Likvidácia firmy od októbra 2020 drahšia, náročnejšia a dlhšia - nečakajte

8. Apríl 2020
Ukončenie podnikania

Proces likvidácie firmy bude od 1. októbra 2020 ešte komplikovanejší, dlhší a finančne náročnejší. Spoločnosti budú musieť zaplatiť nielen preddavok za likvidáciu vo výške 1500 Eur, ale aj odmenu za ďalšie úkony likvidátora a vypracovanie dokumentácie. Malé spoločnosti pravdepodobne nebudú schopné financovať takýto finančne náročný proces. Preto, ak plánujete ukončiť podnikanie - vstup do likvidácie neodkladajte. Likvidácie, v ktorých sa likvidátor zapíše do obchodného registra do 30. septembra 2020, budú dokončené podľa doterajšej právnej úpravy - tu sme Vám zrhnuli v článku: Likvidácia firmy do 30.9.2020. V texte nižšie a prehľadnej tabuľke sme pre Vás zhrnuli tie najdôležitejšie zmeny. 

Likvidáciu spustite do 30. mája 2020, inak môže byť neskoro

Všetky vyššie uvedené zmeny začnú platiť od 1. októbra 2020. Nezabudnite však na lehotu potrebnú na zápis likvidátora do obchodného registra. Nestačí totiž len prijať rozhodnutie o likvidácii a podať návrh na zápis do 30.09.2020. Do 30. septembra musí byť likvidátor už zapísaný do obchodného registra. To znamená, že začatie likvidácie nemôžete nechať na poslednú chvíľu, práve naopak. Nakoľko musíte počítať aj s lehotou na zápis do obchodného registra. Lehoty sú už teraz predĺžené na viacerých súdoch (napr. na Okresnom súde Bratislava I trvá zápis približne 2 - 3 mesiace). A vzhľadom k súčasnej situácií (obmedzený režim súdu v súvislosti s koronavírusom, dovolenkové obdobie, tisíce podnikateľov, ktorí budú chcieť ušetriť peniaze a firmu zlikvidovať ešte v súčasnom - lacnejšom a jednoduchšom režime) predpokladáme ešte predĺženie týchto lehôt. Preto ak máte sídlo v Bratislave, odporúčame podať návrh do konca mája 2020. Na iné pracovne menej vyťažené súdy podľa nášho názoru stačí podať návrh na zápis do konca júna 2020. 

 Nezabudnite však na lehotu potrebnú na zápis likvidátora do obchodného registra. Nestačí totiž len prijať rozhodnutie o likvidácii a podať návrh na zápis do 30.09.2020. Do 30. septembra musí byť likvidátor už zapísaný do obchodného registra. 

1. Vstup do likvidácie

Po novom bude spoločnosť vstupovať do likvidácie až zápisom likvidátora do obchodného registra. 

V súčasnosti spoločnosť vstupuje do likvidácie ku dňu svojho zrušenia, a to na základe rozhodnutia valného zhromaždenia. Dátum uvedený v tomto rozhodnutí ako dátum zrušenia spoločnosti a jej vstupu do likvidácie je dňom začiatku likvidácie. Zápis v obchodnom registri má len potvrdzujúci účinok.

2. Vymenovanie likvidátora

Kým teraz likvidátora vymenúva valné zhromaždenie súčasne s rozhodnutím o zrušení spoločnosti, podľa novely môže byť likvidátor vymenovaný aj neskôr, najneskôr však do 60 dní od zrušenia spoločnosti. Ak spoločníci nevymenujú likvidátora v tejto lehote, likvidátora ustanoví súd, a to náhodným výberom zo zoznamu správcov konkurznej podstaty. Súd neustanoví likvidátora, ak nebude zložený preddavok na likvidáciu.

3. Preddavok na likvidáciu

Od októbra 2020 spoločnosť bude musieť zložiť preddavok na likvidáciu do úschovy notára, a to ešte pred zápisom likvidátora do obchodného registra. Tento preddavok možno použiť iba na úhradu odmeny a výdavkov likvidátora. Jeho výška je v návrhu vyhlášky určená na sumu 1.500,- Eur.

4. Odmena likvidátora a náhrada hotových výdavkov

Po novom likvidátorovi ustanovenému súdom bude patriť odmena a náhrada výdavkov v zmysle osobitnej vyhlášky (napr. 300,- EUR za zverejnenie oznámenia o vstupe spoločnosti do likvidácie a výzvy na prihlásenie pohľadávok, 300,- EUR za zverejnenie prvého vyhotovenia konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku, taktiež odmena z hodnoty uspokojených peňažných pohľadávok). Odmena a náhrada výdavkov likvidátora sa bude uhrádzať z preddavku na likvidáciu a z likvidačnej podstaty.

