Právny poriadok Slovenskej republiky vo zvýšenej miere chráni poľnohospodársku pôdu a jej využitie. Za splnenia osobitných zákonných podmienok môže dôjsť k jej vyňatiu z pôdneho fondu za účelom jej iného, než poľnohospodárskeho využitia.

Čo je poľnohospodárska pôda a kedy je možné ju odňať

Poľnohospodárskou pôdou sa rozumie produkčne potenciálna pôda evidovaná v katastri nehnuteľnosti ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty. Na nepoľnohospodárske účely možno použiť poľnohospodársku pôdu len na základe rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy, ktoré vydá pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu, v ktorého obvode sa poľnohospodárska pôda navrhovaná na odňatie nachádza.  Odňatím natrvalo sa rozumie trvalá zmena spôsobu použitia poľnohospodárskej pôdy s trvalou zmenou druhu pozemku v katastri.

V praxi sa odňatie prejaví takým spôsobom, že na základe geometrického plánu dôjde k určeniu presnej výmery pozemku, ktorý sa navrhuje vyňať napríklad na stavebné účely, pričom takto vymeraný a odňatý pozemok bude na liste vlastníctva zapísaný ako nová parcela s označením nového druhu pozemku ako „ostatná plocha“.

Čo musí obsahovať žiadosť o odňatí pôdy

Vydaniu rozhodnutia o odňatí pôdy predchádza podanie žiadosti na pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu. K žiadosti je nutné pripojiť nasledovné prílohy:

 • doklad o vlastníctve (list vlastníctva, notárska zápisnica, kúpna zmluva, a pod.).
 • kópia katastrálnej mapy,
 • projektová dokumentácia (v prípade osadenia objektu pri stavebnom využití odňatej pôdy),
 • potvrdenie o BPEJ - „bonitovaná pôdno-ekologická jednotka“ (na žiadosť vydáva toto potvrdenie pozemkový a lesný odbor okresného úradu alebo Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratislave),
 • dve originálne vyhotovenia geometrického plánu plôch navrhovaných na odňatie,
 • právoplatné územné rozhodnutie alebo potvrdenie stavebného úradu o zlúčení stavebného a územného konania,
 • bilancia skrývky ornice (vypracovaná poľnohospodárska časť projektovej dokumentácie),
 • vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy,
 • výpočet odvodu za odňatie poľnohospodárskej pôdy,
 • ak ide o odňatie pozemku väčšieho ako 1 000 m2, vyžaduje sa aj súhlas pozemkového a lesného úradu v sídle kraja,
 • správny poplatok v kolkoch v hodnote 33,- EUR.

Rozhodnutie o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy

Rozhodnutie je podkladom na vyznačenie zmeny druhu pozemku v katastri nehnuteľností. Správa katastra tak urobí na základe rozhodnutia okresného úradu, ktoré jej bolo doručené spolu s vyhotovením geometrického plánu alebo kópie katastrálnej mapy. Správa katastra vyznačí zmenu najneskôr do 60 dní po prevzatí rozhodnutia.

Rozhodnutie o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy má platnosť iba 3 roky. Po uplynutí tohto obdobia stráca platnosť, ak pôda nebola použitá na zámer uvedený v tomto rozhodnutí. Odvod za odňatie pôdy sa v takomto prípade nevracia a správa katastra na základe oznámenia okresného úradu vyznačí zmenu druhu pozemku späť na poľnohospodársku pôdu.

V zmysle novšej právnej úpravy je rozhodnutie o odňatí tiež podkladom na vydanie stavebného povolenia na realizovanie stavby na odňatom poľnohospodárskom pozemku.

Vlastníte poľnohospodársky pozemok a chceli by ste na ňom stavať? Naša advokátska kancelária AKM2B sa špecializuje práve na pozemkové právo, právo nehnuteľností a inžiniering s ním spojený. Pomôžeme vám s vyňatím pozemku z poľnohospodárskej pôdy, vydaním územného a stavebného povolenia. Prípadne skontrolujeme kúpno predajné zmluvy, alebo vyhotovíme nové na základe vašich požiadaviek. Všetky informácie o právnych službách v súvislosti s vynímaním pozemkom v právom nehnuteľností sa dočítate TU