Remeselné živnosti - aké sú to + preukazovanie odbornej spôsobilosti

10. Apríl 2020
Začiatok podnikania

Pri zakladaní živnosti máte na výber z troch druhov živností, o ktorých píšme v sérii článkov s názvom založenie živnosti.  Určite si pri zakladaní živnosti vyberiete viacero z voľných živností, o ktorý sme písali v článku - Založenie voľnej živnosti. V prípade ak máte záujem o "podnikanie v remesle" budete musieť požiadať o uznanie odbornej spôsobilosti a založenie si remeselnej živnosti, o ktorej sa všetko potrebné dočítate v dnešnom článku. Posledným druhom živností sú viazané živnosti, o ktorých sa viac dočítate v článku založenie viazanej živnosti.


Tip pre Vás: Ste si istý že je podnikanie formou živnosti pre vás správnou voľbou? Najmä ak podnikáte v "rizikových oblastiach" ručenie celým aj osobným majetkom živnostníka" môže pre vás predstavovať významné riziko. Zároveň ak predpokladáte príjmy nad 25 000 Eur, môže byť založenie s.r.o. pre vás výhodnejšie z hľadiska daňovo - odvodového zaťaženia. Porovnanie podnikania formou s.r.o. a živnosti si môžete prečítať tu

K založeniu remeselnej živnosti potrebujete vzdelanie

Zatiaľ čo voľnú živnosť si možno založiť pomerne ľahko splnením len všeobecných podmienok, pri remeselnej živnosti je to o trochu ťažšie. Už z názvu vyplýva, že pôjde o živnosť, ktorá bude vychádzať z prevádzkovania nejakého remesla. A na to, aby sme ovládali nejaké remeslo – ako vieme – už potrebujeme výučný list v konkrétnom odbore, takže celkom bez vzdelania, ako to ide pri voľnej živnosti, to už v tomto prípade nepôjde. Aby ste sa totiž mohli vyučiť v danom odbore, musíte mať ukončené základné vzdelanie.


Preukázanie odbornej spôsobilosti pri remeselnej živnosti

Podmienkou založenia a prevádzkovania remeselnej živnosti je okrem všeobecných podmienok, ktorými sú minimálny vek 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť, aj odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore. K bezúhonnosti treba poznamenať, že na účely získania osvedčenia o živnostenskom oprávnení sa za bezúhonnú považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za hospodársky trestný čin, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s plánovaným predmetom podnikania.

Odborná spôsobilosť sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru. 

Ak týmito dokladmi nedisponujete, živnostenský zákon stanovuje v § 22 aj šesť alternatívnych spôsobov na preukázanie odbornej spôsobilosti, a to:

 1. výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príbuzného odboru a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore,
 2. vysvedčením o maturitnej skúške na strednej odbornej škole alebo na strednom odbornom učilišti alebo na gymnáziu s predmetmi odbornej výchovy alebo na nadstavbovom alebo pomaturitnom štúdiu v rovnakom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore,
 3. dokladom o ukončení aspoň strednej školy (okrem prípadov uvedených v predchádzajúcich dvoch bodoch) a osvedčením o získanom vzdelaní pre príslušnú živnosť v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni a dokladom o vykonaní následnej najmenej dvojročnej praxe v odbore alebo trojročnej praxe v príbuznom odbore,
 4. diplomom o absolvovaní vysokej školy v príslušnom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore, 
 5. osvedčením o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčením o úplnej kvalifikácii podľa osobitného predpisu,
 6. dokladom o vykonaní najmenej šesťročnej praxe v odbore, pričom od jej ukončenia nesmú v deň ohlásenia živnosti uplynúť viac ako tri roky.

