Vyhlásiť konkurz, využiť dočasnú ochranu? Radíme čo robiť ak máte firmu v problémoch - január 2021

26. Január 2021
Priebeh podnikania

Zasiahla kríza spojená s Covid 19 aj Vaše podnikanie? Hromadia sa Vám dlhy, prípadne už ste v dočasnej ochrane a neviete čo máte robiť? Ste jedným z mnohých. V čase publikácie k tohto článku - 18.1.2021 sa na nás obracajú denne desiatky podnikateľov s veľmi podobnými otázkami. Pomôže mi dočasná ochrana? Má to zmysel? Naozaj pri neskorom vyhlásení konkurzu mi ako fyzickej osobe hrozí pokuta 12 500 Eur či dokonca trestné stíhanie ? Na tieto a ďalšie otázky Vám odpovieme vo otázkach a odpovediach nižšie. 

Vzhľadom na to, že sa nás klienti pýtajú rovnaké otázky, vytvorili sme manuál otázok a odpovedí. V ňom isto viacero z Vás nájde odpovede na otázky, ktorá Vás môžu momentálne trápiť. COVID priniesol mnohým podnikateľom finančné problémy. Tí mohli a ešte môžu využiť tzv. dočasnú ochranu podnikateľov, ktorá slúži  najmä na ochranu pred veriteľmi, exekúciami, plynutiu lehôt na plnenie ich povinností.. Ak im dočasná ochrana skončila, alebo ju nezískali, tak musia čeliť svojej situácii..

Čo robiť s dlhmi, exekúciami, veriteľmi ? Aké povinnosti takýto podnikateľ má ? A čo ak tieto povinnosti zanedbá ? Môže mu veriteľ, exekútor, správca siahnuť aj na súkromný majetok ? Čo robiť, aby podnikateľ korektne ukončil podnikanie a nebol v obave budúceho stíhania jeho osoby ? Odpovede sa dozviete nižšie. 

Otázky, na ktoré dostanete odpovede:

1. Moja firma má z dôvodu COVIDU finančné problémy. Má dlhy, ktoré už nekryje majetok spoločnosti. Ako postupovať ?

2. Moja firma má udelenú dočasnú ochranu 1, ktorá končí koncom januára 2021. Ako postupovať ?

3. Moja firma nezískala súhlas veriteľov na dočasnú ochranu. Ako postupovať ?

4. Kedy mám podať návrh na konkurz ?

5. Čo mi hrozí, ak nepodám návrh na konkurz včas ?

6. Moja firma nemá zdroje na výplatu dodávateľom, pretože jej nezaplatili odberatelia. Je treba podať návrh na konkurz ? Ako postupovať ?

7. Čo mám urobiť, aby som zistil bonitu svojho obchodného partnera ?

8. Moja firma má obmedzené finančné zdroje. Nevie vyplatiť všetky dlhy/záväzky ? Ako postupovať ?

9. Účtovníčka mi dala podpísať DP za rok 2020. Čo mám skúmať pred podpisom ?

10. V daňovom priznaní mi vyšlo záporné vlastné imanie ? Čo mám robiť ?

11. Čo sa stane ak nepodám návrh na začatie konkurzu ?

12. Čo sa stane ak nedôjde k predlženiu dočasnej ochrany, ktorá mi bola súdom priznaná a končí sa koncom januára 2021 ?

13. Čo potrebuje podnikateľ k udeleniu dočasnej ochrany ?

14. Podnikateľ chce žiadať dočasnú ochranu. Nemá však súhlas veriteľa/ov. Ako postupovať ?

15. Môže mi správca siahnuť na súkromný majetok ?

16. Môžem byť trestne stíhaný za nepodanie návrhu na konkurz ?

17. Ako mi vie pomôcť Vaša advokátska kancelária - aké služby poskytujete?

18. Platí sa za Vaše služby "na hodinu", vopred alebo až po úspešnom dotiahnutí prípadu?

1. Moja firma má z dôvodu COVIDU finančné problémy. Má dlhy, ktoré už nekryje majetok spoločnosti. Ako postupovať ?

Podnikateľ sa musí rozhodnúť...

