Registrácia ochrannej známky na Úrade priemyselného vlastníctva je komplikovaný proces, ktorý si vyžaduje odbornú znalosť, komunikáciu s ÚPV SR a splnenie mnohých kritérií. Výhody, ochrana a úspory, ktoré registrácia ochrannej známky prinesie však stoja za vynaložené úsilie. Ako registrácia ochrannej známky prebieha, s kým musíte komunikovať, aké sú poplatky a koľko celý proces trvá sa dočítate práve v tomto článku. 

Registrácia ochrannej známky - ako postupovať 

1. Žiadateľ o registráciu ochrannej známky musí podať prihlášku

Podaním žiadosti o zápis ochrannej známky vzniká prihlasovateľovi právo prednosti a začína konanie o ochrannej známke, ktoré trvá spravidla 6 až 8 mesiacov, v prípade komplikácií alebo podaných námietok aj viac ako rok. Žiadosť je možné podať osobne, poštou alebo elektronickými prostriedkami prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (podpísané zaručeným elektronickým podpisom).

Prihláška musí obsahovať :

  1. Žiadosť o zápis označenia ako ochrannej známky (tlačivo dostupné na stránke: https://www.indprop.gov.sk/?ochranne-znamky-dokumenty-na-prevzatie)
  2. Identifikačné údaje prihlasovateľa
  3. Identifikačné údaje zástupcu prihlasovateľa, ak je prihlasovateľ zastúpený
  4. Znenie alebo zreteľné a reprodukciu umožňujúce vyobrazenie prihlasovaného označenia; v prípade trojrozmerného označenia jeho plošné vyobrazenie
  5. Zoznam tovarov a služieb, pre ktoré má byť označenie zapísané ako ochranná známka (zatriedenie je podľa Niceskej dohody, dostupnej na stránke úradu: http://www.indprop.gov.sk/?ochranne-znamky-systemy-triedenia)
  6. Podpis prihlasovateľa alebo jeho zástupcu

2. Zaplatenie správneho poplatku

Úhrada správneho poplatku je možná spolu s prihláškou alebo na základe doručenej výzvy. 

Poplakty sú nasledovné:

  • správny poplatok za podanie prihlášky predstavuje sumu 166,- EUR (poplatok zahŕňa len zápis do troch tried tovarov alebo služieb),
  • v prípade, že sa navrhuje ochranná známka zapísať pre viac ako tri triedy tovarov a služieb, tak správny poplatok za každú ďalšiu triedu tovarov a služieb predstavuje sumu 17,- EUR,
  • v prípade podania prihlášky elektronickým prostriedkami sa správny poplatok znižuje o 50 %, najviac však o 70,- EUR.

3. Formálny prieskum prihlášky

Po zaplatení správneho poplatku alebo odstránení nedostatkov prihlášky nasleduje formálny prieskum prihlášky. Obsahom tohto prieskumu je posúdiť, či žiadosť o zápis označenia ako ochrannej známky obsahuje všetky náležitosti, ako aj posúdenie správnosti zatriedenia prihlásených tovarov a služieb podľa Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb. V prípade existencie formálnych nedostatkov, vyzve úrad prihlasovateľa, aby tieto nedostatky odstránil.

4. Vecný prieskum prihlášky

V prípade, že formálny prieskum prihlášky neodhalí žiadne nedostatky, tak nasleduje vecný prieskum prihlášky. Vecný prieskum znamená, že úrad posúdi, či prihlásené označenie spĺňa podmienky na zápis (napr. či má zapisované označenie rozlišovaciu spôsobilosť, a pod.), resp. či pri danom označení neexistuje zápisná výluka.

5. Zverejnenie prihlášky - začína plynúť 3-mesačná lehota na podanie námietok

Ak vecný prieskum neodhalí žiadne nedostatky, t.j. konanie o prihláške nebolo zastavené alebo prihláška nebola zamietnutá, pokračuje úrad v konaní, a to zverejnením prihlášky (zverejnenú prihlášku je možné nájsť na stránke databázy: http://registre.indprop.gov.sk/registre/searchForm.do?lang=sk®ister=oz). Úrad vo svojom vestníku zverejní informáciu, že bola publikovaná prihláška ochrannej známky. Po zverejnení prihlášky plynie 3-mesačná lehota na podanie námietok.

6. Zápis ochrannej známky do registra 

Po zverejnení prihlášky majú iné osoby právo podať voči zápisu vašej ochrannej známky námietky, ktoré musia byť odôvodnené a podložené dôkazmi. V prípade, že námietky podané neboli, úrad zapíše ochrannú známku do registra. Účinky zápisu ochrannej známky nastávajú dňom jej zápisu do registra a tým sa prihlasovateľ stáva majiteľom ochrannej známky.

7. Osvedčenie o zápise ochrannej známky do registra

V poslednom kroku Úrad priemyselného vlastníctva doručí majiteľovi ochrannej známky osvedčenie o zápise ochrannej známky do registra. Majiteľ ochrannej známky má výlučné právo používať ochrannú známku v spojení s tovarmi alebo službami, pre ktoré je zapísaná, a taktiež má právo používať spolu s ochranou známkou značku ®. Tým  je konanie o zápise ochrannej známky do registra úspešne skončené. 

Ako vidieť z textu vyššie, celý proces je náročný na komunikáciu s úradmi, vysporiadanie sa s prípadnými námietkami ako i odbornú pripravenosť žiadateľa. Oprávnenie podať žiadosť o registráciu ochrannej známky má buď priamo konateľ spoločnosti, ktorá o registráciu žiada, alebo ním splnomocnená advokátska kancelária. 

Naša advokátska kancelária má s registráciami ochranných známok bohaté skúsenosti a radi pomôžeme s touto agendou aj vám. Viac informácií k tejto téme nájdete v službe Registrácia ochrannej známky na kľúč získate TU.