Podnikateľom, ktorí sa v dôsledku šírenia vírusu COVID-19 dostali do existenčných problémov a nestíhajú splácať úvery a platiť faktúry pomôže štát. Ak aj vy patríte k nim, môžete si na pár mesiacov vydýchnuť. Prostredníctvom tzv. dočasnej ochrany podnikateľov nateraz účinnej do konca roka 2020 (a po výraznej úprave možnej aj od 01.01.2021) vás štát ochráni pred veriteľmi či exekúciami. Veritelia vás počas tohto obdobia  nebudú môcť poslať do konkurzu, ani  siahnuť na váš majetok cez záložné právo alebo cez exekučné konanie. Je však z vašej strany potrebné byť aktívny a podať žiadosť o zápis vašej firmy pod dočasnú ochranu na súd. O poskytnutie dočasnej ochrany môžete požiadať od 12. mája 2020. Aké výhody prinesie táto ochrana firmám, ktoré o ňu požiadajú, kde a ako sa žiadosť podáva a všetky informácie spojené s dočasnou ochranou podnikateľov sa dočítate nižšie v článku. 

Dočasná ochrana podnikateľov

Pomôže každému, kto o ňu požiada

Do konca septembra 2020 môže nateraz každý, koho trápia dlhy, používať ochranu pred veriteľmi. Podmienkou je však podanie žiadosti na súd. Žiaden exekútor vám tak nemôže zobrať majetok, blokovať účet. Banka ani iný veriteľ nemôže začať výkon záložného práva a vziať vám majetok. Žiaden veriteľ nemôže na vás podať návrh na konkurz. Ani vy sám nemusíte podať návrh na konkurz, hoci inak by ste pod hrozbou sankcie musel. 

Finančná úspora 

Druhý prínos dočasnej ochrany je vo finančnej úspore. Ak by podnikateľ nepožiadal o dočasnú ochranu, tak exekútor (resp. iný oprávnený subjekt) by mohol do konca septembra vykonávať exekučné úkony a tie účtovať, teda celkový dlh by narastal. Dočasná ochrana zabráni takému narastaniu dlhu a šetrí tak aj peniaze podnikateľa pod dočasnou ochranou.

Účinky dočasnej ochrany - ako vašu firmu chráni pred konkurzmi, veriteľmi a exekúciami

Úlohou a cieľom dočasnej ochrany podnikateľov je ochrana firiem, aby "prežili" obdobie pandémie vírusu COVID 19. Táto ochrana platí aj po skončení pandémie, nakoľko jej cieľom je eliminovať najmä ekonomické dopady pandémie. Teda, aby podnikatelia v problémoch získali čas a neboli exekuovaní, ich veritelia na nich nepodávali návrhy na konkurz alebo aj firmy samotné nemali povinnosť podávať návrhy na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok. Teda, aby sa zabránilo krachu mnohých firiem. 

Pripravili sme pre Vás zoznam a príklady 11 najdôležitejších zmien, ktoré dočasná ochrana prináša: 

1. Veriteľský návrh na vyhlásenie konkurzu sa prerušuje 

Konanie o návrhu veriteľa podanom po 12.03.2020 sa prerušuje (vzťahuje sa to aj na návrhy veriteľov podané počas dočasnej ochrany). Vďaka dočasnej ochrane vám teda nehrozí konkurz na návrh veriteľov. 

Vysvetlenie: Na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu je oprávnený aj veriteľ, voči ktorému podnikateľ nesplnil záväzky (napr. neuhradil faktúru za prenájom priestorov). Veriteľ je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu, ak môže odôvodnene predpokladať platobnú neschopnosť svojho dlžníka. Platobnú neschopnosť dlžníka možno odôvodnene predpokladať vtedy, ak je dlžník viac ako 30 dní v omeškaní s plnením aspoň dvoch peňažných záväzkov viac ako jednému veriteľovi a bol jedným z týchto veriteľov písomne vyzvaný na zaplatenie. 

