Pre podnikateľov, ktorí sa v dôsledku šírenia vírusu COVID-19 dostali do existenčných problémov vytvoril štát možnosť ako si dočasne vydýchnuť. Je tu možnosť ako sa môžete prostredníctvom dočasnej ochrany dočasne ochrániť pred veriteľmi či exekúciami. V prípade splnenia podmienok dočasnej ochrany, vás počas určitého obdobia nebudú môcť poslať do konkurzu, ani  siahnuť na váš majetok cez záložné právo alebo cez exekučné konanie. Je však z vašej strany potrebné byť aktívny a podať žiadosť o zápis vašej firmy pod dočasnú ochranu na súd.  Aké výhody prináša táto ochrana firmám, ktoré o ňu požiadajú, kde a ako sa žiadosť podáva a všetky informácie spojené s dočasnou ochranou podnikateľov sa dočítate nižšie v článku. 

Dočasná ochrana podnikateľov

Pomôže každému, kto o ňu požiada a splní podmienky

Podmienkou je však podanie žiadosti na súd. Po poskytnutí dočasnej ochrany Vám  exekútor  nebude môcť siahnuť na majetok či blokovať účet. Banka ani iný veriteľ nebude môcť začať výkon záložného práva a vziať vám majetok. Žiaden veriteľ nemôže na vás podať návrh na konkurz. Ani vy sám nemusíte podať návrh na konkurz, hoci inak by ste za bežných okolností mali túto povinnosť. 

Finančná úspora 

Druhý prínos dočasnej ochrany je vo finančnej úspore. Ak by podnikateľ nepožiadal o dočasnú ochranu, tak exekútor (resp. iný oprávnený subjekt) by mohol do konca septembra vykonávať exekučné úkony a tie účtovať, teda celkový dlh by narastal. Dočasná ochrana zabráni takému narastaniu dlhu a šetrí tak aj peniaze podnikateľa pod dočasnou ochranou.

Účinky dočasnej ochrany - ako vašu firmu chráni pred konkurzmi, veriteľmi a exekúciami

Úlohou a cieľom dočasnej ochrany podnikateľov je ochrana firiem, aby "prežili" obdobie pandémie vírusu COVID 19.  Teda, aby podnikatelia v problémoch získali čas a neboli exekuovaní, ich veritelia na nich nepodávali návrhy na konkurz alebo aj firmy samotné nemali povinnosť podávať návrhy na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok. Teda, aby sa zabránilo krachu mnohých firiem. 

Pripravili sme pre Vás zoznam a príklady 10 najdôležitejších zmien, ktoré dočasná ochrana priniesla: 

1. Podnikateľ nie je povinný podať dlžnícky návrh na vyhlásenie konkurzu 

Dočasná ochrana znamená tiež, že podnikateľ nie je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok. Platí to aj pre osoby konajúce v jeho mene, ako sú členovia jeho štatutárnych orgánov. Vďaka dočasnej ochrane tak štatutárom nehrozí trestná zodpovednosť ani finančná pokuta vo výške 12.500,- EUR

Vysvetlenie: Podnikateľ, ktorý nepožiada o dočasnú ochranu a je v predlžení po 12.03.2020, je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Návrh na vyhlásenie konkurzu treba podať do 60 dní, od kedy sa spoločnosť dozvedela alebo sa pri zachovaní odbornej spôsobilosti mohla dozvedieť o svojom predĺžení.

Príklad spoločnosti v predĺžení: Spoločnosť KLM s. r. o. má v majetku len auto v hodnote 8.500,- EUR a má záväzky z pôžičky a z nezaplatených faktúr voči dvom veriteľom v celkovej výške 12.000,- EUR.  Táto spoločnosť KLM je predĺžená, nakoľko má viac ako jedného veriteľa (má dvoch) a hodnota jej záväzkov ( 12.000,- EUR) presahuje hodnotu jej majetku (8.500,- EUR). 

Za nepodanie návrhu včas hrozí štatutárnemu orgánu zmluvná pokuta vo výške 12.500,- EUR. 

