Podpora v čase skrátenej práce

8. Marec 2022

Od 1. marca 2022 nadobudol účinnosť zákon o podpore v čase skrátenej práce. Ide o finančnú pomoc zamestnávateľom, u ktorých došlo v dôsledku vonkajších vplyvov (mimoriadna situácia, výnimočný stav, núdzový stav a i.) k obmedzeniu činnosti zamestnávateľa v takom rozsahu, že zamestnávateľ nemôže najmenej 1/3 zamestnancov prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času. Podpora má slúžiť na čiastočnú úhradu nákladov zamestnávateľov v súvislosti s náhradou mzdy ich zamestnancov.

Výška podpory

Výška podpory je 60 % priemerného hodinového zárobku zamestnanca v kalendárnom mesiaci, za ktorý sa podpora poskytuje. Maximálne však vo výške 60 % z 1/174 dvojnásobku priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa podpora poskytuje, teda maximálne vo výške 7,8138 EUR/hodinu.

Podpora sa vypláca mesačne, v úhrne najviac šesť mesiacov počas 24 po sebe nasledujúcich mesiacov. Obdobie môže byť predĺžené na základe nariadenia vlády. Požiadať o poskytnutie podpory je možné najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa žiada o poskytnutie podpory, teda napríklad ak sa žiada za apríl, je potrebné požiadať do konca mája. Zamestnávateľ je povinný zachovať pracovné miesto, na ktoré mu bola poskytnutá podpora, najmenej dva mesiace po skončení kalendárneho mesiaca, za ktorý bola poskytnutá podpora.

Podmienky vyplatenia podpory

Okrem podmienky času skrátenej práce – t. j. existencie vonkajších vplyvov a obmedzenia činnosti zamestnávateľa nemožnosťou prideľovania práce 1/3 zamestnancov v rozsahu najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času,  je povinné splniť nasledovné podmienky na strane zamestnávateľa aj zamestnanca: 

Zamestnávateľ:

  • odviedol ku dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie za celé obdobie trvania povinnosti odvádzať poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré trvalo najmenej 24 kalendárnych mesiacov bezprostredne predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, za ktorý zamestnávateľ žiada o poskytnutie podpory. Povolená je aj možnosť splátok na poistné.
  • neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období 2 rokov pred podaním žiadosti o poskytnutie podpory.
  • má uzatvorenú písomnú dohodu so zástupcami zamestnancov alebo so zamestnancom, ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, o tom, že zamestnávateľ požiada o poskytnutie podpory, alebo súhlas rozhodcu podľa Zákonníka práce s podaním žiadosti o poskytnutie podpory
  • Musí ísť teda o 2 – ročnú spoločnosť, ktorá nemá nedoplatky na Sociálnej poisťovni.

Zamestnanec:

  • ktorého pracovný vzťah ku dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory trval najmenej 1 mesiac
  •  neplynie mu výpovedná doba podľa Zákonníka práce alebo výpovedná lehota podľa zákona o športe
  • ktorý má ku dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory vyčerpanú dovolenku za predchádzajúci kalendárny rok a vyčerpaný kladný účet konta pracovného času a zamestnávateľ ho nemôže preradiť na inú prácu v rámci dohodnutého druhu práce, ktorá nie je dotknutá obmedzením činnosti zamestnávateľa
  • podpora sa poskytne iba na to pracovné miesto zamestnanca, na ktoré sa neposkytuje príspevok podľa osobitného predpisu – zákona o službách zamestnanosti a zákona o príspevkoch z európskych fondov.

Bol pre vás tento článok užitočný?
Zdieľajte ho s priateľmi.