10 Opatrení vlády a NRSR na pomoc občanom - finančné príspevky, odklady odvodov a úverov, ...

22. Apríl 2020
Priebeh podnikania

Pre podnikateľov ako aj zamestnancov sme pripravili a pravidelne aktulizujeme zoznam najdôležitejších opatrení, ktoré prijala vláda SR a NRSR na zmiernenie negatívnych následkov v súvisiacich s vírusom COVID19. Medzi tieto opatrenia patria finančné príspevky pre zamestnávateľov a SZČO, možnosti odložiť daňové priznanie, sociálne a zdravotné odvody či splátky úverov. Taktiež boli doplnené  nové ustanovenia do zákonníka práce a bola zvýšená flexibilita pri pozastavovaní živností. Podrobný prehľad všetkých opatrení s lehotami na požiadanie a výškami príspevkov s odkazmi kde o ne požiadať sa dočítate v článku nižšie. Článok pravidelne aktualizujeme a dopĺňame. 

zdroj foto: https://tv.nrsr.sk/

1. Finančné príspevky zamestnávateľom, SZČO, jednoosobový s.r.o. a dohodárom

Novela zákona č 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov priniesla legislatívny rámec pre poskytovanie príspevkov pre zamestnávateľov a SZČO. 

 V tejto súvislosti vznikli tieto príspevky:

 1. Zamestnávateľom (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia radu verejného zdravotníctva SR
 2. SZČO, ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR alebo im poklesli tržby
 3. Zamestnávateľom (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie
 4. SZČO, dohodárom a jednoosobovým s.r.o., ktorí od 13. 03. 2020 nemajú žiaden iný príjem

1. Opatrenie - pomoc zamestnávateľom, ktorí museli zatvoriť prevádzky 

Nárok na príspevok podľa bodu tohto bodu má zamestnávateľ, vrátane SZČO, ktorá je zamestnávateľom (okrem subjektov verejnej správy), ktorý v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu udrží pracovné miesta aj v prípade povinnosti prerušiť alebo obmedziť svoju prevádzkovú činnosť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR. Výška príspevku je úhrada náhrady mzdy zamestnanca vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 1 100,- eur.

2. Opatrenie - pomoc SZČO, ktoré museli zatvoriť prevádzky 

Nárok na príspevok podľa tohto bodu má SZČO, ktorá v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu prerušila vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, alebo jej poklesli tržby o najmenej 20 % (resp. o 10 % v marci).

Výška príspevku sa poskytuje v nadväznosti na pokles tržieb nasledovne:

Marec 2020Pokles tržiebVýška príspevku 
menej ako 10%0 EUR
10% - 19,99%90 EUR
20% - 29,99%150 EUR
30% - 39,99%210 EUR
40% a viac 270 EUR

April 2020Pokles tržiebVýška príspevku 
menej ako 10%0 EUR
10% - 19,99%180 EUR 
20% - 29,99%300 EUR
30% - 39,99%420 EUR
40% a viac 540 EUR


Pokles tržieb žiadateľ preukazuje jedným z nasledovných spôsobov:

 • Porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac predchádzajúceho roka (napr. pre vykazované obdobie 03 / 2020 - predchádzajúce je 03/2019)
 • Porovnáva sa priemer tržby v roku 2019 (t.j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019
 • Porovnáva sa tržba za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 a začali vykonávať zárobkovú činnosť najneskôr k 1.2.2020
Tlačivá a všetky doplňujúce informácie a bližšie podmienky nájdete na stránke https://www.pomahameludom.sk

zdroj foto: www.pomahameludom.sk

3 Opatrenie - Pomoc pre zamestnávateľov, ktorí udržia pracovné miesta 

Nárok na príspevok podľa tohto bodu má zamestnávateľ (okrem subjektov verejnej správy), vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi, ktorý v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie udrží pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti.

Takýto zamestnávatelia si môžu vybrať z dvoch možností príspevkov, podľa toho, ktorá im viac vyhovuje: 

 • Úhrada náhrady mzdy zamestnanca najviac vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 880,- eur. Podmienkou je, že zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 ods. 4 Zákonníka práce).
 • Paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb. 