Povinnosť zaplatiť túto pokutu vznikne každému členovi štatutárneho orgánu (nie spoločnosti), napr.: ak má s. r. o. dvoch konateľov, zmluvnú pokutu zaplatí každý z konateľov, spolu vo výške 25.000,- EUR. Osoba povinná podať návrh na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka zodpovedá tiež za škodu spôsobenú veriteľom porušením tejto povinnosti včas.

 Nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu včas môže naplniť znaky trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania (základná trestná sadzba za tento trestný čin je 6 mesiacov až 5 rokov).

2. Podnikateľ v dočasnej ochrane je chránený pred exekučnými konaniami

Exekučné konanie začaté po 12.03.2020 voči podnikateľovi pre uspokojenie nároku z jeho podnikateľskej činnosti sa po dobu trvania dočasnej ochrany prerušuje. Ak do poskytnutia dočasnej ochrany už došlo k povereniu súdneho exekútora, prerušenie má rovnaké účinky ako odklad bez blokovania majetku.

Vysvetlenie: KLM s. r. o. je podnikateľom pod dočasnou ochranou. Voči spoločnosti PQR s. r. o. má neuhradenú faktúru. Súd právoplatne rozhodol o povinnosti spoločnosti KLM s. r. o. zaplatiť túto peňažnú pohľadávku. Spoločnosť PQR s. r. o. podá návrh na vykonanie exekúcie (na vymoženie pohľadávky). Uvedené exekučné konanie, ktoré sa začalo doručením návrhu na súd, sa prerušuje počas trvania dočasnej ochrany. V prípade, ak by pred poskytnutím dočasnej ochrany už došlo k povereniu exekútora (exekúcia bola začatá), po poskytnutí dočasnej ochrany by už exekútor nemohol vykonávať úkony smerujúce k zabezpečeniu majetku spoločnosti KLM s. r. o.; ak takéto úkony už vykonal, musel by ich zrušiť (napr. blokáciu účtu). Ak by podnikateľ nepožiadal o dočasnú ochranu, tak exekútor by mohol do konca septembra vykonávať exekučné úkony a tie účtovať, teda celkový dlh by narastal. Dočasná ochrana zabráni takému narasteniu dlhu a šetrí tak aj peniaze podnikateľa pod dočasnou ochranou.

Zabezpečíme zápis Vašej firmy pod dočasnú ochranu a pomôžeme Vám získať čas. Za poplatok 150€ získate odbornú pomoc advokátskej kancelárie. JUDr. Ján Marônek 

Kontaktujte nás

3. Výkon záložného práva nie je možný 

Poskytnutie dočasnej ochrany bráni začatiu výkonu záložného práva na majetkové hodnoty ako nehnuteľnosť, pohľadávka, auto, podnik, časť podniku, vec, právo alebo inú majetkovú hodnotu patriacu k podniku. Ak bola dočasná ochrana poskytnutá počas plynutia lehoty, po uplynutí ktorej možno takéto záložné právo vykonať, účinky oznámenia o začatí výkonu záložného práva nastávajú zánikom dočasnej ochrany.

4. Započítavanie pohľadávok nie je možné

Proti pohľadávke, ktorá podnikateľovi vznikla po poskytnutí dočasnej ochrany, nie je možné započítať pohľadávku, ktorá vznikla voči podnikateľovi skôr, ak ide o pohľadávku, ktorá patrí alebo patrila osobe s ním spriaznenej. Započítací prejav osoby spriaznenej s podnikateľom by totiž mohol prispieť k zásadnejším zmenám v skladbe, využití či zmenšení majetku podnikateľa pod dočasnou ochranou.

Vysvetlenie: Spriaznenými osobami podnikateľa je napr.: štatutárny orgán, prokurista, fyzická alebo právnická osoba s min. 5 %-ným podielom na základnom imaní/hlasovacích právach, resp. ich blízke osoby (príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel).

