Partner verejného sektora - aké mu hrozia sankcie a pokuty

Partner verejného sektora má povinnosť sa zapísať do Registra partnerov verejného sektora. V prípade, že sa do registra nezapíše, môže štát prestať plniť zmluvnú povinnosti alebo ani ich nemusí začať plniť bez toho, aby sa dostal do omeškania. 

V prípade uvedenia nepravdivých informácií o konečnom užívateľovi výhod hrozí PVS nasledovné 

 • Uloženie pokuty vo výške hospodárskeho prospechu
 • Uloženie pokuty vo výške 10 000 Eur až 1 000 000 Eur  v prípade ak hospodársky prospech nemožno zistiť 
 • Odstúpenie od zmluvy zo strany štátu 
 • Trestnoprávna zodpovednosť ve veci tresného činu skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie podľa § 259 a 260 Trestného zákona
 • Trestnoprávna zodpovednosť vo veci trestného činu podvodu podľa § 221 Trestného zákona
 • Trestnoprávna zodpovednosť vo veci trestného činu subvenčného podvodu podľa § 225 Trestného zákona.

Viac o partnerovi verejného sektora - jeho právach a povinnostiach som písal v článku: Partner verejného sektora 

Štatutár partnera verejného sektora - sankcie a pokuty 

V prípade uvedenia nepravdivých údajov o konečnom užívateľovi výhod hrozia štatutárovi PVS tieto pokuty a sankcie 

 • Uloženie pokuty vo výške od 10 000 Eur až 100 000 Eur
 • Výmaz štatúra zo všetkých obchodných spoločností na 3roky 
 • Trestnoprávna zodpovednosť ve veci tresného činu skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie podľa § 259 a 260 Trestného zákona
 • Trestnoprávna zodpovednosť vo veci trestného činu podvodu podľa § 221 Trestného zákona
 • Trestnoprávna zodpovednosť vo veci trestného činu subvenčného podvodu podľa § 225 Trestného zákona.

Oprávnená osoba - zodpovednosť a pokuty 

V prípade uvedenia nepravdivých údajom o konečnom užívateľovi výhod nám hrozi tieto pokuty a sankcie 

 • Pokuta vo výške 10 000 Eur až 100 000 Eur - ručíme za úhradu pokuty uloženej štatutárnemu orgánu PVS 
 • Trestnoprávna zodpovednosť ve veci tresného činu skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie podľa § 259 a 260 Trestného zákona
 • Trestnoprávna zodpovednosť vo veci trestného činu podvodu podľa § 221 Trestného zákona
 • Trestnoprávna zodpovednosť vo veci trestného činu subvenčného podvodu podľa § 225 Trestného zákona.
 • Viac o našej funkcie oprávnenej osoby - aké máme povinnosti, ako určujeme konečného užívateľa výhod a aké služby poskytujeme som písal v článku o Oprávnenej osobe. 

Konečný užívateľ výhod a sankcie 

V prípade uvedenia nepravdivých údajom o konečnom užívateľovi výhod hrozí konečnému užívateľovi výhod 

 • Trestnoprávna zodpovednosť ve veci tresného činu skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie podľa § 259 a 260 Trestného zákona
 • Trestnoprávna zodpovednosť vo veci trestného činu podvodu podľa § 221 Trestného zákona
 • Trestnoprávna zodpovednosť vo veci trestného činu subvenčného podvodu podľa § 225 Trestného zákona.

Viac o konečnom užívateľovi výhod - kto ním je, ako sa určuje a aké má povinnosti som písal v člnáku: Konečný užívateľ výhod 

Sankcie pre osoby konajúce v mene subjektov verejného sektora 

Zákonná úprava predpokladá, že subjekty verejného sektora (štátne orgány, samospráva atď.), resp. osoby konajúce v ich mene môžu byť sankcionované za porušenie niektorých zákonných povinností. Osoba konajúca v mene subjektu verejného sektora (napr. minister, vedúci služobného úradu, starosta a pod.), ktorá uzavrie zmluvu s fyzickou osobou alebo právnickou osobu, ktorá nie je zapísaná v RPVS hoci mala byť, je deliktuálne zodpovedná za toto konanie. Sankciou za takýto priestupok je pokuta vo výške 10 000 Eur až 100 000 Eur

Konečne sme teda dostali do našich zákonov aj zodpovednosť fyzických osôb konajúcich v mene verejného sektora. Verím, že tento nastavený trend bude pokračovať aj v budúcnosti…

Ako je vidieť vyššie v dnešnom článku resp. v článku o oprávnenej osobe, z tejto funkcie nám pri verifikácií konečného užívateľa výhod hrozia pokuty ako aj trestnoprávna zodpovednosť. I napriek rizikám s touto funckiou spojenou sa však snažíme o férovú ponuku, ktorú dostanere pri nacenení tejto služby v našej advokátskej kancelárií. 

 

Identifikácia konečného užívateľa výhod a zápis do registra partnerov verejného sektora – naša služba

Ak aj vy ste konečným užívateľom výhod a potrebujete si splniť vyššie uvedené povinnosti obráťte sa na nás. Služby zápisu do registra partnerov verejného sektora s verifikáciou vám vieme zabezpečiť  za  poplatok od 300 eur.  Táto cena platí v prípade spoločností,  kde sú slovenskí spoločníci, ktorí sú zároveň aj konečnými užívateľmi výhod. V prípade komplikovanejších zahraničných štruktúr môže byť cena vyššia s poukazom na konkrétny prípad. 

Ak máte záujem o viac informácií zavolajte nám na tel. číslo: 0238 102 974 a dohodnime si osobnú konzultáciu.