Akciová spoločnosť má mnohé výhody, ktoré je predurčujú ako právnu formu pre projekty s vyššou kapitálovou náročnosťou. Akciová spoločnosť na klientov a partnerov pôsobí dojmom silného a stabilného partnera. Umožňuje vstup neobmedzeného počtu akcionárov do jedného projektu či donedávna poskytovala úplnú anonymitu vlastníkov. Prečítajte si všetky výhody a prípadné nevýhody akciovej spoločnosti. 

1. Kedy uvažovať nad založením akciovej spoločnosti

Akciová spoločnosť je ideálnou formou podnikania pre realizáciu podnikateľských aktivít s vysokou mierou kapitálovej náročnosti. Táto forma podnikania má väčší priestor na získanie prostriedkov pre investovanie prostredníctvom emisie akcií. Vzhľadom na väčšiu finančnú, administratívnu a personálnu náročnosť všeobecne platí, že podnikateľ by mal nad akciovou spoločnosťou začať uvažovať v čase, keď jeho podnik dosiahne istú veľkosť respektíve keď pripravuje projekt kde sa predpokladajú vysoké investície od množstva akcionárov. 

V súčasnosti sa však v našej praxi stretávame s dopytom po založení akciových spoločností či odkúpení ready made akciových spoločností aj u stredných či menších podnikateľov napríklad za účelom zvýšenia prestíže v očiach obchodných partnerov, klientov či bánk alebo za účelom dosiahnutia anonymity. 

2. Výhody akciovej spoločnosti

Medzi hlavné výhody podnikania formou akciovej spoločnosti patria: 

Anonymita akcionárov 

Do obchodného registra sa zapisuje iba jediný akcionár akciovej spoločnosti. V prípade ak má a.s. dvoch a viacerých akcionárov, tak sa títo do obchodného registra nezapisujú. To je výhodou v porovnaní s s. r. o., kde sa do obchodného registra zapisujú všetci spoločníci. Zoznam akcionárov akciovej spoločnosti je spoločnosť povinná odovzdať centrálnemu depozitáru cenných papierov. Zoznam akcionárov nie je verejnosti prístupný.

Pozor novinka:

S účinnosťou od 01.11.2018 sa do obchodného registra zapisujú aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod (teda spravidla o akcionárovi). Tento zápis však taktiež nie je verejnosti prístupný. K zoznamu konečných užívateľov výhod budú mať nepretržitý diaľkový prístup štátne úrady, orgány a inštitúcie (napr. súdy, daňové úrady, orgány činné v trestnom konaní a ďalšie). 

Neobmedzený počet akcionárov 

Počet akcionárov v a.s. nie je limitovaný. Jedna akciová spoločnosť tak môže mať neobmedzený počet akcionárov a skôr získať kapitál na kapitálovo náročný projekt. Napríklad v s.r.o. je počet spoločníkov limitovaný na maximálny počet 50 spoločníkov. 

Jednoduchšie získanie kapitálu - finančných prostriedkov

Získanie finančných prostriedkov je v akciovej spoločnosti jednoduchšie ako v s.r.o.. Zakladatelia akciovej spoločnosti môžu získať peňažné prostriedky už pri zakladaní a.s. emisiou akcií, teda na základe verejnej výzvy na upisovanie akcií, ktorých vlastníkmi sa môže stať neobmedzený počet akcionárov. Získanie a vyzbieranie potrebného kapitálu je tak omnoho jednoduchšie. 

Prestíž a imidž silnej stabilnej spoločnosti

Aj keď počet akciových spoločností stále rastie, pojem akciová spoločnosť má stále "cveng".  Vzhľadom na vysoké základné imanie akciová spoločnosť stále pôsobí ako silný a stabilný partner v očiach obchodných partnerov, klientov, ale aj finančných inštitúcií. V prípade ak je pre vás imidž a získanie dôvery vašich partnerov aj pri kratšej histórii firmy veľmi dôležitý, môže byť založenie a.s. pre váš vhodnou voľbou. 

Akcionár a.s. neručí za záväzky spoločnosti 

Na rozdiel od spoločníka s.r.o., ktorý ručí za záväzky spoločnosti do výšky nesplateného vkladu, akcionár v akciovej spoločnosti za záväzky spoločnosti neručí vôbec. Dalo by sa teda povedať, že s vlastnení akcií nemá spojené žiadne riziká. 