Výška paušálneho príspevku je určená podľa tejto tabuľky: 

Marec 2020Pokles tržiebVýška príspevku 
menej ako 10%0 EUR
10% - 19,99%90 EUR
20% - 29,99%150 EUR
30% - 39,99%210 EUR
40% a viac 270 EUR
April 2020Pokles tržiebVýška príspevku 
menej ako 10%0 EUR
10% - 19,99%180 EUR 
20% - 29,99%300 EUR
30% - 39,99%420 EUR
40% a viac 540 EUR


4. Opatrenie - Pomoc SZČO, dohodárom a jednoosobovým s.r.o., ktorí nemajú žiaden iný príjem 

Nárok na príspevok podľa tohto bodu majú:

 • SZČO, ktorá prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie svojej činnosti a ktorej nevznikla povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia alebo nečerpá tzv. odvodové prázdniny.
 • fyzická osoba, ktorá je jediným spoločníkom s.r.o., zároveň je jej konateľom a nie je jej zamestnancom (tzv. jednoosobová s.r.o.).

Podmienkou je, že tieto osoby nemajú od 13. 03. 2020 žiaden iný príjem z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti. Výška príspevku na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti sa poskytuje vo výške 105 eur za mesiac marec 2020 a vo výške 210 eur za mesiac apríl a máj 2020.

O príspevok sa žiada tak, že žiadosť sa v počítači vyplní, netlačí sa, nepodpisuje a ani neskenuje. Len sa pošle emailom na adresu príslušného úradu práce.

2. Odklad podania daňového priznania

Zákonom č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, s účinnosťou 04.04.2020, nahradil pôvodné nariadenie o odpustení sankcie za nepodanie daňového priznania. 

V zmysle § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z.  sa lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmu za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynie počas obdobia pandémie upravuje tak, že daňové priznanie stačí podať a daň zaplatiť v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Inak povedané termín na podanie daňového priznania predĺžil do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Uvedené pritom platí aj pre osoby, ktoré požiadali o odklad daňového priznania.

V nadväznosti na uvedené je najdôležitejšou okolnosťou skončenie obdobia pandémie. V zmysle § 2 ods. 1 67/2020 Z. z. je obdobie pandémie od 12. marca 2020, keď vláda Slovenskej republiky vyhlásila mimoriadnu situáciu podľa osobitného predpisu na území Slovenskej republiky do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda mimoriadnu situáciu odvolá.

3. Flexibilné pozastavenie živností - pozastavenie minimálne na 6 mesiacov už neplatí

V zmysle zákona č. 73/2020 Z. z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 z 9.4.2020, ktorou sa menil aj zákon 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) sa pri pozastavení prevádzkovania živnosti podľa § 57 ods. 4 a 5 počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 neuplatňuje podmienka podľa § 57 ods. 6, že pozastavenie živnosti nemôže trvať kratšiu dobu ako šesť mesiacov.

V súčasnej dobe je teda možné pozastaviť živnosť na akúkoľvek potrebnú dobu najviac však na 3 roky. V takomto prípade nemáte povinnosť uhrádzať sociálne poistenie. Pozastaveni živnosti je samozrejme potrebné ohlásiť na sociálnej a zdravotnej poisťovni a taktiež daňovému úradu.

Jednoducho povedané - v štandardnej situácií ak už pozastavujete živnosť, musíte ju pozastaviť minimálne na 6 mesiacov. V súčasnoti je možné živnosť pozastaviť aj kratšie obdobie - napr. jeden alebo dva mesiace a následne ju obnoviť. 

4. Odklad sociálnych a zdravotných odvodov

Novelou č. 68/2020 Z. z. zákona  č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov bola zavedená možnosť odkladu splatnosti poistného na sociálne a zdravotné poistenie. Upozorňujeme však, že odložené odvody u zamestnávateľa sú len tie, ktoré je povinný platiť samotný zamestnávateľ, t. j. netýka sa odvodov za zamestnanca, ktoré odvádza za neho zamestnávateľ (a ktoré mu zráža zo mzdy).