2. Podnikateľ nie je povinný podať dlžnícky návrh na vyhlásenie konkurzu 

Dočasná ochrana znamená tiež, že podnikateľ nie je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok. Platí to aj pre osoby konajúce v jeho mene, ako sú členovia jeho štatutárnych orgánov. Vďaka dočasnej ochrane tak štatutárom nehrozí trestná zodpovednosť ani finančná pokuta vo výške 12.500,- EUR

Vysvetlenie: Podnikateľ, ktorý nepožiada o dočasnú ochranu a je v predlžení po 12.03.2020, je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Návrh na vyhlásenie konkurzu treba podať do 60 dní, od kedy sa spoločnosť dozvedela alebo sa pri zachovaní odbornej spôsobilosti mohla dozvedieť o svojom predĺžení.

Príklad spoločnosti v predĺžení: Spoločnosť KLM s. r. o. má v majetku len auto v hodnote 8.500,- EUR a má záväzky z pôžičky a z nezaplatených faktúr voči dvom veriteľom v celkovej výške 12.000,- EUR.  Táto spoločnosť KLM je predĺžená, nakoľo má viac ako jedného veriteľa (má dvoch) a hodnota jej záväzkov ( 12.000,- EUR) presahuje hodnotu jej majetku (8.500,- EUR). 

Za nepodanie nárhu včas hrozí štatutárnemu orgánu zmluvná pokuta vo výške 12.500,- EUR. 

Povinnosť zaplatiť túto pokutu vznikne každému členovi štatutárneho orgánu (nie spoločnosti), napr.: ak má s. r. o. dvoch konateľov, zmluvnú pokutu zaplatí každý z konateľov, spolu vo výške 25.000,- EUR. Osoba povinná podať návrh na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka zodpovedá tiež za škodu spôsobenú veriteľom porušením tejto povinnosti včas.

 Nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu včas môže naplniť znaky trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania (základná trestná sadzba za tento trestný čin je 6 mesiacov až 5 rokov).

3. Podnikateľ v dočasnej ochrane je chránený pred exekučnými konaniami

Exekučné konanie začaté po 12.03.2020 voči podnikateľovi pre uspokojenie nároku z jeho podnikateľskej činnosti sa po dobu trvania dočasnej ochrany prerušuje. Ak do poskytnutia dočasnej ochrany už došlo k povereniu súdneho exekútora, prerušenie bude mať rovnaké účinky ako odklad bez blokovania majetku.

Vysvetlenie: KLM s. r. o. je podnikateľom pod dočasnou ochranou. Voči spoločnosti PQR s. r. o. má neuhradenú faktúru. Súd právoplatne rozhodol o povinnosti spoločnosti KLM s. r. o. zaplatiť túto peňažnú pohľadávku. Spoločnosť PQR s. r. o. podá návrh na vykonanie exekúcie (na vymoženie pohľadávky). Uvedené exekučné konanie, ktoré sa začalo doručením návrhu na súd, sa prerušuje počas trvania dočasnej ochrany. V prípade, ak by pred poskytnutím dočasnej ochrany už došlo k povereniu exekútora (exekúcia bola začatá), po poskytnutí dočasnej ochrany by už exekútor nemohol vykonávať úkony smerujúce k zabezpečeniu majetku spoločnosti KLM s. r. o.; ak takéto úkony už vykonal, musel by ich zrušiť (napr. blokáciu účtu). Ak by podnikateľ nepožiadal o dočasnú ochranu, tak exekútor by mohol do konca septembra vykonávať exekučné úkony a tie účtovať, teda celkový dlh by narastal. Dočasná ochrana zabráni takému narasteniu dlhu a šetrí tak aj peniaze podnikateľa pod dočasnou ochanou.

Zabezpečíme zápis Vašej firmy pod dočasnú ochranu a pomôžeme Vám získať čas. Za symbolický poplatok 77€ získate odbornú pomoc advokátskej kancelárie. JUDr. Ján Marônek 

Kontaktujte nás

4. Výkon záložného práva nie je možný 

Poskytnutie dočasnej ochrany bráni začatiu výkonu záložného práva na majetkové hodnoty ako nehnuteľnosť, pohľadávka, auto, podnik, časť podniku, vec, právo alebo inú majetkovú hodnotu patriacu k podniku. Ak bola dočasná ochrana poskytnutá počas plynutia lehoty, po uplynutí ktorej možno takéto záložné právo vykonať, účinky oznámenia o začatí výkonu záložného práva nastávajú zánikom dočasnej ochrany.