Príklad: Firma DEF s. r. o. je spoločníkom s obchodným podielom 20 % v spoločnosti ABC s. r. o.. Firma DEF s. r. o. má peňažnú pohľadávku vo výške 2.000,- EUR voči spoločnosti ABC s. r. o.. Spoločnosť ABC s. r. o. požiadala o dočasnú ochranu, ktorá bola zverejnená v Obchodnom vestníku. Po poskytnutí dočasnej ochrany vznikla spoločnosti ABC s. r. o. peňažná pohľadávka vo výške 2.000,- EUR voči spoločnosti DEF s. r. o.. Proti pohľadávke spoločnosti ABC s. r. o. nie je možné započítať pohľadávku spoločnosti DEF s. r. o. (uvedené pohľadávky teda nemôžu zaniknúť započítaním), nakoľko spoločnosť DEF s. r. o. je spriaznenou osobou spoločnosti ABC s. r. o., ktorá je podnikateľom pod dočasnou ochranou.

5. Výpoveď a odstúpenie od zmluvy pre neúhradu faktúry nie je možné

Po poskytnutí dočasnej ochrany nemôže druhá zmluvná strana vypovedať zmluvu, odstúpiť od zmluvy alebo odoprieť plnenie zo zmluvy pre omeškanie podnikateľa pod dočasnou ochranou, ktoré vzniklo v čase od 12. marca 2020 do účinnosti zákona a ktorého príčinou boli následky šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19; to neplatí, ak by druhá zmluvná strana bezprostredne ohrozila prevádzkovanie svojho podniku. Právo druhej zmluvnej strany vypovedať zmluvu, odstúpiť od zmluvy alebo odoprieť plnenie zo zmluvy pre omeškanie podnikateľa pod dočasnou ochranou po účinnosti zákona nie je dotknuté.

V skratke, nikto s vami nemôže ukončiť zmluvu preto, že mu dlžíte peniaze. 

6. Povinnosť podnikateľa v dočasnej ochrane vynaložiť úprimnú snahu

Podnikateľ pod dočasnou ochranou je povinný v rozsahu, v ktorom to možno od neho spravodlivo požadovať, vynaložiť úprimnú snahu, aby jeho veritelia boli uspokojení v čo najvyššej miere a je povinný uprednostniť spoločný záujem veriteľov pred vlastnými záujmami alebo záujmami iných osôb; najmä nesmie rozdeliť zisk alebo iné vlastné zdroje a zdržať sa nakladania s majetkovou podstatou podniku a s majetkom, ktorý do nej môže patriť, pokiaľ by malo ísť o podstatné zmeny v skladbe, využití alebo určení tohto majetku alebo o jeho nie zanedbateľné zmenšenie. Tieto povinnosti platia od podania žiadosti a vzťahujú sa rovnako aj na štatutárny orgán alebo členov štatutárneho orgánu podnikateľa.

7. Záväzky súvisiace so zachovaním prevádzky podniku je možné uhrádzať prednostne 

Záväzky bezprostredne súvisiace so zachovaním prevádzky podniku, ktoré vznikli po poskytnutí dočasnej ochrany, je podnikateľ pod dočasnou ochranou po dobu jej trvania oprávnený uhrádzať prednostne pred skôr splatnými záväzkami. Podnikateľ teda môže uhradiť „nový dlh“ pred „starším dlhom“. 

Vysvetlenie: Jednoducho povedané vďaka tomu, že je podnikateľ pod dočasnou ochranou, má povolené uprednostniť napr. platby za energie, aby mohla firma ďalej byť v prevádzke. Z pohľadu zachovania prevádzky firmy je to dôležitejšia platba ako úhrada napr. za účtovné, právne služby či marketing. 

Ak by firma nebola v dočasnej ochrane, tak by mohla takto zvýhodňovať veriteľa (napr. dodávateľovi energií, ktorému zaplatí 100% a účtovníkovi 0% ), čo by mohlo mať aj trestnoprávny dosah (trestný čin zvýhodňovania veriteľa). 

8. Financovanie počas dočasnej ochrany 

Úver a obdobné plnenia, ktoré úveru hospodársky zodpovedajú, poskytnuté bezhotovostne počas trvania dočasnej ochrany a bezprostredne súvisiace so zachovaním prevádzky podniku sa neposudzujú podľa ustanovení Obchodného zákonníka o kríze a neuplatnia sa na ne ustanovenia predpisu o konkurznom konaní o ich uspokojení v poradí ako podriadené. Suspendovaním uvedených pravidiel sa podporuje financovanie počas dočasnej ochrany. Zabezpečenie takéhoto financovania však v prípadnom budúcom konkurze bude neúčinné. 