 • Ak je predpoklad, že po COVIDE sa situácia stabilizuje, tak môže žiadať o dočasnú ochranu podnikateľov. Tú dostane na 3 mesiace, avšak musí mať najmä súhlas aspoň 50% nespriaznených veriteľov z jeho celkového dlhu. Taktiež sa vyžaduje jeho zápis v registri partnerov verejného sektora. Podnikateľ nesmie byť ani v exekúcii. Túto ochranu možno ešte predĺžiť o ďalšie 3 mesiace, v takom prípade však treba získať súhlas aspoň 2/3 nespriaznených veriteľov z jeho celkového dlhu.
 • Ak je predpoklad, že po COVIDE sa situácia nestabilizuje, tak musí podať návrh na začatie konkurzného konania

2. Moja firma má udelenú dočasnú ochranu 1, ktorá končí koncom januára 2021. Ako postupovať ?

Podnikateľ sa musí rozhodnúť...

 • Ak mu pôvodne udelená dočasná ochrana 1 pomohla pred veriteľmi a je predpoklad, že po COVIDE sa situácia stabilizuje, tak môže žiadať o dočasnú ochranu 2. Tú dostane na 3 mesiace, avšak musí mať najmä súhlas aspoň 50% nespriaznených veriteľov z jeho celkového dlhu. Taktiež sa vyžaduje jeho zápis v registri partnerov verejného sektora (to je rozdiel oproti pôvodnej dočasnej ochrane 1).  Túto ochranu možno ešte predĺžiť o ďalšie 3 mesiace, v takom prípade však treba získať súhlas aspoň 2/3 nespriaznených veriteľov z jeho celkového dlhu.
 • Ak je predpoklad, že žiadať o dočasnú ochranu už nemá zmysel a po COVIDE sa situácia nestabilizuje, tak musí podať návrh na začatie konkurzného konania. POZOR! Návrh treba podať v 30 dňovej lehote, teda do konca februára 2021. Ak to podnikateľ nestihne, hrozia mu sankcie.
 • Ak sa podnikateľovi situácia stabilizovala, a aj napriek COVIDU dokázal prekonať úpadok spoločnosti, tak musí do konca februára 2021 zverejniť v zbierke listín vyhlásenie, že nie je v úpadku.

3. Moja firma nezískala súhlas veriteľov na dočasnú ochranu. Ako postupovať ?

Ak je firma v úpadku, teda dlhy už sú vyššie ako majetok, treba podať v lehote návrh na začatie konkurzného konania. Túto povinnosť podnikateľ nemá, ak vie vierohodne preukázať, že vie svoju situáciu v danom čase riešiť aj mimo konkurzného konania (napr. ma podpísanú zmluvu na nový obchod, čaká na zálohu, atď.. teda je dôvodne sa domnievať, že sa situácia zvráti). Skrátka, podnikateľ musí pred súdom hodnoverne preukázať, že svoj úpadok vie riešiť inak ako konkurzom. Netreba si to mýliť s nevyplatenými pohľadávkami podnikateľa zaradenými do účtovníctva, keďže tie sa započítavajú do majetku podnikateľa.  

4. Kedy mám podať návrh na konkurz ?

Návrh na vyhlásenie konkurzného konania musí podnikateľ podať keď je v úpadku, teda jeho záväzky nie sú kryté majetkom firmy. Lehota na podanie je 60 dní odo dňa kedy sa podnikateľ o úpadku dozvedel. POZOR ! Ak podnikateľ podá DP za 2020 a podpíše ho vo februári 2021 a zo súvahy vyplýva záporné vlastné imanie (hodnota záväzkov nie je krytá majetkom), tak sa možno domnievať, že o zápornosti svojho vlastného imania v čase podpisu DP – čiže od dátumu podpisu mu plynie lehota na podanie návrhu na začatie konkurzného konania. 

Podnikateľovi sa sťažuje situácia, pretože ak by nepodal návrh na začatie konkurzného konania včas, tak by musel preukázať, že o svojej situácii nevedel (hoc podpísal DP so záporným vlastným imaním a má postupovať podľa Obchodného zákonníka ako starostlivý hospodár). Musel by napr. znaleckým posudkom preukazovať, že v čase podpisu DP už v úpadku nebol (napr. stavy v DP sú k 31.12.2020). Každopádne sa podnikateľ môže dostať do dôkaznej núdze. 

