je obzvlášť vysoký, za štvrtú a každú ďalšiu je potrebné si pripraviť cca 20€ naviac. Pri Ochrannej známke EÚ  a medzinárodnej ochrannej známke sú tieto poplatky násobne vyššie. Napríklad pri Ochrannej známke EÚ za druhú zápisnú triedu doplatíte správny poplatok 50€ a za tretiu a každú ďalšiu zápisnú triedu 150€.
 3. Vyberte správne tovary a služby - Samozrejme, praktickejšie pre Vás bude vybrať čo najviac tovarov a služieb. Vhodné je zohľadniť aj budúce predpokladané rozšírenie podnikania. Vždy je však potrebné do prihlášky uvádzať len tie tovary a služby, ktoré reálne ponúkať budete. Týmto postupom sa vyhnete budúcim možným atakom voči Vašej známke.


Príklad: Kontaktoval nás klient, ktorý mal záujem o registráciu medzinárodnej ochrannej známky vo všetkých dostupných štátoch vo farbe v len štyroch triedach. Len samostatné poplatky na túto registráciu by boli 50 030 CHF. Nakoniec si registráciu medzinárodnej ochrannej známky rozmyslel. Preto aj my odporúčame uvažovať do budúcna, ale s rozumom.  Kalkulačku poplatkov za medzinárodné ochranné známky nájdete na tejto adrese


6. Kde sa podáva prihláška na registráciu ochrannej známky

6a) Podanie prihlášky na registráciu národnej ochrannej známky

Pokiaľ máte záujem o registráciu Vašej ochrannej známky v jednom členskom štáte EÚ, prihlášku môžete podať na národnom úrade duševného vlastníctva. V každom prípade je pre Vás v Slovenskej republike príslušným úradom Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Samotnú prihlášku odporúčame podať cez portál www.slovensko.sk, nakoľko vďaka podaniu elektronickou formou je tento úkon oveľa lacnejší - viac informácií v časti poplatky - nižšie. Úplný zoznam národných úradov pre zaujímavosť nájdete na stránke https://www.tmdn.org/network/w...

6b) Podanie prihlášky na registráciu ochrannej známky EÚ 

Ak chcete svoju ochrannú známku registrovať v rámci EÚ, prihlášku adresujte Úradu EÚ pre duševné vlastníctvo (skr. EUIPO). Formulár prihlášky nájdete na stránke: https://euipo.europa.eu/ohimpo...Osobitný návod ako registrovať ochrannú známku EÚ sme Vám pripravili v článku Registrácia ochrannej známky EÚ – Prečo a ako ju registrovať. Registráciu ochrannej známke EÚ však odporúčame nechať na odborníkov. 

6c) Podanie prihlášky na registráciu medzinárodnej ochrannej známky 

Ako sme uviedli vyššie, ochrannú známku možno registrovať aj v krajinách, ktoré sú signatármi Madridského protokolu. Túto ochrannú známku je možné podať na zápisný úrad toho štátu, v ktorom má prihlasovateľ podnik, bydlisko alebo štátnu príslušnosť (úrad pôvodu). Registráciu medzinárodnej ochrannej známky však odporúčame nechať na odborníkov. 

Registrácia ochrannej známky EÚ

Venujte sa svojmu biznisu a registráciu ochrannej známky a administratívu s tým spojenú nechajte na advokátsku kanceláriu so skúsenosťami. Cena výhodných 1797 €.

7. Ako dlho trvá zápis ochrannej známky a aká je cena za jej registráciu

Rovnako, ako v prípade miesta podania v závislosti od spôsobu podania a druhu ochrannej známky sa líši aj čas, pokým bude vaša ochranná známka registrovaná. 

Rýchlosť registrácie a zápisu slovenskej ochrannej známky 

Podľa našich skúseností, celková dĺžka zápisu a registrácie Slovenskej národnej ochrannej známky na Úrade priemyselného vlastníctva v prípade, že nevznikli žiadne formálne a vecné nedostatky, predstavuje približne cca. 4 - 5 mesiacov. Registrácia ochrannej známky sa skladá z jednotlivých fáz a to:

 1. Formálny a vecný prieskum: cca 1 mesiac
 2. Zverejnenie vo vestníku: cca 3 mesiace
 3. Zápis: cca 1 mesiac po uplynutí 3 mesiacov zverejnenia vo vestníku.
 4. Doručenie osvedčenia: cca 1 mesiac po zápise.