Vysvetlenie: Ak ste pod dočasnou ochranou, tak firma si môže požičať. Táto pôžička vás nezaženie do stavu krízy. Nezaťažuje vlastné imanie, teda nedostanete sa do stavu, kedy hodnota záväzkov je väčšia ako hodnota majetku. Nedostanete sa tak do nežiadúceho účtovného stavu, ktorý by vás nútil riešiť povinnosti uložené právom. 

9. Účinky dočasnej ochrany 

Účinky dočasnej ochrany nastanú deň nasledujúci po dni zverejnenia informácie o poskytnutí dočasnej ochrany v Obchodnom vestníku. 

Ktoré firmy a živnostníci môžu požiadať o poskytnutie dočasnej ochrany

Dočasná ochrana má slúžiť na ochranu najmä tých podnikateľov, ktorých problémy sú spojené práve s pandémiou a vírusom COVID19. Teda na splnenie podmienky zápisu Vašej firmy pod dočasnú ochranu musíte spĺňať  niekoľko  predpokladov, ktoré uvádzame nižšie. 

O poskytnutie dočasnej ochrany je oprávnený žiadať:

 • podnikateľ (fyzická aj právnická osoba)
 • s centrum hlavných záujmov na území Slovenskej republiky

Dočasná ochrana môže byť zrušená, ak na jej poskytnutie neboli podmienky. 

1. Právnická osoba -  aké otázky je vhodné si položiť

Aj keď podmienky môžu vyzerať formálne pomerne jednoduché, je dôležité pred podaním žiadosti sa zamyslieť bližšie a naozaj si byť istý, že všetky podmienky spĺňate. Ako uvádzame nižšie v článku, v žiadosti totiž budete vyhlasovať, že spĺňate predpoklady na poskytnutie dočasnej ochrany a aj menší nesúlad v účtovníctve, nepodané účtovné závierky, nedoplnenie rezervného fondu môžu znamenať, že nie ste oprávnený podať žiadosť, resp. súd vám môže už poskytnutú dočasnú ochranu zrušiť. Aj aj keď ich súd teraz nezistí, môžete sa dopustiť trestného činu poškodzovania veriteľa a privodiť si riziko trestného stíhania. 

Položte si nasledujúce otázky:

a) Otázky k súhlasu veriteľov

 •  súhlasí s dočasnou ochranou nadpolovičná väčšina veriteľov počítaná podľa výšky ich pohľadávok

(K žiadosti musí byť pripojený súhlas nadpolovičnej väčšiny veriteľov žiadateľa počítaná podľa výšky ich pohľadávok).

b) Otázky k existencii dôvodov na zrušenie spoločnosti podľa § 68 b ObZ 

 • nezanikli predpoklady ustanovené zákonom pre vznik spoločnosti?
 • má spoločnosť ustanovené orgány spoločnosti v súlade so spoločenskou zmluvou, zakladateľskou zmluvou, zakladateľskou listinou, stanovami alebo zákonom?
 • má spoločnosť k sídlu zapísanému v obchodnom registri platnú nájomnú zmluvu, podnájomnú zmluvu, zmluvu o zriadení registračného sídla alebo platný súhlas vlastníka nehnuteľnosti? 
 • porušila spoločnosť povinnosť vytvoriť alebo doplniť rezervný fond?
 • uložila spoločnosť riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku do zbierky listín do deviatich mesiacov odo dňa jej zostavenia resp. je v v omeškaní s plnením tejto povinnosti viac ako šesť mesiacov?
 • je tu iný dôvod pre ktorý by mala byť spoločnosť zrušená?

c) Otázky k predlženiu spoločnosti 

 • je hodnota dlhov spoločnosti väčšia ako hodnota jej majetku? 
 • Dlží spoločnosť dvom alebo viacerým veriteľom?

