Likvidátor je ústrednou postavou likvidácie firmy, ktorý riadi celý priebeh likvidácie, a to so všetkými zodpovedajúcimi právami a povinnosťami. Likvidátor disponuje právami a povinnosťami, nesie zodpovednosť za zákonný a riadny priebeh likvidácie firmy. Jeho úloha sa komplikuje najmä v prípadoch, ak je spoločnosť fungujúci podnik so zamestnancami a majetkom, ktorý treba pred ukončením podnikania riadne a zákonne vysporiadať. Samozrejme, treba ukončiť aj pracovnoprávne vzťahy, ako aj urovnať prípadné dlhy. Kto môže byť likvidátorom firmy, kedy táto funkcia vzniká a zaniká, aké konkrétne práva a povinnosti z tejto funkcie vyplývajú sa dočítate v článku nižšie.

Kto môže byť likvidátorom firmy

Likvidátorom býva zvyčajne štatutárny orgán spoločnosti (konateľ, predseda predstavenstva, iný štatutár). Za likvidátora však môže byť valným zhromaždením spoločnosti ustanovená aj osoba z externého prostredia. Môže to byť špecializovaná firma, fyzická alebo aj právnická osoba. Za likvidátora môže byť ustanovená aj osoba, ktorú vymenoval súd. Obchodný zákonník pripúšťa, aby likvidáciu vykonávali aj viacerí likvidátori.

Ako vzniká funkcia likvidátora

Najčastejší spôsob ustanovenia likvidátora je jeho vymenovanie valným zhromaždením spoločnosti. Likvidátorom býva spravidla štatutárny orgán spoločnosti. Môže byť ním však aj osoba z externého prostredia. Funkcia štatutárneho orgánu spoločnosti po vstupe do likvidácie nezaniká, jeho pôsobnosť je však obmedzená v rozsahu úkonov, ktoré vykonáva likvidátor. Môže nastať prípad, kedy došlo k zrušeniu spoločnosti, ale likvidátor nebol ustanovený, resp. funkcia doterajšieho likvidátora skončila a nový likvidátor nebol ustanovený. V takomto prípade vzniká štatutárnemu orgánu priamo zo zákona povinnosť vykonávať funkciu likvidátora, pričom nie je potrebné, aby jeho ustanovenie do funkcie likvidátora potvrdil príslušný orgán spoločnosti, prípadne súd a tiež bez ohľadu na to, či je alebo nie je zapísaný v obchodnom registri.

Potrebujete pomôcť s likvidáciou firmy?

Naša advokátska kancelária pomohla už viac ako 300 podnikateľom s likvidáciou spoločnosti a jej korektným výmazom z obchodného registra. Prečítajte si ako dlho likvidácia trvá, aký je postup, aké údaje budeme od vás potrebovať. 

Ako zaniká funkcia likvidátora

Funkcia likvidátora môže zaniknúť jedným z nižšie uvedených spôsobov:  

 1. Smrťou likvidátora – v tomto prípade musí byť vymenovaný nový likvidátor, a to bez zbytočného odkladu, pričom k jeho vymenovaniu dôjde rovnakým spôsobom ako v prípade predchádzajúceho likvidátora,
 2. Zánikom právnickej osoby, ktorá vykonáva funkciu likvidátora, v prípade, že táto právnická osoba zaniká bez právneho nástupcu,
 3. Obmedzením alebo pozbavením spôsobilosti na právne úkony v prípade likvidátora, ktorý je fyzickou osobou,
 4. Vzdaním sa funkcie – likvidátor sa môže svojej funkcie vzdať, a to len písomne, pričom vzdanie sa funkcie likvidátora je účinné dňom jeho doručenia obchodnej spoločnosti. Odstupujúci likvidátor je však povinný upozorniť na opatrenia, ktoré je v spoločnosti nevyhnutné vykonať, pokiaľ by prerušením výkonu likvidácie vznikla spoločnosti škoda. V prípade, že by likvidátor porušil túto povinnosť a spoločnosti by tým vznikla škoda, môže sa spoločnosť voči nemu domáhať nároku na jej náhradu. Ak sa likvidátor vzdá svojej funkcie, musí spoločnosť vymenovať nového likvidátora. Pokiaľ obchodná spoločnosť nevymenuje nového likvidátora bez zbytočného odkladu, nového likvidátora musí vymenovať súd.