Súd neskúma zoznam dlžníkov sociálne poisťovne

Na rozdiel od s.r.o., kde pri zakladaní novej spoločnosti pri prevode obchodných podielov registrový súd skúma z úradnej povinnosti, či je zakladateľ vedený v zozname daňových dlžníkov alebo v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne. Pri zápise akciovej spoločnosti súd nemá takúto povinnosť.

3. Nevýhody a.s. - akciovej spoločnosti

Okrem výhod má podnikanie formou akciovej spoločnosti samozrejme aj "nevýhody". Tie sú najmä finančného a administratívneho charakteru. Pre podnikateľov, ktorí však uvažujú nad podnikaním formou a.s. predpokladáme, že ide o projekty s rozpočtami v desiatkach či stovkách tisíc eur a zvýšené administratívne náklady o niekoľko tisíc eur nebudú prekážkou. 

Aké sú teda "nevýhody" a.s.:

Vyššia kapitálová náročnosť v porovnaní s s.r.o.

Základné imanie akciovej spoločnosti je minimálne 25 000 € čo je 5- krát viac ako minimálne základné imanie s.r.o., ktorá má minimálne základné imanie vo výške 5000€. Základné imanie 25 000€ musí byť v celej výške zložené na účet novo zakladanej spoločnosti. Založenie a.s. je teda kapitálovo náročnejšie. Na druhej strane má akciová spoločnosť už od začiatku podnikania vysoké vlastné imanie, ktoré je veľmi dôležité napríklad pri žiadostiach o úver.  

Tip: Kúpte si ready made akciovú spoločnosť, ktorá už má základné imanie splatené v celej výške na účet v banke a vy tak nemusíte disponovať celou sumou 25 000€. 

Drahšie založenie a.s.

Založenie akciovej spoločnosti je finančne náročnejšie ako založenie s. r. o.. Zakladateľská zmluva a.s. musí byť vyhotovená vo forme notárskej zápisnice, kým pri s. r. o. stačí len úradne osvedčiť podpisy na spoločenskej zmluve alebo zakladateľskej listine. Taktiež súdny poplatok pri založení a. s. je 750 €, kým pri s. r. o. je súdny poplatok € (v prípade elektronického podania sú uvedené súdne poplatky polovičné). Samozrejme aj príprava dokumentov súvisiacich so založením a.s. je náročnejšia a tým i logicky drahšia. No aj tak využitím služieb našej spoločnosti môžete akciovú spoločnosť založiť za 1497€

Rezervný fond už pri založení spoločnosti

Akciová spoločnosť musí mať už pri svojom vzniku vytvorený rezervný fond minimálne vo výške 10% zo základného imania 25 000€, teda vo výške minimálne 2500€.  Na rozdiel od a.s. sa pri vzniku s.r.o. vytvárať rezervný fond nemusí. 

Personálna a administratívna náročnosť

Kým pri s. r. o. stačí 1 osoba, ktorá je jediným zakladateľom/spoločníkom a konateľom (jednoosobová s. r. o.), pri a. s. potrebujete min. 4 osoby (dozorná rada musí mať minimálne 3 členov a predstavenstvo 1 člena; členovia dozornej rady a predstavenstva môžu byť akcionármi). Akciovú spoločnosť môže založiť jeden zakladateľ len v prípade, že zakladateľom je právnická osoba. Fyzické osoby - zakladatelia musia byť minimálne dvaja, čo je nevýhoda v porovnaní s s. r. o.. O priebehu valného zhromaždenia a. s. sa vo väčšine prípadov (pri zmene stanov) musí vyhotoviť notárska zápisnica, kým v s. r. o. pri niektorých rozhodnutiach stačí úradne osvedčiť podpis predsedu valného zhromaždenia a pri ostatných rozhodnutiach sa nevyžaduje ani osvedčenie podpisu.

Založenie akciovej spoločnosti

Nechajte založenie a.s. na advokátsku kanceláriu s viac ako 1000 založenými firmami od roku 2008. Založenie a.s. vrátane poplatkov len 1497€