5. Započítavanie pohľadávok nie je možné

Proti pohľadávke, ktorá podnikateľovi vznikla po poskytnutí dočasnej ochrany, nie je možné započítať pohľadávku, ktorá vznikla voči podnikateľovi skôr, ak ide o pohľadávku, ktorá patrí alebo patrila osobe s ním spriaznenej. Započítací prejav osoby spriaznenej s podnikateľom by totiž mohol prispieť k zásadnejším zmenám v skladbe, využití či zmenšení majetku podnikateľa pod dočasnou ochranou.

Vysvetlenie: Spriaznenými osobami podnikateľa je napr.: štatutárny orgán, prokurista, fyzická alebo právnická osoba s min. 5 %-ným podielom na základnom imaní/hlasovacích právach, resp. ich blízke osoby (príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel).

Príklad: Firma DEF s. r. o. je spoločníkom s obchodným podielom 20 % v spoločnosti ABC s. r. o.. Firma DEF s. r. o. má peňažnú pohľadávku vo výške 2.000,- EUR voči spoločnosti ABC s. r. o.. Spoločnosť ABC s. r. o. požiadala o dočasnú ochranu, ktorá bola zverejnená v Obchodnom vestníku. Po poskytnutí dočasnej ochrany vznikla spoločnosti ABC s. r. o. peňažná pohľadávka vo výške 2.000,- EUR voči spoločnosti DEF s. r. o.. Proti pohľadávke spoločnosti ABC s. r. o. nie je možné započítať pohľadávku spoločnosti DEF s. r. o. (uvedené pohľadávky teda nemôžu zaniknúť započítaním), nakoľko spoločnosť DEF s. r. o. je spriaznenou osobou spoločnosti ABC s. r. o., ktorá je podnikateľom pod dočasnou ochranou.

6. Výpoveď a odstúpenie od zmluvy pre neúhradu faktúry nie je možné

Po poskytnutí dočasnej ochrany nemôže druhá zmluvná strana vypovedať zmluvu, odstúpiť od zmluvy alebo odoprieť plnenie zo zmluvy pre omeškanie podnikateľa pod dočasnou ochranou, ktoré vzniklo v čase od 12. marca 2020 do účinnosti zákona a ktorého príčinou boli následky šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19; to neplatí, ak by druhá zmluvná strana bezprostredne ohrozila prevádzkovanie svojho podniku. Právo druhej zmluvnej strany vypovedať zmluvu, odstúpiť od zmluvy alebo odoprieť plnenie zo zmluvy pre omeškanie podnikateľa pod dočasnou ochranou po účinnosti zákona nie je dotknuté.

V skratke, nikto s vami nemôže ukončiť zmluvu preto, že mu dlžíte peniaze. 

7. Podnikateľovi pod dočasnou ochranou neplynú premlčacie lehoty 

Lehoty na uplatnenie práva voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou vrátane lehôt na uplatnenie nárokov z odporovateľných právnych úkonov počas trvania dočasnej ochrany neplynú.

8. Povinnosť podnikateľa v dočasnej ochrane vynaložiť úprimnú snahu

Podnikateľ pod dočasnou ochranou je povinný v rozsahu, v ktorom to možno od neho spravodlivo požadovať, vynaložiť úprimnú snahu, aby jeho veritelia boli uspokojení v čo najvyššej miere a je povinný uprednostniť spoločný záujem veriteľov pred vlastnými záujmami alebo záujmami iných osôb; najmä nesmie rozdeliť zisk alebo iné vlastné zdroje a zdržať sa nakladania s majetkovou podstatou podniku a s majetkom, ktorý do nej môže patriť, pokiaľ by malo ísť o podstatné zmeny v skladbe, využití alebo určení tohto majetku alebo o jeho nie zanedbateľné zmenšenie. Tieto povinnosti platia od podania žiadosti a vzťahujú sa rovnako aj na štatutárny orgán alebo členov štatutárneho orgánu podnikateľa.

9. Záväzky súvisiace so zachovaním prevádzky podniku je možné uhrádzať prednostne 

Záväzky bezprostredne súvisiace so zachovaním prevádzky podniku, ktoré vznikli po poskytnutí dočasnej ochrany, je podnikateľ pod dočasnou ochranou po dobu jej trvania oprávnený uhrádzať prednostne pred skôr splatnými záväzkami. Podnikateľ teda môže uhradiť „nový dlh“ pred „starším dlhom“. 