Môže dôjsť k odkladu: 

 • Poistného na sociálne poistenie za mesiac marec 2020, ktoré platí zamestnávateľ alebo povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO a to v prípade, že dôjde k poklesu obratu podľa § 2 ods. 15 zákona č. 431/2002 Z. z. – o účtovníctve  alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov o 40 % a viac.
 • Preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie za mesiac marec 2020, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ alebo SZČO a to v prípade, že v dôsledku mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu) vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, za marec 2020 u týchto subjektov došlo k medziročnému poklesu podľa § 2 ods. 15 zákona č. 431/2002 Z. z. – o účtovníctve  alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov o 40 % a viac.

Nariadenie vlády č. 76/2020 Z. z. stanovilo spôsob určenia poklesu obratu. Vláda v zmysle tohto zákona môže nariadením rozšíriť odklad odvodov aj vo vzťahu k iným mesiacom. Formulár na odklad na sociálneho poistenia môžete nájsť na stránke sociálnej poisťovne. 

Informácie k odkladu zdravotných odvodov nájdete na stránkach jednotlivých poisťovní. Za splnenia vyššie uvedených podmienok sú poistné na sociálne poistenie a preddavky na zdravotné poistenie splatné 31.07.2020.

5. Možnosť požiadať o odklad splátok úverov

Zákonom č. 75/2020 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 zakotvil možnosť odkladu splácania úverov pre spotrebiteľov, malých zamestnávateľov a fyzické osoby – podnikateľov. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na skutočnosť, že ide len o odklad splácania pri ktorom sa úver naďalej úročí a tak výška nákladov na úver bude vyššia ako keby dlžník toto opatrenie nevyužil. 

Poznámka: Malým zamestávateľom je  zamestávateľ, ktorý zamestnáva menej ako 250 osôb, ktorých rožný obrat nepresahuje 50 miliónov EUR a/ alebo ktorých celková ročná súvaha nepresahuje 43 miliónov EUR.

Zákonné podmienky na odklad splátok sú nasledovné:

 • dlžník nie je v omeškaní so splátkou úveru, pri ktorom žiada odklad splácania úveru, dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad splácania úveru,
 • dlžník nebol k  29. februáru 2020 v omeškaní so splátkou úveru dlhšie ako 30 dní aspoň vo výške 100 eur pri inom úvere poskytnutom tým istým veriteľom,
 • dlžník nebol ku dňu podania žiadosti o odklad splácania úveru v stave zlyhania podľa osobitného predpisu,
 • žiadosť o odklad splácania úveru je riadne vyplnená alebo
 • žiadosť o odklad splácania úveru neobsahuje náležitosti podľa vzoru, ktorý je uvedený v prílohe č. 3 zákona č. 68/2020 Z.z.

V prípade ak oprávnený subjekt splní zákonné podmienky a požiada o odklad, veriteľ je povinný splácanie takéhoto úveru odložiť, a to najviac na 9 mesiacov odo dňa splatnosti najbližšej neuhradenej splátky úveru, ktorej splatnosť nastala po dni podania žiadosti o odklad splácania úveru (veriteľ banka) alebo troch mesiacov odo dňa najbližšej neuhradenej splátky úveru, ktorej splatnosť nastala po dni podania žiadosti o odklad splácania úveru (iný veriteľ ako banka).

Na odklad splácania úveru má dlžník nárok a veriteľ nesmie vyžadovať dodatočné zabezpečenie úveru alebo podmieňovať odklad splácania úveru inými podmienkami.

6. Nárok na nemocenské a ošetrovné v čase pandémie

Národná rada SR prijala zákon č. 63/2020 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Podľa tejto právnej úpravy sa za dočasnú pracovnú neschopnosť v zmysle § 33 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení považuje okrem iných aj situácia kedy boli zamestnancovi alebo povinne nemocensky poistenej  SZČO nariadené karanténne opatrenia alebo izolácia. Týmto osobám teda pri karanténnom opatrení alebo izolácii vzniká právo na nemocenské.

Zamestnávateľovi odpadá povinnosť platiť náhradu prvých 10 dní práceneschopnosti

Zamestnancovi, ktorý bol v čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie, vzniká nárok na nemocenské od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti vo výške 55% denného vymeriavacieho základu. V tejto situácii zamestnávateľ nemá povinnosť uhrádzať zamestnancovi náhradu príjmu za prvých 10 dní práceneschopnosti.

