Zmeny v zakladaní s.r.o. a živností - vyjadrenie pre Denník N resp. Denník E

18. Január 2021

Aké sú zmeny v zakladaní s.r.o. a živností v roku 2021? Aká právna forma je pre Vás v roku 2021 výhodná? 

Na tieto a iné otázky odpovedal JUDr. Marônek z našej advokátskej kancelárie pani redaktorke Zuzane Kollárovej. 

Zdroj obrázkov a celý článok si môžete pohodlne prečítať na webstránke Denníka N na tomto odkaze: 

https://e.dennikn.sk/2224467/z...

Text prevzatý z webstránky Denníka E: https://e.dennikn.sk/2224467/z...


Čo sa mení v zakladaní firiem roku 2021

 • Ak patríte k podnikateľom, ktorí rozmýšľajú o podnikaní v eseročke, mali by ste vedieť, že pri jej zakladaní vlani nastali zmeny.
 • V tomto texte je podrobne zhrnuté všetko, čo potrebujete vedieť pri vzniku eseročky, aj to, na čo si treba dať pozor a čo sa v poslednom čase menilo. 

Ktorá forma podnikania môže byť od januára pre malého podnikateľa výhodnejšia? Podľa advokáta z advokátskej kancelárie Marônek & Partners Jána Marônka to treba posudzovať individuálne. „Osobne však stále preferujem podnikanie v s. r. o. Táto právna forma sa javí ako najbezpečnejšia pre podnikateľa, keďže umožňuje oddeliť podnikateľské riziko od súkromného majetku.“

Eseročka je vhodná z hľadiska administratívneho, daňového a odvodového zaťaženia v porovnaní s inými formami podnikania. Podnikateľ vie spoločnosť veľmi jednoducho a rýchlo predať, a to napríklad ak predá svoj obchodný podiel.

Spoločnosť s ručením obmedzeným:

 • môže ju založiť aj jedna osoba, spoločníkmi a zakladateľmi môžu byť fyzické, ako aj právnické osoby;
 • maximálny počet spoločníkov je 50;
 • má základné imanie minimálne 5 000 eur;
 • nie je potrebné vložiť základné imanie na účet v banke, stačí písomné vyhlásenie správcu vkladu;
 • minimálna hodnota vkladu jedného spoločníka je 750 eur;
 • pohľadávky veriteľov spoločnosti sa môžu uspokojovať len z majetku spoločnosti;
 • spoločníci s. r. o. ručia za záväzky spoločnosti len obmedzene, a to do výšky nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri.

Obchodné meno a sídlo

Obchodné meno eseročky nesmie byť totožné a ani zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa. V praxi sa však deje aj to, že do obchodného registra registrový súd zapíše dokonca aj spoločnosti, ktoré si zámerne vyberajú také meno, ktoré sa dá ľahko zameniť s názvom napríklad aj štátnej inštitúcie. Prípadná zameniteľnosť obchodného mena však môže byť posúdená len na základe osobitnej žaloby. Existenciu obchodného mena si môžete overiť priamo v obchodnom registri.

Eseročka musí mať svoje sídlo. To môže byť v nebytovom priestore, v byte či v rodinnom dome. Adresa spoločnosti môže byť taká istá ako napríklad trvalé bydlisko spoločníka či konateľa. Problémom nie je ani to, ak má banka na nehnuteľnosť záložné právo kvôli hypotéke.

Sídlo sa zapisuje do obchodného registra. Registrový súd nepreveruje, či na konkrétnej adrese, v nebytovom priestore, byte či v dome firma naozaj aj sídli. To nahráva špekulantom a podvodníkom, ktorí na zapísanej adrese sídlo v skutočnosti nemajú.

V októbri minulého roku sa zmenilo, že pri zápise do registra musí mať majiteľ eseročky písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti s tým, že so zápisom adresy ako sídlom spoločnosti do obchodného registra súhlasí.

