Zrušenie spoločnosti súdom ex offo - podnet a návrh v roku 2022

5. November 2021

V predchádzajúcich článkoch sme rozoberali možnosti, kedy podnikateľ zrušuje svoju spoločnosť s likvidáciou a kedy je podnikateľ povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu. V každom z týchto prípadov sa vyžaduje aktivita podnikateľa, pri likvidácii alebo pri zrušení bez likvidácie ide o jeho oprávnenie rozhodnúť sa o zrušení spoločnosti a začať v tejto veci podnikať kroky. V prípade konkurzu ide skôr o jeho povinnosť, kedy je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu, ak je jeho spoločnosť v predĺžení.

Existuje však i možnosť, kedy môže o zrušení spoločnosti rozhodnúť súd, a to bez aktivity podnikateľa. Predmetné sa nazýva zrušenie spoločnosti ex offo, čiže úradnej povinnosti súdu (bez toho, že by musela legitimovaná osoba podávať riadny návrh) za predpokladu, že existujú okolnosti s ktorými Obchodný zákonník spája možnosť takéhoto zrušenia. Jedná sa o nasledujúce okolnosti:

a) Zaniknú predpoklady ustanovené zákonom na vznik spoločnosti,

b) Orgány spoločnosti nie sú ustanovené v súlade so spoločenskou zmluvou, zakladateľskou zmluvou, zakladateľskou listinou, stanovami alebo týmto zákonom viac ako tri mesiace,

c) Spoločnosť nespĺňa podmienku právneho vzťahu k sídlu ( napríklad bola jej ukončená nájomná zmluva a spoločnosť nemá k svojej adrese zapísanej v obchodnom registri už žiadny iný právny vzťah).

d) Spoločnosť poruší povinnosť vytvoriť alebo doplniť rezervný fond podľa zákona,

e) Je spoločnosť v omeškaní s plnením povinnosti uložiť riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku do zbierky listín do deviatich mesiacov odo dňa jej zostaveniaviac ako šesť mesiacov,

f) tak ustanoví tento zákon alebo osobitný zákon.

Samozrejme, prax je taká, že súd nestíha sledovať či v spoločnosti nie je splnená niektorá z predmetných okolností. Avšak podať podnet a poukázať na predmetný nedostatok môže akákoľvek osoba. 

Postup súdu pri zrušení spoločnosti býva spravidla nasledovný:

A: Súd vyzve podnikateľa, aby v lehote 90 dní, ktorá začína plynúť od doručenia výzvy spoločnosti, odstránil predmetný nedostatok. Podnikateľ teda môže napríklad stratu svojho vzťahu k sídlu obnoviť.

B: Ak spoločnosť neosvedčí odstránenie dôvodu, pre ktorý sa začalo konanie o zrušení spoločnosti, súd po márnom uplynutí lehoty na odstránenie dôvodu pre zrušenie spoločnosti rozhodne o zrušení spoločnosti a rozhodnutie doručí spoločnosti. Následne sleduje či bude zložený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov likvidátora.

C: Ak spoločnosť do 90 dní od zverejnenia oznámenia o zrušení spoločnosti v Obchodnom vestníku nevstúpi do likvidácie a nezloží preddavok na úhradu odmeny a výdavkov likvidátora, predpokladá sa, že je v úpadku.

D: Ak sa predpokladá úpadok spoločnosti, súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku oznámenie o predpoklade úpadku spoločnosti. V oznámení poučí veriteľov spoločnosti, osoby, ktoré majú právo na likvidačný zostatok, a iné orgány a osoby dotknuté zrušením spoločnosti, že ak do šiestich mesiacov od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku nebude podaný návrh na ustanovenie likvidátora spolu s osvedčením o zložení preddavku na jeho odmenu a náhradu výdavkov alebo nebude podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti, spoločnosť bude vymazaná z obchodného registra.

Zrušenie spoločnosti prostredníctvom podnetu, kedy sa bremeno zrušenia (cestou jej zrušenia bez likvidácie súdom), „presunie“ na súd môže však trvať aj roky. Pre podnikateľa to však môže byť niekedy jediná možnosť ako vymazať z obchodného registra svoju nefunkčnú spoločnosť. Môže ísť napríklad o prípad, kedy podnikateľ chce „skončiť“ s podnikaním, jeho spoločnosť nemá však majetok (teda likvidácia stráca zmysel) a zároveň nie je ani v úpadku ( a teda nemožno začať ani konkurzné konanie, nakoľko nie je splnená podmienka).

AUTOR ČLÁNKU

JUDr. Ján Marônek

JUDr. Ján Marônek je advokát a hlavný partner Advokátskej kancelárie Marônek & Partners s.r.o. - www.maronekpartners.sk. Advokátska kancelária Marônek & Partners s.r.o..

Bol pre vás tento článok užitočný?
Zdieľajte ho s priateľmi.