Výška nemocenského je 55% z denného vymeriavacieho základu 

Výška nemocenského povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby a dobrovoľne nemocensky poistenej osoby, ktorá v čase trvania krízovej situácie bola uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie  je 55 % denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 55 alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 57 zákona o sociálnom poistení.

Predĺženie vyplácania dávky ošetrovného

Týmto zákonom tiež došlo k predĺženiu vyplácania dávky ošetrovného, ktoré sa poskytuje aj v prípade, starania sa o dieťa do dovŕšenia jedenásteho roku veku alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a to v prípade, že:

 1. dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia,
 2. predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu alebo
 3. fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať.
Zamestnanec, povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba a dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti nie sú povinní platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti od prvého dňa osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti do skončenia tohto ošetrovania alebo tejto starostlivosti.

7. Nové osobitné ustanovenia v zákonníku práce v čase mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu

Do zákonníka práce bolo doplnené ustanovenie  § 250b, ktoré má platiť v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu ale aj počas dvoch mesiacov po ich odvolaní. 

Nové ustanovenia:

1. Práca z domu 

V zmysle § 250b ods. 2 je zamestnávateľ počas účinnosti opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení alebo opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadených príslušným orgánom oprávnený nariadiť výkon práce z domácnosti zamestnanca, ak to dohodnutý druh práce umožňuje a zamestnanec má právo na vykonávanie práce zo svojej domácnosti, ak to dohodnutý druh práce umožňuje a na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré neumožňujú výkon práce z domácnosti.

2. Rozvrhnutie pracovného času 

V zmysle § 250b ods. 3  je zamestnávateľ povinný zamestnancovi oznámiť rozvrhnutie pracovného času najmenej dva dni vopred, ak sa so zamestnancom nedohodne na kratšej dobe, a s platnosťou najmenej na týždeň.

3. Oznámenie o čerpaní dovolenky 

V zmysle § 250b ods. 4  Čerpanie dovolenky je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi najmenej sedem dní vopred, a ak ide o nevyčerpanú dovolenku podľa § 113 ods. 2, najmenej dva dni vopred. Toto obdobie môže byť skrátené so súhlasom zamestnanca.

4. Ochrana pred skončením pracovného pomeru 

V zmysle § 250b ods. 5  Zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci aj počas jeho dôležitej osobnej prekážky v práci, ktorou je karanténne opatrenie alebo izolácia; za tento čas nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Zamestnanec, ktorý má dôležitú osobnú prekážku v práci z dôvodu karanténneho opatrenia, izolácie, osobného a celodenného ošetrovania chorého člena rodiny podľa osobitného predpisu alebo osobnej a celodennej starostlivosti o fyzickú osobu podľa osobitného predpisu, sa na účely § 64 posudzuje ako zamestnanec, ktorý je uznaný dočasne za práceneschopného. Zamestnanec, ktorý sa vráti do práce po skončení izolácie, osobného a celodenného ošetrovania chorého člena rodiny podľa osobitného predpisu alebo osobnej a celodennej starostlivosti o fyzickú osobu podľa osobitného predpisu, sa na účely § 157 ods. 3 posudzuje ako zamestnanec, ktorý sa vráti do práce po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti.

5. Prekážky v práci na strane zamestnávateľa a náhrada mzdy 

V zmysle § 250b ods. 6. Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu celkom alebo sčasti pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa ako dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy; ustanovenie § 142 ods. 4 tým nie je dotknuté.