Vysvetlenie: Jednoducho povedané vďaka tomu, že je podnikateľ pod dočasnou ochranou, má povolené uprednostniť napr. platby za energie, aby mohla firma ďalej byť v prevádzke. Z pohľadu zachovania prevádzky firmy je to dôležitejšia platba ako úhrada napr. za účtovné, právne služby či marketing. 

Ak by firma nebola v dočasnej ochrane, tak by mohla takto zvýhodňovať veriteľa (napr. dodávateľovi energií, ktorému zaplatí 100% a účtovníkovi 0% ), čo by mohlo mať aj trestnoprávny dosah (trestný čin zvýhodňovania veriteľa). 

10. Financovanie počas dočasnej ochrany 

Úver a obdobné plnenia, ktoré úveru hospodársky zodpovedajú, poskytnuté bezhotovostne počas trvania dočasnej ochrany a bezprostredne súvisiace so zachovaním prevádzky podniku sa neposudzujú podľa ustanovení Obchodného zákonníka o kríze a neuplatnia sa na ne ustanovenia predpisu o konkurznom konaní o ich uspokojení v poradí ako podriadené. Suspendovaním uvedených pravidiel sa podporuje financovanie počas dočasnej ochrany. Zabezpečenie takéhoto financovania však v prípadnom budúcom konkurze bude neúčinné. 

Vysvetlenie: Ak ste pod dočasnou ochranou, tak firma si môže požičať. Táto pôžička vás nezaženie do stavu krízy. Nezaťažuje vlastné imanie, teda nedostanete sa do stavu, kedy hodnota záväzkov je väčšia ako hodnota majetku. Nedostanete sa tak do nežiadúceho účtovného stavu, ktorý by vás nútil riešiť povinnosti uložené právom. 

11. Účinky dočasnej ochrany 

Účinky dočasnej ochrany nastanú deň nasledujúci po dni zverejnenia informácie o poskytnutí dočasnej ochrany v Obchodnom vestníku. 

Ktoré firmy a živnostníci môžu požiadať o poskytnutie dočasnej ochrany

Dočasná ochrana má slúžiť na ochranu najmä tých podnikateľov, ktorých problémy sú spojené práve s pandémiou a vírusom COVID19. Teda na splnenie podmienky zápisu Vašej firmy pod dočasnú ochranu musíte spĺňať len niekoľko formálnych predpokladov, ktoré uvádzame nižšie. 

O poskytnutie dočasnej ochrany je oprávnený žiadať:

 • podnikateľ (fyzická aj právnická osoba)
 • so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky
 • ktorého oprávnenie na podnikanie vzniklo pred 12.03.2020 a
 • k 12.03.2020 nebol v úpadku

Dočasná ochrana nebude poskytnutá podnikateľom, ktorí boli v úpadku pred uvedeným dátumom. Pri skúmaní žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany túto okolnosť spravidla nebude možné preskúmať, avšak dočasná ochrana môže byť zrušená, ak na jej poskytnutie neboli podmienky. 

1. Právnická osoba - zápis pod moratórium - aké otázky je vhodné si položiť

Aj keď podmienky môžu vyzerať formálne pomerne jednoduché, je dôležité pred podaním žiadosti sa zamyslieť bližšie a naozaj si byť istý, že všetky podmienky spĺňate. Ako uvádzame nižšie v článku, v žiadosti totiž budete vyhlasovať, že spĺňate predpoklady na poskytnutie dočasnej ochrany a aj menší nesúlad v účtovníctve, nepodané účtovné závierky, nedoplnenie rezervného fondu môžu znamenať, že nie ste oprávnený podať žiadosť, resp. súd vám môže už poskytnutú dočasnú ochranu zrušiť. Aj aj keď ich súd teraz nezistí, môžete sa dopustiť trestného činu poškodzovania veriteľa a privodiť si riziko trestného stíhania. 

Položte si nasledujúce otázky:

a) Otázky k predlženiu spoločnosti 

 • Bola k 12. marcu 2020 hodnota dlhov spoločnosti väčšia ako hodnota jej majetku? 
 • Dlžila k 12. marcu 2020 obchodná spoločnosť dvom alebo viacerým veriteľom?

