Konkurz je jeden zo spôsobov ukončenia podnikania. Jeho podstata spočíva v speňažení majetku dlžníka (spoločnosti) a následnom uspokojení pohľadávok veriteľov. Kedy je potrebné vyhlásiť konkurz, aké sú poplatky spojené s konkurzom, aké prílohy je potrebné priložiť k návrhu na konkurz a aké sú sankcie za porušenie povinnosti včas podať návrh na vyhlásenie konkurzu sa dočítate v texte nižšie. 

Čo je konkurz?

Konkurz je jeden zo spôsobov ukončenia podnikania. Jeho podstata spočíva v speňažení majetku dlžníka (spoločnosti) a následnom uspokojení pohľadávok veriteľov. Cieľom konkurzu je v čo najvyššej miere uspokojiť veriteľov dlžníka, pričom veritelia sú uspokojovaní pomerne. Pomerné uspokojovanie znamená, že každý veriteľ je uspokojený zo speňaženého majetku v pomere, ktorý zodpovedá výške jeho pohľadávky k výške všetkých prihlásených pohľadávok veriteľov. Veľakrát sa však stáva, že veriteľom nie sú v rámci konkurzu vyplatené ich pohľadávky v plnej výške, ale iba čiastočne, vo výške niekoľko % z ich hodnoty.

Konkurz alebo likvidácia?

Pre bežného podnikateľa pôsobia pojmy ako konkurz, likvidácia, fúzia či výmaz ex offo abstraktne a predtavuje si pod nimi niečo zlé - niečo čo znamená, že firma musela ukončiť svoju činnosť a daný projekt bol neúspešný. Nie je tomu ale úplne tak, nakoľko ukončiť podnikanie formou likvidácie s následným výmazom z obchodného registra môže len zdravá firma, ktorá má dostatok majetku na pokrytie všetkých svojich záväzkov. Kedy sa ukončuje podnikanie formou likvidácie spoločnosti a kedy je potrebné vyhlásiť konkurz? 

Likvidácia  

Podmienkou na zrušenie spoločnosti likvidáciou je dostatok majetku na vysporiadanie všetkých záväzkov v plnej výške, čiže majetok spoločnosti je vyšší ako jej záväzky. Likvidácia je možná len pri zdravých, teda nepredlžených spoločnostiach. Viac o tom ako postupovať pri likvidácii spoločnosti sa dočítate v našom článku likvidácia firmy v 7 krokoch, prípadne pre vás vieme túto službu zabezpečiť. Ukončenie podnikania formou likvidácie je teda viacmenej dobrovoľné, firma musí byť aj po účtovnej stránke  dobrej kondícii. V praxi môže ísť o firmy, kde podnikateľ dostiahol dôchodkový vek, prípadne má záujem sa venovať inej podnikateľskej činnosti cez inú obchodnú spoločnosť. 

Konkurz 

Na rozdiel od likvidácie spoločnosti - vyhlásenie konkurzu nám signalizuje, že daná spoločnosť a podnikateľský príbeh nebol úspešný. Ak spoločnosť má viac veriteľov a nie je schopná platiť svoje splatné záväzky alebo hodnota jej záväzkov presahuje hodnotu jej majetku nevstupuje do likvidácie, ale do konkurzu. Viac o iných spôsoboch ukončenia podnikania sa môžete dočítať tu - v tomto článku sa však sústredíme len na vyhlásenei konkurzu. 

Kedy je potrebné podať návrh na vyhlásenie konkurzu

Zákon používa v súvislosti s nepriaznivou ekonomickou situáciou dlžníka pojem úpadok. Rozlišujeme 2 formy úpadku: platobnú neschopnosť a predlženie. O úpadok ide, ak nastane hociktorá z jej nižšie uvedených foriem, nevyžaduje sa ich súbeh. Samozrejme, u dlžníka, ktorý sa dostal do úpadku sa môžu uvedené formy úpadku vyskytnúť naraz. Dôležitý rozdiel je v tom, že platobne neschopná spoločnosť môže podať návrh na vyhlásenie konkurzu a  spoločnosť v predlžení musí podať takýto návrh.