V prípade, že tretí subjekt podá námietky voči zápisu ochrannej známky, celý proces sa môže predĺžiť až na 10 mesiacov – niekoľko rokov. Nakoľko je samozrejme lepšie týmto komplikáciám sa vyhnúť, je dôležité „spraviť si domácu úlohu“ a vykonať detailný rešerš.

Ak chcete využiť zrýchlený režim Fast Track, ktorý skráti dĺžku trvania zápisu, je potrebné dodržať základné podmienky:

 • Podanie žiadosti o zápis ochrannej známky prostredníctvom elektronického formulára ÚPV SR na portáli elektronických služieb 
 • Aktívna elektronická schránka prihlasovateľa alebo jeho zástupcu na portály slovensko.sk.
 • Zaplatený poplatok bankovým prevodom najneskôr do troch pracovných dní od dátumu odoslania potvrdenia o podaní obsahujúceho platobné údaje.

Rýchlosť registrácie a zápisu ochrannej známky EÚ

Ochrannú známku EÚ možno podať dvoma spôsobmi. Jedným je klasický režim, ktorý trvá cca 6 mesiacov. Pokiaľ však v konkrétnom prípade spĺňate podmienky, ideálnou možnosťou je podanie ochrannej známky režimom Fast Track, ktorý vám ušetrí niekoľko týždňov prieskumu prihlášky.

Cena za registráciu ochrannej známky 

V prípade, ak ako väčšina našich klientov máte záujem venovať sa svojej špecializácií a ostatné činnosti nechávate na profesionálov z iných oblastí, môžete vo veci registrácie vašej ochrannej známky využiť naše služby. 

8. Postup ako registrovať ochrannú známku

1. Výber ochrannej známky 

Pokiaľ podáte prihlášku na registráciu ochrannej známky, ktorá má slabú rozlišovaciu spôsobilosť, prípadne vznikne pochybnosť, že Vaša ochranná známka zasahuje do práv inej staršej ochrannej známky, dostanete sa do situácie, kedy budete musieť zápis Vašej ochrannej známky obhajovať (čo samozrejme nechcete). Následkom môže byť zaslanie námietky voči registrácii Vašej OZ od vlastníka staršej ochrannej známky alebo zamietnutie Vašej prihlášky. V takom prípade sa proces značne predĺži, pričom výsledok bude nejasný. Z toho dôvodu je mimoriadne dôležité, aby ste si vybrali správnu ochrannú známku s dostatočnou rozlišovacou spôsobilosťou. 

2. Rešerš už zapísaných ochranných známok 

Pred spustením procesu registrácie ochrannej známky je potrebné zistiť, či niekto nemá podobnú ochrannú známku už registrovanú, prípadne či niekto nepodal prihlášku podobnej ochrannej známky  v minulosti. Ak už podobná ochranná známka bola registrovaná, vlastník tejto ochrannej známky má právo podať námietku voči tejto registrácii. Viac k tejto téme sme písali v článku Rozlišovacia spôsobilosť Ochrannej známky. Z toho dôvodu ak svoju značku zatiaľ len tvoríte, odporúčame predísť prípadným problémom s registráciou ochrannej známky a vopred upraviť logo alebo obchodné meno, aby neprišlo ku kolízii s už zapísanou staršou ochrannou známkou.Ak už názov spoločnosti prípadne logo máte určené, pred každým podaním prihlášky by ste mali uskutočniť rešerš. Tu je niekoľko tipov čo skontrolovať, niekoľko ďalších, ktoré používame pri našej práci by ste sa dozvedeli pri využití našich služieb: 

1. V prvom rade je potrebné skontrolovať  či už nie je registrovaná zhodná alebo podobná ochranná známka, či už nie sú registrované zhodné alebo podobné tovary a služby, pre územie kde máte záujem svoju OZ registrovať. K dispozícií máte rôzne databázy, my odporúčame: 

 •  použiť webregistre Úradu priemyselného vlastníctva SR na adrese: 

https://wbr.indprop.gov.sk/web..., ktorá vám dá základný prehľad o slovenských ochranných známkach: 

Náhľad vyhľadávania: 

použiť databázu TM View, ktorá vám dá prehľad o registrovaných, zaniknutých či podaných ochranných známkach po celom svete

https://www.tmdn.org/tmview/we...