„V prípade sídla sa oprávnenie užívať nehnuteľnosť ako sídlo spoločnosti predkladá výpisom z listu vlastníctva (v prípade už existujúcich firiem, ktoré vlastnia nehnuteľnosť) a poväčšine súhlasom so sídlom,“ opisuje zmenu advokát Marônek.

Po novom musí mať tento súhlas úradne overené podpisy. Ak má nehnuteľnosť viacerých spoluvlastníkov, Marônek odporúča dať súhlas podpísať (a overiť) všetkým vlastníkom, pretože sa tým do budúcnosti môže predísť situácii, keď by jeden so spoluvlastníkov, ktorý súhlas neudeľoval, namietal proti udelenému oprávneniu. To sa môže stať napríklad vtedy, ak nehnuteľnosť vlastnia súrodenci, pričom jeden z nich podniká v sídle v ich spoločnej nehnuteľnosti. Po čase sa súrodenci pohádajú a súrodenec nepodnikateľ začne namietať proti oprávneniu na sídlo.

Predmet podnikania a zakladateľské dokumenty

Hovorí sa, že jeden spoločník v eseročke je málo a dvaja sú už veľa. Viacerí spoločníci sa musia už pred spísaním zakladateľských dokumentov spoločnosti dohodnúť na predmetoch podnikania, na konateľoch, musia vybrať spomedzi seba správcu vkladu, musia sa dohodnúť i na výške svojich vkladov. Výška vkladu jedného spoločníka musí byť minimálne 750 eur. Základné imanie spoločnosti musí byť minimálne 5 000 eur.

Zakladateľské dokumenty s. r. o. v roku 2021

 • zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva
 • vyhlásenie správcu vkladu
 • súhlas vlastníka nehnuteľnosti
 • podpisový vzor konateľa
 • vyhlásenie jediného spoločníka
 • súhlas zodpovedného zástupcu
 • plnomocenstvo pre osobu, ktorá vybavuje zápis do obchodného registra

Ak sa nechcete pri zakladaní eseročky trápiť administratívou, môžu vám ju za poplatok založiť rôzne firmy. Existuje aj možnosť kúpiť už hotovú eseročku. Ak to chcete skúsiť sám, budete potrebovať zakladateľskú listinu. Ak spoločnosť zakladá viac spoločníkov, vypracuje sa spoločenská zmluva.

Okrem tohto dokumentu budete potrebovať ďalšie – vyhlásenie správcu vkladu, súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zapísaním nehnuteľnosti ako sídla spoločnosti.

Ak zakladáte jednoosobovú eseročku, musíte mať vyhlásenie, že nie ste jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom vo viac ako dvoch iných spoločnostiach.

Ak spoločnosť zakladá jediná právnická osoba, je potrebné vyhlásenie, že má viac spoločníkov alebo že jeho jediným spoločníkom nie je s. r. o.

Ako je to s vkladom

Pri zakladaní eseročky už nemusíte zakladať účet v banke a vkladať naň základné imanie spoločnosti (5 000 eur). Nepotrebujete teda ani výpis z účtu. Vystačíte si s písomným vyhlásením správcu vkladu, ktorým budete podľa zakladateľskej listiny vy.

Potrebujete aj živnosť

Eseročku bez získania živnosti nezaložíte. Ak si ju vybavíte elektronicky, za voľnú živnosť už neplatíte. Pri klasickom ohlásení živností na odbore živnostenského podnikania na okresnom úrade sa poplatky nezmenili, za každú voľnú živnosť zaplatíte 5 eur. K živnosti potrebujete zmluvu a notársky overené splnomocnenie pre toho, kto vybavuje žiadosť.

Živnostenský úrad by vám mal vydať osvedčenie o živnostenskom oprávnení do troch pracovných dní.

Ak pri ohlasovaní živnosti na jednotnom kontaktnom mieste uvediete aj údaje na daňovú registráciu spoločnosti, nemusíte ísť po jej založení na daňový úrad. Inak v registri zapísanú spoločnosť musíte do 30 dní zaregistrovať na daňovom úrade. Ten vám vydá DIČ (daňové identifikačné číslo).

