Top 10 otázok a odpovedí k téme ochrannej známky SR

20. Jún 2019
Ochranné známky

Ak podnikáte a dostali ste sa k téme ochrannej známky a jej registrácie, určite máte množstvo otázok. Čo to vlastne tá ochranná známka je? Koľko stojí jej registrácia? Ako ma vlastne chráni? Koľko trvá jej registrácia? Ako postupovať ak by niekto porušil moje práva súvisiace s registráciou ochrannej známky? Pripravili sme pre Vás zoznam TOP 10 naj-častejších otázok, ktoré dostávame od podnikateľov, ktorí uvažujú nad jej registráciou. V prípade ak Vaša otázka nie je zodpovedaná a nad registráciou ochrannej známky seriózne uvažujete, neváhajte sa na nás obrátiť.

1. Čo je to ochranná známka a čo ju tvorí

Medzi registrované ochranné známky patria logá firiem (veľké M - McDonald’s, okrídlený šíp - Škoda, odhryznuté jablko - Apple, hviezda pre Mercedes či štyri kruhy pre automobilku Audi), názvy firiem (Eset, Alza, BMW, Adidas, Nike), názvy produktov (PORSCHE 911, Volvo XC 90, iPhone, Macbook, Horalka, Audi A6), slogany (Think Different, Have a Break, Have a Kit Kat, Just do it od Nike, Na techto zakladech muzete stavet,  SHOES ARE BORING WEAR SNEAKERS...), ktoré ich jednoznačne odlišujú od konkurencie, pričom klient si ich spája s kvalitou príznačnou pre dané označenia. 

Ak by neexistovali ochranné známky, ktorýkoľvek výrobca by mohol plagiátorský vyrábať kópie originálnych výrobkov a vydávať ich za originály. Vďaka ochrannej známke konečný spotrebitelia jasne vedia, že keď vstupujú do reštaurácie s veľkým žltým M, pripravia im rovnaký hamburger v každom štáte na svete, ako aj to, že keď si u nás objednajú Originál Kofolu, tak bude chutiť ako skutočná Kofola a nie jej nevydarená napodobenina. 

Ochrannú známku môže tvoriť akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. 

2. Aké druhy ochranných známok poznáme a ktoré sú najčastejšie registrované

Ochranné známky rozdeľujeme buď podľa územia na ktorom vlastníka ochranná známka chráni alebo podľa spôsobu vyobrazenia ochrannej známky. Podľa územia, na ktorom sa poskytuje ochrana konkrétnej ochrannej známke, poznáme slovenskú národnú ochrannú známku, resp. ktoréhokoľvek štátu, ochrannú známku EÚ a medzinárodnú ochrannú známku. Pri zohľadnení tohoto kritéria sa klienti najčastejšie rozhodnú pre registráciu národnej Slovenskej ochrannej známky. V prípade ak má ich firma celoeurópsky potenciál volia registráciu ochrannej známky EÚ. Ak majú potenciál a cieľ riešiť celý svet, najčastejšie si podnikatelia zvolia pre nich najzaujímavejší trh (napr. USA, Brazília,.. ) a zaregistrujú si medzinárodnú ochrannú známku.

Najčastejšie registrované ochranné známky v našich podmienkach sú najmä slovné a kombinované. Kým slovné sa skladajú výlučne zo slov, pri kombinovaných ochranných známkach pristupuje k slovnému prvku aj prvok obrazový. Šanca na úspešnú registráciu ochrannej známky je omnoho väčšia pri podaní žiadosti o registráciu kombinovanej ochrannej známky, pretože sa u nich zmenšuje riziko zameniteľnosti s inou ochrannou známkou. Okrem uvedených druhov je možné registrovať napr. ochranné známky: obrazové, trojrozmerné, pozičné, zvukové, pohybové. V praxi sa však tieto druhy ochranných známok využívajú minimálne. 

Detailnejšie informácie o druhoch ochranných známok sa môžete dočítať v samostatnom článku, kde sme pre Vás pripravili aj rôzne príklady ochranných známok. 

3. Postup ako registrovať ochrannú známku

Pri registrácii ochrannej známky je potrebné sa rozhodnúť, o akú ochrannú známku máte záujem - ako bolo už vyššie uvedené, môže ísť napríklad o národnú, ochrannú známku EÚ, slovnú, či kombinovanú, ďalej aký druh ochrannej známky chcete - ten sa vyberá zo zoznamu Nicejského triedenia tovarov a služieb a zadefinovaním tovarov a služieb, ktoré majú byť ochrannou známkou chránené. Následne je potrebné vykonať dôkladný rešerš, či už nie je zapísané podobné označenie na podobné tovary a služby. V prípade že by označenie bolo už zapísané, nemohlo by dôjsť k zápisu novej ochrannej známky. Dôležité je taktiež posúdiť rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky, aby nebola zameniteľná s inou. Až po vykonaní týchto úkonov je možné podať prihlášku na registráciu ochrannej známky, zaplatiť príslušné poplatky a čakať či bude registrácia Vašej ochrannej známky úspešná. 

