Registrácia pobytu občana EÚ v Slovenskej republike

22. November 2016

K registrácii pobytu občana EÚ sú potrebné tieto doklady:

1. Registračná žiadosť (úradné tlačivo).

2. Vyplnené hlásenie pre Štatistický úrad SR.

3. Doklad preukazujúci účel pobytu:

- ak nemá občan EÚ vytýčený účel a nemá byť záťažou pre sociálny systém SR, tak musí preukázať, že disponuje s dostatočnými finančnými prostriedkami (napr. predložením hotovosti, cestovných šekov, kreditných kariet, výpisov z účtov, dokladov o vlastníctve nehnuteľnosti, dokladu o poberaní dôchodku alebo iného hodnoverného dokladu). V praxi však postačí príslušnému pracovníkovi cudzineckej polície ukázať hotovosť v sume 200,- EUR. 

- ak má občan EÚ na Slovensku podnikať, tak namiesto preukázania finančných zdrojov predloží doklad preukazujúci, že je podnikateľom.

- v prípade iných účelov zákon ustanovuje, aké iné doklady je potrebné predložiť.

4. Doklad o zdravotnom poistení:

-potvrdenie o uzatvorení individuálneho zdravotného poistenia alebo

-preukaz o európskom zdravotnom postení vydanom v inom členskom štáte EÚ.

5. Doklad o ubytovaní, resp. niektorý z nasledovných dokumentov:

- list vlastníctva, ak je žiadateľ na Slovensku vlastníkom bytu alebo domu,

- nájomná zmluva s notársky osvedčenými podpismi a výpis z listu vlastníctva,

- čestné prehlásenie ubytovateľa a výpis z listu vlastníctva, alebo

- potvrdenie od ubytovacieho zariadenia.

6. Dve farebné fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúce aktuálnu podobu občana EÚ.

Správne poplatky spojené s registráciou pobytu

0,- EUR za podanie žiadosti o registráciu (podanie žiadosti je bezplatné),

4,50 EUR za vydanie dokladu o pobyte.

Registrácia a vydanie dokladu o pobyte:

- Spravidla do 30 dní od registrácie, niekedy aj skôr.

- Po registrácii vydá cudzinecká polícia občanovi EÚ „Pobytový preukaz občana EÚ“ s platnosťou na 5 rokov.

 

Potrebujete pomôcť s vybavením prechodného pobytu alebo jednoducho na administratívu a byrokraciu nemáte čas? Naša advokátska kancelária sa špecializuje práve na pobytové právo a pomohli sme už mnohým cudzincom získať prechodné pobyty alebo vybaviť registráciu. Zároveň na pomoc a zastupovania cudzincov v tomto konaní majú oprávnenie len advokátske kancelárie. Viac o službe registrácie pobytu občana EÚ v SR sa dozviete TU alebo nám priamo zavolajte a dohodnite si konzultáciu na tel. čísle: 0221 029 986

AUTOR ČLÁNKU

JUDr. Ján Marônek

JUDr. Ján Marônek je advokát a hlavný partner Advokátskej kancelárie Marônek & Partners s.r.o. - www.maronekpartners.sk. Advokátska kancelária Marônek & Partners s.r.o..

Bol pre vás tento článok užitočný?
Zdieľajte ho s priateľmi.