Založenie komanditnej spoločnosti (komanditky - k. s.) v 5 krokoch - aktualizácia pre rok 2020

11. Február 2020
Začiatok podnikania

Čo je komanditná spoločnosť?

Komanditná spoločnosť je právnickou osobou založenou za účelom podnikania. Je to zmiešaná spoločnosť, ktorá má znaky osobnej aj kapitálovej spoločnosti. Obchodné meno spoločnosti musí obsahovať označenie „komanditná spoločnosť“, postačuje však skratka „kom. spol.“ alebo „k. s.“.

Medzi najväčšie výhody komanditnej spoločnosti patrí:

  • kombinácia ručenia
  • dôveryhodnosť a úvervá spôsobilosť
  • nízka kapitálová náročnosť
  • daňové výhody – možnosť uplatnenia 15%-nej sadzby dane.

Viac o tejto ako aj iných výhodách, ako aj o nevýhodách k. s. sa dočítate tu.

Charakteristickým znakom komanditnej spoločnosti je existencia dvoch typov spoločníkov (fyzické a právnické osoby, ako aj zahraničné osoby) s odlišným právnym postavením:

Komanditista - je spoločník, ktorý ručí za záväzky spoločnosti len do výšky svojho nesplateného vkladu. Komanditista je povinný vložiť do spoločnosti vklad vo výške určenej spoločenskou zmluvou, najmenej však vo výške 250,- EUR. Komanditista nie je oprávnený na obchodné vedenie spoločnosti, ani konať v mene spoločnosti ako štatutárny orgán. Komanditista je oprávnený nahliadať do účtovných kníh a účtovných dokladov spoločnosti a má právo na vydanie rovnopisu ročnej účtovnej závierky.

Komplementár - je spoločník, ktorý ručí veriteľom spoločnosti celým svojím majetkom, je oprávnený na obchodné vedenie spoločnosti a na konanie v mene spoločnosti.

V záležitostiach okrem obchodného vedenia rozhodujú komplementári spoločne s komanditistami väčšinou hlasov. Pri hlasovaní má každý spoločník jeden hlas. So zmenou spoločenskej zmluvy musia súhlasiť všetci spoločníci. 

Rozdelenie zisku

Ak v spoločenskej zmluve nie je upravená deľba zisku, zisk sa delí rovným dielom na polovicu, na časť pripadajúcu komanditistom a časť pripadajúcu komplementárom. Ďalej si rozdelia komplementári časť zisku na nich pripadajúcu rovným dielom a komanditisti podľa výšky splatených vkladov.

Tip:

Ak Vás zaujali výhody tejto formy podnikania a máte k dispozícii s. r. o., môžete ju premeniť na komanditku. Presný návod nájdete tu.

1. Príprava dokumentov k založeniu k. s.

Komanditnú spoločnosť môžu založiť minimálne dve osoby - jeden komanditista a jeden komplementár (môžu to byť tak fyzická ako právnická osoba). Spoločnosť sa zakladá spoločenskou zmluvou podpísanou všetkými spoločníkmi (ich podpisy musia byť úradne osvedčené). Spolu so spoločenskou zmluvou treba vyhotoviť aj ďalšie dokumenty, a to: podpisový vzor komplementára, vyhlásenie správcu vkladu, súhlas so sídlom spoločnosti prípadne (pod)nájomnú zmluvu, ako aj čestné vyhlásenie komplementára, že  nie je spoločníkom s neobmedzeným ručením v žiadnej inej spoločnosti.

2. Vydanie živnostenského oprávnenia

Po podpise zakladateľských dokumentov nasleduje etapa ohlásenia živností na okresnom úrade – odbore živnostenského podnikania príslušnom podľa sídla komanditnej spoločnosti (pokiaľ ako predmety činnosti sa navrhujú zapísať do obchodného registra živnosti). Prílohou vyplneného tlačiva - ohlásenia živností je spoločenská zmluva, prípadne ďalšie prílohy na preukázanie odbornej spôsobilosti pri viazaných/remeselných živnostiach. Okrem toho je potrebné uhradiť správne poplatky spojené s vydaním osvedčenia o živnostenskom oprávnení v prípade viazaných/remeselných živností.

V tlačive na ohlásenie živností môžete požiadať aj o registráciu k dani z príjmov. Daňový úrad následne po vzniku spoločnosti pridelí daňové identifikačné číslo (DIČ) a osvedčenie o registrácii a pridelení DIČ pošle poštou na adresu sídla spoločnosti.

3. Splatenie základného imania

Ďalším dôležitým dokumentom je vyhlásenie správcu vkladu o splatení základného imania. Správca vkladu podpíše vyhlásenie, v ktorom potvrdí rozsah splatených vkladov komanditistov. Toto vyhlásenie sa prikladá k návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra.

4. Sídlo komanditnej spoločnosti

Paralelne s ohlásením živností treba zabezpečiť aj podpísanie listiny preukazujúcej vlastnícke alebo užívacie právo k nehnuteľnosti alebo súhlas vlastníka so zápisom nehnuteľnosti ako sídla spoločnosti do obchodného registra.

5. Podanie návrhu na zápis komanditnej spoločnosti do obchodného registra

Posledným krokom je vyplnenie a podanie návrhu na zápis komanditnej spoločnosti do obchodného registra na príslušnom tlačive, ku ktorému sa prikladajú nasledovné prílohy:

1.Spoločenská zmluva – 2x

2.Osvedčenie o živnostenskom oprávnení – 2x

3.Podpisový vzor komplementára – 1x

4.Súhlas so zriadením sídla/nájomná zmluva – 2x

5.Vyhlásenie správcu vkladu o splatení základného imania – 2x

6.Čestné vyhlásenie komplementára – 2x

Návrh na zápis do obchodného registra podávajú a podpisujú všetci spoločníci, pričom ich podpisy musia byť úradne osvedčené. Súčasne s podaním návrhu do obchodného registra je potrebné uhradiť súdny poplatok vo výške 300,- EUR. V prípade úplného podania obchodný register má lehotu na zápis k. s. 2 pracovné dní po podaní návrhu.

Poznámka:

Od 1. októbra 2020 bude možné podať návrh registrovému súdu výlučne elektronicky.

Zápisom do obchodného registra vznikne komanditná spoločnosť. Súd Vám po zápise spoločnosti do obchodného registra doručí potvrdenie o zápise a prvý výpis z obchodného registra.