Detailný popis a postup ako v 9 krokoch úspešne registrovať Vašu ochrannú známku nájdete v samostatnom článku

Registrácia ochrannej známky SR

Venujte sa svojmu biznisu a registráciu ochrannej známky a administratívu s tým spojenú nechajte na advokátom z našej kancelárie. Zaregistrovali sme už viac ako 100 ochranných známok a pomôžeme aj Vám. 

4. Ako dlho trvá zápis ochrannej známky

Celková dĺžka zápisu a registrácie národnej ochrannej známky SR  závisí od viacerých okolností. V prípade, že celý proces prebehne bez problémov čo znamená, že Vaša ochranná známka má dostatočnú rozlišovaciu schopnosť, nikto nepodá námietky na Úrade priemyselného vlastníctva a nevzniknú žiadne formálne a vecné nedostatky, bude vaša ochranná známka zaregistrovaná približne v priebehu 7 mesiacov. Táto doba je taká dlhá z toho dôvodu, že registrácia ochrannej známky sa skladá z jednotlivých fáz, pri ktorých je vždy potrebné počkať vopred stanované obdobie. 

Medzi tieto fázy patrí:

 1. Formálny a vecný prieskum: cca 2 mesiace
 2. Zverejnenie vo vestníku: cca 3 mesiace
 3. Zápis: cca 1 mesiac po uplynutí 3 mesiacov od zverejnenia vo vestníku.
 4. Doručenie osvedčenia: cca 1 mesiac po zápise.

V prípade, že tretí subjekt podá námietky voči zápisu ochrannej známky, celý proces sa môže predĺžiť na 10 mesiacov prípadne niekoľko rokov. Nakoľko je samozrejme lepšie sa týmto komplikáciám  vyhnúť, je dôležité „spraviť si domácu úlohu“ a vykonať detailný rešerš.

Fast Track

Ak pri podaní prihlášky využijete režim Fast Track, prvú fázu a teda Formálny a vecný prieskum viete skrátiť na maximálne 30 pracovných dní. Tento režim tak podstatne skráti celkovú dĺžku trvania zápisu.

Za účelom využitia tohto zrýchleného režimu, je potrebné dodržať základné podmienky:

 • Podanie žiadosti o zápis ochrannej známky prostredníctvom elektronického formulára ÚPV SR na portáli elektronických služieb 
 • Aktívna elektronická schránka prihlasovateľa alebo jeho zástupcu na portály slovensko.sk.
 • Zaplatený poplatok bankovým prevodom najneskôr do troch pracovných dní od dátumu odoslania potvrdenia o podaní obsahujúceho platobné údaje.
 • Vytvorenie zoznam tovarov a služieb prostredníctvom aplikácie uvedenej na adrese https://www.ezts.sk/
 • V prípade uplatnenej priority v prihláške - prioritný doklad súčasťou podanej prihlášky.

Právo prednosti - mimoriadne dôležitá informácia pre Vás: 

Nakoľko dňom podania prihlášky vzniká právo prednosti, Vaša prihláška podaná skôr má prednosť pred každou neskôr podanou prihláškou v prípade, že táto prihláška ochrannej známky obsahuje zhodné alebo podobné označenie pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby, ktoré obsahuje aj Vaša prihláška. 

5. Čo nemôže byť ochrannou známkou

Samozrejme aj pri registrácií ochranných známok platia presne stanovené pravidlá. Nielen na to čo môže byť zapísané ako ochranná známka, ale aj na to, aké označenie ochranná známka obsahovať nesmie. 

Do registra sa nezapíše označenie ktoré:

 • Nespĺňa definíciu ochrannej známky,
 • Nemá rozlišovaciu spôsobilosť,
 • Je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb, alebo iných vlastností tovarov alebo služieb,
 • Je tvorené označeniami ktoré sú obvyklými v bežnom jazyku,
 • Je v rozpore z verejným poriadkom alebo dobrými mravmi,
 • Môže klamať verejnosť, obsahuje znak vysokej symbolickej hodnoty atď.
 • Obsahuje, bez súhlasu príslušných orgánov, označenia chránené podľa medzinárodného dohovoru,
 • Obsahuje označenia, ktorých používanie nie je v súlade s ustanoveniami iného právneho predpisu alebo je v rozpore so záväzkami, ktoré vyplývajú Slovenskej republike z medzinárodných zmlúv,
 • Obsahuje znak vysokej symbolickej hodnoty, najmä náboženský symbol,
 • Obsahuje, bez súhlasu príslušných orgánov,  znaky, emblémy alebo erby iné, než tie, ktoré sú chránené podľa medzinárodného dohovoru a ktoré sú predmetom verejného záujmu,
 • Je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere,
 • Obsahuje zemepisný údaj a je prihlasované pre vína alebo liehoviny, ktoré takýto pôvod nemajú.

