Potrebujete založiť družstvo, organizačnú zložku, či verejnú obchodnú spoločnosť? Ide o komplikované právne procesy, pre ktoré je vhodné využiť služby skúsenej advokátskej kancelárie. Zakladáme priemerne jednu spoločnosť denne, od roku 2011 sme ich založili viac ako 1000. Využívame elektronický podpis, to znamená, že platíme polovičné súdne poplatky, čím Vy šetríte na poplatkoch štátu a môžete využiť služby advokátov. 

Ako celý proces založenia prebieha:

 1. Vyberiete si formu podnikania, ktorú chcete založiť a prepošlete objednávkový formulár.
 2. Skontaktujeme sa a potvrdíme objednávku. Dodáte nám údaje potrebné k príprave zakladateľských dokumentov, ako napríklad meno a priezvisko majiteľa, konateľa, informácie o sídle firmy, obchodnom mene, predmetoch podnikania, atď. Zároveň si dohodneme termín podpisu dokumentov.
 3. Podpíšete pripravené dokumenty a viac sa o zakladanie nestaráte. Všetky úkony zabezpečujeme na základe plnej moci.
 4. Po zápise spoločnosti do obchodného registra Vás budeme o tom informovať. Následne doregistrujeme spoločnosť na daňovom úrade a môžete podnikať.

Založenie družstva za 699 €

Družstvo obchodný zákonník definuje ako spoločenstvo neuzavretého počtu osôb založené za účelom podnikania alebo zabezpečovania hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb svojich členov.

Výhody družstva:

 • Vstupný kapitál iba 1250,- €.
 • V právnych vzťahoch s tretími osobami zodpovedá družstvo za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom. Členovia družstva za záväzky družstva neručia.
 • Veľkou výhodou je anonymita vlastníctva. Majitelia družstva (jeho členovia) sa nezapisujú do obchodného registra. Na rozdiel od akciovej spoločnosti sa však nezapisujú do žiadnej štátnej evidencie. Napríklad akcionári akciovej spoločnosti by však mali byť vedení v centrálnom depozitári cenných papierov (aj keď prax je iná). V družstve vedie jeho predstavenstvo len zoznam členov družstva, ktoré sa neukladá do žiadneho registra, ani zbierky listín.
 • „Otvorenosť“ družstva – členstvo (rozumej majetkový podiel v družstve) možno prevádzať bez nutnosti dodržania právneho formalizmu. Členské práva a povinnosti môže člen previesť na iného člena družstva, pokiaľ to stanovy nevylučujú. Dohoda o prevode členských práv a povinností na inú osobu podlieha súhlasu predstavenstva. Prevod práv a povinností spojených s členstvom v bytovom družstve na základe dohody nepodlieha súhlasu predstavenstva. Netreba meniť spoločenskú zmluvu, ani stanovy. Netreba žiaden zápis v registroch. Zo dňa na deň môže byť osoba členom družstva, resp. môže z neho vystúpiť.

Nevýhody družstva:

 • Nevýhodou je, že družstvo musí mať najmenej 5 členov, to však neplatí, ak sú jeho členmi aspoň dve právnické osoby.
 • Nevýhodou je taktiež „image“, predsudky z minulosti v ponímaní názvu družstva.

Cena za založenia družstva 699€ je konečná a je v nej zahrnuté

 • Bezplatné konzultácie právnika pri všetkých úkonoch súvisiacich so založením družstva.
 • Príprava všetkých dokumentov nevyhnutných pre založenie družstva.
 • Zaplatenie súdneho poplatku, ktorý je štandardne 331,50 €. Naša spoločnosť vďaka technológií zaručeného elektronického podpisu platí len 165,75 €, čím Vám šetrí peniaze.
 • Komplexná komunikácia so živnostenským úradom – konzultácia, ohlásenie a prevzatie živností, resp. vybavenie iného podnikateľského oprávnenia.
 • Využitie ohlásenia živností cez elektronický podpis predstavuje úsporu poplatkov za vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení. V prípade, ak máte 15 predmetov činnosti, úspora fixných poplatkov je pre Vás 75,- €.
 • Vypracovanie a podanie návrhu na zápis družstva do obchodného registra.
 • Prevzatie potvrdenia o vykonaní zápisu družstva a vyzdvihnutie jeho výpisu.
 • Registrácia družstva pre daň z príjmov právnických osôb a vyzdvihnutie osvedčenia o registrácii pre daň z príjmov právnických osôb.
 • Odovzdanie všetkých dokumentov v elektronickej podobe na luxusnej USB karte.
 • Vystavenie jednej koncovej faktúry, ktorú si môžete zahrnúť do nákladov novovzniknutého družstva.