V prípade likvidátora, ktorého vymenovala spoločnosť bude patriť likvidátorovi odmena a náhrada výdavkov v zmysle individuálne dojednanej zmluvy.

Pre porovnanie: v súčasnosti minimálna výška odmeny likvidátora je 33,19 EUR. V praxi, najmä v prípadoch, keď likvidátorom je konateľ spoločnosti sa likvidátorovi žiadna odmena nevypláca.

5. Súdny poplatok za zápis likvidácie (likvidátora)

Od októbra 2020 bude súdny poplatok za zápis likvidátora 99,50 EUR (v prípade elektronického podania je súdny poplatok polovičný).

V súčasnosti je výška súdneho poplatku 66,- EUR.

6. Oznámenie o vstupe do likvidácie a výzva na prihlásenie pohľadávok

Likvidátor aj teraz musí zverejniť oznámenie o vstupe do likvidácie v Obchodnom vestníku spolu s výzvou na prihlásenie pohľadávok veriteľov. Novinkou bude, že súd bude môcť nariadiť, aby táto výzva bola zopakovaná, a to najmä v prípade, ak dôjde k zmene v osobe likvidátora.

7. Zoznam pohľadávok a zoznam majetku

Novou povinnosťou likvidátora bude vyhotovenie základného zoznam prihlásených pohľadávok (podľa stavu ku dňu uplynutia 45 dní od zverejnenia oznámenia vstupu spoločnosti do likvidácie) a základného zoznamu majetku spoločnosti, ktoré do 30 dní uloží do zbierky listín príslušného obchodného registra.

Na Slovensku zanikajú ročne tisíce firiem

K podnikaniu patria aj úspešné aj menej úspešné projekty. Vždy je však lepšie si priznať neúspech a firmu koretkne zlikvidovať ako neskôr dostať do dlhov a mať povinnosť vyhlásiť konkurz či voliť iné riešenia. 

Ročne na Slovensku ukončia svoje podnikanie tisíce firiem. V rokoch 2015 až 2017 kedy platili daňové licencie ich bolo takmer 9000. Rok 2020 z dôvodu koronavírusu možno túto negatívnu štatistiku aj prekoná. 

Zdroj obrázka finstat - kde nájdete iné zaujímavé štatistiky.

8. Minimálna dĺžka trvania likvidácie

Kým teraz nie je stanovená minimálna dĺžka trvania likvidácie (okrem trojmesačnej lehoty na prihlásenie pohľadávok od zverejnennia výzvy likvidátora v Obchodnom vestníku), po novom bude možné likvidáciu ukončiť najskôr šesť mesiacov po oznámení o vstupe spoločnosti do likvidácie. Táto lehota sa predlžuje až na 12 mesiacov v prípade, ak spoločnosť má ku dňu zostavenia účtovnej závierky a konečnej správy daňový nedoplatok, alebo ak sa u nej vykonáva daňová kontrola.

9. Ukončenie likvidácie

Povinnosť likvidátora zostaviť ku dňu skončenia likvidácie zostaviť účtovnú závierku, konečnú správu o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku naďalej zostáva. Novinkou bude povinnosť zverejniť bez odkladu oznámenie o zostavení týchto listín. 

10. Súhlasy správcov daní a Sociálnej poisťovne

V zmysle novely už nebude treba vyžiadať súhlasy daňového a colného úradu, obce (v Bratislave aj súhlas mestskej časti), ani súhlas Sociálnej poisťovne.

11. Výmaz z obchodného registra

Aj po novom bude podávať návrh na výmaz likvidátor. Novou poivnnosťou bude predloženie vyhlásenia o neexistencii daňového nedoplatku alebo o ukončení daňovej kontroly v prípade, ak sa predĺžila lehota na skončenie likvidácie na 12 mesiacov (teda v prípade daňového nedoplatku alebo daňovej kontroly).

Prehľadné porovnanie zmien v likvidáciach firiem v priebehu roka 2020


Kompletnú tabuľku s porovnaním všetkých zmien si môžete stiahnuť tu: 

Zmeny v likvidáciach firiem v roku 2020.pdf

Likvidáciu spoločnosti je stále možná za 597€

V súčasnosti je ešte stále možné korektne zlikvidovať Vašu spoločnosť za výrazne nižší poplatok prostredníctvom našej advokátskej kancelárie. Optimálne je však konať a proces likvidácie spustiť najneskôr v priebehu mája / júna 2020.