Čo je nezapísané označenie? Má ochranná známka prednosť pred nezapísaným označením?

28. Október 2022

Ochranná známka symbolizuje kvalitu jej majiteľa a je zárukou pôvodu a kvality ponúkaných výrobkov a služieb. Je významná aj z marketingového hľadiska, nakoľko priťahuje pozornosť zákazníkov.

Ochranná známka má taktiež zabezpečiť, aby sa iný podnikateľ nepriživoval na názve alebo logu majiteľa ochrannej známky a aby spotrebiteľ nebol uvedený do omylu ohľadne pôvodu kupovaných tovarov a služieb.

Obmedzenie práv z ochrannej známky

Ochrana, ktorú poskytuje ochranná známka, však nie je absolútna. Jedným z obmedzení, kedy majiteľ ochrannej známky musí strpieť, že iná osoba používa rovnaké alebo podobné označenie, je existencia skoršieho tzv. nezapísaného označenia.

Čo je nezapísané označenie?

Nezapísané označenie je také označenie, ktoré označuje tovary alebo služby a nie je zapísané ani prihlásené ako ochranná známka. Právo k nezapísanému označeniu vzniklo používaním v obchodnom styku.

Patrí sem napr. obchodné meno fyzickej osoby alebo obchodné meno právnickej osoby, ktoré sa zapisujú do živnostenského či obchodného registra (ale aj také, ktoré sa nezapisujú do registrov) a tiež rôzne obchodné názvy používané v obchodnej činnosti. Nezapísané označenie môže vzniknúť tak, že sa určité označenie stane známym na určitom mieste, ale z rôznych dôvodov sa nezaregistruje ako ochranná známka. Niektoré nezapísané označenia môžu byť aj pozostatkami z minulosti vzhľadom na nízku potrebu registrácie v predchádzajúcom režime.

Stret nezapísaného označenia a ochrannej známky

Ku konfliktu medzi majiteľom nezapísaného označenia a majiteľom (prihlasovateľom) ochrannej známky dochádza v prípadoch, keď podnikateľ (či už zámerne alebo neúmyselne) zaregistruje alebo podá prihlášku na registráciu podobného označenia.

V zmysle zákona o ochranných známkach majiteľ skoršieho nezapísaného označenia môže podať námietky proti zápisu zhodnej alebo podobnej ochrannej známky a taktiež po splnení podmienok môže podať aj návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú.

Majiteľ neskoršej ochrannej známky je povinný strpieť používanie skoršieho nezapísaného označenia. Ide o výnimku, ktorá obmedzuje práva majiteľa ochrannej známky.

Podmienkou poskytnutia ochrany nezapísanému označeniu je, aby toto označenie bolo v obchodnom styku aktívne používané a aby nemalo len miestny dosah. Nezapísané označenie musí spĺňať aj všeobecnú podmienku spôsobilosti odlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby a vzhľadom na zhodnosť alebo podobnosť označenia s nezapísaným označením, resp. s dotknutými tovarmi alebo službami musí existovať aj pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti.

Prevod nezapísaného označenia

Prechod práva k nezapísanému označeniu je možný na iný   právny subjekt   na základe právneho nástupníctva (napr. pri zlúčení spoločnosti, pri predaji podniku...).   Právo k nezapísanému označeniu nie je možné previesť na základe zmluvy, nakoľko spotrebiteľ   identifikuje   nezapísané   označenie   s   tovarmi   alebo   službami   majiteľa nezapísaného označenia.

Zánik nezapísaného označenia

Nezapísané označenie zanikne, keď zaniknú predpoklady jeho vzniku, teda keď sa prestane používať alebo prestane byť príznačným (známym pre dané tovary a služby). K zániku nezapísaného označenia dochádza aj v prípade, ak sa nezapísané označenie zmení na ochrannú známku. 

AUTOR ČLÁNKU

JUDr. Ján Marônek

JUDr. Ján Marônek je advokát a hlavný partner Advokátskej kancelárie Marônek & Partners s.r.o. - www.maronekpartners.sk. Advokátska kancelária Marônek & Partners s.r.o..

Bol pre vás tento článok užitočný?
Zdieľajte ho s priateľmi.