Vydržanie majetku

23. August 2023

Jednou z možnosti ako nadobudnúť majetok (hnuteľný či nehnuteľný) okrem najbežnejšej formy nadobudnutia - kúpy alebo dedenia je vydržanie majetku. Nadobudnutie nehnuteľnosti vydržaním je jedným z tzv. pôvodného (originárneho) nadobudnutia vlastníckeho práva. Je to také nadobudnutie vlastníckeho práva, ktoré nie je odvodené alebo závislé od vlastníckeho práva právneho predchodcu. Okrem vydržania je takýmto spôsobom nadobudnutia vlastníckeho práva aj nález stratenej veci, nadobudnutie prírastkov veci, spracovanie cudzej veci a podobne.

Nadobudnutie vlastníctva vydržaním predpokladá naplnenie zákonom stanovených podmienok na to aby sa osoba stala vlastníkom nehnuteľnosti z toho titulu, že ju mala po zákonom určenú dobu v držbe, čo znamená, že osoba mala vec k dispozícii nakladala s ňou ako s vlastnou alebo vykonávala práva s ňou spojené pre seba. Podmienky vydržania sú nasledovné: spôsobilosť osoby byť vydržateľom, spôsobilý predmet držby, dobromyseľnosť vydržateľa, oprávnenosť držby počas zákonom stanovenej doby, uplynutie vydržacej doby

Na otázky redakcie Hospodárskych novín odpovedá JUDr. Marônek v článku autora Zuzana Dzvoníková, s názvom "Získať môžete len držanú parcelu".

Celý článok nájdete aj na stránke: https://hnonline.sk/