banner

Založenie j.s.a. – jednoduchej spoločnosti na akcie

Obrázok sekcie

Rozbiehate start-up ? „Posaďte“ Váš projekt na „najpružnejšiu“ právnu formu j.s.a. (jednoduchú spoločnosť na akcie). Radi Vám prezradíme ďalšie výhody podnikania formou j.s.a. a či je pre Vás vhodná. Dohodnite si úvodnú konzultáciu na tel. čísle +421 238 102 974.

 

Prečo podnikať formou jednoduchej spoločnosti na akcie – j.s.a. ?

 • Najlepšie a „najpružnejšie“ umožňuje vstup a výstup kapitálu do spoločnosti
 • Žiadne ručenie osobným majetkom za záväzky spoločnosti (výhoda oproti živnosti)
 • Výhodou je pružnosť vstupu a výstupu investora, pružnosť rozhodovania, disponovania s akciami (napr. financovanie start-upov, „pružný“ vzťah investor vs. majiteľ, atď.)
 • Výhodou sú aj zamestnanecké akcie = mnohé firmy chcú motivovať zamestnancov akciami (napr. veľká fluktuácia v IT sektore)
 • Daňová a odvodová optimalizácia ( napr. štatutár nemusí byť v pracovnom pomere a de facto má povinnosť platiť len odvod na zdravotné poistenie vo výške 60,06 eur/mesiac)
 • Prevod akcií je oslobodený od DPH (napr. môže byť výhodnejšie kúpiť nehnuteľnosť formou kúpy podielu v spoločnosti, ktorá samotná je vlastníkom nehnuteľnosti ako „katastrálny“ prevod nehnuteľnosti)
 • Možný predaj JAS pri ukončení činnosti (napr. po úspešnom audite spoločnosti spravidla predávame, resp. sprostredkujeme ich predaj, klient tak nemusí platiť za zrušenie, ba získava predajom financie navyše)
 • Anonymita – akcionári nie sú viditeľní v obchodnom registri (avšak jedná sa o zaknihované akcie na meno s povinnosťou ich registrácie v CDCP)
 • Nízka kapitálová náročnosť, postačuje základné imanie vo výške 1,- eura
 • Možnosť cezhraničnej fúzie, a teda de facto možnosť zmeniť sídlo do inej krajiny EÚ
 • Existujúci právny rámec pre uzatvorenie akcionárskej dohody (to je síce možné i teraz, avšak bez právneho rámca, pretože niektoré súdy ich môžu akceptovať, iné zasa nie. Práve právny rámec v podobe konkrétnych ustanovení „dáva“ právnu istotu) 
 • Neexistencia dozornej rady (napr. v akciovej spoločnosti je to povinný orgán s nutnosťou obsadenia 3 osôb)
 • JAS môže založiť aj len jedna osoba ( de facto jedna osoba môže byť aj akcionárom, aj štatutárom podobne ako v „eseročke“, pri „klasickej akciovke“ je obmedzenie v podobe minimálne dvoch zakladateľov v postavení fyzických osôb, alternatívne jednou osobou, tá však musí byť právnickou osobou)
 • Menovitá hodnota akcií bude vyjadrená v eurocentoch alebo v kombinácii eur a eurocentov (väčšia flexibilita, pri „eseročkách a akciovkách“ to zatiaľ nie je možné)
 • Možnosť osobitných práv spojených s vydanými akciami (napr. určenie počtu hlasov akcionára inak ako pomerom menovitej hodnoty akcií k výške základného imania, určenie rozsahu nároku akcionára na podiel zo zisku inak ako pomerom menovitej hodnoty akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov, iné)
 • Rozhodnutia sa môžu pri JAS prijímať aj per rollam, teda mimo zasadnutia valného zhromaždenia (napr. bude postačovať, ak sa zašle návrh, a ak sa akcionár nevyjadrí, tak sa má za to, že nesúhlasí)
 • S akciami budú spojené práva, napr. právo pridať sa k prevodu akcií, či právo požadovať prevod akcií (právo „dragu a tagu“)
 • akcionárske dohody sú tajné (napr. nebudú sa zverejňovať v zbierke listín, čo je správne, nakoľko môžu byť v nich citlivé informácie zneužiteľné v obchodnom styku – (podmienky prevodu, ceny, atď.)
 • Ak pôjde o start-up, tak aj oslobodenie od daňových licencií na 3 roky (od roku 2018 majú byť však daňové licencie zrušené)

Ste dvaja a viacerí akcionári – kvalitná akcionárska dohoda Vám nadstaví „pravidlá hry“ 

Chcete založiť JAS ? „Oficiálny“ názov je jednoduchá spoločnosť na akcie, resp. jednoduchá akciová spoločnosť. Pre nás je to však „hybrid“, nakoľko využíva pojmové znaky s.r.o. aj „klasickej“ a.s. Ak budete jediným akcionárom, tak sa jedná pomerne o ľahkú úlohu. Ak však budete viacerí, tak riešenie môže byť náročnejšie. Prečo? Pretože je dobré upraviť si vzťahy na začiatku podnikania, rozdeliť kompetencie, dohodnúť sa na delení zisku, vykrytí straty, upraviť vzťahy medzi orgánmi spoločnosti, upraviť vzťahy nielen medzi akcionármi, ale aj postavenie, práva a povinnosti akcionára vo vzťahu k samotnej spoločnosti atď. Jednoducho sa jedná o nadstavenie „pravidiel hry“, ktoré určujú rámec správania sa v podniku. V praxi sa stáva, že absencia týchto pravidiel máva devastujúci účinok na chod spoločnosti.