8. Dočasná ochrana podnikateľov pred konkurzmi, exekúciami a veriteľmi

Prostredníctvom tzv. dočasnej ochrany podnikateľov nateraz účinnej od 12.5.2020 do 1.10.2020 (prípadne do konca roka 2020) vás štát ochráni pred veriteľmi či exekúciami. Podmienkou je však podanie žiadosti o ochranu na súd. Veritelia vás po poskytnutí dočasnej ochrany počas tohto obdobia nebudú môcť poslať do konkurzu, ani siahnuť na váš majetok cez záložné právo alebo cez exekučné konanie. Viac informácii  k tejto téme sa dočíate v detailnom a rozsiahlom čláknu na našom blogu: Dočasná ochrana podnikateľov - všetko čo potrebujete vedieť

9. Poskytnutie bankových záruk v rámci programu - SIH antikorona záruka

MF SR a Slovak Investment Holding (SIH) spúšťajú schému bankových záruk a úrokových dotácií pod názvom SIH antikorona záruka. Indikatívna alokácia z finančných prostriedkov EÚ predstavuje hodnotu 38 mil. EUR. Ide o program nepriamej finančnej pomoci na preklenutie obdobia obmedzeného prístupu ku kapitálu, ktorý je spôsobený pandémiou COVID-19 s cieľom vysporiadať sa s finančnými ťažkosťami a udržať pracovné miesta. Program pozostáva zo záruk pre finančné inštitúcie (t.j. banky oprávnené poskytovať úvery v SR), ktoré budú následne poskytovať zvýhodnené preklenovacie úvery pre MSP a živnostníkov za predpokladu udržania zamestnanosti aj s bonifikáciou úroku.

Klienti bánk tak budú môcť využívať za splnenie podmienok zvýhodnené úvery až do výšky 1,2 milióna EUR. Celkovo banky poskytnú v rámci tejto schémy úvery vo výške viac než 80 mil. EUR. 

Malo by ísť o maximálne 4 ročné úvery, vrátane 12 mesačného odkladu splátok istiny aj úroku. Úroková dotácia bude až do výšky 4%, to znamená, že úroky bude znášať SIH a klient môže v prípade udržania zamestnanosti získať úver nízko-úročne až bezúročne.

Oprávnení žiadatelia úveru

Pomoc vo forme úverov na preklenutie nepriaznivého obdobia je určená pre živnostníkov a malé a stredné podniky. Oprávnené MSP podľa oznámenia schémy de minimis:

 • sú zriadené a podnikajú na území SR (vrátané Bratislavského kraja)
 • nespĺňajú definíciu pre „podnik v ťažkostiach“ (v prípade, že sú staršie než tri roky),
 • nespadajú do najvyššej ratingovej kategórie kreditného rizika (podľa interného ratingového hodnotenia predmetnej banky),
 • nepôsobia v oblasti rybolovu a akvakultúry alebo prvovýroby poľnohospodárskych výrobkov.

Podmienky nároku

Pomoc na úrovni prijímateľov pomoci podľa tejto schémy môže byť použitá výhradne na investície do: 

 • obstarania hmotného a nehmotného majetku súvisiaceho s udržaním alebo zvýšením počtu pracovných miest, vrátane prevodu vlastníckych práv v podnikoch a doplnkového prevádzkového kapitálu;
 • prevádzkového kapitálu súvisiaceho s udržaním alebo zvýšením počtu pracovných miest a so založením, posilnením alebo rozšírením podnikateľskej činnosti MSP (napr. nákup zásob / tovarov / služieb, energie, a pod.);
 • prevádzkového kapitálu súvisiaceho s udržaním alebo zvýšením počtu pracovných miest na podporu osobitného prístupu k znevýhodneným sociálnym skupinám a na realizáciu sociálne orientovaných opatrení (napr. udržanie pracovných miest a pod.);
 • prevádzkového kapitálu na podporu MSP s obmedzeným prístupom ku kapitálu v dôsledku udalostí mimo kontrolu podniku.

Finančný sprostredkovateľ/banka vyhodnotí, či je prijímateľ pomoci podľa tejto schémy oprávnený pre poskytnutie zaručeného úveru a poskytne pomoc podľa tejto schémy.

10. Ochrana nájmov

Ak sa nájomca (bez ohľadu na to, či ide o podnikateľa alebo nie) v období od 1. apríla 2020 do 30. júna 2020 omešká s platením nájmu a prípadne s tým súvisiacich úhrad, prenajímateľ nebude môcť z tohto dôvodu jednostranne ukončiť nájom nehnuteľnosti.

Omeškanie nájomcu však musí mať bezprostredný súvis s pandémiou a nájomca musí byť pripravený takýto súvis (pre prípad sporu) osvedčiť.