banner

Registrácia akcií a Centrálny depozitár cenných papierov

Obrázok sekcie

Chcete mať splnené všetky zákonné podmienky a vykonávať činnosť akcionára? Potom musíte Vaše akcie registrovať u centrálneho depozitára cenných papierov. Pomôžeme Vám a celú agendu pre Vás zabezpečíme na kľúč. Zavolajte nám na +421 238 102 974 a dohodnime si úvodnú konzultáciu. 

 

Prečo registrovať akcie u centrálneho depozitára cenných papierov CDCP ?

Viete prečo je „dobré“ registrovať akcie v Centrálnom depozitári cenných papierov (CDCP)? Áno, túto povinnosť ukladá zákon a v prípade jej nesplnenia Vás môže sankcionovať Národná banka Slovenska (NBS). Je tu však ešte jeden, podľa nás oveľa dôležitejší „faktor“. Tým je skutočnosť, že hoc ste vlastníkom akcií, tak nemôžete vykonávať prácu akcionára, a teda de facto nemáte postavenie akcionára. Ako je to možné? Pretože to vyplýva z našej právnej úpravy. Ak cenný papier (akciu) prevádza osoba nezapísaná v zozname akcionárov vedenom CDCP, dobromyseľný nadobúdateľ sa stane majiteľom akcie, ale môže byť problém s tým, že nemôže vykonávať práva akcionára spoločnosti.

Rozsudok Najvyššieho súdu vo veci nadobudnutia postavenia akcionára 

Vyššie uvedené vyplýva aj z rozsudku Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2 Obo 50/2009 „…. v súlade s ust. § 219 ods. 2 O. s. p. len konštatuje, že súd 1. stupňa správne vychádzal zo skutočnosti, že prípadné vlastníctvo listinnej akcie, neznamená samo osebe aj právo vykonávať práva akcionára voči spoločnosti t. j. že nadobudnutím vlastníctva akcií nenadobúda ich vlastník aj status akcionára. Na účinnosť prevodu akcií voči spoločnosti t. j. na získanie statusu akcionára, vyžaduje ust. § 156 ods. 7 Obch. zák. zápis zmeny v osobe akcionára do zoznamu akcionárov. Tento vedie podľa § 99 ods. 3 pím. i/ zák. č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch účinného do 01. 01. 2002 Centrálny depozitár, pričom podľa § 107 ods. 12 druhá veta cit. zák. emitent listinných akcií na meno, je povinný uzavrieť s centrálnym depozitárom zmluvu o vedení zoznamu akcionárov bez zbytočného odkladu po vydaní listinných akcií na meno.“ Žalobcovi súd neuznal aktívnu legitimáciu na podanie žaloby na neplatnosť uznesenia Valného zhromaždenia.

Aj z vyššie uvedeného dôvodu Vám odporúčame registrovať akcie Vašej spoločnosti v Centrálnom depozitári cenných papierov, resp. Národnom centrálnom depozitári cenných papierov (NBS udelila povolenie na vznik a činnosť centrálneho depozitára dvom rôznym subjektom).

Registrovať akcie u centrálneho depozitára za odmenu môže len advokát. Neriskujte

A ešte je tu „jedna vec“. Právne služby za odmenu, vrátane spisovania listín o právnych úkonoch a zastupovanie pred štátnymi orgánmi, môže poskytovať len advokát. Len ten je autorizovaným subjektom s licenciou. Ak „to robí“ niekto bez takejto licencie, tak to uskutočňuje neoprávnene. Riskuje tak trestné stíhanie za neoprávnené podnikanie v zmysle § 251 Trestného zákona. Je to teda na Vás, či budete „riskovať opletačky“ s políciou, ktorá v poslednom čase zaznamenala množstvo trestných oznámení od Slovenskej advokátskej komory zameraných práve voči takýmto konaniam.

Cena za registráciu akcií u CDCP

V zmysle zákona o advokácii nemôžeme uvádzať ceny našich služieb na internete. Špecializáciou len na určité druhy práva sme v nich „doma“ a vieme poskytnúť kombináciu najvyššej odbornosti a priaznivej ceny. Zavolajte nám na tel. číslo: +421 238 102 974 kde sa okamžite dozviete cenu resp. zodpovieme všetky Vaše otázky. Prípadne využite formulár nižšie a my sa Vám ozveme naspäť.

 

Ako prebieha konanie na „CDCP“ alebo „NCDCP“ s „nami“ ? 

  1. Po akceptácii cenovej ponuky sa dohodneme na termíne konzultácie. 
  2. Na základe Vašej predstavy a dodaných údajov pripravíme dokumenty potrebné na začatie konania pred CDCP, resp. NCDCP. 
  3. Dokumenty podpíšete v sídle našej advokátskej kancelárie, kde zabezpečíme i prítomnosť notára. Prípadne na diaľku – ak Vám to bude viac vyhovovať. Ďalej sa už o nič nestaráte.
  4. Iniciujeme konanie pred CDCP. resp. NCDCP a zastupujeme Vás pred CDCP, resp. NCDCP na základe plnej moci.
  5. Po úspešnej registrácií Vám odovzdáme všetky dokumenty .

 

Kontaktný formulár

Mám záujem o konzultáciu/ cenovú ponuku/ zodpovedanie otázok


books background image

Klienti o nás hovoria

Vybrané referencie

Advokátska kancelária Marônek&Partners v médiách