Ako predísť úpadku spoločnosti?

28. Október 2022

Dňa 17.07.2022 nadobudla účinnosť nová právna úprava riešenia hroziaceho úpadku, prijatím zákona č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku. Ide o nový právny inštitút, ktorý doposiaľ nebol v zákone upravený a pravdepodobne aj dôsledkom pandémie, kedy začali pribúdať hrozby úpadku spoločností, nadobudol svoj účel. V tomto článku nájdete bližšie informácie k uvedenej problematike.

Preventívne konanie

Zaviedlo sa takzvané preventívne konanie, ktoré má predísť úpadku dlžníka – právnickej osoby a následnému konkurzu. Hroziaci úpadok znamená hrozbu platobnej neschopnosti spoločnosti, ktorú je možno predpokladať v období nasledujúcich 12 mesiacov. Platobná neschopnosť nastáva, ak spoločnosť nie je schopná plniť 90 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi. Táto skutočnosť je tiež odrazom novely premietnutej do Obchodného zákonníka, nakoľko doterajšia právna úprava zakotvovala lehotu 30 dní. Ak štatutár zistí, že spoločnosti hrozí úpadok, hlavnou ideou zákona je tejto skutočnosti predísť pomocou zavedenia inštitútu poradcu, ktorý spĺňa odborné atribúty na riešenie hroziaceho úpadku.

Verejná preventívna reštrukturalizácia

Preventívne konanie je možné viesť ako verejné alebo neverejné. Pokiaľ ide o verejnú preventívnu reštrukturalizáciu, na rozdiel od reštrukturalizácie tu musí mať dlžník konkrétnu predstavu  o riešení jeho hroziaceho úpadku predložením konceptu plánu. Návrh na verejné preventívne konanie je taktiež potrebné doložiť súhlasom väčšiny veriteľov s dočasnou ochranou – druhom opatrenia, ktoré poskytuje časové obdobie na vyriešenie hroziaceho úpadku, počas ktorého nemožno voči dlžníkovi vyhlásiť konkurz, povoliť reštrukturalizáciu alebo viesť exekučné konania a neplynú voči dlžníkovi lehoty na uplatnenie práva. V prípade nesúhlasu veriteľov je inštitút poradcu pri verejnom preventívnom konaní povinný. Taktiež je tu zavedená povinnosť, aby bola spoločnosť zapísaná v Registri partnerov verejného sektora, ktorú naša advokátska kancelária taktiež poskytuje. Súd potom skúma, či je spoločnosť životaschopná na riešenie preventívnym konaním a či nie sú splnené podmienky na vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie.

Neverejná preventívna reštrukturalizácia

Neverejná preventívna reštrukturalizácia je určená výhradne spoločnostiam, ktoré sú dlžníkmi banky. Jedinou podmienkou je, aby neboli v úpadku, teda aby na nich nepôsobili účinky konkurzu alebo reštrukturalizácie. Konanie je neverejné, vrátane plánu. Na začatie konania je potrebný súhlas veriteľov a oznámenie konania súdu.  Neverejná preventívna reštrukturalizácia je možná aj v prípade, ak spoločnosť nenapĺňa podmienky pre verejnú preventívnu reštrukturalizáciou, nakoľko v tomto prípade životaschopnosť spoločnosti dlžníka posudzuje samotný dlžník a veriteľ, ktorí sami nesú za posúdenie zodpovednosť.

Povinnosť štatutárov

Štatutári spoločností sú teda povinní sústavne sledovať finančnú situáciu a stav majetku, aby mohli efektívne predísť hroziacemu úpadku novo zavedeným inštitútom preventívnej reštrukturalizácie, čím sa vyhnú strate pracovných miest a know - how a životaschopné podniky nebudú nútené ukončiť svoju činnosť, čím sa preventívnou reštrukturalizáciou uzdravia. Uvedená možnosť je výhodná taktiež aj pre veriteľov, nakoľko sa v tomto prípade predpokladá väčšie finančné uspokojenie, ako v prípade konkurzu.  

V prípade, že Vašej spoločnosti hrozí platobná neschopnosť a rieši vysporiadanie tejto skutočnosti, neváhajte kontaktovať našu advokátsku kanceláriu.

AUTOR ČLÁNKU

JUDr. Ján Marônek

JUDr. Ján Marônek je advokát a hlavný partner Advokátskej kancelárie Marônek & Partners s.r.o. - www.maronekpartners.sk. Advokátska kancelária Marônek & Partners s.r.o..

Bol pre vás tento článok užitočný?
Zdieľajte ho s priateľmi.