Investovali ste do dlhopisov alebo zmeniek finančnej skupiny Arca ? Prečítajte si ako celý predaj prebiehal, ale najmä čo máte robiť aby ste získali čo najväčšiu časť z Vašej investície späť. V súčasnosti (21.3.2021) sa čaká na povolenie reštrukturalizácie. Po jej povolení ( cca do konca marca 2021) budete mať len 30 dní na prihlásenie Vašich dlhopisov (pohľadávky) u správcu reštrukturalizácie. Ak by ste tento termín nestihli alebo podali prihlášku nesprávne, tak o všetky svoje investície v Arce môžete prísť. V prípade záujmu sa môžete pridať k ďalším klientom, ktorým pomáhame v reštrukturalizačnom konaní Arca Capital Slovakia, a.s.. Čítajte ďalej... 

1. Štruktúra obchodu pri vydávaní dlhopisov Arca Capital Slovakia, a.s.

Do obchodu vydávania dlhopisov sú zapojené viaceré subjekty. Arca Capital Slovakia, a.s. je emitentom dlhopisov. Teda subjekt, ktorý vydá dlhopis o hodnote napr. 3 tisíc Eur. Následne sú tu tzv. sprostredkovateľské subjekty (predajcovia), ktorými sú/boli napríklad Private Consulting Group. Jedná sa o tzv. sprostredkovateľov, ktorí nájdu investora, ktorému predávajú dlhopis emitenta. Ďalším subjektom obchodu je napr.  Arca Brokerage House o.c.p., a.s., ktorá je obchodníkom s cenným papiermi. Tej investor zadáva tzv. pokyn na obstaranie kúpy cenného papiera/dlhopisu emitenta. Arca Brokerage House o.c.p., a.s. vykonáva správu cenných papierov, dlhopisov a vedie aj zoznam majiteľov predmetných dlhopisov. 

2. Začatie reštrukturalizačného konania Arcy Capital Slovakia, a.s.

Momentálne je Arca Capital Slovakia, a.s. v začatom reštrukturalizačnom konaní. To znamená, že bol z jej strany podaný návrh na reštrukturalizáciu a súd uznesením začal reštrukturalizačné konanie. K tomu, aby súd vôbec prijal návrh Arcy Capital Slovakia, a.s. a vydal uznesenie o začatí reštrukturalizačného konania, musela k návrhu Arca pripojiť tzv. reštrukturalizačný posudok vypracovaný správcom. Je to akýsi podklad k ozdravnému plánu Arca Capital Slovakia, a.s.. Mal by obsahovať aktíva, pasíva, popisovať funkčnosť podnikov a spoločností zastrešených Arcou Capital Slovakia, as. Mal by z neho existovať presvedčivý výstup o výhodnosti zachovaní prevádzky Arcy Capital Slovakia, a.s. pred rozpredajom majetku Arcy Capital Slovakia, a.s. v konkurze. 

3. Povolenie reštrukturalizačného konania - treba podať prihlášku v lehote

Začatie reštrukturalizačného konania ešte však neznamená, že reštrukturalizácia bola súdom aj povolená. To sa dozvieme v priebehu najbližších týždňov (1-2 týždne, zrejme do konca marca 2021). Následne musí majiteľ dlhopisu svoje právo vyplývajúce mu z dlhopisu prihlásiť tzv. prihláškou príslušnému správcovi. Ak tak majiteľ neurobí do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie, tak mu tento nárok zaniká. V skratke nebude uspokojený a to ani len z časti. Samozrejme, na zle prihlásenú pohľadávku alebo jej prihlásenie po lehote sa neprihladia. Majiteľova pohľadávka vyplývajúca z dlhopisu nebude tak zapísaná do tzv. zoznamu pohľadávok. To znamená, že nebude mať pozíciu veriteľa s hlasovacími právami vo vzťahu k Arce capital Slovakia, as.  S jeho pohľadávkou sa nebude počítať v rámci reštrukturalizačného ozdravného plánu. Tento plán schválený veriteľmi /majiteľmi dlhopisov/ a prijatý súdom vo finále určuje rozsah a čas uspokojenia nárokov jednotlivých veriteľov. 

Lehota na podanie prihlášky správcovi je 30 dní od povolenia reštrukturalizácie a je pre vás ako majiteľa dlhopisu v súčasnosti najdôležitejší termín. Ak v tejto lehote nepodáte prihlášku, alebo nebude podaná správne, tak o investíciu v Arce môžete prísť. 

4. Rozdiely v dlhopisoch Arcy Capital Slovakia, a. s.

Samotná Arca Capital Slovakia, a.s. emitovala dlhopisy Arca Capital Slovakia 2020. Tieto dlhopisy boli splatné v auguste 2020 spolu s kupónom/výnosom. Emisia týchto dlhopisov predstavovala cca 25 mil. Eur. Na druhej strany dcéry Arcy Capital Slovakia, a.s. (nie samotná Arca Capital Slovakia, a.s., ale jej dcéry, teda firmy, ktoré vlastní a to Nova Green Finance a.s. a Nova Real Estate Finance a.s.) , emitoval dlhopisy napr. Nova Real Estate Finance, Nova Green Finance, pričom ich splatnosť má nastať v roku 2021 až 2028. 

