S komanditnou spoločnosťou sa na Slovensku stretávame pomerne zriedka, za tým môže byť relatívne nízke povedomie podnikateľov o tejto forme podnikania. Komanditná spoločnosť, ľudovo nazývaná aj komanditka má však viacero výhod, pre ktoré dáva zmysel uvažovať nad podnikaním práve prostredníctvom tejto právnej formy. V článku nižšie Vám priblížime najväčšie výhody a nevýhody komanditnej spoločnosti. V prípade záumu nás môžete osloviť a ak bude komnaditná spoločnosť pre vás najvhodnešou variantou - vieme vám zabezpečiť jej založenie a zápis k.s. do obchodného registra

Komanditná spoločnosť - základná charakteristika

Komanditná spoločnosť kombinuje prvky živnosti a prvky s. r. o., dochádza teda k dvom typom ručenia: ručeniu celým majetkom (komplementár)  a ručeniu do výšky nesplateného vkladu do spoločnosti (komanditista). 

Charakteristickým znakom komanditnej spoločnosti je existencia dvoch typov spoločníkov (fyzické a právnické osoby, ako aj zahraničné osoby) s odlišným právnym postavením:

Komanditista - je spoločník, ktorý ručí za záväzky spoločnosti len do výšky svojho nesplateného vkladu. Komanditista je povinný vložiť do spoločnosti vklad vo výške určenej spoločenskou zmluvou, najmenej však vo výške 250,- EUR. Komanditista nie je oprávnený na obchodné vedenie spoločnosti, ani konať v mene spoločnosti ako štatutárny orgán. Komanditista je oprávnený nahliadať do účtovných kníh a účtovných dokladov spoločnosti a má právo na vydanie rovnopisu ročnej účtovnej závierky.

Komplementár - je spoločník, ktorý ručí veriteľom spoločnosti celým svojím majetkom, je oprávnený na obchodné vedenie spoločnosti a na konanie v mene spoločnosti.

Viac informácii o samotnej komanditnej spoločnosti a postupe jej založenia sa môžete dočíťať v našom článku: Založenie komanditnej spoločnosti v 5 krokoch. 

Výhody komanditnej spoločnosti

1. Daňové výhody 

Zisk sa delí na časť pripadajúcu na komplementárov a časť pripadajúcu na komanditistov a zdaňuje sa na úrovni komplementára (jeho časť zisku) a na úrovni komanditnej spoločnosti (zvyšná časť zisku). Pri správnom nastavení štruktúry a spôsobu delenia zisku možno výrazne ušetriť na daniach. 

Príklad:

ABC k. s. vykázala za rok 2019 základ dane 200.000,- EUR. Spoločnosť má jedného komplementára – s. r. o. a jedného komanditistu – fyzickú osobu (ktorá je aj jediným spoločníkom v s. r. o.; takýmto spôsobom je možné založiť k. s. fakticky s jednou fyzickou osobou). V zmysle spoločenskej zmluvy si spoločníci delia zisk rovným dielom.

Komplementár – s. r. o. zdaňuje svoju časť zisku vo výške 100.000,- EUR, a to s 15%-nou sadzbou. Zaplatí teda daň vo výške 15.000,- EUR.

Zostávajúca časť základu dane v sume 100.000,- EUR podlieha zdaneniu v k. s., sadzba dane je tiež 15%. Čiže aj komanditná spoločnosť zaplatí daň vo výške 15.000,- EUR.

Zaplatená daň je spolu teda 30.000,- EUR.

Keby táto spoločnosť bola s. r. o., musela by zaplatiť daň v sadzbe 21%, teda vo výške 42.000,- EUR.

2. Kombinácia ručenia

Spoločníci si môžu vybrať medzi osobnou účasťou na riadení alebo len účasťou prostredníctvom vkladu. Komplementári ručia celý svojím majetkom, kým komanditisti len do výšky svojho nesplateného vkladu. Je to výhodná kombinácia najmä vtedy, ak jeden spoločník uprednostňuje kvôli výhodám postavenie SZČO a druhý preferuje kapitálové ručenie a nechce sa aktívne podieľať na riadení spoločnosti a títo spoločníci chcú vystupovať ako jedna firma. 

3. Dôveryhodnosť a úverová spôsobilosť 

Keďže jeden zo spoločníkov (komplementár) ručí celým svojím majetkom, komanditná spoločnosť pôsobí dôveryhodnešie ako napr. s. r. o.. S dôveryhodnosťou samozrejme súvisí aj lepšia úverová spôsobilosť.

4. Nízka kapitálová náročnosť

Minimálna výška základného imania je len  250,- EUR, kým základé imanie s. r. o. musí byť min. 5.000,- EUR. Výhodou je aj možnosť navýšenia potrebného kapitálu spoločnosti v porovnaní s v. o. s..

Nevýhody komanditnej spoločnosti

1. Ručenie komplementára celým svojím majetkom

Túto nevýhodu je však možné veľmi elegantne eliminovať, a to tak, že komplementárom sa stane obchodná spoločnosť, napr. s. r. o., v ktorej spoločníci ručia len do výšky svojho nesplateného vkladu. 

2. Malý vplyv komanditistu na riadenie 

Štatutárnym orgánom komanditnej spoločnosti je komplementár. Komanditista tak nemá možnosť ovplyvňovať chod spoločnosti, má len právo nahliadať do účtovníctva a na spolurozhodovanie v záležitostiach okrem obchodného vedenia. To znamená že existencia a prosperita spoločnosti vo veľkej miere závisí od vzájomnej dôvery medzi  komplementárom a komanditistom.

3. Komplikovaná štruktúra 

Komanditná spoločnosť má minimálne dvoch spoločníkov s odlišným postavením – komplementára a komanditistu. Z toho vyplýva, že aj delenie zisku medzi komplementárov a komanditistov je zložité. Ako sme uviedli vyššie, komplementár býva v praxi s.r.o., čo celú štruktúru ešte viac komplikuje. 

Konzultácia pred založením k. s.

Založili sme historicky desiatky komanditných spoločností. Nechajte si poradiť od skúsenej advokátskej kancelárie, či je táto forma pre vás najvhodnejšia.