Novinky v spôsobe prevodu nehnuteľností vo vlastníctve SR a v správe SPF

3. Október 2022

Vo vzťahu k Slovenskému pozemkovému fondu (SPF) platila bežne známa informácie, že procesy na SPF prebiehajú veľmi dlho (aj niekoľko rokov). Žiaľ táto situácia nebola žiadnym spôsobom riešená. V súčasnosti boli ale zavedené nové pravidlá, ktoré by mali celý proces aspoň čiastočne zefektívniť a urýchliť. Taktiež boli dané jasné pravidlá, kedy a akým spôsobom SPF s pozemkom má nakladať.

Plánované zmeny v prípade pozemkov nezistených vlastníkov

Média publikovali v lete roku 2022 správu, v ktorej sa uvádzalo, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR má záujem zaviesť právnu úpravu, ktorou by mohol štát vyvlastniť pôdu neznámych vlastníkov. Bližšie podrobnosti k pripravovaným zmenám nie sú zatiaľ zverejnené a preto nie je ani známe ako bude po novom upravená možnosť vysporiadania podielového spoluvlastníctva na takýchto pozemkoch. V prípade ak by bola nová právna úprava prijatá, môže to skomplikovať pozíciu osôb, ktoré majú spoluvlastnícke právo na nehnuteľnostiach, kde sú v súčasnosti ako ostatný spoluvlastníci evidovaný tzv. nezistení vlastníci. Nezistenými vlastníkmi sú osoby u ktorých nie je známi údaj o dátume narodenia alebo trvalom bydlisku alebo sú to aj osoby o ktorých nie sú známe žiadne údaje. To či nová právna úprava sťaží spôsob vysporiadania podielového spoluvlastníctva s neznámymi vlastníkmi alebo nie sa ukáže až po tom, čo bude zverejnené a najmä schválené paragrafové znenie nového zákona. Pre každý prípad ale odporúčame neodkladať usporiadanie vlastníctva k pozemkom a radšej vysporiadať podielové spoluvlastníctvo s neznámymi spoluvlastníkmi už teraz.

Bližšie informácie ponúklo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR prostredníctvom informácie zverejnenej na portály slov-lex.

Prijaté zmeny vo fungovaní SPF

1. Podanie žiadosti

Žiadosť na SPF sa podáva vždy elektronicky prostredníctvom elektronického formulára. Pri vypĺňaní formuláru  je potrebné postupovať dôsledne. Následne po správnom vyplnení a odoslaní elektronického formuláru je potrebné tento formulár vytlačiť a spolu s prílohami, ktoré boli priložené v elektronickej podobe k formuláru, poslať do centrály SPF.


Po spracovaní elektronickej žiadosti SPF zaeviduje žiadosť podľa interných predpisov. Pokiaľ zo žiadosti nie je úplne jasné, čo je predmetom žiadosti, vyzve žiadateľa aby v lehote 30 dní žiadosť doplnil. Predmetom žiadosti môže byť jedine nehnuteľnosť, kde má SPF zapísanú správu. Pokiaľ predmetom žiadosti je nehnuteľnosť, kde SPF nemá zapísanú správu, túto skutočnosť oznámi žiadateľovi a spis uzavrie.

Spolu so žiadosťou je potrebné predložiť SPF aj všetky potrebné prílohy. Nie všetky prílohy je potrebné predkladať priamo pri žiadosti. Elektronický formulár z pravidla obsahuje informáciu, ktorú z príloh je potrebné predložiť už spolu so žiadosťou. V prípade ak spolu so žiadosťou nie je predložená niektorá príloha, SPF vyzve na jej doplnenie a určí lehotu štandardne 90 dní.

Nižšie uvádzame zoznam dokumentov, ktoré sú potrebné pre prevod nehnuteľností v správe SPF. Upozorňujeme, že nie všetky z uvedených dokumentov sú vyžadované pri každej žiadosti a nie všetky je potrebné predkladať už pri samotnej žiadosti!

  • Vyjadrenie príslušného okresného úradu k uplatneniu reštitučného nároku na dotknutý pozemok (pôvodnú parcelu), prípadne vyjadrenie okresného úradu, že v danom katastrálnom území (k. ú.) nie sú žiadne nevybavené reštitučné žiadosti
  • Územnoplánovacia informácia
  • Informácia zo Štátnej ochrany prírody, že pozemok nie je v 3. až 5. stupni chráneného územia
  • Znalecký posudok (vyžaduje sa až neskôr v administratívnom procese)
  • Geometrický plán (ak je potrebný)
  • Orto-foto mapa s vyznačením podstatných informácii
  • Zápis v registri partnerov verejného sektora RPVS (v prípade ak sa prevádza nehnuteľnosť nad 100.000€)

Minimálna výška ceny odplaty je vo výške 100€. V prípade ak by ste nadobúdali od SPF nehnuteľnosť v hodnote viac ako 100.000€, vzniká Vám povinnosť registrácie v Registri partnerov verejného sektora (RPVS). Službu RPVS poskytujeme mnoho klientom a Registráciu do RPVS Vám vieme pohodlne a rýchlo zabezpečiť.

4. Podmienky za akých môže SPF nakladať s nehnuteľnosťami v ich správe:

4. Prepis nehnuteľnosti

Po absolvovaní celého administratívneho procesu po schválení zmluvy žiadateľom a po podpise zmluvy zo strany štatutára SPF, vyzve SPF žiadateľa o úhradu ceny zo zmluvy. Po uhradení zmluvnej ceny a po zaevidovaní platby zašle SPF žiadateľovi pripravený návrh na vklad do katastra nehnuteľností spolu s potrebným počtom vyhotovení dokumentov.

Vyššie uvedené usporiadanie pravidiel by malo celý proces zrýchliť a zefektívniť ale je otázne v akom veľkom rozsahu.

AUTOR ČLÁNKU

JUDr. Matúš Čechovič

Bol pre vás tento článok užitočný?
Zdieľajte ho s priateľmi.