Arca Capital Slovakia, a.s., však ručí za to, že tieto dlhopisy budú ich majiteľom vyplatené. Dostávame sa tak do situácie, že Arca Capital Slovakia, a.s. v prípade predčasnej splatnosti hore uvedených dlhopisov a v prípade absencie úhrady od príslušných emitentov/jej dcér/, bude musieť titulom ručenia uhrádzať aj dlhopisy, ktoré sama neemitovala. V praxi to znamená prípadnú možnosť prihlasovania pohľadávok v reštrukturalizácii Arcy Capital Slovakia, a.s. aj u dlhopisov ako napr. Nova Real Estate Finance, Nova Green Finance, iné. V prípade absencie takejto prihlášky u Arcy Capital Slovakia, a.s. môže majiteľ takéhoto dlhopisu prísť o zabezpečenie svojej pohľadávky u Arcy Capital Slovakia, a.s.. Tá môže byť bonitnejšou entitou ako samotný emitent takýchto dlhopisov. 

5. Prihlášky do reštrukturalizácie Arca Capital Slovakia, a.s.

Prihlášky do reštrukturalizácie nemôže za klientov podávať Arca Brokerage House o.c.p., a.s. (ABH), nakoľko ako obchodníkovi s cennými papiermi mu takéto právo neprináleží. Máme za to, že uplatňovanie práv na súde je nad rozsah správy cenného papiera. Obchodník s cennými papiermi nemôže pred súdom zastupovať za úhradu svojich klientov, nakoľko mu absentuje povolenie na poskytovanie právnych služieb. Prihlášku do reštrukturalizácie teda môže spracovať a podať buď majiteľ dlhopisu alebo jeho právny zástupca s licenciou na poskytovanie právnych služieb, ktorým je advokát

Vlastníte dlhopis alebo zmenku Arcy ?

Naša advokátska kancelária Vám pomôže s jej prihlásením do reštrukturalizácie na základe podielovej odmeny z úspešne pre Vás získaných peňazí. Kontaktujte nás prosím, následne si vyžiadame podklady a navrhneme ďalší postup.

6. Zmenky Arca Investments, a.s.

Proces vydávania zmeniek nebol realizovaný bez obchodníka s cennými papiermi. V podstate išlo o podpis zmluvy o investičnej spolupráci a vystavení zmenky. Nasledovala úhrada investície, za ktorú získal investor zmenku. Výška sumy na jednotlivý prípad štartovala na sume od 100 tisíc Eur. Momentálne prebieha „právny boj“ o miesto realizácie reorganizácie Arca Investments, a.s.. Finálne nevyriešenou je otázka hospodárskych záujmov a aktivity spoločnosti, hoc má sídlo v Slovenskej republike. V prípade Arcy Investments, a.s. je aktívna najmä česká strana, zrejme aj z dôvodu, že väčšina investorov v rámci tohto zmenkového programu je z Česka. 

7. Ako Vám vieme pomôcť a aká je odmena za naše služby

S prihlasovaním prihlášok do reštrukturalizácie Arcy Capital Slovakia, a.s. a zastupovaním v tejto veci vám samozrejme radi pomôžeme. Už dnes sa na nás obracajú desiatky záujemcov.

Naša odmena je podielovou odmenou, teda % z reálne vymoženej sumy. Neplatíte žiadne iné poplatky a preddavky. V prípade záujmu sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť a my obratom individuálne posúdime Váš prípad a pošleme Vám podmienky spolupráce.

8. Ako prebieha spolupráca s nami :

  1. Ozvete sa nám cez kontaktný formulár alebo prostredníctvom e-mailu info@maronekpartners.sk resp. telefonicky na 0908 519 768 
  2. Na základe dodaných údajov spracujeme posúdenie bonity vašich dlhopisov, resp. pohľadávok z nich. Skrátka, individuálne posúdime Váš prípad.
  3. Obratom vám pošleme podmienky spolupráce, ako aj výšku odmeny za nami poskytnuté služby. Vopred neplatíte žiadne poplatky ani preddavky.  
  4. Podpíšete s nami zmluvu a udelíte nám splnomocnenie. Podpis je možné zabezpečiť i na diaľku, bez nutnosti osobnej návštevy. 
  5. Podáme prihlášku v reštrukturalizačnom konaní a zastúpime Vás v tejto veci.

Mám záujem o viac informácií a prípravu cenovej ponuky

AUTOR ČLÁNKU

JUDr. Ján Marônek

JUDr. Ján Marônek je advokát a hlavný partner Advokátskej kancelárie Marônek & Partners s.r.o. - www.maronekpartners.sk. Advokátska kancelária Marônek & Partners s.r.o..

Bol pre vás tento článok užitočný?
Zdieľajte ho s priateľmi.

Ďalšie články z kategórie Arca - zmenky, dlhopisy, reštrukturalizácia, insolvenčné konanie

Ďalšie články z kategórie Arca - zmenky, dlhopisy, reštrukturalizácia, insolvenčné konanie