Podávanie prihlášok do insolvenčných konaní sa opäť skomplikovalo

28. Júl 2022

V súčasnej dobe možno pozorovať zvýšené množstvo úpadkov obchodných spoločností a aj v prípade mediálne známejších firiem akými sú finančná skupina Arca, výrobca oblečenia Dedoles a podobne. Proces prihlasovania pohľadávok do insolvenčných konaní je striktne formálne určený proces, pričom nedodržanie niektorého z formálnych aspektov podania prihlášky môže mať za následok dokonca aj popretie prihlasovanej pohľadávky. Žiaľ zákonodarca namiesto uľahčenia procesu prihlasovania pohľadávok tento proces ešte viac sformalizoval a skomplikoval. V tomto článku sa venujeme novele Zákona o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej ako „ZKR“), resp. jej časti, ktorá vstúpila do účinnosti dňa 08.07.2022 pod č. 454/2021 Z. z. a ktorá upravuje formu podávania prihlášok pohľadávok do konkurzov a reštrukturalizácii.

Podanie prihlášky už iba elektronicky

Podľa nového znenia ZKR môže veriteľ podať prihlášku do konkurzu alebo reštrukturalizácie výlučne elektronickou formou, nie listinne ako tomu bolo doteraz. Prihláška sa podáva u správcu elektronicky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára do elektronickej schránky správcu a musí byť autorizovaná. Ak ide o zahraničného veriteľa postupuje sa podľa osobitného predpisu.

V praxi môže nastať situácia, kedy prílohu z objektívnych dôvodov možno predložiť výlučne vo fyzickej podobe (napr. v prípade pokiaľ sa uplatňuje právo zo zmenky, táto musí byť predložená v originály, t. j. v listinnej podobe). Ak písomnosti určené správcovi nemožno doručiť elektronicky do elektronickej schránky správcu preukázateľne z dôvodov, ktoré nenastali na strane podávajúcej osoby, lehota na podanie písomností sa považuje za zachovanú, ak sa písomnosti doručia správcovi najneskôr do troch pracovných dní po uplynutí lehoty podľa ZKR.

Pri elektronickom podaní je potrebné využiť na to určený elektronický formulár.

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii upravuje podmienky podávania prihlášok do konkurzu a reštrukturalizácie v § 28, § 121 a § 197a.


V prípade konkurzu samotného došlo v súvislosti s uvedeným tiež ku výraznej zmene. Podľa pôvodného znenia ZKR sa prihláška do konkurzu podával (v prípade listinného podania) v 2 vyhotoveniach a to v jednom rovnopise u správcu a v jednom rovnopise súdu. V prípade elektronického podania postačoval podať prihlášku správcovi. Podľa nových predpisov sa v prípade konkurzu podáva prihláška výlučne správcovi (obdobne ako v prípade reštrukturalizácie).


Bez občianskeho preukazu s funkčným elektronickým čipom prihlášku už nepodáte.

V praxi môže nastať problém v prípade, pokiaľ je veriteľom fyzická osoba, ktorá nemá zriadenú elektronickú schránku alebo dokonca ani nemá občiansky preukaz s čipom a táto by si sama chcela podať ako veriteľ prihlášku do konkurzu alebo reštrukturalizácie svojho dlžníka. Takáto osoba si bude musieť kvôli podaniu prihlášky zabezpečiť nový občiansky preukaz s čipom. Štandardná lehota na vybavenie nového občianskeho preukazu je 30 dní (2 dni pri úhrade vyššieho poplatku), čiže v prípade ak by si osoba nezaplatila vydanie občianskeho preukazu v zrýchlenom konaní a občiansky preukaz by jej vydali až na 30. deň, nestihne prihlášku v prípade reštrukturalizácie podať, čo spôsobí preklúziu pohľadávky (t. j. nebude možné ju už uplatňovať). Následne po zadovážení občianskeho preukazu s čipom a po aktivácii elektronického čipu si musí veriteľ fyzická osoba aktivovať aj elektronickú schránku. V prípade ak by mal systém výpadok, nebude to možné v krátkej dobe realizovať. Pre veriteľa, ktorý by si nevedel podať prihlášku sám odporúčame vyhľadať pomoc advokáta.

Okrem vyššie uvedenej nevýhody výlučného elektronického podávania prihlášok sa naskytuje aj ďalšia nevýhoda a to funkčnosť samotného systému, ktorý miestami krátkodobo a niekedy aj dlhodobo nefunguje alebo nefunguje správne. Niekedy sa stane, že počas vypĺňania systém padne a rozpracované podanie sa vymaže alebo prípadne sa podanie neuloží, neodošle a podobne. V takomto prípade môže v určitých prípadoch dôjsť aj k zmeškaniu lehoty na prihlásenie, čo má vážne následky (najmä v prípade reštrukturalizácie ale aj v konkurze).

Podľa nášho názoru mohol zákonodarca ponechať možnosť listinného podania podľa pôvodných ustanovení ZKR aspoň pre fyzické osoby.

Lehoty

Lehoty na podanie prihlášky zostali zachované, t. j. v prípade konkurzu 45 dní od jeho vyhlásenia a v prípade reštrukturalizácie 30 dní od povolenia reštrukturalizácie. Žiaľ zákonodarca mohol pri novelizácii ZKR vziať aj v úvahu prípady konkurzov a reštrukturalizácii veľkých obchodných spoločností ako napríklad nedávno medializovaná reštrukturalizácia Arca Capital Slovakia, a.s. alebo Arca Investments, a. s., kde ide dokonca o medzinárodný presah, t. j. prebieha hlavné konanie v ČR a vedľajšie konanie v SR, kde si pohľadávky prihlasovalo tisíce veriteľov. V prípade takýchto veľkých insolvenčných konaní a v prípade veľkých medzinárodných insolvenčných konaní, je lehota 30 dní resp. 45 dní jednoznačne nedostatočná, obzvlášť v prípadoch, kedy sa v úvode konania menia správcovia, nakoľko tí môžu mať konflikt záujmov alebo ich pracovné vyťaženie im neumožňuje venovať sa pridelenej veci a teda súd musí vec prideľovať inému správcovi. Počas takéhoto „prehadzovania si horúceho zemiaku“ sa veriteľom iba kráti už tak krátka lehota na prihlasovanie pohľadávok.

AUTOR ČLÁNKU

JUDr. Matúš Čechovič

Bol pre vás tento článok užitočný?
Zdieľajte ho s priateľmi.