Ak podnikateľovi skončila dočasná ochrana a stále je v úpadku, tak má 30 dní na podanie návrhu na začatie konkurzného konania, inak mu hrozia sankcie.  
Ak sa podnikateľovi situácia stabilizovala, a aj napriek COVIDU dokázal prekonať úpadok spoločnosti, tak musí do konca februára 2021 zverejniť v zbierke listín vyhlásenie, že nie je v úpadku.

5. Čo mi hrozí, ak nepodám návrh na konkurz včas ?

 • Podnikateľ musí zo svojho súkromného majetku zaplatiť do konkurznej podstaty 12 500 Eur
 • Ďalej zodpovedá veriteľom zo svojho súkromného majetku za škodu spôsobenú nepodaním návrhu na začatie konkurzného konania včas. 
 • Podnikateľ môže byť aj trestne stíhaný, a to za marenie konkurzného konania.

Musíte vyhlásiť konkurz?

Máte povinnosť vyhlásiť konkurz ? Nezúfajte. Na základe zákona 421/2020 z.z. máte možnosť vyhlásiť aj tzv "malý konkurz", ktorý je výrazne lacnejší ako štandardný "veľký" konkurz. 

6. Moja firma nemá zdroje na výplatu dodávateľom, pretože jej nezaplatili odberatelia. Je treba podať návrh na konkurz ? Ako postupovať ?

Tie nevyplatené pohľadávky evidované v účtovníctve sú obsiahnuté v majetku firmy. Úpadok je vtedy, ak záväzky nie sú kryté dostatočným majetkom. Až vtedy vzniká povinnosť podať návrh na začatie konkurzného konania. 

7. Čo mám urobiť, aby som zistil bonitu svojho obchodného partnera ?

Zistiť z verejných zdrojov, alebo požiadať v tejto veci o pomoc nás, či iného advokáta za účelom zistenia bonity obchodného partnera. Treba zistiť, či obchodný partner nie je v exekúcii, dočasnej ochrane, účastníkom súdneho sporu v pozícii odporcu, či nie je v konkurze. Ďalej či nemá dlhy vo vzťahu k poisťovniam a štátu. 

Taktiež treba skúmať ekonomiku – tržby, vlastné imanie, likviditu, pomer zadlženia, rentabilitu.. Ak má obchodný partner aj kladné vlastné imanie (jeho dlhy sú kryté jeho majetkom), tak treba skúmať či tento nie je už založených v prospech bánk či iných subjektov(nestačí len účtovná  analýza, treba aj právnu analýzu). Pomôcť môže aj to, či obchodný partner máva vykázanú pri DPH pravidelne vlastnú daňovú povinnosť alebo nadmerný odpočet. 

Taktiež je dôležité identifikovať či žiada obchodný partner o štátnu pomoc kvôli COVIDU, či má kontrahované verejné zákazky... Na základe toho možno zistiť bonitu obchodného partnera, a to má aj určiť, či sa oplatí s obchodný partnerom súdiť, ak neplní svoje záväzky. Je predsa zbytočné súdiť sa subjektom, ktorý nič nemá a je na „odpis“.   

8. Moja firma má obmedzené finančné zdroje. Nevie vyplatiť všetky dlhy/záväzky ? Ako postupovať ?

V tomo prípade treba zvážiť dočasnú ochranu. Ak nie je možné získať ju, tak potom uvažovať o podaní návrhu na začatie konkurzného konania. Samozrejme, závisí aj od toho, či má firma kontrahované zákazky, z ktorých príjem ešte len príde. Je vhodné sa poradiť s odborníkom.

9. Účtovníčka mi dala podpísať DP za 2020. Čo mám skúmať pred podpisom ?

V tomto období je mimoriadne dôležité skúmať či firma neskončila v zápornom vlastnom imaní. Ak mi vychádza záporné vlastné imanie, treba hľadať riešenia. Napr. navýšiť cez nové vklady základné imanie a tým aj vlastné imanie. Ak riešenia neexistujú, tak si sledovať lehotu na podanie návrhu na začatie konkurzného konania

Potrebujete poradiť?

