banner

Zápis do registra partnerov verejného sektora RPVS

Obrázok sekcie

Týka sa vás protischránkový zákon a potrebujete sa zapísať do Registra partnerov verejného sektora – RPVS ? Naša advokátska kancelária vás verifikuje, zabezpečíme vám zápis do RPVS a poskytneme vám služby oprávnenej osoby.  Dohodnite si úvodnú konzultáciu na tel. čísle +421 238 102 974

 

Partneri verejného sektora a protischránkový zákon 

Obchodujete s verejným sektorom alebo ste subdodávateľom takéhoto subjektu ? Čerpáte dotácie, resp. finančné prostriedky z verejného sektora ? Kupujete majetok, či práva (napr. užívacie titulom nájmu) alebo pohľadávky od mesta, obce, štátu, resp. od subjektu napojeného na verejné zdroje ? A to všetko s hodnotou nad 100 000 Eur ? Ak áno, tak si „dávajte pozor“ na tzv. protischránkový zákon. 

Protischránkový zákon je účinný od 1.2.2017 a zmyslom jeho prijatia je odhalenie osôb, „ktoré stoja“ za subjektami obchodujúcimi s verejným sektorom (konečných užívateľov výhod). Za toto „odhalenie“ znáša zodpovednosť nielen samotný účastník obchodu s verejným sektorom (partner verejného sektora), ale aj jeho štatutárny orgán a oprávnená osoba, ktorá uskutočňuje zápis do registra partnerov verejného sektora (RPVS). V zmysle zákona sa všetci partneri verejného sektora musia zapísať do RPVS.  

Kto je partnerom verejného sektora – musí sa dať zapísať do registra

 • Dodávateľ a subdodávateľ vo verejnom obstarávaní
 • Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti
 • Ten, kto získava peniaze z rozpočtov, eurofondy, investičné stimuly alebo peniaze od vybraných právnických osôb a s nimi prepojených osôb, 
 • Ten kto prijíma majetok, majetkové práva alebo práva od „verejného sektora“ alebo zdravotnej poisťovne (napr. kúpa nehnuteľnosti od obce)
 • Ten, kto nadobúda pohľadávku voči „verejnému sektoru“ 
 • Ten, kto získava peniaze od zdravotnej poisťovne
 • Ten, kto získava peniaze od PPA v segmente poľnohospodárstva
 • Zdravotná poisťovňa
 • Držiteľ banského či geologického oprávnenia
 • Držiteľ oprávnenia na podnikanie v energetike
 • Veriteľ v konkurznom konaní, ak má pohľadávku nad 1 mil. EUR a chce sa vyhnúť režimu spriazneného veriteľa
 • Správca výberu mýta a úhrady diaľničnej známky

Dokedy treba uskutočniť zápis do registra

 • Do registra sa musíte zapísať pred podpisom zmluvy s verejným sektorom. V praxi sa však stretávame aj s prípadmi, kedy zápis do registra je podmienkou už predloženia ponuky v súťaži.

Sankcie v prípade nesplnenia povinnosti zápisu do registra resp. v prípade uvedenia nepravdivých údajov

 • Odstúpenie od zmluvy a neplnenie zo strany štátu 
 • Pokuta PVS vo výške získaného hospodárskeho prospechu. Ak ho nie je možné určiť registrujúci orgán uloží pokutu 10 000 eur až 1 000 000 eur
 • Pokuta vo výške do 100 000 eur pre každého štatutára.  Za uhradenie tejto pokuty ručí naša advokátska kancelária
 • Udelenie pokuty = výmaz štatutára zo všetkých spoločností a zákaz vykonávania tejto funkcie na 3 roky 
 • Trestnoprávna zodpovednosť PVS, štatutára a oprávnenej osoby

Prečo nás kontaktovať a využiť pri zápise do registra naše služby

 • Videoreferencia na službu zápisu do RPVS 
 • Naša advokátska kancelária je uvedená aj v zozname odporúčaných Advokátskych kancelárií v zozname PAS 
 • Do registra RPVS sme už zapísali viac ako 40 spoločností, čo z nás robí jednu z mála advokátskych kancelárií, ktorá sa na túto službu špecializuje a garantuje dostatočné skúsenosti v tejto oblasti
 • Najvýznamnejšie média na Slovensku, ktorými sú RTVS, TA3, Hospodárske noviny, či  TREND dôverujú JUDr. Marônekovi. On ako hlavný partner a advokát bude vašu firmu overovať, zapisovať do RPVS a zodpovedať za pravdivosť a správnosť údajov uvedených v RPVS. JUDr. Marônek v médiach – odkaz
 • K téme RPVS aktívne publikujeme aj na našom blogu, na ktorom nájdete najviac informácií zo všetkých oprávnených osôb na Slovensku. Články k téme RPVS od našej AK-odkaz. 
 • Na poskytnutie služby oprávnenej osoby máme ako advokátska kancelária oprávnenie. 
 • Všetky dokumenty pripravujeme zodpovedne a na najvyššej odbornej úrovni, pri ktorých sledujeme širšie súvislosti a chránime vás budúcna. 
 • K téme registra RPVS sme sa vyjadrovali aj v pre týždenník TREND
 • Referenčných list našich klientov a partnerov 