(Pri hodnote dlhov treba vychádzať z účtovníctva. Ak by však bol k dispozícii napríklad znalecký posudok, tak je rozhodný ten. Účtovná hodnota môže byť kvôli odpisom nižšia).

d) Otázka ku konkurzu a reštrukturalizácii 

 • Bolo vo veci spoločnosti začaté konkurzné konanie resp. na obchodnú spoločnosť vyhlásený konkurz?
 • Bolo  veci spoločnosti začaté reštrukturalizačné konanie resp. povolená reštrukturalizácia?

e) Otázka k prebiehajúcim exekučným konaniam

 • Prebieha vo veci spoločnosti exekučné konanie pre uspokojenie nároku v súvislosti s jej podnikateľskou činnosťou?

f) Otázka k začatiu výkonu záložného práva

 • Bol vo vzťahu k podniku, veci, právu alebo inej majetkovej hodnote patriacej podniku začatý výkon záložného práva?

g) Otázka k uvoľňovaniu vlastných zdrojov 

 • Rozdelila spoločnosť v posledných 12 mesiacoch zisk alebo iné vlastné zdroje?

(Ak aj áno, tak je možné takýto úkon dodatočne napraviť . Nechajte si poradiť).

h) Otázka k zápisu do RPVS

 • je spoločnosť zapísaná v registri partnerov verejného sektora

i) Ďalšie otázky  

 • Urobila  spoločnosť v posledných 12 mesiacoch opatrenie ohrozujúce jej finančnú stabilitu?
 • Vedie spoločnosť riadne účtovníctvo?
 • Bola spoločnosť v dočasnej ochrane v posledných 48 mesiacoch?
 • Sleduje obchodná spoločnosť podaním žiadosti o dočasnú ochranu účel, ktorým je  vytvorenie časovo obmedzeného rámca na ochranu pred veriteľmi a nástrojov na podporu podnikateľov vo finančných ťažkostiach, ktoré im majú umožniť pokračovať v podnikaní a zabrániť tak najmä strate pracovných miest, know-how a priniesť vyššiu mieru uspokojenia pohľadávok veriteľov.

2. Živnostník aké otázky je vhodné si položiť

Ak podnikáte ako živnostník - položte si nasledujúce otázky:

a) Otázky k súhlasu veriteľov

 •  Súhlasí s dočasnou ochranu nadpolovičná väčšina veriteľov?

(K žiadosti musí byť pripojený súhlas nadpolovičnej väčšiny veriteľov žiadateľa počítaná podľa výšky ich pohľadávok).

b) Otázka k platobnej neschopnosti 

 • Má vaša živnosť dvoch alebo viacerých veriteľov, ktorým dlží 30 dní po lehote splatnosti a nemá tieto záväzky kryté dostatkom peňazí?

c) Otázka ku konkurzu a reštrukturalizácii

 • Bolo voči vám začaté konkurzné konanie resp. vyhlásený konkurz?
 • Bolo  voči vám začaté reštrukturalizačné konanie resp. povolená reštrukturalizácia?

d) Otázka k prebiehajúcim exekučným konaniam

 • Prebieha voči vám exekučné konanie pre uspokojenie nároku v súvislosti s podnikateľskou činnosťou?

e) Otázka k začatiu výkonu záložného práva

 • Bol vo vzťahu k podniku, veci, právu alebo inej majetkovej hodnote patriacej podniku začatý výkon záložného práva? 

f) Otázka k vzniku oprávnenia podnikať

 • Má žiadateľ miesto podnikania na území SR?

g) Ďalšie otázky  

 • Urobili ste v posledných 12 mesiacoch opatrenia ohrozujúce jeho finančnú stabilitu?
 • Vediete riadne účtovníctvo?
 • Sledujete podaním žiadosti o dočasnú ochranu účel, ktorým je vytvorenie časovo obmedzeného rámca na ochranu pred veriteľmi a nástrojov na podporu podnikateľov vo finančných ťažkostiach, ktoré im majú umožniť pokračovať v podnikaní a zabrániť tak najmä strate pracovných miest, know-how a priniesť vyššiu mieru uspokojenia pohľadávok veriteľov.

