Zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (140/2014 Z. z.) z roku 2014 výrazne obmedzil majiteľov poľnohospodárskej pôdy a mimoriadne skomplikoval proces predaja pôdy. Prečo bol tento zákon prijatý a aký komplikovaný bol proces predaja pôdy v rokoch 2014 - 2018 sa môžete dočítať v článku: Na predaj alebo kúpu pozemku je v roku 2019 ten správny čas

Nález Ústavného súdu sp. zn. PL. ÚS 20/2014 zo 14. novembra 2018

Na základe nálezu Ústavného súdu sa však celá situácia s predajom poľnohospodárskej pôdy v roku 2019 výrazne zmenila. Od 11.2.2019, kedy nadobudol účinnosť tento nález Ústavného súdu, sa celý proces a postup predaja poľnohospodárskej pôdy vrátil do stavu aký platil v roku 2014. Proces predaja alebo kúpu poľnohospodárskej pôdy je dnes prakticky totožný ako pri predaji akéhokoľvek iného pozemku. 

Kúpa poľnohospodárskej pôdy 2020 - postup

K predaju alebo kúpe poľnohospodárskej pôdy musia byť splnené náležitosti vyžadované zákonom č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon). 

 1. Kupujúci a predávajúci sa musia dohodnúť na podmienkach predaja (kúpna cena, dátum predaja, iné podmienky) 
 2. Predávajúci a kupujúci musia medzi sebou spísať zmluvu (napríklad. kúpnu zmluvu podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov)
 3. V tejto kúpnej zmluve musia byť špecifikované tieto skutočnosti: 

a) označenie účastníkov práv k pozemku 

 • ak ide o fyzickú osobu musí byť špecifikované jej  meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu
 • ak ide o právnickú osobu musí byť špecifikovaný jej názov, sídlo a identifikačné číslo, ak ho má pridelené, prípadne iné identifikačné údaje,

b) označenie právneho úkonu a jeho predmet, miesto a čas právneho úkonu

c) označenie nehnuteľnosti podľa katastrálneho územia, pozemku podľa parcelného čísla evidovaného v súbore popisných informácií, pozemku evidovaného ako parcela registra „C“ alebo parcela registra „E“, druhu pozemku a výmery pozemku, súpisného čísla stavby a parcelného čísla pozemku, na ktorom je stavba postavená, čísla bytu alebo nebytového priestoru, čísla poschodia, čísla vchodu a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku, prípadne na priľahlom pozemku, súpisného čísla stavby a parcelného čísla pozemku, na ktorom je dom postavený; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, uvádza sa i podiel vyjadrený zlomkom k celku.

4.  Keď je zmluva odsúhlasená oboma zmluvnými stranami prichádza k podpisu tejto zmluvy

Podpis prevodcu na zmluve musí byť úradne osvedčený. Úradne osvedčený musí byť tiež podpis osoby, ktorá podpisovala zmluvu za splnomocniteľa. To neplatí, ak je účastníkom zmluvy štátny orgán, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok, Železnice Slovenskej republiky alebo ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti vyhotovenú vo forme notárskej zápisnice alebo autorizovanú advokátom. 

5. Podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností

Následne ak máte spísanú zmluvu (a overené podpisy) môžete podať návrh na vklad do katastra so všetkými potrebnými prílohami (zmluva, doklad o podaní zamýšľaného návrhu na vklad, potvrdenie o zaplatení správneho poplatku).  Tento návrh na vklad vlastníckeho práva sa podáva na miestne príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor. Miestna príslušnosť okresného úradu sa určuje podľa miesta výskytu nehnuteľnosti.

Ako ušetriť na správnom poplatku 48€

Štandardný správny poplatok za návrh na vklad je 66,- Eur.  Ak ale pred podaním návrhu na vklad do katastra oznámite,  že podáte v danej veci návrh na vklad, tak ušetríte 15,- Eur. Následne, ak podáte návrh na vklad elektronicky (prostredníctvom  zaručenej konverzie, ktorou disponujú advokáti), tak ušetríte na poplatkoch ďalších 33,- Eur. V konečnom dôsledku, tak namiesto 66,- Eur zaplatíte na poplatkoch len 18,- Eur.

Zjednodušený postup bez obmedzení je pravdepodobne dočasný 

Ako sme písali v článku na predaj pôdy je v roku 2020 ten správny čas súčasný stav, kedy je postup predaja poľnohospodárskej pôdy prakticky totožný s predajom akejkoľvek inej pôdy je len dočasný.  Je len otázkou času, kedy zákonodarca opätovne vytvorí resp. modifikuje súčasnú právnu úpravu tak, že opätovne obmedzí prevoditeľnosť poľnohospodárskej pôdy, avšak už v súlade s ústavou. 

Príprava zmluvy, podanie návrhu do katastra, zabezpečenie celého procesu 

V našej advokátskej kancelárii sa už roky intenzívne venujeme práve agende  spojenej s katastrom nehnuteľností, predaju a kúpe poľnohospodárskej pôdy, či zabezpečovaniu výkupu pozemkov. Taktiež zastupujeme a pomáhame klientom pri vysporiadaní pozemkov v správe Slovenského pozemkového fondu, resp. iného štátneho orgánu. 

Legislatívu a dianie v tejto oblasti intenzívne sledujeme a „hľadáme cesty ako je to možné“. Dokonca aj pri obmedzeniach, ktoré platili do 11.2.2019 sme vedeli našim klientom pomôcť s odkupom pôdy. Aj keď to bolo náročné a zdĺhavé, ale ako píšeme v časti o nás – vždy hľadáme cestu ako sa to dá a ako je možné zrealizovať záujmy našich klientov.

Zároveň služby spojené s predajom pôdy neberieme len ako "ďalší biznis". Nesmierne nás teší, ak kúpená pôda slúži na zmysluplné projekty.  Dôkazom toho je aj naša mimoprávna činnosť a revitalizácia ekologického sadu na Myjavských kopaniciach odkiaľ pochádzame. 

Pri predaji a kúpe vašich pozemkov pre vás môžeme zabezpečiť

 • Oslovenie majiteľa so záujmom o kúpu pôdy – ponukové konanie
 • Príprava kúpno – predajnej zmluvy a odkomunikovanie celého procesu
 • Poradenstvo spojené s kúpou/predajom pôdy, ocenenie pôdy ( cez spolupracujúceho partnera )
 • Zastupovanie pred katastrom nehnuteľností a zabezpečenie zápisu v katastri
 • Autorizácia zmlúv – prídeme a overíme dokumenty u Vás, nemusíte chodiť k notárovi či na matriku
 • Úspora správnych poplatkov
 • Know how – našej advokátskej kancelárie v tejto oblasti 

Výhodná cenová ponuka

Cenu za služby uvedené vyššie je vždy individuálna a závisí od toho, aké služby budete od nás presne vyžadovať. Každý obchodný prípade je individuálny. Orientačne pri menších výmerách a menšom počte parciel bez autorizácie zmluvy sa cena pohybuje v rozmedzí okolo 250 – 350€. Oslovte nás a radi Vám v priebehu pár hodín pripravíme presnú a záväznú cenovú ponuku.