(Pri hodnote dlhov treba vychádzať z účtovníctva. Ak by však bol k dispozícii napríklad znalecký posudok, tak je rozhodný ten. Účtovná hodnota môže byť kvôli odpisom nižšia).

b) Otázka k platobnej neschopnosti 

 • Mala obchodná spoločnosť k 12. marcu 2020 dvoch alebo viacerých veriteľov, ktorým dlžila 30 dní po lehote splatnosti a nemala tieto záväzky kryté dostatkom peňazí?
 • Dlžila k 12. marcu 2020 obchodná spoločnosť dvom alebo viacerým veriteľom ?

(Od platobnej neschopnosti treba odlišovať neochotu platiť, napr. z dôvodu neuznania faktúry. Platobne neschopný je ten, kto nemá dostatok likvidných prostriedkov. Ak ste k 12. marcu 2020 mali dvoch veriteľov, dlžíte im obom ešte aj dnes, ale avšak na pokrytie ich pohľadávok ste mali k 12. marcu 2020 dostatok peňažných prostriedkov, tak nie ste platobne neschopný.  Pohľadávky veriteľov totiž boli kryté vaším dostatočným finančným majetkom).

c) Otázka k vzniku oprávnenia podnikať

 • Bola obchodná spoločnosť zapísaná do obchodného registra pred 12. marcom 2020?
 • Má obchodná spoločnosť sídlo na území SR?

d) Otázka k uvoľňovaniu vlastných zdrojov 

 • Vyplatila obchodná spoločnosť v roku 2020 svojim majiteľom zisk?
 • Vrátila obchodná spoločnosť v roku 2020 svojim majiteľom nimi jej poskytnuté pôžičky?

(Ak aj áno, tak je možné takýto úkon dodatočne napraviť - my vieme ako. Nechajte si poradiť).

e) Otázka k vyhláseniu konkurzu a povolenej reštrukturalizácii 

 • Bol na obchodnú spoločnosť vyhlásený konkurz?
 • Bola na obchodnú spoločnosť povolená reštrukturalizácia?

f) Otázky k existencii dôvodov na zrušenie spoločnosti podľa § 68 ods. ObZ

 • Konalo sa v každom kalendárnom roku valné zhromaždenie spoločnosti?
 • Bola obchodná spoločnosť v čase dlhšom ako 3 mesiace bez svojich orgánov? 
 • Má spoločnosť platné oprávnenie k podnikaniu? 
 • Zanikli obchodnej spoločnosti predpoklady ustanovené zákonom na jej vznik? 
 • Vytvorila pri svojom vzniku spoločnosť rezervný fond? 
 • Doplnila obchodná spoločnosť svoj rezervný fond? 
 • Vykonáva spoločnosť svoju podnikateľskú činnosť prostredníctvom osôb na to oprávnených? 
 • Založila obchodná spoločnosť do zbierky listín (do Registra účtovných závierok) svoju individuálnu účtovnú závierku za najmenej dve účtovné obdobia nasledujúce po sebe ? 
 • Má spoločnosť k sídlu zapísanému v obchodnom registri platnú nájomnú zmluvu, podnájomnú zmluvu, zmluvu o zriadení registračného sídla alebo platný súhlas vlastníka nehnuteľnosti? 
 • Porušuje spoločnosť povinnosť ukladať do zbierky listín (do Registra účtovných závierok) svoju účtovnú závierku ?

g) Otázka k prebiehajúcim exekučným konaniam

 • Prebiehalo na spoločnosť k 12. marcu 2020 exekučné konanie pre uspokojenie nároku v súvislosti s jej podnikateľskou činnosťou?

h) Otázka k začatiu výkonu záložného práva

 • Bol vo vzťahu k podniku, veci, právu alebo inej majetkovej hodnote patriacej podniku k 12. marcu 2020 začatý výkon záložného práva?

i) Ďalšie otázky  

 • Urobila obchodná spoločnosť v kalendárnom roku 2020 okrem opatrení smerujúcich k zmierneniu následkov šírenia COVID-19 iné opatrenie ohrozujúce jej finančnú stabilitu?
 • Sleduje obchodná spoločnosť podaním žiadosti o dočasnú ochranu účel, ktorým je vytvorenie časovo obmedzeného rámca s nástrojmi na podporu efektívneho riešenia negatívnych následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID–19, a to z dôvodu značného zvýšenia počtu pohľadávok po lehote splatnosti alebo značného poklesu svojich tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019, ktoré podstatne ohrozujú prevádzkovanie podniku? (ak žiadateľ neprevádzkoval v uvedenom období činnosť, za porovnateľné obdobie sa považuje mesiac február 2020)

