Voľné živnosti - aké to sú plus ich zoznam pre rok 2021

1. Január 2021
Začiatok podnikania

Začínate s podnikaním a radi by ste si založili s.r.o. prípadne živnosť, no nie ste celkom zorientovaný v tom, ktorá živnosť je pre vás vhodná alebo dokonca nevyhnutná?
V sérii článkov "založenie živnosti" si detailne predstavíme všetky druhy živností, aby ste hneď pri prvom kroku – výbere živnostenských oprávnení – „nešliapli vedľa“. Zároveň sa dozviete ako si všetky druhy živností založiť rýchlo z pohodlia domova prostredníctvom našej advokátskej kancelárie. 

Voľné živnosti

Už názov „voľná“ evokuje, že ide o uvoľnenejší, menej zväzujúci, resp. menej prísny (z hľadiska možnosti založenia a následného prevádzkovania) druh živnosti. A je to naozaj tak – na rozdiel od viazaných či remeselných živností, ktoré majú prísnejšie podmienky založenia, si voľnú živnosť môže založiť takmer každý. 

Všeobecné podmienky, ktoré musí podnikateľ spĺňať, aby si mohol založiť voľnú živnosť sú:

  •  vek aspoň 18 rokov
  • spôsobilosť na právne úkony 
  • bezúhonnosť, teda žiadny záznam v registri trestov súvisiaci s ekonomickou trestnou činnosťou, resp. s trestnou činnosťou ktorá by mala súvis s konkrétnou živnosťou ktorá sa prihlasuje. 

Pri voľnej živnosti sa nevyžaduje odborná spôsobilosť. „Rozmenené na drobné“ to znamená, že sa nevyžaduje žiadne konkrétne minimálne vzdelanie, ani prax. Voľné živnosti ako také nie sú dokonca ani definované žiadnym direktívnym zoznamom v zákone, aj keď ich odporúčaný zoznam existuje (viac v ďalšom odstavci). Zjednodušene možno povedať, že medzi voľné živnosti patria všetky podnikateľské činnosti, ktoré nespadajú pod remeselné alebo viazané živnosti.

Zoznam voľných živností v roku 2021

Odbor živnostenského podnikania Ministerstva vnútra SR síce vypracovalo zoznam označení najčastejšie používaných voľných živností (ktorý sa priebežne aktualizuje), ale tento zoznam má len odporúčací charakter a nie je záväzný. Nič vám nebráni v tom, aby ste si zvolili predmet podnikania, ktorý nie je uvedený v spomínanom zozname. Musíte mať ale na pamäti, že názov činnosti musí byť zrozumiteľný a definovaný s dostatočnou určitosťou, aby nebola možná zámena voľnej živnosti s remeselnou alebo viazanou živnosťou. Filozofia takéhoto definovania názvu voľnej živnosti tak v sebe odzrkadľuje ústavne zakotvenú slobodu podnikania, keď prevádzkovanie určitých činností nie je podmienené vzdelaním či praxou („každý má  právo podnikať“), ale súčasne je v systéme určitá poistka, aby neoprávnená osoba nemohla vykonávať v rozsahu voľnej živnosti také činnosti, ktoré vyžadujú zákonom stanovenú spôsobilosť práve z toho dôvodu, aby sa zabezpečila odbornosť tam, kde je nevyhnutná.

Aktuálny zoznam voľných živností pre rok 2021 si môžete stiahnuť tu

Voľnú živnosť musíte ohlásiť a každá stojí 5€

Aby ste mohli prevádzkovať voľnú živnosť, musíte získať osvedčenie o živnostenskom oprávnení. To vydáva miestne príslušný okresný úrad odbor živnostenského podnikania na základe ohlásenia živnosti. Ak ohlasujete voľnú živnosť osobne, správny poplatok je 5 € za každú voľnú živnosť, v prípade ohlásenia voľných živností elektronicky je podanie bezpoplatkové.

Teda ak si vyberiete 15 predmetov podnikania pri osobnom ohlásení živnosti tak zaplatíte za založenie 75 €. Ak využijete možnosť prihlásiť živnosť elektronicky, neplatíte žiadny poplatok. V tomto prípade sa však musíte pripraviť na inštalácie rôznych programov a venovať správnemu ohláseniu a zorientovaniu sa v problematike niekoľko hodín. A to v závislosti od vašich počítačových znalostí ale aj šťastia, nakoľko pomerne často portál na podávanie online žiadostí o vydanie živnostenských oprávnení nefunguje, alebo funguje spomalene. "Nováčik" v zakladaní živností tak nevie, či niečo spravil zle a má ešte inštalovať nejaký program, alebo je bežné že musí tak dlho čakať.  

Tip pre Vás

Založiť živnosť je dnes možné aj z pohodlia domova a na diaľku. Nemusíte tráviť čas osobným podávaním žiadosti na úrade, alebo sa trápiť s inštalovaním programov, ktoré pravdepodobne už nikdy nevyužijete. Ušetríte množstvo času, energie a peňazí. Všetky informácie o založení živnosti cez našu advokátsku kanceláriu nájdete tu

Okresnému úradu odboru živnostenského podnikania pri ohlásení živnosti oznamujete 

Vo formulári na ohlásenie voľnej živnosti oznamujete Okresnému úradu odboru živnostenského podnikania tieto skutočnosti:

  • Meno a Priezvisko, prípadne titul
  • Trvalý pobyt 
  • Miesto podnikania 
  • A samozrejme živnosti - predmety podnikania 
  • V prípade zahraničných osôb je potrebné doložiť navyše výpis z registra trestov z krajiny, ktorej je cudzinec štátnym príslušníkom, alebo v ktorej sa cudzinec v posledných 5 rokoch nepretržite zdržiaval najmenej 6 mesiacov. Výpis z registra trestov nesmie byť starší ako tri mesiace a musí byť úradne preložený do slovenského jazyka. Ak má cudzinec udelený pobyt na Slovensku dlhšie ako 6 mesiacov, postačuje, ak predloží výpis z registra trestov Slovenskej republiky a preukázanie tejto skutočnosti.
Treba si dobre premyslieť aké činnosti vo formulári uvediete (najmä s očakávaným vývojom vášho podnikania a s tým súvisiacim možným rozšírením okruhu potrebných činností), aby ste nemuseli zakrátko nahlasovať zmeny v predmetoch činností. 

Začať podnikať môžete okamžite po ohlásení živnosti

Je dobré vedieť, že už v deň ohlásenia živnosti môžete začať podnikať, aj keď ešte nemáte vystavené osvedčenie o živnostenskom oprávnení. To by vám mal živnostenský úrad vydať do troch pracovných dní od podania ohlásenia živnosti. Dôležité ale je, že podanie na živnostenskom úrade sa považuje za ohlásenie len v tom prípade, ak obsahuje všetky náležitosti.

Zmeny musíte oznámiť úradu včas

Podnikanie je vec veľmi premenlivá, a tak sa môže stať, že nastane zmena, napr. v predmete činnosti, umiestnení prevádzky, bydlisku podnikateľa a pod. Tieto zmeny musíte nahlásiť živnostenskému úradu do 15 dní od okamihu, ako zmena nastala. Ak zmena presahuje možnosti úpravy voľnej živnosti, teda ak nový predmet činnosti spadá pod remeselnú alebo viazanú živnosť, treba nahlásiť novú živnosť so všetkými náležitosťami, ktoré daný druh živnosti vyžaduje. Čo potrebujete a aké sú podmienky k založeniu viazanej živnosti resp. založeniu remeselnej živnosti sa dočítate v ďalších článkoch.