Ozvite sa nám. Telefonická resp. e-mailová konzultácia a návrh riešenia vo Vašom konkrétnom prípade u nás stojí len 47€. Porovnáme Vaše možnosti riešenia vzniknutej situácie a odporučíme tú najvhodnejšiu. 

10. V daňovom priznaní mi vyšlo záporné vlastné imanie ? Čo mám robiť ?

Treba hľadať riešenia. Napr. navýšiť cez nové vklady základné imanie a tým aj vlastné imanie. Ak riešenia neexistujú, tak si sledovať lehotu na podanie návrhu na začatie konkurzného konania. 

11. Čo sa stane ak nepodám návrh na začatie konkurzu ?

Podnikateľ musí zo svojho súkromného majetku zaplatiť do konkurznej podstaty 12 500 Eur (konkurz môže byť začatý návrhom veriteľa). Ďalej zodpovedá veriteľom zo svojho súkromného majetku za škodu spôsobenú nepodaním návrhu na začatie konkurzného konania včas. Podnikateľ môže byť aj trestne stíhaný, a to za marenie konkurzného konania.

12. Čo sa stane ak nedôjde k predlženiu dočasnej ochrany, ktorá mi bola súdom priznaná a končí sa koncom januára 2021 ?

Ak sa situácia vo firme nezlepšila, firma nevie riešiť svoj úpadok inak ako konkurzom (napr. nemá nové kontrahované zmluvy, z ktorých má prísť príjem), tak nasledujúcim dňom plynie lehota na podanie návrhu na začatie konkurzného konania. 

Ak lehotu prešvihnem, hrozia mi nasledovné sankcie: 

 • Podnikateľ musí zo svojho súkromného majetku zaplatiť do konkurznej podstaty 12 500 Eur (konkurz môže byť začatý návrhom veriteľa). 
 • Ďalej zodpovedá veriteľom zo svojho súkromného majetku za škodu spôsobenú nepodaním návrhu na začatie konkurzného konania včas. 
 • Podnikateľ môže byť aj trestne stíhaný, a to za marenie konkurzného konania.

Ak sa podnikateľovi situácia stabilizovala, a aj napriek COVIDU dokázal prekonať hroziaci úpadok spoločnosti, tak musí do konca februára 2021 zverejniť v zbierke listín vyhlásenie, že nie je v úpadku.

13. Čo potrebuje podnikateľ k udeleniu dočasnej ochrany ?

 • Musí mať najmä súhlas aspoň 50% nespriaznených veriteľov z jeho celkového dlhu. 
 • Taktiež sa vyžaduje jeho zápis v registri partnerov verejného sektora.  

14. Podnikateľ chce žiadať dočasnú ochranu. Nemá však súhlas veriteľa/ov. Ako postupovať ?

Ak firma nevie riešiť svoj úpadok inak ako konkurzom (napr. nemá nové kontrahované zmluvy, z ktorých má prísť príjem), tak treba hľadať riešenia. Napr. navýšiť cez nové vklady základné imanie a tým aj vlastné imanie. Ak riešenia neexistujú, tak si sledovať lehotu na podanie návrhu na začatie konkurzného konania. 

15. Môže mi správca konkurznej podstaty siahnuť na súkromný majetok ?

Áno, ak nepodám návrh na začatie konkurzného konania vôbec, alebo včas, tak sa má zato, že medzi mnou ako štatutárnym orgánom a spoločnosťou je dohoda o zmluvnej pokute vo výške 12 500 Eur. Správca následne môže túto sumu žiadať od štatutára z jeho súkromných peňazí, aj ho na jej úhradu žalovať. 

16. Môžem byť trestne stíhaný za nepodanie návrhu na konkurz ?

Áno. Podľa Trestného zákona:

§ 242

(1) Kto marí konkurzné konanie, vyrovnacie konanie, konanie o reštrukturalizácii alebo konanie o oddĺžení tým, že

a) nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje také konanie, alebo

b) uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov.

(2) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

b) z osobitného motívu, alebo

c) závažnejším spôsobom konania.

Teda, ak mi zákon ukladá povinnosť podať v lehote návrh na začatie konkurzného konania, a ja tak neurobím, tak sa môžem dopustiť trestného činu marenia konkurzného konania.

