Národný centrálny depozitár cenných papierov, a.s. (ďalej len „NCDCP“)

15. Apríl 2016
Začiatok podnikania

NCDCP  poskytuje nasledovné služby emitentom listinných akcií na meno:

 • registrácia a vedenie zoznamu akcionárov listinných akcií na meno
 • registrácia zmien vo vedení zoznamu akcionárov listinných akcií na meno
 • ostatné služby súvisiace s vedením, registráciou zmien poskytnutie zoznamu akcionárov na základe žiadosti emitenta
 • bezplatné vyhotovenie a zaslanie zoznamu akcionárov listinných akcií na meno po uplynutí kalendárneho roka
 • bezplatná registrácia zoznamu akcionárov z dôvodu jeho presunu z evidencie iného depozitára do evidencie NCDCP

Pre zaregistrovanie zoznamu akcionárov listinných akcií na meno je potrebná:

 • zmluva o vedení zoznamu akcionárov medzi NCDCP a emitentom vrátane samotného zoznamu majiteľov
 • jedinečné číslo emisie pridelené NCDCP
 • výpis z obchodného registra

Postup pri registrácií vedenia zoznamu akcionárov listinných akcií na meno je nasledovný:

 1. Podpísanie zmluvy o vedení zoznamu akcionárov listinných akcií na meno medzi NCDCP a emitentom.
 2. Pred podpisom zmluvy je potrebné predložiť doklady, ktoré preukážu oprávnenosť emitenta k registrácii zoznamu akcionárov (výpis z obchodného registra emitenta, ktorý obsahuje informáciu o rozsahu splatenia základného imania prípadne plnomocenstvo).
 3. Každej registrovanej emisii listinných akcií je pridelene jedinečné číslo emisie (ČEM). ČEM pridelí NCDCP a je súčasťou zmluvy
 4. NCDCP zaregistruje zoznam akcionárov listinných akcií na meno v zmysle uzatvorenej zmluvy s emitentom, ktorej prílohou je samotný zoznam majiteľov. V prípade väčšieho množstva akcionárov je emitent oprávnený doručiť registrovaný zoznam aj prostredníctvom technického nosiča údajov.
 5. NCDCP zverejní na svojom webovom sídle v sekcii Emitenti a vo Vestníku informáciu o zaregistrovaní zoznamu akcionárov. (V tejto informácii bude uvedené obchodné meno, sídlo, IČO emitenta, a základné údaje o listinnej akcii, ako je druh, forma a jej menovitá hodnota.)

Poplatky v zmysle cenníka NCDCP

Príklad:

Spoločnosť má 10 kmeňových akcií, každá v menovitej hodnote 2.500 €, podoba akcií: listinné, forma: akcie na meno, jediný akcionár

 • poplatok za registráciu zoznamu akcionárov do evidencie NCDCP: 100,00 € + 10,00 € za  akcionára, v našom prípade je jediný akcionár, teda cena je  110,00 €
 • poplatok za vedenie zoznamu akcionárov listinných akcií na meno za kalendárny rok  300,00 €
 • poplatok za vyhotovenie zoznamu akcionárov po vykonaní registrácie - bezplatne
 • poplatok za vyhotovenie zoznamu akcionárov na základe žiadosti emitenta 50,00 €
 • poplatok za zmenu akcionára v zozname akcionárov na základe písomného pokynu emitenta: 8,00 € za každých načatých 100 ks akcií, teda v našom prípade keď sa prevádza 100%  akcií   8,00 €
 • poplatok za zmenu akcionára v zozname akcionárov na základe elektronického pokynu emitenta: 5,00 € za každých načatých 100 ks akcií, teda v našom prípade keď sa prevádza 100%  akcií   5,00 €
 • poplatok za presun zoznamu akcionárov z evidencie CDCP do evidencie NCDCP – bezplatne