2. Živnostník - zápis pod moratórium - aké otázky je vhodné si položiť

Ak podnikáte ako živnostník - položte si nasledujúce otázky:

a) Otázka k platobnej neschopnosti 

 • Mala vaša živnosť k 12. marcu 2020 dvoch alebo viacerých veriteľov, ktorým dlžila 30 dní po lehote splatnosti a nemala tieto záväzky kryté dostatkom peňazí?
 • Dlžili ste k 12. marcu 2020 dvom alebo viacerým veriteľom?

(Od platobnej neschopnosti treba odlišovať neochotu platiť, napr. z dôvodu neuznania faktúry. Platobne neschopný je ten, kto nemá dostatok likvidných prostriedkov. Ak som k 12. marcu 2020 mal dvoch veriteľov, dlžím im obom ešte aj dnes, ale na pokrytie ich pohľadávok som mal k 12. marcu 2020 dostatok peňažných prostriedkov, tak nie som platobne neschopný. Ich pohľadávky boli kryté predsa mojím dostatočným finančným majetkom).

b) Otázka k vzniku oprávnenia podnikať

 • Vzniklo vám oprávnenie na prevádzkovanie živnosti pred 12. marcom 2020?
 • Má žiadateľ miesto podnikania na území SR?

c) Otázka k prebiehajúcim exekučným konaniam

 • Prebiehalo na žiadateľa k 12. marcu 2020 exekučné konanie pre uspokojenie nároku v súvislosti s jej podnikateľskou činnosťou?

d) Otázka k začatiu výkonu záložného práva

 • Bol vo vzťahu k podniku, veci, právu alebo inej majetkovej hodnote patriacej podniku k 12. marcu 2020 začatý výkon záložného práva? 

e) Ďalšie otázky  

 • Urobil žiadateľ v kalendárnom roku 2020 okrem opatrení smerujúcich k zmierneniu následkov šírenia COVID-19 iné opatrenie ohrozujúce jeho finančnú stabilitu?
 • Sleduje žiadateľ podaním žiadosti o dočasnú ochranu účel, ktorým je vytvorenie časovo obmedzeného rámca s nástrojmi na podporu efektívneho riešenia negatívnych následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID–19, a to z dôvodu značného zvýšenia počtu pohľadávok po lehote splatnosti alebo značného poklesu svojich tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019, ktoré podstatne ohrozujú prevádzkovanie podniku? (ak žiadateľ neprevádzkoval v uvedenom období činnosť, za porovnateľné obdobie sa považuje mesiac február 2020)

Zápis dočasnej ochrany cez našu advokátsku kanceláriu

Využite naše skúsenosti s registrovým právom a elektronickými podaniami a šetrite si energiu na záchranu Vašej firmy. Zabezpečíme zápis Vašej firmy pod dočasnú ochranu a pomôžeme Vám získať čas.

Žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany podnikateľov - spôsob a postup pri podaní žiadosti

Postup podávania žiadosti o zápis dočasnej ochrany

 • Žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany sa bude podávať len prostredníctvom formulára, ktorý pripraví a zverejní Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky na svojom webovom sídle.
 • Žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany je potrebné podať zásadne elektronickými prostriedkami. Podpis žiadateľa na žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany musí byť autorizovaný.  
 • Fyzické osoby - živnostníci môžu podať žiadosť aj osobne alebo poštou. Úradné osvedčenie podpisu žiadateľa, ktorý je fyzickou osobou sa nevyžaduje, ale k takejto žiadosti sa musí pripojiť kópia platného občianskeho preukazu, inak sa na žiadosť neprihliada. Fyzické osoby musia uviesť aj emailovú adresu, ak nemajú aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie.
 • Žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany musí obsahovať jednak všeobecné náležitosti, a jednak osobitné náležitosti. Všeobecné náležitosti musia byť doplnené žiadateľom, osobitné náležitosti budú formulované na formulári žiadosti ako vyhlásenia. 