Náhľad vyhľadávania: Konkrétne je vidieť zápis ochrannej známky TRAVERT, ktorú sme registrovali pre nášho klienta TRAVERT s.r.o. 


2. Preveriť, či iný subjekt nepodniká pod zhodným obchodným menom 

Teda preveriť obchodný register SR na adrese www.orsrs.sk a živnostenský register SR na adrese www.zrsr.sk 

3. Preveriť, či neexistuje pod vami zvoleným označením doména, na ktorej niekto aktívne ponúka a propaguje svoje produkty a služby, ktoré sa zhodujú s tovarmi alebo službami pre ktoré plánujeme zapísať svoju ochrannú známku. 

4. Preveriť si facebook profily, youtube kanály, ... 

Správne zrealizovaná rešerš je základom úspechu registrácie vašej ochrannej známky. Ak sa podcení, vystavíte sa riziku podania námietok a zbytočným prieťahom pri zápise vašej OZ. 

3. Podanie prihlášky na zápis OZ

Slovenskú národnú ochrannú známku môžete registrovať cez portál slovensko.sk, kde sa prihlásite, cez Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky sa dostanete k službe Prihlasovanie ochranných známok. Vo formulári je potrebné uviezť najmä druh ochrannej známky, jej znenie, vyhotovenie, údaje prihlasovateľa, uviezť zápisné triedy a zoznam tovarov a služieb k príslušnej triede, pričom zoznam sa vždy začína veľkým začiatočným písmenom a končí bodkou. Po odoslaní prihlášky čakáte na doručenie platobných údajov. 

4. Zaplatenie správneho poplatku

Úhrada správneho poplatku je možná spolu s prihláškou alebo na základe doručenej výzvy. Poplatky za podanie prihlášky novej OZ sú nasledovné: 

 • správny poplatok za podanie prihlášky predstavuje sumu 166€ (poplatok zahŕňa len zápis do troch tried tovarov alebo služieb)
 • v prípade, že sa navrhuje ochranná známka zapísať pre viac ako tri triedy tovarov a služieb, tak správny poplatok za každú ďalšiu triedu tovarov a služieb predstavuje sumu 17€
 • v prípade podania prihlášky elektronickým prostriedkami cez slovensko.sk, čo je spôsob, ktorý vám odporúčame využiť, sa správny poplatok znižuje o 50 %, najviac však o 70€. Inak povedané v prípade podania prihlášky s tromi zápisnými triedami je poplatok znížený z pôvodných 166€ na 96€. 

5. Formálny prieskum prihlášky 

Po zaplatení správneho poplatku alebo odstránení nedostatkov prihlášky nasleduje formálny prieskum prihlášky. Obsahom tohto prieskumu je posúdiť, či žiadosť o zápis označenia ako ochrannej známky obsahuje všetky náležitosti, ako aj posúdenie správnosti zatriedenia prihlásených tovarov a služieb podľa Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb. V prípade existencie formálnych nedostatkov, vyzve úrad prihlasovateľa, aby tieto nedostatky odstránil.

6. Vecný prieskum prihlášky

V prípade, že formálny prieskum prihlášky neodhalí žiadne nedostatky, tak nasleduje vecný prieskum prihlášky. Vecný prieskum znamená, že úrad posúdi, či prihlásené označenie spĺňa podmienky na zápis (napr. či má zapisované označenie rozlišovaciu spôsobilosť, a pod.), resp. či pri danom označení neexistuje zápisná výluka. Viac k téme rozlišovacej spôsobilosti resp. zápisnej výluky sme písali v našom článku: Zameniteľnosť ochrannej známky - kritérium podobnosti.   

7. Zverejnenie prihlášky OZ

Ak vecný prieskum neodhalí žiadne nedostatky, t.j. konanie o prihláške nebolo zastavené alebo prihláška nebola zamietnutá, pokračuje úrad v konaní, a to zverejnením prihlášky (zverejnenú prihlášku je možné nájsť na stránke databázy.

Po zverejnení prihlášky majú iné osoby právo podať voči zápisu vašej ochrannej známky námietky, ktoré musia byť odôvodnené a podložené dôkazmi. V prípade, že námietky podané neboli, úrad zapíše ochrannú známku do registra. Účinky zápisu ochrannej známky nastávajú dňom jej zápisu do registra a tým sa prihlasovateľ stáva majiteľom ochrannej známky.