Formy úpadku spoločnosti sú: 

1. Platobná neschopnosť 

Na platobnú neschopnosť musia byť súčasne splnené nasledovné 3 podmienky:

  • existencia aspoň 2 záväzkov 30 dní po lehote splatnosti
  • existencia aspoň 2 veriteľov s pohľadávkami voči dlžníkovi 30 dní po lehote splatnosti
  • objektívna neschopnosť dlžníka plniť tieto záväzky (od neschopnosti sa odlišuje neochota platiť, napr. stav, keď dlžník môže plniť, avšak nie je ochotný plniť – t.j. najmä pri sporoch)

Príklad: ABC s. r. o. má jednu nezaplatenú faktúru voči spoločnosti DEF s. r. o., ktorá je 32 dní po splatnosti. Ďalšiu faktúru spoločnosť nezaplatila spoločnosti GHI s. r. o., pričom táto faktúra je 40 dní po splatnosti. ABC s. r. o. nie je schopná uhradiť tieto faktúry.

2. Predlženie

Predlžená je taká spoločnosť, ktorá má viac ako jedného veriteľa a hodnota jej záväzkov presahuje hodnotu jej majetku.

Príklad: Spoločnosť KLM s. r. o. má v majetku len auto v hodnote 8.500,- EUR a má záväzky z pôžičky a z nezaplatenej faktúry voči dvom veriteľom v celkovej výške 12.000,- EUR.

Zodpovednosť za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu

Sankcie pre štatutárov spoločnosti, ktorí nepodajú návrh na konkurz včas sú mimoriadne prísne. Štatutárom, ktorí nekonajú hrozia peňažné tresty, ako aj trestnoprávna zodpovednosť. Ak ste štatutár v spoločnosti, ktorá je v úpadku alebo ktorej úpadok hrozí a neviete ako postupovať - kontaktuje našu kanceláriu a my vám pomôžeme s vypracovaním návrhu na vyhlásenie konkurzu

1. Zmluvná pokuta vo výške 12.500,- EUR

Pre prípad porušenia povinnosti včas podať návrh na vyhlásenie konkurzu platí právna fikcia dojednania zmluvnej pokuty medzi s. r. o., j. s. a. alebo a. s. a osobou povinnou podať návrh na vyhlásenie konkurzu v jej mene.

Výška zmluvnej pokuty za nesplnenie tejto povinnosti je 12.500,- EUR. Výšku pokuty nie je možné nijakým spôsobom znížiť. Povinnosť zaplatiť túto pokutu vznikne každému členovi štatutárneho orgánu, napr.: ak má s. r. o. dvoch konateľov, zmluvnú pokutu zaplatí každý z konateľov, spolu vo výške 25.000,- EUR).

Dohoda medzi spoločnosťou a jej štatutárnym orgánom, ktorá by obmedzovala alebo vylučovala zaplatenie pokuty, je zakázaná. Rovnako je nemožné obmedziť alebo vylúčiť vznik nároku spoločnosti na pokutu v spoločenskej zmluve, v stanovách spoločnosti alebo rozhodnutím najvyššieho orgánu spoločnosti. Neplatné je tiež vzdanie sa nároku na pokutu alebo uzatvorenie dohody o jej urovnaní.

2. Zodpovednosť za škodu spôsobenú veriteľom

Osoba povinná podať návrh na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka zodpovedá za škodu spôsobenú veriteľom dlžníka porušením tejto povinnosti včas. V prípade, ak sa nepreukáže iná výška škody, predpokladá sa, že veriteľovi vznikla škoda v rozsahu, v akom jeho pohľadávka nebola uspokojená po zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku dlžníka, zrušení konkurzu vyhláseného na majetok dlžníka pre nedostatok majetku alebo ukončení exekúcie alebo obdobného vykonávacieho konania vedeného voči dlžníkovi pre nedostatok majetku.

3. Diskvalifikácia na 3 roky

Právoplatný rozsudok súdu, ktorým sa rozhodlo o uložení povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu alebo povinnosť nahradiť škodu, je rozhodnutím o vylúčení. Na základe tohto rozhodnutia nesmie fyzická osoba počas troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu alebo člena dozorného orgánu v obchodnej spoločnosti alebo družstve.  Okrem toho bude táto osoba vymazaná z týchto funkcií z obchodného registra vo všetkých právnických osobách. Zároveň takáto osoba bude zapísaná do registra vylúčených osôb (tzv. Register diskvalifikácií). Tento register vedie Okresný súd Žilina. Registrový súd pred zápisom akejkoľvek osoby je povinný v Registri diskvalifikácii preveriť, či táto osoba nie je vylúčená.

4. Trestná zodpovednosť

V zmysle § 242 ods. 1 písm. a) Trestného zákona je trestným činom marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania aj nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu včas. Základná trestná sadzba za tento trestný čin je 6 mesiacov až 5 rokov.   