Máte záujem o založenie družstva za 699 €?

Založenie komanditnej spoločnosti za 699 €

Komanditná spoločnosť je „akýsi“ zmiešaný typ spoločnosti, teda „niečo medzi“ osobnou a kapitálovou spoločnosťou. Táto právna forma má „niečo“ zo spoločnosti s ručeným obmedzeným a „niečo“ z verejnej obchodnej spoločnosti.

Spoločníkov komanditnej spoločnosti delíme do dvoch skupín. Jednu skupinu tvoria komanditisti, ktorí sa podieľajú na podnikaní komanditnej spoločnosti svojím vkladom, ktorého minimálna výška je 250,- €. Komanditisti tak do spoločnosti vkladajú peniaze, pričom za záväzky komanditnej spoločnosti ručia len do výšky vkladu, čiže prejavuje sa u nich znak kapitálových spoločností. Druhú skupinu tvoria komplementári, ktorí sa podieľajú na podnikaní spoločnosti svojou osobnou účasťou a aktivitou. Konateľom spoločnosti môže byť len komplementár. Za záväzky komanditnej spoločnosti ručia celým svojím majetkom, čiže sa prejavuje u nich znak osobných spoločností. Na to, aby mohla komanditná spoločnosť vzniknúť potrebuje minimálne jedného komplementára a jedného komanditistu, pričom nimi môžu byť fyzické aj právnické osoby. Mohlo by sa teda stať, že komplementárom by bola spoločnosť s ručeným obmedzeným. Podnikateľ by tak disponoval komanditnou spoločnosťou s obmedzeným ručením (za záväzky spoločnosti by celým majetkom ručila podnikateľova spoločnosť s ručeným obmedzením).

Výhody komanditnej spoločnosti:

 • Nízka kapitalizácia, postačuje vklad len vo výške 250,- €.
 • Nízka úroveň ručenia – najmä ak komplementárom je spoločnosť s ručeným obmedzeným.
 • Daňové výhody – dosiahnutý zisk sa delí medzi komplementára a komanditnú spoločnosť, pričom zdanenie sa uskutočňuje na úrovni komplementára (jeho časť zisku) a na úrovni komanditnej spoločnosti (zvyšná časť zisku).

Nevýhody komanditnej spoločnosti:

 • Komplikovanosť – lebo musia byť aspoň 2 osoby, pričom každá z nich musí mať iné postavenie (v praxi sa však táto skutočnosť dá ľahko obísť, pretože jedna osoba môže byť v spoločnosti s ručením obmedzeným. Táto „eseročka“ bude mať pozíciu napríklad komplementára, pričom osoba pozíciu komanditistu. Jeden podnikateľ (jedna osoba) vie tak disponovať komanditnou spoločnosťou s minimálnym ručením).
 • Daňová licencia pri nerovnomernom delení zisku.

Cena za založenie komanditnej spoločnosti 699€ je konečná a je v nej zahrnuté:

 • Bezplatné konzultácie právnika pri všetkých úkonoch súvisiacich so založením spoločnosti.
 • Príprava všetkých dokumentov (spoločenskej zmluvy, čestného vyhlásenia, vyhlásenia správcu vkladu, a pod.) nevyhnutných pre založenie spoločnosti.
 • Zaplatenie súdneho poplatku, ktorý je štandardne 331,50 €. Naša spoločnosť vďaka technológií zaručeného elektronického podpisu platí len 165,75 €, čím Vám šetrí peniaze.
 • Komplexná komunikácia so živnostenským úradom – konzultácia, ohlásenie a prevzatie živností, resp. vybavenie iného podnikateľského oprávnenia.
 • Využitie ohlásenia živností cez elektronický podpis predstavuje úsporu poplatkov za vydanie živnostenských listov. V prípade, ak máte 15 predmetov činnosti, úspora poplatkov je pre Vás 75,- €.
 • Vypracovanie a podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra.
 • Prevzatie potvrdenia o vykonaní zápisu spoločnosti a vyzdvihnutie jej výpisu.
 • Registrácia spoločnosti pre daň z príjmov právnických osôb a vyzdvihnutie osvedčenia o registrácii pre daň z príjmov právnických osôb.
 • Odovzdanie všetkých dokumentov v elektronickej podobe na luxusnej USB karte.
 • Vystavenie jednej koncovej faktúry, ktorú si môžete zahrnúť do nákladov novovzniknutej spoločnosti.