Príklad zápisu ochrannej známky TRAVERT na Úrade priemyselného vlastníctva: 


9. Osvedčenie o zápise ochrannej známky do registra

V poslednom kroku  Vám Úrad priemyselného vlastníctva SR doručí osvedčenie o zápise ochrannej známky do registra. Majiteľ ochrannej známky má výlučné právo používať ochrannú známku v spojení s tovarmi alebo službami, pre ktoré je zapísaná, a taktiež má právo používať spolu s ochranou známkou značku ®. Tým  je konanie o zápise ochrannej známky do registra úspešne skončené. 

Príklad ako vyzerá osvedčenie, vyššie uvedenej firmy TRAVERT, ktorá predáva prírodný kameň travertín vyzerá takto: 


9. Ochranné známky - rekapitulácia

Záverom tohto článku, dovoľte mi zhrnúť niekoľko odporúčaní: 

Výber ochrannej známky - registrujte si aspoň slovenskú 

V praxi sa stretávame s tým, že mnohí začínajúci podnikatelia podceňujú hodnotu a význam ochrannej známky a majú predstavu, že je určená len pre veľké firmy a značky. Treba si však uvedomiť, že aj tie najväčšie firmy kedysi začínali od nuly, možno aj v garáži a bez zamestnancov - ako napr. Apple a hodnota jej značky a ochrannej známky je dnes viac ako 170 miliárd dolárov. Preto naše odporúčanie je, že ak to s budovaním vašej firmy a značky myslíte vážne, určite si registrujte aspoň národnú ochrannú známku hneď na začiatku vášho podnikania. Svojpomocne vás to bude stáť na poplatkoch do 200€ no ďalšie stovky Eur vás bude stáť váš čas a energia, ktorú svojpomocnej registrácií venujte. Alternatívou je využitie služieb našej advokátskej kancelárie a sústredenie sa na svoje podnikanie. 

Registrujte si aspoň v minulosti označovanú kombinovanú OZ

Ak máte záujem registrovať ochrannú známku a má dostatočnú rozlišovaciu schopnosť, registrujte si slovnú ochrannú známku. Ak dostatočnú rozlišovaciu schopnosť nemá v slovnej podobe, registrujte si obrazovú ochrannú známku so slovným prvkom v minulosti označovanú ako kombinovanú ochrannú známku. Rozhodnutia súdov potvrdzujú, že aj kombinovaná ochranná známka s dominantným slovným prvkom dokáže veľmi dobre a účinne chrániť vaše záujmy a značku. Ak to váš rozpočet umožňuje a váš produkt je určený pre celú EÚ, priamo si registrujte ochrannú známku EÚ. Je to rýchlejšie, jednoduchšie a násobne lacnejšie ako postupné registrovanie ochranných známok členských štátov. 

Zrealizujte kvalitný rešerš už existujúcich ochranných známok 

Pri výbere ochrannej známky je najdôležitejšia správna a detailná rešerš už existujúcich známok. Ak je to možné a ste na začiatku vášho podnikania - odporúčame radšej si upraviť názov firmy, doménu, či firemnú identitu a hladko zaregistrovať ochrannú známku, ako mať podobný názov ako konkurenčná firma a neskôr strácať energiu po súdoch. 

Radi vám pomôžeme či už s podnikaním začínate, alebo ste skúsený podnikateľ 

Želáme veľa úspechov v podnikaní a v prípade záujmu vám radi pomôžeme okrem registrácie ochrannej známky aj s výberom právnej formy, so založením firmy alebo s akvizíciou inej spoločnosti. Okrem štandardných a relatívne jednoduchých s.r.o. zakladáme aj akciové spoločnosti, európskej akciové spoločnosti, jednoduché spoločnosti na akcie, či komanditné spoločnosti. Ozvite sa nám a radi pre vás pripravíme zaujímavú a férovú cenovú ponuku. 

Registrácia ochrannej známky SR alebo EÚ

Nechajte si pri registrácií ochrannej známky poradiť od advokátov so bohatými skúsenosťami. Poradíme s výberom správnej OZ, vyberieme vhodné triedy, vykonáme rešerš už existujúcich a vy sa budeme môcť venovať a sústrediť na svoje podnikanie.