Osobitné náležitosti žiadosti

Žiadateľ musí v žiadosti vyhlásiť, že:

 • je oprávnený podať žiadosť a podaním žiadosti sleduje účel dočasnej ochrany z dôvodu značného zvýšenia počtu pohľadávok po lehote splatnosti alebo značného poklesu svojich tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019, ktoré podstatne ohrozujú prevádzkovanie podniku; ak žiadateľ neprevádzkoval v uvedenom období činnosť, za porovnateľné obdobie sa považuje mesiac február 2020
 • k 12.03.2020 nebol v úpadku
 • ku dňu podania žiadosti nie sú u neho dôvody na jeho zrušenie a vo vzťahu k nemu nepôsobia účinky vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie
 • k 12. marcu 2020 vo vzťahu k nemu neprebiehalo exekučné konanie pre uspokojenie nároku z jeho podnikateľskej činnosti
 • vo vzťahu k jeho podniku, veci, právu alebo inej majetkovej hodnote patriacej k podniku nebol k 12. marcu 2020 začatý výkon záložného práva,
 • v kalendárnom roku 2020 nerozdelil zisk alebo iné vlastné zdroje alebo následky takýchto úkonov odstránil
 • v kalendárnom roku 2020 okrem opatrení smerujúcich k zmierneniu následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 neurobil iné opatrenie ohrozujúce jeho finančnú stabilitu alebo jeho následky odstránil
 • vedie riadne účtovníctvo a neporušuje povinnosť ukladania účtovných závierok 

Na ktorý súd je potrebné podať žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany

Príslušnosť súdu sa určuje podľa sídla spoločnosti v prípade právnickej osoby, resp. podľa miesta podnikania (v prípade fyzickej osoby) žiadateľa. Ak sa žiadosť podá na nepríslušnom súde, tak sa nebude postupovať na príslušný súd, ale nebude sa na ňu prihliadať. 

Príslušné súdy na podávanie žiadostí o dočasnú ochranu 

 • Okresný súd Trnava pre obvod Krajského súdu v Trnave a pre obvod Krajského súdu v Bratislave 
 • Okresný súd Žilina pre obvod Krajského súdu v Žiline a pre obvod Krajského súdu v Trenčíne
 • Okresný súd Banská Bystrica pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici a pre obvod Krajského súdu v Nitre
 • Okresný súd Prešov pre obvod Krajského súdu v Prešove a pre obvod Krajského súdu v Košiciach. 

Zápis dočasnej ochrany, jej vznik a zánik dočasnej ochrany

Zápis dočasnej ochrany na súde a jej vznik

Hlavným cieľom tohto opatrenia je rýchla pomoc a ochrana podnikateľov. Z toho dôvodu nie je priestor na detailné a individuálne skúmanie každej žiadosti. Súd preto preskúma každú žiadosť formálne, čo zodpovedá požiadavke na rýchle súdne konanie. Ak je žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany úplná, súd bezodkladne poskytne dočasne ochranu, a to tak, že vydá potvrdenie o poskytnutí dočasnej ochrany (potvrdenie sa doručuje uložením v spise) a zároveň bezodkladne vykoná opatrenia na zverejnenie informácie o poskytnutí dočasnej ochrany v Obchodnom vestníku. Dočasná ochrana sa považuje za poskytnutú v deň nasledujúci po dni tohto zverejnenia v Obchodnom vestníku.

Po zverejnení sa žiadateľ označuje ako podnikateľ pod dočasnou ochranou.

Zánik dočasne ochrany 

Dočasná ochana zanikne niektorým z týchto spôsobov: 

 • lehota 01.10.2020 sa predlžuje zatiaľ do 31.12.2020)
 • ak o jej ukončenie podnikateľ pod dočasnou ochranou požiada
 • rozhodnutím súdu o zrušení dočasnej ochrany (ak tu neboli podmienky na jej poskytnutie alebo tu nie sú podmienky na jej trvanie) 

Záver a naše odporúčanie

Dočasná ochrana podnikateľov pred konkurzmi, exekúciami a veriteľmi je jedna z možností ako môže podnikateľ v čase pandémie získať čas.  Taktiež chráni podnikateľské prostredie pred dominovým efektom a podaním veľkého počtu návrhov na vyhlásenie konkurzu. Samozrejme, bude aj množstvo "špekulantov" a nepoctivých podnikateľov, ktorí tento výborný nástroj budú zneužívať. Je však dôležité, aby si každý podnikateľ položil a poctivo zodpovedal otázku. 

