Obnoviť prechodný pobyt je možné najneskôr v posledný deň platnosti pobytu, inak je potrebné podať novú žiadosť o udelenie prechodného pobytu. Samozrejme odporúčame venovať sa tejto problematike s dostatočným predstihom. 

K obnoveniu prechodného pobytu na účely podnikania potrebujete

 1. Úradné tlačivo žiadosti.
 2. Platný cestovný doklad (pas).
 3. Jedna farebná fotografia s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúca aktuálnu podobu žiadateľa.
 4. Preukázanie účelu pobytu: výpisom z obchodného registra; to neplatí, ak žiadateľ žiada obnoviť prechodný pobyt z podnikania, pri ktorom už tento účel raz preukazoval.
 5. Preukázanie finančného zabezpečenia pobytu: Štandardne potvrdením o zostatku na osobnom bankovom účte žiadateľa (na uvedenom bankovom účte musí byť suma zodpovedajúca 12-násobku sumy životného minima, t.j. 2.377,08 EUR).
 6. Preukázanie finančného zabezpečenia podnikania:
  • v prípade živnostníkov alebo podnikov zahraničných fyzických osôb zapísaných v obchodnom registri, sa finančné zabezpečenie preukazuje zdokladovaním zdaneného príjmu vo výške 20-násobku sumy životného minima (198,09 EUR x 20 = 3.961,80 EUR).
  • v prípade konateľov v obchodných spoločnostiach je to 60-násobok sumy životného minima (198,09 EUR x 60 = 11.885,40 EUR),
  • žiadateľ musí preukázať finančné zabezpečenie podnikania za všetky podnikateľské subjekty, v ktorých pôsobí ako štatutárny orgán.
 7. Potvrdenie o nedoplatkoch od príslušných orgánov štátnej správy o neexistencii nedoplatkov na daniach, clách, sociálnom a zdravotnom poistení (od daňového úradu, colného úradu, sociálnej poisťovne a všetkých troch zdravotných poisťovní).
 8. Preukázanie platne uzatvoreného zdravotného poistenia (napr. kartičkou alebo potvrdením od zdravotnej poisťovne).
 9. Preukázanie ubytovania niektorým z týchto spôsobov:
  • list vlastníctva, ak je žiadateľ na Slovensku vlastníkom bytu alebo domu,
  • nájomná zmluva s notársky osvedčenými podpismi a výpis z listu vlastníctva,
  • čestné prehlásenie ubytovateľa a výpis z listu vlastníctva, alebo
  • potvrdenie od ubytovacieho zariadenia.

Správne poplatky spojené s obnovením prechodného pobytu 

 • 132,50 EUR za podanie žiadosti,
 • 4,50 EUR za vydanie dokladu o pobyte.

Rozhodnutie o žiadosti:

Rozhodnutie o obnovení alebo neobnovení prechodného pobytu vám bude doručené v lehote do 90 dní od podania žiadosti.

Zaujímavosti z praxe, ktoré sú v prospech žiadateľa o obnovenie pobytu

Na rozdiel od prvej žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účely podnikania, nemusí byť žiadosť o obnovenie prechodného pobytu na účely podnikania v čase jej podania kompletná, resp. cudzinecká polícia túto žiadosť nemôže odmietnuť v prípade, že chýba niektorý z požadovaný dokladov. V takom prípade cudzinecká polícia žiadosť prijme a konanie na primeraný čas preruší, a pokračuje v ňom až po doložení všetkých potrebných dokladov. Počas prerušeného konania 90-dňová lehota na rozhodnutie vo veci neplynie.

Po podaní žiadosti o obnovenie prechodného pobytu vydá cudzinecká polícia žiadateľovi potvrdenie o podaní žiadosti. Toto potvrdenie po predložení iného dokladu totožnosti (napr. pasu, vodičského preukazu, a pod.) oprávňuje žiadateľa zotrvať na území Slovenskej republiky do času rozhodnutia o jeho žiadosti. Ak ale územie SR opustí, nemôže na základe tohto dokladu legálne vstúpiť na územie SR.

Naša advokátska kancelária sa špecializuje práve na pobytové právo a predĺženie - obnovenie prechodného pobytu vám zabezpečí na kľúč. Viac informácii k téme prechodného pobytu a jeho obnovy sa dočítate TU