Jednoduchá spoločnosť na akcie má mnohé výhody, ktoré ju predurčujú ako právnu formu pre projekty kde sa spája nápad startupistu a financie investora. Vďaka vysokej flexibilite úpravy vzťahov medzi akcionármi, akcionárskej dohode a nízkej kapitálovej náročnosti (základné imanie už od 1€ ) je ideálna práve pre startupy. Pri výbere vhodnej právnej formy je však dôležité sa zamyslieť nielen nad výhodami a nevýhodami konkrétnej právnej formy, ale zvážiť aj širšie súvislosti medzi právom, ekonomikou a daňami. 

Výhody jednoduchej spoločnosti na akcie

 1. Nízka kapitálová náročnosť – minimálna výška základného imania je 1,- EUR
 2. Vysoká flexibilita úpravy vzťahov medzi akcionármi - Akcionári si môžu medzi sebou upraviť vzťahy v akcionárskej zmluve, v ktorej je možné dohodnúť právo pridať sa k prevodu akcií, právo požadovať prevod akcií alebo právo požadovať nadobudnutie akcií.
 3. Možnosť vydávať rôzne druhy akcií s osobitnými právami - napr. rozdielny rozsah nároku na podiel zo zisku alebo na likvidačnom zostatku, rozdielny rozsah počtu hlasov akcionára, či rozdielny rozsah práva na poskytovanie informácií o spoločnosti
 4. Jednoduchý vstup a výstup akcionára - vstup aj výstup sa uskutočňuje prevodom akcií (kúpou alebo predajom akcií)
 5. J. s. a. môže upísať a následne previesť vlastné akcie na zamestnancov alebo a iné fyzické osoby vykonávajúce činnosť pre spoločnosť - motivácia pre zamestnancov, lepšia efektivita a udržanie zamestnancov vo firme
 6. Akcionár neručí za záväzky spoločnosti – kým spoločník s. r. o. ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu.
 7. Nemusí zriaďovať dozornú radu – dozorná rada môže byť zriadená fakultatívne
 8. Jedna fyzická osoba stačí na založenie – jedna fyzická osoba môže založiť j. s. a. (môže byť jediným akcionárom aj jediným členom predstavenstva)
 9. Rozhodnutia sa môžu prijímať mimo zasadnutia valného zhromaždenia - na základe návrhu rozhodnutia zaslaného predstavenstvom všetkým akcionárom
 10. Nevyžaduje sa notárska zápisnica o osvedčení priebehu valného zhromaždenia - stačí úradné osvedčenie podpisu predsedu valného zhromaždenia.
 11. Stanovenie dôvodov vlastného zrušenia – j. s. a. môže v zakladateľskej zmluve alebo v stanovách stanoviť dôvody zrušenia, napr. dosiahnutie účelu, na ktorý bola založená, zlý hospodársky výsledok
 12. Zakladateľ môže byť vedený v zozname dlžníkov alebo v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne – pri zápise s. r. o. registrový súd skúma z úradnej povinnosti, či je zakladateľ vedený v zozname daňových dlžníkov alebo v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne, pri zápise j. s. a. súd nemá takúto povinnosť

Nevýhody jednoduchej spoločnosti na akcie

Medzi nevýhody akciovej spoločnosti patrí najmä:

 1. Finančná náročnosť pri založení - založenie j. s. a. je finančne náročnejšie ako založenie s. r. o.: zakladateľská zmluva musí byť vyhotovená vo forme notárskej zápisnice, kým pri s. r. o. stačí len úradne osvedčiť podpisy na spoločenskej zmluve alebo zakladateľskej listine.
 2. Poplatky spojené s akciami – j. s. a. vydáva akcie v zaknihovanej podobe. Tieto akcie sa povinne evidujú v Národnom centrálnom depozitári cenných papierov, a. s., s čím sa spája veľa pomerne vysokých poplatkov: pridelenie medzinárodného kódu ISIN každému druhu akcií (130,- EUR plus DPH), pridelenie kódu LEI (70,- EUR plus DPH), každé vydanie nových akcií (150 ,- EUR plus DPH) a prevod akcií na akcionárov (2,- EUR plus DPH za zápis na jeden akcionársky účet), pričom ISIN a LEI prideľuje Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.)
 3. Zoznam akcionárov je verejne prístupný – zoznam akcionárov vedie Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s., ktorý údaje z registra akcionárov zverejňuje na svojom webovom sídle (okrem dátumu narodenia a rodného čísla). Nie každý akcionár však chce byť viditeľný. 

Konzultácia pred založením j. s. a.

Založili sme historicky prvú j.s.a. na Slovensku a od vtedy niekoľko ďalších. Nechajte si poradiť od skúsenej advokátskej kancelárie, či je táto forma pre vás najvhodnejšia.