17. Ako mi vie pomôcť Vaša advokátska kancelária - aké služby poskytujete?

Naša advokátska kancelária sa viac ako 10 rokov sústreďuje najmä na služby pre podnikateľov či už pri spustení podnikania ale aj pri jeho ukončení. 

Vieme pre Vás zabezpečiť nasledovné služby a poradenstvo :

Poradenstvo - odporúčanie, aký zvoliť vo Vašom prípade postup - dočasná ochrana, konkurz, iné riešenie, .... 

Poradenstvo a zabezpčenie zápisu dočasnej ochrany podnikateľov za 77 €

Zápis do registra partnerov verejného sektora (je jednou z podmienok zápisu dočasnej ochrany) v cenách od 297 €

Príprava a podanie návrhu na konkurz firmy - podanie návrhu na malý konkurz za 497 €

Likvidáciu spoločnosti s následným výmazom z obchodného registra za poplatok 897 €

Samozrejme poskytujeme komplexné právne poradenstvo, čiže sme pre Vás k dispozícií aj s inou právnou agendou. 

Vieme Vám pomôcť pri vymáhaní pohľadávok, príprave a pripomienkovaní zmlúv, atď atď. 

18. Platí sa za Vaše služby "na hodinu" alebo až po úspešnom dotiahnutí prípadu?

Platby za naše služby závisia od druhu služby, ktoré pre Vás ako klienta advokátskej kancelárie poskytneme. Je našou snahou byť maximálne korektní a féroví. 

Za poradenské služby a konzultácie sa u nás platí na základe hodinovej sadzby - štandardne okolo 70 - 150€/hod. Výhodou u nás však je, že ak sa následne rozhodnute s našou pomocou aj zrealizovať nami odporučené riešenie, poplatok, ktorý ste už za konzultáciu zaplatili Vám je z ceny finálneho riešenia odpočítaný. 

Príklad :

 1. Oslovíte nás ohľadom poradenstva súvisiaceho s ukončením podnikania - či musíte podať návrh na konkurz, oplatí sa Vám zápis dočasnej ochrany resp. iné riešenie. 
 2. Teleonická resp. e-mailová konzultácia tohto druhu v rozsahu do 30 minút nášho času je spoplatnená sumou 47€. Za naše poradenstvo Vám vystavíme faktúru, ktorú uhradíte. 
 3. Následne sa rozhodnete využiť naše právne a služby a našu pomoc pri  vyhlásení "malého konkurzu", ktorý je štandardne spoplatnený sumou 497€.
 4. V tomto prípade teda už len doplatíte rozdiel medzi cenou danej služby 497€ a už Vami uhradenou cenou konzultácie vo výške 47€. Vo finále tak dopatíte už len 450€.  

Tento prístup oceňuje mnoho klientov nakoľko je výhodný pre obe strany:

 • Vy ako klient - ak si objednáte naše služby, mali ste konzultáciu defacto zadarmo, nakoľko oproti cenníkovej cene služby nezaplatíte nič navyše. Stále Vás návrh na vyhlásenie malého konkurzu stojí štandardných 497€. 
 • My ako dodávateľ - advokátska kancelária máme istotu - že máme zaplatený náš čas, nakoľko by bolo neúnosné radiť a individuálne sa venovať stovkám klientov, ktorí by síce chceli poradenstvo od nás no nie sú ochotní za kvalitné služby a poradenstvo aj zaplatiť.   

Byť aktívny a vybrať sa cestou najmenšieho "zla" je jediné riešenie.

Veríme, že sme Vám zodpovedením FAQ - najčastejšie kladených otázok vyššie pomohli a poradili. Bohužiaľ neexistuje univerzálne riešenie. Každej firmy sa Covid 19 dotýka iným spôsobom, každá firma má individuálne vedené účtovíctvo a samozrejme v čase mení legislatíva. Jedno je však isté. 

Musíte vykazovať aktivitu. Komunikovať s účtovníkom a hľadať riešenia. Ak neexistujú - je potrebné byť aktívny a podať návrh na konkuzné konanie včas. Najhoršie čo môžete spraviť je zostať pasívny.