Právne vzťahy vo firme si nechajte nadstaviť advokátom s poistením 

Klient má dve možnosti. Zaplatí menej, riskne to a najme si na založenie spoločnosti „nejaký“ subjekt z internetu bez advokátskej licencie. Druhá je síce o niečo drahšia, avšak klientovi zaručí istotu v právnych vzťahoch v podniku. Táto istota je garantovaná aj povinným poistením našej advokátskej kancelárie na poistnú sumu 1,5 mil. eur. 

Spájame právo, ekonomiku a dane 

Založenie spoločnosti, či už akciovej alebo akejkoľvek inej, však nie je len o práve, ale aj o ekonomike a daniach. Tie môžu byť navyše ešte dôležitejším faktorom, ako samotné právne ošetrenie. Z praxe nám vyplynulo, že práve dane, odvody, celková platobná zaťaženosť podnikateľa štátom je najčastejším motívom zakladania inej, druhej spoločnosti či zmeny právnej formy podnikania. Výhodou je, že v našom tíme máme 4 účtovníkov, takže vieme v záujme čo najlepšieho riešenia „spájať“ právo, ekonomiku i dane. Práve tento faktor by mal posúdiť ten, čo spoločnosť pre klienta zakladá, aby nezakladal niečo, čo klient nepotrebuje, ale zakladal to, čo klientovi vzhľadom na jeho preferencie a motív pomôže.

Založiť j.s.a. za odmenu môže len advokát. Neriskujte

A ešte je tu „jedna vec“. Právne služby za odmenu, vrátane spisovania listín o právnych úkonoch a zastupovanie pred štátnymi orgánmi, môže poskytovať len advokát. Len ten je autorizovaným subjektom s licenciou. Ak „to robí“ niekto bez takejto licencie, tak to uskutočňuje neoprávnene. Riskuje tak trestné stíhanie za neoprávnené podnikanie v zmysle § 251 Trestného zákona. Je to teda na Vás, či budete „riskovať opletačky“ s políciou, ktorá v poslednom čase zaznamenala množstvo trestných oznámení od Slovenskej advokátskej komory zameraných práve voči takýmto konaniam.

Cena

V zmysle zákona o advokácii nemôžeme uvádzať ceny našich služieb na internete. Špecializáciou len na určité druhy práva sme v nich „doma“ a vieme poskytnúť kombináciu najvyššej odbornosti a priaznivej ceny. Zavolajte nám na tel. číslo: +421 238 102 974, kde sa okamžite dozviete cenu resp. zodpovieme všetky vaše otázky. Prípadne využite formulár nižšie a my sa Vám ozveme naspäť.

Skúsenosti našej AK so zakladaním obchodných spoločností 

A naše skúsenosti ? Založili sme  historicky prvá jednoduchú akciovú spoločnosť na Slovensku – Slovenské slávnosti j.s.a. a k tejto téme sme sa vyjadrovali aj pre týždenník TREND. Zároveň sme založili viac ako tisíc obchodných spoločností, takže sme v práve obchodných spoločností „doma“ – tu sú naše referencie. Samozrejme, pri našej práci aplikujeme zaručený elektronický podpis, čím náš klient ušetrí  priemerne 450 eur na súdnych a živnostenských poplatkoch. 

 Ako prebieha založenie j.s.a. ? 

 1. Po akceptácií cenovej ponuky a obdržaní podkladov pripravíme zakladateľské dokumenty Vašej akciovej spoločnosti.
 2. Dokumenty podpíšete v sídle našej advokátskej kancelárie, kde zabezpečíme i prítomnosť notára. Ďalej sa už o nič nestaráte.
 3. Zapíšeme Vašu a.s. do obchodného registra a registrujeme ju na daňovom úrade pre daň z príjmov. 
 4. Odovzdáme Vám všetky dokumenty.
 5. V prípade vášho záujmu Vám dodatočne spoločnosť registrujeme k DPH, vykonáme registráciu ochrannej známky, namodelujeme zmluvy, poskytneme iné právne služby.  

Pri zakladaní jednoduchej akciovej spoločnosti pre Vás zabezpečíme: 

 • Prípravu všetkých dokumentov na mieru advokátkou kanceláriou 
 • Zabezpečujeme komplexnú komunikácia so živnostenským úradom 
 • Vypracovanie a podanie žiadosti o vydanie súhlasu správcu dane
 • Vypracovanie a podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra
 • Prevzatie potvrdenia o vykonaní zápisu spoločnosti a vyzdvihnutie výpisu z obchodného registra
 • Registrácia spoločnosti pre daň z príjmov právnických osôb a vyzdvihnutie osvedčenia o registrácii pre daň z príjmov právnických osôb
 • Úsporu 375 € na súdnom poplatku. Ten je štandardne vo výške 750 €. Vďaka technológií zaručeného elektronického podpisu, ktorým disponuje naša advokátska kancelária sa tento poplatok znižuje na polovicu, teda na 375 €
 • Úsporu 75 € na poplatkoch za vydanie živnostenských oprávnení. Štandardný poplatok za vydanie voľnej živnosti je 5 €. Pri podaní pomocou zaručeného elektronického podpisu, ktorým disponuje naša advokátska kancelária sa tento poplatok neplatí. V prípade 15 živností tak vďaka nám ušetríte 75 €
Kontaktný formulár

Mám záujem o konzultáciu/ cenovú ponuku/ zodpovedanie otázok


books background image

Klienti o nás hovoria

Vybrané referencie

Advokátska kancelária Marônek&Partners v médiách