Postup ako podať návrh na vyhlásenie konkurzu

Návrh na vyhlásenie konkurzu je oprávnený podať najmä dlžník (teda spoločnosť). Okrem dlžníka má právo podať návrh na vyhlásenie konkurzu aj veriteľ a likvidátor dlžníka. Návrh na vyhlásenie konkurzu treba podať do 30 dní*, od kedy sa spoločnosť dozvedela alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mohla dozvedieť o svojom predlžení (nie o platobnej neschopnosti).

*V zmysle zákona o mimoriadnych opatreniach v súvislosti s COVID-19 je táto lehota predĺžená na 60 dní v prípade, ak predlženie dlžníka nastalo v čase od 12. marca 2020 do 30. apríla 2020.

Dlžník nemusí preukazovať existenciu úpadku, nakoľko pri dlžníckom návrhu na vyhlásenie konkurzu platí fikcia úpadku a súd ho teda nemusí skúmať. Pluralita veriteľov, teda existencia aspoň dvoch veriteľov musí byť preukázaná. Návrh na vyhlásenie konkurzu sa podáva na okresnom súde pre obvod krajského súdu, v obvode ktorého má dlžník sídlo (napr. pre spoločnosť so sídlom v Bratislave je príslušný Okresný súd Bratislava I). Návrh sa podáva v dvoch rovnopisoch spolu s prílohami, pričom podpis navrhovateľa na návrhu musí byť úradne osvedčený

Dlžník je povinný pripojiť k návrhu na vyhlásenie konkurzu:

  • zoznam majetku – Uvádza sa všetok majetok patriaci dlžníkovi ku dňu predloženia zoznamu majetku. Pri každej položke sa uvedie jej hodnota vyjadrená v eurách, za ktorú by položku bolo možné predať v danom mieste. Ak je položka predmetom súdneho alebo iného sporu, teba uviesť aj skutočnosti súvisiace s týmto sporom. Zoznam majetku je podkladom pre súd na posúdenie, či má dlžník majetok postačujúci na úhradu nákladov konkurzu a tiež je podkladom pre vyhotovenie súpisu konkurznej podstaty
  • zoznam záväzkov - V zozname záväzkov sa uvádzajú peňažné záväzky dlžníka ku dňu predloženia zoznamu záväzkov označenie. Treba uviesť identifikáciu veriteľa (obchodné meno, sídlo, IČO), sumu peňažného záväzku v eurách s rozdelením na istinu a príslušenstvo, právny dôvod vzniku peňažného záväzku vrátane čísla faktúry, príp. označenie súdneho alebo iného sporu, ak je peňažný záväzok predmetom takéhoto sporu. Zo zoznamu záväzkov  súd zistí, či má dlžník aspoň dvoch veriteľov.
  • zmluvné prehľady – Uvedú sa všetky zmluvy, ktoré ku dňu zostavenia zoznamu majetku a zoznamu záväzkov neboli ukončené, vrátane pracovných zmlúv.
  • zoznam spriaznených osôb – Spriaznenými osobami dlžníka je o. i.: štatutárny orgán, prokurista, fyzická alebo právnická osoba s min. 5 %-ným podielom na základnom imaní/hlasovacích právach, resp. ich blízke osoby
  • poslednú účtovnú závierku – Ak bola vyhotovená mimoriadna účtovná závierka neskôr ako posledná riadna účtovná závierka, tak treba priložiť aj túto mimoriadnu účtovnú závierku.
  • doklad o zaplatení preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu Pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu musí dlžník uhradiť preddavok tento preddavok vo výške 1.500- EUR.
   Pozor:  V prípade, ak majetok dlžníka nepostačuje ani na úhradu preddavku, tento preddavok musí zaplatiť štatutárny orgán (konateľ).

Pred prvý list zoznamu majetku, zoznamu záväzkov a zmluvného prehľadu sa vloží vyhlásenie dlžníka o pravdivosti a úplnosti údajov uvedených v týchto zoznamoch (vzor týchto vyhlásení je uvedený na stránke Ministerstva spravodlivosti SR) . Podpis na vyhláseniach musí byť úradne osvedčený. Ostatné strany sa musia tiež podpísať, avšak tieto podpisy nemusia byť úradne osvedčené.

Konkurz spoločnosti cez advokátsku kanceláriu

Využite naše skúsenosti. Pomôžeme vám s vypracovaním návrhu na vyhlásenie konkurzu.