Pomôže mi dočasná ochrana alebo len oddiali nevyhnutné? 

Treba si totiž uvedomiť, že ak vám aj zápis dočasnej ochrany pomôže získať čas, niekedy isto skončí - buď 1.10.2020 alebo k 31.12.2020 a čo nastane potom? Mení sa totiž aj legislatíva v likvidáciách firiem a tie budú násobne drahšie ako v súčasnosti. V zásade vidíme tri scenáre. 

1. Zdravá firma, ktorá vďaka dočasnej ochrane podnikateľov prežije

Ak bola vaša firma naozaj zdravá a negatívne vás zasiahli následky pandémie, vďakazápisu dočasnej ochrany získate čas. Za pár mesiacov sa zmobilizujete, inovujete vaše procesy, náklady, podnikanie. Investícia symbolickej sumy pre vás určite bude mať zmysel. 

2. Menej aktívna firma už pred pandémiou 

Ak vlastníte menej aktívnu spoločnosť, ktorá doteraz len tak prežívala je otázne, či má zmysel riešiť zápis dočasnej ochrany podnikateľov.  Ak vám v dôsledku pandémie vzniklo pár menších dlhov, ktoré by ste teoreticky vedeli uhradiť, je otázne či u tejto spoločnosti má zmysel riešiť dočasnú ochranu podnikateľov. Ako sme písali v článku:Likvidácie firiem budú od 1.10.2020 drahšie, komplikovanejšie a budú dlhšie trvať- mení sa legislatíva v oblasti likvidácií firiem. Môže sa vám teda stať, že vďaka zápisu dočasnej ochrany síce získate čas - no po jej skončení aj tak budete musieť vyhlásiť konkurz alebo vstúpiť do likvidácie. V prípade, ak by ste vysporiadali všetky záväzky, viete ešte dnes zrealizovať likvidáciu firmy za cca 597€ - viac info tu. . Ako píšeme v článku vyššie, od 1.10.2020 bude len preddavok likvidátorovi 1500 Eur. Konkurz firmy je taktiež finančne náročné riešenie a len preddavok na úhrady správcu konkurznej podstaty je vo výške 1500 Eur

3. Firma v problémoch už pred koronavírusom 

Tým, že súd nebude mať priestor na detailné preskúmanie žiadostí, ale bude ich len formálne posudzovať - isto sa nájdu nepoctiví podnikatelia, ktorí v žiadosti vyhlásia, že spĺňajú podmienky a súd ich zapíše pod dočasnú ochranu. Možno získajú čas, ale vystavia sa rôznym rizikám, ktoré spomíname aj v tomto článku - trestnoprávna zodpovednosť, finančná pokuta vo výške 12 500 Eur pre každého štatutára atď. Ak ale vaša firma bola v problémoch už pred 12.3.2020 a spĺňala podmienky na vyhlásenie konkurzu - neriskujte. Ak nevidíte nádej, podajte návrh na vyhlásenie konkurzu už teraz. Zbytočne budete platiť za zápis dočasnej ochrany a realizovať proces ukončenia podnikania formou vyhlásenia konkurzu neskôr. 

4. Nechajte si poradiť

Reálne posúdenie šance na úspech v podnikaní musíte posúdiť vy. My v našej advokátskej kancelárií vám však vieme pomôcť a poradiť s každou z vyššie uvedených možností. Ak si nie ste istý, pri zodpovedaní otázok: Spĺňate podmienky na poskytnutie dočasnej ochrany? Máte povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu? Môže byť vaša firma zrušená s likvidáciou? - kontaktujte nás a my vám poradíme. Rýchle zodpovedanie pár jednoduchých otázok je bezplatné. 

5. Individuálne poradenstvo - upravená cenová ponuka

Samozrejme každý individuálny prípad, ktorý si bude vyžadovať právnu analýzu a čas našich právnikov, bude spoplatnený férovou sumou. Rovnako aj symbolická cena služby 77€ - zápis dočasnej ochrany podnikateľov na súde je myslená ako formálny zápis, pre každého podnikateľa, ktorý sa vyzná v pojmoch a ktorému len zrealizujeme samotný elektronický zápis. V prípade, ak aj v súvislosti s touto službou budete vyžadovať individuálne poradenstvo a naše rady, cena za túto službu sa primerane upraví

Naše služby pre podnikateľov