Zápis dočasnej ochrany cez našu advokátsku kanceláriu

Využite naše skúsenosti s registrovým právom a elektronickými podaniami a šetrite si energiu na záchranu Vašej firmy. Zabezpečíme zápis Vašej firmy pod dočasnú ochranu a pomôžeme Vám získať čas.

Žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany podnikateľov - spôsob a postup pri podaní žiadosti

Postup podávania žiadosti o zápis dočasnej ochrany

 • Žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany sa podáva len prostredníctvom formulára, ktorý pripravilo a zverejnilo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky na svojom webovom sídle.
 • Žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany je potrebné podať zásadne elektronickými prostriedkami. Podpis žiadateľa na žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany musí byť autorizovaný.  
 • Fyzické osoby - živnostníci môžu podať žiadosť aj osobne alebo poštou. Úradné osvedčenie podpisu žiadateľa, ktorý je fyzickou osobou sa nevyžaduje, ale k takejto žiadosti sa musí pripojiť kópia platného občianskeho preukazu, inak sa na žiadosť neprihliada. Fyzické osoby musia uviesť aj emailovú adresu, ak nemajú aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie.
 • Žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany musí obsahovať jednak všeobecné náležitosti, a jednak osobitné náležitosti. Všeobecné náležitosti musia byť doplnené žiadateľom, osobitné náležitosti budú formulované na formulári žiadosti ako vyhlásenia. 

Na ktorý súd je potrebné podať žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany

Príslušnosť súdu sa určuje podľa sídla spoločnosti v prípade právnickej osoby, resp. podľa miesta podnikania (v prípade fyzickej osoby) žiadateľa. Ak sa žiadosť podá na nepríslušnom súde, tak sa nebude postupovať na príslušný súd, ale nebude sa na ňu prihliadať. 

Príslušné súdy na podávanie žiadostí o dočasnú ochranu 

 • Okresný súd Trnava pre obvod Krajského súdu v Trnave a pre obvod Krajského súdu v Bratislave 
 • Okresný súd Žilina pre obvod Krajského súdu v Žiline a pre obvod Krajského súdu v Trenčíne
 • Okresný súd Banská Bystrica pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici a pre obvod Krajského súdu v Nitre
 • Okresný súd Prešov pre obvod Krajského súdu v Prešove a pre obvod Krajského súdu v Košiciach. 

Zápis dočasnej ochrany, jej vznik a zánik dočasnej ochrany

Zápis dočasnej ochrany na súde a jej vznik

Hlavným cieľom tohto opatrenia je rýchla pomoc a ochrana podnikateľov. Ak je žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany úplná, súd bezodkladne poskytne dočasne ochranu, a to tak, že vydá potvrdenie o poskytnutí dočasnej ochrany (potvrdenie sa doručuje uložením v spise) a zároveň bezodkladne vykoná opatrenia na zverejnenie informácie o poskytnutí dočasnej ochrany v Obchodnom vestníku. Dočasná ochrana sa považuje za poskytnutú v deň nasledujúci po dni tohto zverejnenia v Obchodnom vestníku.

K žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany je potrebné priložiť nasledovné prílohy:

 • zoznam majetku
 • zoznam záväzkov
 • zoznam spriaznených osôb.
Po zverejnení sa žiadateľ označuje ako podnikateľ pod dočasnou ochranou.

Zánik dočasne ochrany 

Dočasná ochrana zaniká deň nasledujúci po dni zverejnenia, že dočasná ochrana sa ukončila.

Súd bezodkladne zverejní, že dočasná ochrana sa ukončila, ak
a) uplynuli tri mesiace od poskytnutia dočasnej ochrany,

b) uplynuli tri mesiace od predĺženia dočasnej ochrany,

c) podnikateľ pod dočasnou ochranou požiada o jej ukončenie alebo vstúpi do likvidácie,

d) právoplatne rozhodol o zrušení dočasnej ochrany,

e)niektorý z veriteľov požiada o ukončenie dočasnej ochrany a pripojí písomný súhlas nadpolovičnej väčšiny veriteľov

Záver a naše odporúčanie

Dočasná ochrana podnikateľov pred konkurzmi, exekúciami a veriteľmi je jedna z možností ako môže podnikateľ v čase pandémie získať čas.  Taktiež chráni podnikateľské prostredie pred dominovým efektom a podaním veľkého počtu návrhov na vyhlásenie konkurzu. Samozrejme, bude aj množstvo "špekulantov" a nepoctivých podnikateľov, ktorí tento výborný nástroj budú zneužívať. Je však dôležité, aby si každý podnikateľ položil a poctivo zodpovedal otázku. 

