Zameniteľnosť ochrannej známky - kritérium podobnosti ochranných známok

22. Máj 2018
Ochranné známky

Zápisu novej ochrannej známky predchádza po preskúmaní formálnych kritérií a zverejnení prihlášky lehota na podanie námietok. Ide o obdobie 3 mesiacov, v rámci ktorého môže majiteľ staršej ochrannej známky podať námietky proti zápisu nového označenia do registra. Prípad kedy vlastník staršej ochrannej známky podá námietku proti zápisu označenia zhodného alebo podobného je v praxi najčastejší. Pri posudzovaní či nová ochranná známka je jedinečná (t.j. nie je zhodná alebo podobná so staršou ochrannou známkou) vstupuje do hry tzv.  kritérium podobnosti.V tomto článku sa dozviete na čo všetko myslieť pred podaním žiadosti aby ste čo najjednoduchšie a najrýchlejšie zaregistrovali svoju ochrannú známku a mohli plne užívať práva s tým spojené. 

Podobnú ochrannú známku pri podobných tovaroch a službách úrad na základe námietky nezapíše

V zmysle článku 8 nariadenia č. 2017/1001 o ochrannej známke Európskej únie sa na základe námietok majiteľa staršej ochrannej známky nezapíše ochranná známka:

  • ktorá „je zhodná zo staršou ochrannou známkou a tovary alebo služby, ktoré sú predmetom prihlášky, sú zhodné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je staršia ochranná známka chránená.“
  • Rovnako sa na základe námietky sa ochranná známka nezapíše aj vtedy, „ak pre jej zhodnosť alebo podobnosť so staršou ochrannou známkou a zhodnosťou alebo podobnosťou tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, existuje pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je staršia ochranná známka chránená, pričom pravdepodobnosť zámeny zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.“

V zásade je potrebné pri zvažovaní každej registrácii ochrannej známky zohľadniť najmä aspekt ustálenosti výkladu ustanovení predpisov v Judikatúre. Na základe tejto skutočnosti sme skompletizovali hlavné body ktoré je potrebné zohľadniť pred každým podaním Ochrannej známky:

1. Podobnosť ochranných známok, tovarov a služieb

Ako prvé je potrebné vždy skúmať prepojenosť medzi podobnosťou ochranných známok a podobnosťou medzi tovarmi a službami. Zámena dvoch známok  je pravdepodobná v takom prípade, ak stupeň podobnosti ochranných známok je vysoký a taktiež je vysoký aj stupeň podobnosti tovarov a služieb.


Príklad: Zameniteľnosť kombinovanej ochrannej známky Fatra, so slovným označením FATRAN, kedy súd dospel k záveru, že by mohlo dôjsť k zameniteľnosti podobnosti menovaných označení, hlavne vo vzťahu k podobným alebo rovnakým tovarom.

Rozhodnutie Úradu priemyselného vlastníctva v tomto spore z roku 2012 si môžete prečítať tu: https://www.indprop.gov.sk/swi...


Pravdepodobnosť zámeny však môže vzniknúť aj v prípade, ak miera podobnosti ochranných známok je taká vysoká, že nízka miera podobnosti tovarov a služieb sa stane menej podstatnou. Miera podobnosti ochranných známok a tovarov a služieb tak tvoria akýsi prepojený mechanizmus, pri ktorom vysoká miera podobnosti jednej z nich má dopad na pravdepodobnosť zámeny aj v prípade, že druhá vykazuje nižšiu mieru podobnosti.

2. Teritoriálna pôsobnosť ochrannej známky

V zásade platí, že ochranná známka má presne špecifikované teritórium, v ktorom chráni záujmy jej vlastníka. Napríklad slovenská národná ochranná známka chráni jej vlastníka na území Slovenskej republiky. Dotknutým teritóriom pri registrácii ochrannej známky EU je však celé územie EÚ. Z toho dôvodu je potrebné pri podávaní prihlášky ochrannej známky EÚ vždy skúmať či podobná ochranná známka už nebola podaná ktorýmkoľvek subjektom na území Európskej únie.