Bez dlhov a exekúcií

Spoločník nesmie mať nedoplatky na daniach a v Sociálnej poisťovni. Registrový súd si to sám preveruje. Ak spoločník dlhy má, musí ich zaplatiť a potom musí na registrový súd o tom predložiť potvrdenie daňového úradu či poisťovne.

Od októbra minulého roku pribudla novinka, podľa ktorej si s. r . o. nesmie založiť ten, voči komu sa vedie exekúcia alebo bolo vydané poverenie na exekúciu. To, či je na osobu vydané poverenie, možno nájsť v Registri poverení na vykonanie exekúcie. Takisto nesmie byť konateľom niekto, kto má zápis v tomto registri.

Zápis do registra

Návrh na zápis do obchodného registra musí podnikateľ podať do 90 dní od založenia spoločnosti alebo od doručenia živnostenského oprávnenia.

Papierový návrh je už minulosťou. Možno ho už podávať od októbra 2020 len elektronicky cez slovensko.sk a musí byť podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom. Najskôr však musí budúci podnikateľ vyplniť elektronický formulár zverejnený na stránke ministerstva spravodlivosti. Potom k formuláru pripojí potrebné elektronické prílohy, všetko podpíše zaručeným elektronickým podpisom a odošle registrovému súdu.

Advokát Marônek upozorňuje na nový druh formulárov, v ktorých sa po novom zapisujú údaje dátumu narodenia a rodného čísla spoločníkov s. r. o.

„Tieto údaje sú neverejné, a teda sa nezapisujú na internetovú stránku orsr.sk. V súvislosti s touto zmenou vzniká taktiež povinnosť súčasných firiem doplniť tieto údaje do obchodného registra.“

K návrhu podanému na okresnom súde v sídle kraja podľa adresy sídla spoločnosti musíte priložiť zakladateľskú listinu/spoločenskú zmluvu, plnú moc (ak návrh podáva iná osoba ako konateľ spoločnosti), vyhlásenie správcu vkladu o splatení vkladu a základného imania, súhlas vlastníka nehnuteľnosti, podpisový vzor konateľa, vyhlásenie spoločníka a osvedčenie o živnostenskom oprávnení. Zároveň musíte zaplatiť 150 eur za elektronické podanie návrhu.

Ďalšou novinkou je zápis konečných užívateľov výhod do obchodného registra. Podnikať v eseročke smiete až od dňa jej zápisu v registri.

Zmeny v Obchodnom registri SR od 1. 10. 2020

 • podávanie návrhov na zápis do obchodného registra iba prostredníctvom elektronického formulára
 • podávanie námietok proti odmietnutiu vykonania zápisu iba elektronicky
 • zmena rozsahu zapisovaných údajov do obchodného registra
 • potvrdenie zapísaných údajov o podniku zahraničnej právnickej osoby, organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby a o organizačnej zložke podniku slovenskej právnickej osoby v obchodnom registri
 • zmena rozsahu zapisovaných subjektov do obchodného registra


Výber vhodnej právnej formy 

V prípade záujmu o poradenstvo pri výbere vhodného spôsobu podnikania, môžete využť služby našej advokátskej kancelárie: 

Viac informácií o poradenstve pri výbere nájdete tu: https://maronekpartners.sk/vyb...


Založenie s.r.o. s pomocou advokátskej kancelárie 

V prípade, ak ste už rozhodnutí, že nechcete ručiť za svoje podnikanie aj osobným majetkom a preferujete podnkanie formou s.r.o. - obráťte sa na nás. 

Viac o založení s.r.o. advokátsou kanceláriou sa dočítate tu: Založenie s.r.o. cez advokáta za 397€


Založenie živnosti

Začínate v malom a postačuje Vám podnikať formou živnosti - pomôžeme Vám aj s jej založením. 

Viac informácií nájdete tu: Založenie živnosti cez advokáta