Články na blogu k téme zákona o registri partnerov verejného sektora 

Sankcie a trestnoprávna zodpovednosť vyplývajúce z protischránkového zákona – pri zápise do RPVS treba byť obozretný 

Register partnerov verejného sektora – základné informácie  

Oprávnená osoba na zápis do registra partnerov verejného sektora 

Partner verejného sektora a jeho povinnosti 

Ako prebieha zápis do registra

 1. Kontaktujete nás – emailom na info@maronekpartners.sk, telefonicky na tel. čísle: +421 238 102 974, alebo cez formulár uvedený nižšie 
 2. Vyžiadame si podklady – na základe nich sa pripravíme na verifikáciu a pripravíme dokumenty potrebné k zápisu do RPVS 
 3. Úvodná verifikácia – identifikujeme konečného užívateľa výhod, podpíšete dokumenty nevyhnutné k zápisu do RPVS. Následne PVS zapíšeme do RPVS.
 4. Overovanie verifikácie – nasleduje overovanie verifikácie podľa aktuálnej potreby, minimálne však spravidla dvakrát do roka (počas trvania zmluvy s verejným sektorom)

Náklady spojené so zápisom do registra

Celkové náklady spojené so zápisom do registra závisia od komplikovanosti majetkovej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

 • V jednoduchých prípadoch kde sú majiteľmi PVS slovenskí štátni občania, ktorí sú zároveň konečnými užívateľmi výhod je cena za zápis do registra od 500 eur
 • V zložitejších prípadoch kedy PVS vlastní viacero spoločníkov – firiem a je potrebné rozkrývať viacero vlastníckych vrstiev sú ceny zodpovedajúce pracnosti a pohybujú sa v násobne vyšších sumách. 

Čo má obsahovať žiadosť o cenovú ponuku

V snahe čo najrýchlejšie vám pripraviť adekvátnu cenovú ponuku vás v žiadosti o ňu poprosíme uviesť:

 1. Názov spoločnosti / IČO firmy, ktorá má byť zapísaná do Registra partnerov verejného sektora. Dopyt typu – poprosím poslať cenovú ponuku na zápis do RPVS nám nič nepovie – náročnosť, zodpovednosť a cena tejto služby – sa dá presne určiť len v prípade, ak vieme, ktorá konkrétna spoločnosť má byť zapísaná do registra a aká je jej vlastnícka štruktúra. 
 2. Vlastnícku štruktúru ak je zložitejšia. V prípade ak ide o zložitejšiu štruktúru – teda do RPVS chcete zapísať firmu, ktorá je vlastnená ďalšou spoločnosťou resp. spoločnosťami vás poprosíme o naznačenie vlastníckej štruktúry až po konečné fyzické osoby resp. spoločnosť – emitenta cenných papierov. V týchto prípadoch je ideálne poslať váš dopyt emailom na adresu info@maronekpartners.sk 
 3. Doplňujúce informácie – každá doplňujúca informácia z akého titulu sa chcete zapísať do RPVS nám umožní rýchlejšie pripraviť ponuku, ktorá bude pre vás výhodnešia. Najčastešie dôvody zápisu cez našu AK sú:  
 • už čerpáte verejné zdroje a boli ste automaticky „zapísaný“ v RPVS – potrebujete overiť KUV
 • ste pred podpisom zmluvy a potrebujete sa zapísať do registra
 • uchádzate sa o verejné zdroje ale podmienkou účasti je zápis do RPVS
 • prípadne ste držiteľmi oprávnenia. 

Videoreferencia jedného z našich viac ako 50 spokojných klientov 

 

Kontaktný formulár

Mám záujem o konzultáciu/ cenovú ponuku/ zodpovedanie otázok


books background image

Klienti o nás hovoria

Vybrané referencie

Advokátska kancelária Marônek&Partners v médiách