Získanie prechodného pobytu na účely zlúčenia rodiny

22. November 2016

Aké doklady potrebujete pre vybavenie pobytu na účely zlúčenia rodiny

K udeleniu prechodného pobytu sú potrebné tieto dokumenty:

1. Úradné tlačivo žiadosti.

2. Platný cestovný doklad (pas).

3. Dve farebné fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúce aktuálnu podobu žiadateľa.

4. Výpis z registra trestov (apostilovaný a úradne preložený prekladateľom zapísaným v zozname prekladateľov na Slovensku).

5. Finančné zabezpečenie pobytu potvrdením o zostatku na osobnom bankovom účte v minimálnej sume 2.377,08 EUR a čestné prehlásenie garanta (cudzinca s prechodným pobytom), že bude žiadateľa počas pobytu finančne podporovať,

6. Niektorý z týchto dokladov o ubytovaní (žiadateľ musí mať spoločné ubytovanie s garantom):

- list vlastníctva, ak je žiadateľ na Slovensku vlastníkom bytu alebo domu,

- nájomná zmluva s notársky osvedčenými podpismi a výpis z listu vlastníctva,

- čestné prehlásenie ubytovateľa a výpis z listu vlastníctva, alebo

- potvrdenie od ubytovacieho zariadenia

7. Sobášny list, ak je žiadateľom manžel cudzinca s prechodným pobytom (apostilovaný a úradne preloženým slovenským úradným prekladateľom) alebo iný doklad preukazujúci rodinnú príslušnosť (napr. rodný list v prípade maloletej osoby).

8. Súhlas rodiča, ktorému nebolo slobodné nezaopatrené dieťa do 18 rokov zverené.

Dokumenty podľa odsekov 4 až 8 nesmú byť staršie ako 90 dní.

9. Doklad o uzatvorení zdravotného poistenia (do 30 dní od prevzatia dokladov o pobyte; zdravotné poistenie musí byť uzavreté do 3 dní od prevzatia dokladov o pobyte).

10. Lekársky posudok, že žiadateľ netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie (do 30 dní od prevzatia dokladov o pobyte).

Správne poplatky pre vybavenie prechodného pobytu

132,50 EUR za podanie žiadosti,

4,50 EUR za vydanie dokladu o pobyte.

66,- EUR za obnovu udeleného prechodného pobytu.

Lehota na rozhodnutie


Rozhodnutie o získaní alebo nezískaní prechodného pobytu na účely štúdia vám bude doručené v lehote do 90 dní od podania žiadosti.

Oprávnenia z udeleného prechodného pobytu na účely zlúčenia rodiny:

- pricestovať a zdržiavať sa na Slovensku (pricestovať je potrebné do 180 dní od udelenia, inak prechodný pobyt zrušia),

- cestovať a zdržiavať sa v Schengenskom priestore, nie dlhšie ako 90 dní,

- podnikať a študovať bez ďalších povolení.

Potrebujete pomôcť s vybavením prechodného pobytu? Naša advokátska kancelária sa špecializuje práve na pobytové právo a pomohli sme už mnohým cudzincom získať prechodný pobyt na účely štúdia, podnikania, či zlúčenia rodiny. Zároveň na pomoc a zastupovania cudzincov v tomto konaní majú oprávnenie len advokátske kancelárie. Viac o vybavení prechodného pobytu na účely zlúčenia rodiny sa dočítate TU alebo nám priamo zavolajte a dohodnite si konzultáciu na tel. čísle: 0221 029 986

AUTOR ČLÁNKU

JUDr. Ján Marônek

JUDr. Ján Marônek je advokát a hlavný partner Advokátskej kancelárie Marônek & Partners s.r.o. - www.maronekpartners.sk. Advokátska kancelária Marônek & Partners s.r.o..

Bol pre vás tento článok užitočný?
Zdieľajte ho s priateľmi.