Práva likvidátora

Rozsah pôsobnosti likvidátora pri výkone jeho funkcie je obmedzený. Likvidátor je totiž oprávnený vykonávať iba úkony, ktoré vedú k likvidácii spoločnosti, teda úkony, ktoré vedú k rýchlemu a hospodárnemu speňažovaniu majetku spoločnosti a čo možno najväčšiemu uspokojeniu veriteľov spoločnosti. 

Pri výkone svojej funkcie likvidátor:

 1. Je oprávnený k plneniu záväzkov spoločnosti
 2. Uplatňuje pohľadávky a prijíma plnenia
 3. Zastupuje spoločnosť pred súdmi a inými orgánmi
 4. Uzatvára zmiery a dohody o zmene a zániku práv a záväzkov
 5. Uzatvára v mene spoločnosti nové zmluvy, avšak iba v súvislosti s ukončením nevybavených obchodov
 6. V prípade, ak by likvidátor konal nad rozsah uvedených úkonov (napríklad uzatváral by nové zmluvy, ktoré by neviedli k likvidácii spoločnosti, ale naopak viedli by k pokračovaniu v činnosti spoločnosti), išlo by o prekročenie jeho právomoci. Z týchto právnych úkonov by nebola zaviazaná spoločnosť, ale sám likvidátor, pričom spoločnosti by zodpovedal za škodu, ktorá jej týmto konaním vznikla.

Povinnosti likvidátora

Likvidátor má pri vykonávaní svojej funkcie počas likvidácie firmy mnoho povinností. Tie sme popísali aj v samostatnom článku. Ak vás zaujíma nielen funkcia likvidátora, ale ako prebieha celý proces likvidácie prečítajte si článok: Likvidácia firmy a jej výmaz z obchodného registra v roku 2019

Povinnosti likvidátora: 

 1. V prípade, ak sa spoločnosť v priebehu likvidácie dostane do úpadku, tak je likvidátor povinný podať návrh na začatie konkurzného konania
 2. Oznámiť všetkým známym veriteľom vstup spoločnosti do likvidácie
 3. Zverejniť v Obchodnom vestníku, že spoločnosť vstúpila do likvidácie. Súčasťou tohto oznámenia musí byť aj výzva, aby veritelia spoločnosti, iné dotknuté osoby a orgány, prihlásili svoje pohľadávky, prípadne iné práva, a to v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako tri mesiace. Nedodržanie tejto lehoty nemá za následok zánik práv veriteľov, môže však spôsobiť zhoršenie ich vymožiteľnosti. V prípade, že veritelia neuplatnia svoje pohľadávky v lehote určenej likvidátorom, ich pohľadávky nezanikajú, tieto si aj po výmaze spoločnosti z obchodného registra môžu uplatniť voči bývalým spoločníkom, ktorí za uspokojenie pohľadávok veriteľov ručia až do výšky podielu na likvidačnom zostatku, najmenej však v rozsahu, v akom za ne ručili počas trvania spoločnosti. Poradie, v akom má likvidátor uspokojovať pohľadávky veriteľov Obchodný zákonník nestanovuje. Vychádza sa totiž z predpokladu, že v rámci likvidácie budú uspokojené pohľadávky všetkých veriteľov, keďže v prípade, ak by likvidátor zistil nedostatok majetku spoločnosti, respektíve predĺženie spoločnosti, je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu.
 4. Zostaviť ku dňu predchádzajúcemu dňu vstupu spoločnosti do likvidácie mimoriadnu účtovnú závierku a zaslať prehľad o imaní spoločnosti spoločníkom, ktorí o to požiadajú
 5. Speňažiť majetok spoločnosti a uspokojovať pohľadávky veriteľov
 6. Ku dňu skončenia likvidácie zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku
 7. Predložiť likvidačnú účtovnú závierku na schválenie, a to spoločníkom, prípadne inému orgánu, ktorý je oprávnený rozhodnúť o zrušení spoločnosti
 8. Vypracovať konečnú správu o priebehu likvidácie, ktorú je povinný predložiť na schválenie spoločníkom, prípadne príslušnému orgánu spoločnosti
 9. Uspokojiť nároky zamestnancov zrušeného zamestnávateľa
 10. Vypracovať návrh na rozdelenie likvidačného zostatku, teda majetkového zostatku, ktorý vyplynie z likvidácie, medzi spoločníkov a zároveň ho predložiť na schválenie spoločníkom, prípadne príslušnému orgánu spoločnosti
 11. Vyžiadať súhlas daňového úradu, colného úradu, obce/mesta (v prípade, ak sídlo spoločnosti je v Bratislave aj súhlas mestskej časti) s výmazom spoločnosti z obchodného registra
 12. Podať návrh na výmaz spoločnosti z obchodného registra – likvidátor je povinný podať registrovému súdu návrh na výmaz spoločnosti z obchodného registra, a to do 90 dní od schválenia účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku

Vymenovanie a odvolanie likvidátora súdom

Vymenovanie likvidátora zo zoznamu správcov

V praxi môže nastať aj prípad, že štatutárny orgán nie je ustanovený, neexistuje (napríklad zánik funkcie štatutárneho orgánu vzdaním sa jeho funkcie a zápis do obchodného registra titulom konania o zhode v zmysle CMP). V takomto prípade vzniká otázka: Kto bude vykonávať funkciu likvidátora? Valné zhromaždenie nemá koho vymenovať (z externého prostredia nenašlo žiadnu osobu, resp. nie je uznášaniaschopné). Následkom tejto skutočnosti by mal funkciu likvidátora prevziať štatutárny orgán. Ten však nie je ustanovený, resp. jeho funkcia zanikla. V takomto prípade prichádza súd vymenuje likvidátora z osôb, ktoré sú zapísané do zoznamu správcov. Takto vymenovaný likvidátor má pri zisťovaní majetku spoločnosti rovnaké oprávnenia ako správca konkurznej podstaty.

Štatutár likvidátorom firmy proti svojej vôli

V praxi sa často stáva, že je vydané rozhodnutie o zrušení spoločnosti a likvidátor nie je vymenovaný. V takomto prípade vymenuje likvidátora súd. 

V tejto súvislosti je významná skutočnosť, že osoba vymenovaná za likvidátora súdom nemusí s vymenovaním súhlasiť. Na margo uvedeného sa bežne stáva, že podnikateľ sa chce svojej spoločnosti „zbaviť“ podaním návrhu na jej zrušenie súdom ex offo. Neuvedomuje si však skutočnosť, že ak súd zistí majetnosť spoločnosti a nariadi likvidáciu, tak ho vymenuje za likvidátora aj bez jeho súhlasu. Z podnikateľa sa tak stáva likvidátor (tejto funkcie sa nemôže vzdať), pričom môže následne len žiadať súd o jeho odvolanie, a to len zo všeobecného dôvodu, že nemožno od neho spravodlivo požadovať, aby túto funkciu vykonával. Dôkazné bremeno zaťažuje podnikateľa (napríklad choroba).

Odvolanie likvidátora súdom

V praxi sa môže vyskytnúť situácia, keď valné zhromaždenie vymenuje likvidátora, ale následne ho chce odvolať. V procese jeho odvolávania nie je však uznášaniaschopné, nakoľko jeden zo spoločníkov odišiel do zahraničia a nie je v kontakte s ostatnými spoločníkmi/konateľmi. V takomto prípade môže o odvolaní likvidátora z funkcie rozhodnúť súd, a to na návrh osoby, ktorá na tom osvedčí právny záujem. Dôvodom na odvolanie likvidátora je porušenie povinností. Ak súd likvidátora z jeho funkcie odvolá, musí určiť náhradnú osobu, ktorá bude vykonávať pôsobnosť likvidátora. V prípade, ak si likvidátor neplní svoje povinnosti a valné zhromaždenie nie je uznášaniaschopné, tak jediná možnosť ako ho odvolať je požiadať o jeho odvolanie súd.