Uznanie odbornej praxe a odbornej kvalifikácie pri zakladaní remeselnej živnosti

Odbornú spôsobilosť pre remeselné živnosti zaradené v Prílohe č. 1 živnostenského zákona možno preukázať aj rozhodnutím o uznaní odbornej kvalifikácie. Rozhodnutím o uznaní odbornej praxe možno preukázať odbornú spôsobilosť iba pre živnosti zaradené v zoznamoch I a III Prílohy č. 1. Praxou v odbore alebo v príbuznom odbore sa pritom rozumie skutočné vykonávanie príslušnej činnosti, ktoré je v súlade so živnostenským zákonom a osobitnými predpismi.

Konanie o uznaní odbornej praxe sa začína dňom doručenia žiadosti o uznanie odbornej praxe na vykonávanie živnosti Ministerstvu vnútra SR. Žiadosť musí byť doložená dokladom o štátnej príslušnosti žiadateľa a osvedčením o charaktere a dĺžke činnosti vydaným príslušným úradom alebo orgánom členského štátu. Ministerstvo potvrdí prijatie žiadosti do jedného mesiaca od jej prijatia a v potvrdení informuje žiadateľa o prípadných chýbajúcich dokladoch a vyzve ho na ich doplnenie v určenej lehote. Ak Ministerstvo vnútra SR z predložených dokladov zistí, že sú splnené všetky podmienky, rozhodne o uznaní odbornej praxe, inak žiadosť zamietne. Ministerstvo vnútra SR o žiadosti rozhodne do štyroch mesiacov odo dňa doručenia úplnej žiadosti.

Tip pre Vás: Založenie remeselnej živnosti profesionálmi. Chcete sa venovať podnikaniu a zbaviť sa administratívy potrebnej k založeniu živnosti? Využite našu službu založenie živnosti.

Konanie o uznaní odbornej kvalifikácie sa začína dňom doručenia žiadosti o uznanie odbornej kvalifikácie na vykonávanie živnosti Ministerstvu vnútra SR. Žiadosť musí byť doložená dokladom o štátnej príslušnosti žiadateľa a rozhodnutím o uznaní dokladu o vzdelaní alebo kópiami osvedčení o odbornej spôsobilosti, ktoré umožňujú prístup k predmetnej profesii, a ak to zákon vyžaduje – aj dokladmi o odbornej praxi žiadateľa. Ministerstvo potvrdí prijatie žiadosti do jedného mesiaca od jej prijatia a v potvrdení informuje žiadateľa o prípadných chýbajúcich dokladoch. Žiadosť, ktorá obsahuje iný doklad ako doklad o vzdelaní, predloží Ministerstvo vnútra SR na vyjadrenie Slovenskej živnostenskej komore, ktorá sa vyjadrí do troch mesiacov od doručenia žiadosti. Ministerstvo vnútra SR následne buď rozhodne o uznaní odbornej kvalifikácie na vykonávanie živnosti, preruší konanie do predloženia dokladu o absolvovaní adaptačného obdobia, alebo žiadosť zamietne. Ministerstvo vnútra SR aj v tomto prípade rozhodne o žiadosti do štyroch mesiacov odo dňa doručenia úplnej žiadosti.

Treba poznamenať, že aj v prípade konania uznania odbornej praxe, aj v prípade konania uznania odbornej kvalifikácie platia ešte určité špecifiká, ak žiadateľ nie je občanom SR, pričom sa ešte navyše rozlišuje, či ide o občana členského štátu EÚ, alebo migranta z tretieho štátu. Do úvahy prichádzajú napr. úradne overené preklady dokladov, porovnávanie doložených zahraničných diplomov, vysvedčení o skúškach alebo ďalších dokladov preukazujúcich kvalifikáciu s požiadavkami vyžadovanými podľa osobitných predpisov SR. Problematika je ale pomerne rozsiahla a tieto špecifické požiadavky presahujú rozsah tohto stručného článku.

Správne poplatky potrebné na založenie remeselnej živnosti

Za vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej praxe je poplatok 20 €. Za vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie občana členského štátu EÚ alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarskej konfederácie na účely prevádzkovania živnosti na Slovensku zaplatí žiadateľ 100 €.