Máte záujem o založenie komanditnej spoločnosti za 699 €?

Založenie verejnej obchodnej spoločnosti - v. o. s. za 699 €

Verejná obchodná spoločnosť (v. o. s.) je tzv. osobnou spoločnosťou, čiže na rozdiel od kapitálových spoločností, akými sú napríklad spoločnosť s ručením obmedzeným alebo akciová spoločnosť, netreba skladať vklady a vytvárať základné imanie. Na druhej strane majitelia verejnej obchodnej spoločnosti ručia za záväzky tejto spoločnosti celým svojím súkromným majetkom, čo neplatí zase pri kapitálových spoločnostiach.

Na založenie verejnej obchodnej spoločnosti je nevyhnutná dohoda o založení tejto právnej formy podnikania minimálne medzi dvoma osobami. Tieto osoby môžu byť fyzické, ale i právnické. V praxi môže nastať prípad, kedy jeden podnikateľ založí verejnú obchodnú spoločnosť. Išlo by o prípad keby disponoval jednoosobovou „eseročkou“ s ktorou by ako fyzická osoba podpísal spoločenskú zmluvu o založení verejnej obchodnej spoločnosti.

Vzhľadom k tomu, že spoločníci v. o. s. ručia sa záväzky tejto spoločnosti spoločne a nerozdielne, tak zákon obmedzuje možnosť spoločníka participovať na činnosti verejnej obchodnej spoločnosti tak, že fyzická alebo právnická osoba môže byť spoločníkom len v jednej takejto spoločnosti. Podnikateľ by však napríklad mohol v jednej v. o. s. vystupovať ako fyzická osoba, v ďalšej ako s. r. o., v ďalšej ako a. s., čiže v konečnom dôsledku by mohla tá istá osoba disponovať cez svoje iné spoločnosti vo viacerých verejných obchodných spoločnostiach.

Výhody verejnej obchodnej spoločnosti:

 • Nemusíte pri jej zakladaní disponovať základným imaním.
 • Ak ju založia dve eseročky, tak ich majitelia prakticky neručia za zaväzky v. o. s.
 • Neplatíte daňové licencie - tie sa na túto právnu formu nevzťahujú.

Cena založenia verejnej obchodnej spoločnosti 699 € je konečná a je v nej zahrnuté:

 • Bezplatné konzultácie právnika pri všetkých úkonoch súvisiacich so založením spoločnosti.
 • Príprava všetkých dokumentov (spoločenskej zmluvy, čestného vyhlásenia, vyhlásenia správcu vkladu, a pod.) nevyhnutných pre založenie spoločnosti.
 • Zaplatenie súdneho poplatku, ktorý je štandardne 331,50 €. Naša spoločnosť vďaka technológií zaručeného elektronického podpisu platí len 165,75 €, čím Vám šetrí peniaze.
 • Komplexná komunikácia so živnostenským úradom – konzultácia, ohlásenie a prevzatie živností, resp. vybavenie iného podnikateľského oprávnenia.
 • Využitie ohlásenia živností cez elektronický podpis predstavuje úsporu poplatkov za vydanie živnostenských listov. V prípade, ak máte 15 predmetov činnosti, úspora poplatkov je pre Vás 75,- €.
 • Vypracovanie a podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra.
 • Prevzatie potvrdenia o vykonaní zápisu spoločnosti a vyzdvihnutie jej výpisu.
 • Registrácia spoločnosti pre daň z príjmov právnických osôb a vyzdvihnutie osvedčenia o registrácii pre daň z príjmov právnických osôb.
 • Odovzdanie všetkých dokumentov v elektronickej podobe na luxusnej USB karte.
 • Vystavenie jednej koncovej faktúry, ktorú si môžete zahrnúť do nákladov novovzniknutej spoločnosti.