Registrácia ochrannej známky EÚ

Nechajte registráciu ochrannej známky EÚ na odborníkov z našej advokátskej kancelárie. Registrovali sme už 100+ ochranných známok, za férovú cenu registrujeme aj tú Vašu. 

6. Koľko stojí registrácia národnej ochrannej známky a ochrannej známky EÚ

V prípade, ak patríte k podnikateľom, ktorí si vážia svoj čas, všetku energiu venujete svojej špecializácií a ostatné činnosti týkajúce sa registrácie ochrannej známky nechávate na profesionálov z danej oblasti. V prípade že máte seriózny záujem, budeme radi ak vo veci registrácie Vašej ochrannej známky využijete služby našej advokátskej kancelárie. 

V takom prípade budú ceny nasledovné:

Registrácia slovenskej národnej ochrannej známky vrátane všetkých poplatkov a 3 zápisných tried Vás bude stáť len 397€.   

Registrácia ochrannej známky EÚ vrátane všetkých poplatkov a 2 zápisných tried vás bude chrániť v celej EU a bude stáť len 1797 €.

7. Čo možno požadovať, ak niekto poruší práva vyplývajúce z vlastníctva ochrannej známky

Pri neoprávnenom zásahu do výlučných práv ktoré garantuje ochranná známka, sa môže jej majiteľ predovšetkým domáhať, aby porušovanie alebo ohrozovanie práva bolo zakázané a následky tohto zásahu boli odstránené.

Ak bola zásahom do práv vyplývajúcich z ochrannej známky spôsobená škoda, majiteľ ochrannej známky má právo na jej náhradu vrátane ušlého zisku. Ak bola spôsobená nemajetková ujma, majiteľ ochrannej známky má právo na primerané zadosťučinenie, ktorým môže byť aj peňažné plnenie.

Pri neoprávnenom zásahu do práv môže majiteľ ochrannej známky žiadať, aby ten, kto jeho práva porušuje alebo jeho práva ohrozuje, mu poskytol informácie týkajúce sa pôvodu a distribučných sietí tovarov alebo služieb alebo okolností uvedenia tovarov alebo služieb na trh.

Na návrh majiteľa ochrannej známky súd nariadi, aby tovary, materiály alebo nástroje, ktorých prostredníctvom priamo dochádza k porušovaniu alebo ohrozovaniu práv chránených týmto zákonom, boli:

 • stiahnuté z obchodnej siete,
 • definitívne odstránené z obchodnej siete,
 • inak zabezpečené spôsobom zamedzujúcim ďalšie porušovanie alebo ohrozovanie práva; jednoduché odstránenie protiprávne použitého označenia na falšovanom tovare sa nepovažuje za opatrenie zamedzujúce ďalšie porušovanie práva,
 • zničené vhodným spôsobom.

Nakoľko má strana v sporoch súvisiacich s ochranou práva duševného vlastníctva (okrem situácie keď je stranou fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa alebo právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná a má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa) povinnosť byť zastúpená advokátom, môžete nás v tejto veci kedykoľvek kontaktovať. 

8. Čo je rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky

Základnou podmienkou pri registrácii ochrannej známky je jej rozlišovacia spôsobilosť. Pred podaním prihlášky je potrebné dôkladne preveriť označenie, ktoré má tvoriť ochrannú známku, či toto označenie z pohľadu príslušnej skupiny verejnosti nie je obvykle používané pre označenie iných predmetných tovarov alebo služieb. V skratke označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť je také, ktoré nie sú spôsobilé plniť hlavnú úlohu ochrannej známky, odlíšiť tovary a služby pochádzajúce od jednej osoby od tovarov a služieb pochádzajúcich od osoby inej.

9. Kde nájdem zoznam tovarov a služieb

Ako sme uviedli vyššie, pri registrácií každej ochrannej známky je potrebné označiť, na aké tovary a služby sa bude ochrana vzťahovať.  Štáty viazané Nicejskou dohodou prijali jednotný systém triedenia tovarov a služieb. Subjekt, ktorý chce registrovať svoju ochrannú známku, má z toho dôvodu povinnosť do tohto Nicejského zoznamu tovarov a služieb nahliadnuť a vybrať z jednotlivých tried tie tovary a služby, na ktoré sa vzťahuje alebo v budúcnosti bude vzťahovať ich podnikanie. Tvorí ho aktuálne 250 stranový zoznam, v ktorom sú tovary a služby rozdelené do 45 tried. Aktuálny zoznam tovarov a služieb pre rok 2019 si môžete stiahnuť TU

Registrácia ochrannej známky SR alebo EÚ

Nechajte registráciu vašej ochrannej známky na nás. Zrealizujeme rešerš, poradíme vám s výberom druhu ochrannej známky, zápisnými triedami, pripravíme a cez plnú moc na advokáta podáme žiadosť o registrciu.