Aby ste mohli prevádzkovať remeselnú živnosť, musíte získať osvedčenie o živnostenskom oprávnení. To vydáva miestne príslušný okresný živnostenský úrad na základe ohlásenia živnosti. Ak ohlasujete remeselnú živnosť osobne, správny poplatok je 15 € za každú remeselnú živnosť. Ak využijete možnosť prihlásiť živnosť elektronicky, platíte len polovičný poplatok, teda 7,5 € za každú remeselnú živnosť. V tomto prípade sa však musíte pripraviť na inštalácie rôznych programov a venovať správnemu ohláseniu a zorientovaniu sa v problematike niekoľko hodín. A to v závislosti od vašej počítačových znalostí ale aj šťastia, nakoľko pomerne často portál na podávanie online žiadostí o vydanie živnostenských oprávnení nefunguje, alebo funguje spomalene. "Nováčik" v zakladaní živností tak nevie, či niečo spravil zle a má ešte inštalovať nejaký program, alebo je bežné že musí tak dlho čakať. K remeselnej živnosti si budete vyberať aj z voľných živností. Ako sme už písali v článku voľné živnosti - pri osobnom ohlásení stojí každá voľná živnosť 5 € a pri elektronickom ohlásení je zadarmo. Pri osobnom ohlásení živnosti v prípade ak budete mať na slovensku priemerných 10 voľných živností a 2 remeselné živnosti spolu zaplatíte 80 € plus prípadné poplatky za uznanie odbornej praxe. Alebo pri elektronickom ohlásení za rovnaký počet živností zaplatíte poplatok len 15 €, ale musíte sa pripraviť už vyššie spomentý "boj". 

Tip pre Vás: Založiť živnosť je dnes možné aj z pohodlia domova doslova za pár minút. Stačí využiť naše profesionálne služby kde vám poradíme s výberom živnosti a zabezpečíme založenie vašej živnosti rýchlo a výhodne. Nemusíte tráviť čas osobným podávaním žiadosti na úrade, alebo sa trápiť s inštalovaním programov, ktoré už pravdepodobne nikdy nevyužijete. Ušetríte množstvo času, energie a dokonca aj peňazí. 

Zodpovedný zástupca - ďalšia možnosť ako získať remeselnú živnosť

Môže nastať prípad, že uchádzač o remeselnú živnosť nesplní podmienky odbornej spôsobilosti ani základným ani alternatívnym spôsobom. Vtedy môže ustanoviť zodpovedného zástupcu, prostredníctvom ktorého sa zabezpečí odborné vykonávanie živnosti. Zodpovedný zástupca musí spĺňať všeobecné i osobitné podmienky prevádzkovania remeselnej živnosti a musí mať bydlisko na území Slovenska. Vo vzťahu k uchádzačovi o remeselnú živnosť musí byť buď zamestnancom alebo v prípade obchodnej spoločnosti štatutárom (napr. konateľ v s. r. o.). 

Aktuálny zoznam remeselných živností

 1. Zámočníctvo
 2. Nástrojárstvo
 3. Kovoobrábanie
 4. Galvanizácia kovov
 5. Smaltovanie
 6. Opravy pracovných strojov
 7. Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
 8. Opravy karosérií
 9. Výroba a opravy protetických výrobkov
 10. Výroba a opravy ortopedickej obuvi
 11. Hodinárstvo
 12. Kamenárstvo
 13. Mäsiarstvo
 14. Výroba piva a sladu
 15. Výroba mliečnych výrobkov
 16. Výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov
 17. Stolárstvo
 18. Zlatníctvo a klenotníctvo
 19. Murárstvo
 20. Tesárstvo
 21. Pokrývačstvo
 22. Klampiarstvo
 23. Izolatérstvo
 24. Strechár
 25. Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
 26. Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
 27. Podlahárstvo
 28. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení
 29. Kachliarstvo
 30. Pánske, dámske a detské kaderníctvo
 31. Kozmetické služby
 32. Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov
 33. Čistenie a kontrola komínov
 34. Manikúra
 35. Pedikúra