banner
JUDr. Ján Marônek
JUDr. Ján Marônek - 8. marca 2019

Konečný užívateľ výhod a zápis do obchodného registra v roku 2019

S účinnosťou od 01.11.2018 sú takmer všetky firmy povinné zapísať do obchodné registra identifikačné údaje o svojich konečných užívateľoch výhod. Ide o povinnosť zavedenú v súvislosti s prijatím novely zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, ktorá sa dotkne takmer všetkých novozakladaných ako aj existujúcich firiem. Kto je konečným užívateľom výhod, koho sa táto povinnosť zápisu do obchodného registra týka, ako aj o podrobnostiach o zápise takejto osoby do obchodného registra sa dočítate v článku nižšie. 

Konečný užívateľ výhod podľa obchodného registra

Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu a každá  fyzická osoba, v prospech ktorej vyššie uvedené subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod. 

V prípade právnickej osoby je konečným užívateľom výhod osoba, ktorá:

  • má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní
  • má právo vymenovať inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena
  • ovláda právnickú osobu iným spôsobom
  • má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti

Konečným užívateľom výhod sú obvykle spoločníci, akcionári, tichí spoločníci a niekedy tiež štatutári (V prípade, že žiadne z vyššie uvedených kritérií nie je možné aplikovať, za konečného užívateľa výhod sa považujú členovia vrcholového manažmentu danej spoločnosti, t. j. štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu).

Kto musí zapísať konečného užívateľa výhod do registra

Právnické osoby zapísané do obchodného registra (najmä obchodné spoločnosti a družstvá), ktoré nie sú subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a nadácie, budú povinne zapisovať do príslušných registrov (obchodný register, register neinvestičných fondov, register neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, register nadácií) údaje o svojich konečných užívateľoch výhod.

Takto zapísané údaje o konečných užívateľoch výhod nebudú verejne prístupné a uvedené údaje budú poskytnuté len vymedzeným orgánom verejnej moci (napr. finančná polícia, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Národná banka Slovenska, Národný bezpečnostný úrad, súdy, daňový úrad), ako aj povinným osobám za účelom splnenia ich povinnosti identifikovať konečného užívateľa výhod (banka, audítor, účtovník, daňový poradca, advokát,…)

Ako zapísať konečného užívateľa výhod do obchodného registra a aké sú poplatky za zápis

Pre novozaložené spoločnosti boli formuláre – návrhy na prvozápis do obchodného registra doplnené o údaje o konečnom užívateľovi výhod a v prípade existujúcich spoločností bol vytvorený nový osobitný  formulár – návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o konečnom užívateľovi výhod.

Do  formulára treba uviesť nasledovné údaje o konečnom užívateľovi výhod :

  • Meno a priezvisko
  • Rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené
  • Adresa trvalého pobytu
  • Štátna príslušnosť
  • Druh a číslo dokladu totožnosti
  • Údaje zakladajúce postavenie konečného užívateľa (v prvom rade treba určiť, či sa jedná o: a) skutočné ovládanie alebo kontrolovanie právnickej osoby alebo získavanie prospechu z jej činnosti alebo obchodu alebo b) konečného užívateľa výhod – vrcholový manažment) 

K návrhu na zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra sa neprikladajú žiadne prílohy a podanie je bezplatné (samozrejme za návrhy na prvozápis sa platí súdny poplatok ako doteraz).

Aká je lehota na zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra

Spoločnosti zapísané do obchodného registra pred 31.10.2018

Existujúce spoločnosti, ktoré boli zapísané do obchodného registra do 31.10.2018, musia zabezpečiť zápis konečného užívateľa výhod najneskôr do 31.12.2019.

Novozakladané spoločnosti

Novozaložené spoločnosti, ktoré sú do obchodného registra zapisované od 01.11.2018, musia konečného užívateľa výhod zapisovať už pri prvozápise do obchodného registra.

Zákon súčasne ustanovuje povinnosť priebežne aktualizovať údaje o konečných užívateľoch výhod.

Pokiaľ konečný užívateľ výhod nebude do obchodného registra zapísaný včas, spoločnosti hrozí uloženie pokuty až do výšky 3.310,- EUR.

Konečný užívateľ výhod – rozdiel medzi zápisom do registra RPVS a obchodného registra

Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra nenahrádza povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do registra partnerov verejného sektora– tzv RPVS. Ide o dva rôzne systémy, ktoré existujú nezávisle na sebe a fungujú paralelne. To znamená, že každá firma musí zapísať konečného užívateľa výhod do obchodného registra a niektoré firmy, ktoré splnia príslušné podmienky (napr. v súvislosti s verejným obstarávaním), musia zabezpečiť zápis konečného užívateľa výhod aj do RPVS.

Podmienky zápisu konečného užívateľa do OR

Ako sme uviedli vyššie povinnosť zapísať konečného užívateľa výhod do obchodného registra majú od 1.11.2018 všetky novozakladané spoločnosti a firmy založené pred týmto dátumom si musia túto povinnosť splniť do 31.12.2019. Ide o teda plošne zavedenú povinnosť pre všetky subjekty uvedené vyššie. Táto povinnosť nie je podmienená obchodom so štátom, vlastnením licencií či obratmi spoločnosti. 

Zápis konečného užívateľa do obchodného registra

Zabezpečíme pre vás zápis konečného užívateľa do obchodného registra. Rýchlo a profesionálne.  

Podmienky zápisu konečného užívateľa do RPVS

Povinnosť zapísať do registra partnerov verejného sektora (RPVS) a identifikovať konečných užívateľov výhod majú od 1.2.2017 len spoločnosti, ktoré sú partnermi verejného sektora. Za partnera verejného sektora sú považované spoločnosti, organizácie či fyzické osoby, ktoré obchodujú so štátom, čerpajú dotácie či finančné prostriedky z verejných zdrojov v sumách nad 100 000€. Detailné informácie o partneroch verejného sektora a o jeho zápise do registra partnerov verejného sektora si môžete prečíťať tu. Taktiež sa tam dozviete ako dlho trvá zápis do tohto registra a koľko stojí. V kontexte tohto článku je však dôležité si uvedomiť, že povinnosť zápisu do registra RPVS majú len niektoré spoločnosti, pričom povinnosť určiť a zapísať konečného užívateľa výhod od obchodného registra majú všetky spoločnosti. 

Zápis vašej firmy do registra partnerov verejného sektora RPVS

Zabezpečíme pre vás zápis do registra RPVS – profesionálny prístup a bohaté skúsenosti so zápismi do tohto registra.

 

 

 

Zdieľajte:

Mohlo by Vás zaujímať