Máte záujem o v.o.s. spoločnosti za 699 €?

Prečo využiť naše služby:

 • Obrovská úspora času: Dodáte nám údaje (majiteľ, konateľ, sídlo, atď), podpíšete dokumenty a viac sa o zakladanie firmy nestaráte, pretože všetko zabezpečíme na kľúč za Vás.
 • Platíte za služby a nie nezmyselné poplatky štátu: Naša odmena je prakticky rovnaká, ako peniaze, ktoré Vám ušetríme na poplatkoch štátu. V našich službách je ale zahrnuté odborné poradenstvo, garancia zápisu do OR v dohodnutej lehote, úspora času, atď.
 • Neplatíte nič vopred: Za založenie firmy u nás platíte až po zápise Vašej firmy do obchodného registra. Poplatky potrebné pre založenie Vašej firmy platíme za Vás.
 • Garancia odbornosti: Všetky dokumenty sú pripravené zamestnancami partnerskej advokátskej kancelárie so zodpovedajúcim vzdelaním a praxou v obchodnom práve.
 • Garancia termínu zápisu do OR: Garantujeme zápis firmy do obchodného registra v lehote 30 pracovných dní. Inak sú naše služby zadarmo. Štandardne je nová spoločnosť založená v priebehu 20 pracovných dní.
 • Sme overená spoločnosť: Od roku 2008 sme založili viac ako 1000 firiem a celkovo naše služby využilo viac ako 2500 spokojných klientov. Pozrite si referencie M2 Business.
 • Finančná garancia: V našich cenách sú už započítané súdne poplatky, poplatky za vydanie živnostenských listov alebo poplatok za spísanie notárskej zápisnice o založení spoločnosti v prípade akciovej spoločnosti. Kompletná cena za založenie je vždy zmluvne dohodnutá.
 • Všetky dokumenty v elektronickej podobe: Na USB kartu Vám uložíme všetky dokumenty tiež v elektronickej podobe. Máte ich tak v editovateľnej podobe do budúcna.
 • Služby poskytujeme po celej SR: Spoločnosti zakladáme vďaka elektronickej komunikácii a podávaniu prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu po celej republike. Môžete ich teda využiť na založenie firmy v ktoromkoľvek meste na Slovensku.
 • V cene je zahrnutá tiež registrácia pre daň z príjmov: V rámci maximálneho pohodlia pre Vás, zabezpečíme nielen zápis firmy do OR, ale automaticky aj registráciu spoločnosti na daňovom úrade.
 • Výhodné balíčky služieb: Pri objednaní založenia firmy spolu virtuálnym sídlom získate na založenie firmy zľavu 200 €.
 • Vernostný program: Pri opakovanom využívaní našich služieb získavate atraktívne zľavy 15 % a viac.

Vybrané referencie

Máte otázky k službe Založenie družstva, k.s., v.o.s.?

Radi ich zodpovieme na tel. čísle 0221 029 980 alebo prostredníctvom emailu: info@maronekpartners.sk

Zvýhodnené doplnkové služby

Služby virtuálneho sídla

Využite služby profesionálne spravovaného virtuálneho sídla a minimalizujte náklady na sídlo spoločnosti. Viac informácií o ponuke virtuálneho sídla.

Čítať viac

Vedenie podvojného účtovníctva

Využite služby profesionálneho vedenia účtovníctva, ktoré už využíva viac ako 50 spoločností. Poskytneme Vám najlepší pomer ceny a kvality na trhu. Viac informácií o službe vedenia podvojného účtovníctva a prečo využiť naše služby.

Čítať viac

Mám záujem o založenie družstva, k. s., v. o. s.

Odoslanie kontaktného formulára nie je objednávkou ale prejavením seriózneho záujmu o využitie našich služieb. Obratom Vás budeme kontaktovať a dohodneme sa na ďalšom postupe. Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Bližie informáci o spracovaní osobných údajov nájdete tu.