Potvrďte údaje v obchodnom registri do 30.9.2021 inak Vašej spoločnosti môže hroziť výmaz z OR.

22. Jún 2021
Priebeh podnikania

V rámci čistenia obchodného registra sa v prechodných ustanoveniach k novele Obchodného zákonníka zaviedli pre podnikateľov povinnosti potvrdenia a zapísania údajov v obchodnom registri, pri nesplnení ktorých hrozí výmaz spoločnosti z obchodného registra. V texte nižšie sa dočítate, v akých lehotách a pre ktoré spoločnosti tieto povinnosti platia. 


Spoločnosti, ktoré do 30.9.2021 musia potvrdiť údaje, inak ich súd môže z obchodného registra vymazať

Povinnosť potvrdenia údajov do 30.9.2021 platí najmä v nasledovných prípadoch: 

  • Najprísnejšia sankcia platí pre organizačné zložky podnikov zahraničných alebo slovenských právnických osôb, alebo podniky zahraničných právnických osôb, ktoré sú povinné do 30.09.2021 potvrdiť všetky zapísané údaje v obchodnom registri, alebo podať návrh na zápis zmien, inak budú vymazané z obchodného registra. Riešenie: Vieme pre vás tieto údaje potvrdiť za poplatok 97€. Kontaktujte nás
  • Pre spoločnosti, ktoré si nesplnili premenu menovitej hodnoty vkladov a základného imania zo slovenských korún na eurá
  • Pre spoločnosti, ktoré vstúpili do likvidácie pred 1.10.2016 a neuložili do Zbierky listín zoznam majetku

Ak sa vo vyššie uvedených prípadoch nesplní táto povinnosť, registrový súd bude oprávnený vykonať výmaz spoločnosti z obchodného registra.

Zosúlaďte identifikačné údaje v obchodnom registri do 30.9.2021, inak sa nebude na ďalší návrh prihliadať

Pre spoločnosti, ktoré majú v obchodnom registri zapísaný spôsob konania, ktorý predstavuje obmedzenie štatutárneho orgánu konať za spoločnosť (napríklad ak je spôsob konania určený samostatne iba pri úkonoch do určitej sumy), obmedzenie spôsobu konania  nebude prípustné a je ho potrebné zmeniť buď na samostatné alebo spoločné konanie v lehote do 30.09.2021, inak súd nebude na akýkoľvek podaný návrh na zápis zmeny prihliadať, taktiež v prípade nesplnenia tejto povinnosti do 30.09.2021 hrozí udelenie pokuty registrovým súdom až do výšky 3 310,- EUR.  Riešenie: Vieme pre vás zabezpečiť zápis zmeny za 227€. Kontaktujte nás

Ďalšou povinnosťou je zosúladenie identifikačných údajov v obchodnom registri do 30.9.2021 (inak sa na ďalší návrh nebude prihliadať), najneskôr však do septembra 2022. Ide najmä o zosúladenie dátumu narodenia a rodného čísla pri spoločníkoch alebo akcionároch, ktoré sa do novely obchodného zákonníka nezapisovalo v obchodnom registri a taktiež ak ide o spoločníka – zahraničnú osobu, je potrebné zapísať iný identifikačný údaj (číslo pasu, pobytového preukazu alebo občianskeho preukazu) a pri spoločníkovi – právnickej osobe doplniť IČO.

Ak nedôjde k doplneniu vyššie uvedených údajov, registrový súd na najbližší návrh na zápis akejkoľvek zmeny nebude prihliadať.


V predloženej novele zákona o obchodnom registri, ktorá je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní sa zvažuje možnosť automatizovaného doplnenia identifikačných údajov registrovými súdmi, ale Ministerstvo spravodlivosti varuje, že ak sa automatizované doplnenie schváli, nebude však možné pri všetkých zapísaných osobách, keďže vedené údaje nemusia byť dostatočné na jednoznačnú identifikáciu. 

Uvedenú povinnosť  preto odporúčame neponechať na náhodu, nakoľko sa môže stať, že na najbližší návrh na zápis zmien nebude príslušný súd z dôvodu nesplnenia uvedenej povinnosti prihliadať. 

Zosúladenie údajov cez advokáta za 97€

Najjednoduchším spôsobom ako si splniť túto povinnosť je kontaktovať našu advokátsku kanceláriu. Za poplatok 97€ + DPH pre vás zabezpečíme odbornú prípravu dokumentov ako aj komunikáciu s obchodným registrom a vy sa môžete sústrediť na svoje podnikanie.