Pomôže mi dočasná ochrana alebo len oddiali nevyhnutné? 

Treba si totiž uvedomiť, že ak vám aj zápis dočasnej ochrany pomôže získať čas, niekedy skončí. Čo nastane potom? V zásade vidíme tri scenáre. 

1. Zdravá firma, ktorá vďaka dočasnej ochrane podnikateľov prežije

Ak bola vaša firma naozaj zdravá a negatívne vás zasiahli následky pandémie, vďakazápisu dočasnej ochrany získate čas. Za pár mesiacov sa zmobilizujete, inovujete vaše procesy, náklady, podnikanie. Investícia symbolickej sumy pre vás určite bude mať zmysel. 

2. Menej aktívna firma už pred pandémiou 

Ak vlastníte menej aktívnu spoločnosť, ktorá doteraz len tak prežívala je otázne, či má zmysel riešiť zápis dočasnej ochrany podnikateľov.  Ak vám v dôsledku pandémie vzniklo pár menších dlhov, ktoré by ste teoreticky vedeli uhradiť, je otázne či u tejto spoločnosti má zmysel riešiť dočasnú ochranu podnikateľov. Ako sme písali v článku:Likvidácie firiem sú od 1.10.2020 drahšie, komplikovanejšie a trvajú dlhšie. Môže sa vám teda stať, že vďaka zápisu dočasnej ochrany síce získate čas - no po jej skončení aj tak budete musieť vyhlásiť konkurz alebo vstúpiť do likvidácie.

3. Firma v problémoch už pred koronavírusom 

Tým, že súd nebude mať priestor na detailné preskúmanie žiadostí, ale bude ich len formálne posudzovať - isto sa nájdu nepoctiví podnikatelia, ktorí v žiadosti vyhlásia, že spĺňajú podmienky a súd ich zapíše pod dočasnú ochranu. Možno získajú čas, ale vystavia sa rôznym rizikám, ktoré spomíname aj v tomto článku - trestnoprávna zodpovednosť, finančná pokuta vo výške 12 500 Eur pre každého štatutára atď. Ak ale vaša firma bola v problémoch už pred 12.3.2020 a spĺňala podmienky na vyhlásenie konkurzu - neriskujte. Ak nevidíte nádej, podajte návrh na vyhlásenie konkurzu už teraz. Zbytočne budete platiť za zápis dočasnej ochrany a realizovať proces ukončenia podnikania formou vyhlásenia konkurzu neskôr. 

4. Nechajte si poradiť

Reálne posúdenie šance na úspech v podnikaní musíte posúdiť vy. My v našej advokátskej kancelárií vám však vieme pomôcť a poradiť s každou z vyššie uvedených možností. Ak si nie ste istý, pri zodpovedaní otázok: Spĺňate podmienky na poskytnutie dočasnej ochrany? Máte povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu? Môže byť vaša firma zrušená s likvidáciou? - kontaktujte nás a my vám poradíme.

5. Individuálne poradenstvo - upravená cenová ponuka

Samozrejme každý individuálny prípad, ktorý si bude vyžadovať právnu analýzu a čas našich právnikov, bude spoplatnený férovou sumou. Rovnako aj symbolická cena služby 150 € - zápis dočasnej ochrany podnikateľov na súde je myslená ako formálny zápis, pre každého podnikateľa, ktorý sa vyzná v pojmoch a ktorému len zrealizujeme samotný elektronický zápis. V prípade, ak aj v súvislosti s touto službou budete vyžadovať individuálne poradenstvo a naše rady, cena za túto službu sa primerane upraví

Naše služby pre podnikateľov