Príklad: Ochranná známka nášho klienta spoločnosti TRAVERT  je zapísaná pre územie Slovenskej republiky. V prípade, že by chcel ktorýkoľvek subjekt registrovať ochrannú známku EÚ v znení TRAVERT na podobné tovary a služby, narazil by na skutočnosť, že v jednom členskom štáte EÚ je už táto známka registrovaná. Ak by prihlášku v tomto znení predsa len podal, boli by sme oprávnení podať voči zápisu ochrannej známky námietku a register by žiadosť o zápis novej ochrannej známky zamietol.

Registrácia slovenskej ochrannej známky cez advokáta

Naša advokátska kancelária registrovala už viac ako 100 národných ochranných známok. Cena je výhodných 397 €. Nechajte si poradiť aj vy. 

3. Ochrannú známku tvorí jeden celok

Súdny dvor Európskej Únie - SDEÚ sa logicky na podobnosť ochranných známok pozerá očami spotrebiteľa. Nakoľko priemerný spotrebiteľ zvyčajne vníma ochrannú známku ako jeden celok  a nezameriava sa na jednotlivé detaily známky, tento náhľad si osvojil aj SDEÚ. V zmysle judikatúry je síce potrebné zohľadniť jednotlivé prvky ochrannej známky a však vo vzájomnej kombinácii všetkých prvokov, vnímajúc celkový dojem z nej. 

4. Skutočnosť, že známku tvorí jeden celok nevylučuje dominanciu jednej jej časti

Podobnosť dvoch ochranných známok možno založiť aj na podobnosti jedného dominantného prvku. Ustálená judikatúra však vyvodenie takéhoto záveru viaže na situácie, keď sa javia ostatné prvky ochrannej známky zanedbateľné.


Príklad: Príkladom je zaregistrovaná kombinovaná ochranná známka PETCO. Neskôr sa iný subjekt snažil registrovať slovnú ochrannú známku PETCO na podobné tovary a služby. Vlastník skoršej ochrannej známky podal voči zápisu slovnej ochrannej známky námietku. Všeobecný súd v tomto prípade uviedol, že veľkosť slovného prvku „petco“, rozdiel medzi bielou farbou písmen, ktoré ho tvoria, a červená farba oválu, v ktorom je zapísaný, ako aj druhotná povaha iných obrazových prvkov tvoria v pojme „petco“ dominantný a rozlišujúci prvok skoršej ochrannej známky; ostatné obrazové prvky musia byť považované dekoratívne.

Rozsudok tribunálu druhého senátu z roku 2015 v spore Petco si môžete prečítať tu: http://curia.europa.eu/juris/c...


Zanedbateľnosť jedného prvku má význam aj pri fonetickej komparácii, nakoľko pri porovnávaní slovných prvkov sa v zmysle judikatúry nezohľadňujú ozdobné prvky. Na základe uvedeného, pokiaľ registrujete kombinovanú ochrannú známku, ktorej dominantným prvkom je práve slovný prvok, samotné doplnenie dekoratívneho prvku nemusí odlíšiť vašu registrovanú ochrannú známku od staršej ochrannej známky, ktorá už bola registrovaná.

5. Rekapitulácia kritéria podobnosti

V texte sme si priblížili kritérium podobnosti, zohľadnenie teritoriálnej pôsobnosti a taktiež objasnili skúmanie ochrannej známky ako jedného celku. Posúdenie podobnosti ochranných známok a tovarov a služieb je pomerne náročnou úlohou. Pri registrácii ochrannej známky je  pri akejkoľvek registrácii ochrannej známky žiadúce, buď si podrobne naštudovať ustálenú výkladovú prax alebo sa obrátiť na profesionálov, ktorí majú v oblasti ochranných známok väčšie skúsenosti a vedia zohľadniť jednotlivé špecifiká každého prípadu.