Ako prebieha a koľko stojí registrácia akcií u Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.

15. September 2015
Začiatok podnikania

Aké úlohy zabezpečuje Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. ( ďalej len " CDCP SR, a.s.") pre emitentov listinných akcií na meno zabezpečuje:

  • vedenie zoznamu akcionárov listinných akcií na meno na základe Zmluvy s emitentom listinných akcií na meno o vedení zoznamu akcionárov
  • služby spojené s vedením zoznamu akcionárov, napr.:

-  zápis o zmene akcionára listinných akcií na meno,

-  zmena údajov akcionára,

-  informačné služby - zoznam akcionárov listinných akcií na meno, výpis zo zoznamu akcionárov

Ako prebieha podpis zmluvy o vedení zoznamu akcionárov na meno 

Na webovej stránke CDCP SR, a.s. www.cdcp.sk  je zverejnená:

  • zmluva s emitentom listinných akcií na meno o vedení zoznamu akcionárov
  • k zmluve je zverejnená ako príloha č. 1 dokument, kde je potrebné vpísať údaje jednotlivých akcionárov a počet akcií, ktoré vlastní. Ak má spoločnosť viac akcionárov ako 9, prílohu č. 1 sa nevypĺňa a zoznam sa predkladá na technickom nosiči údajov.

Prílohu aj zmluvu podpisuje emitent, teda predstavenstvo akciovej spoločnosti.Centrálny depozitár uzatvorí s emitentom zmluvu na základe písomne podanej žiadosti o vedenie zoznamu akcionárov listinných akcií na meno, ktorú emitent zašle poštou na jeho adresu príp. doručí osobne do podateľne.

Po oboznámení sa so zmluvou a vypísaní prílohy, je potrebné poslať Žiadosť o registráciu zoznamu akcionárov listinných akcií na meno, vyplnenú prílohu č.1, vyplnenú 1. stranu zmluvy spolu s výpisom z obchodného registra (overená kópia alebo originál nie starší ako 3 mesiace) na adresu CDCP SR, a.s.. V prípade konania na základe plnej moci: dátum na výpise z OR musí predchádzať dátumu overenia podpisov na plnej moci. V žiadosti je potrebné uviesť kontaktnú osobu a telefónne číslo, následne pracovník CDCP SR, a.s. sa so žiadateľom skontaktuje za účelom dohodnutia si termínu na podpis zmluvy. Na základe uzatvorenej zmluvy a po uhradení preddavku uvedeného v zmluve, centrálny depozitár zaregistruje zoznam akcionárov do evidencie centrálneho depozitára.

Poplatky v zmysle cenníka CDCP SR, a.s.

Príklad:

Spoločnosť má 10 kmeňových akcií, každá v menovitej hodnote 2.500 €, podoba akcií: listinné, forma: akcie na meno, jediný akcionár

  • poplatok za registráciu zoznamu akcionárov v evidencii CDC  sa vypočíta takto: 99,50 + (0,10 x 2500 / 331,50) x počet akcií, teda v našom prípade  107,04 €
  • poplatok za vedenie zoznamu akcionárov za kalendárny rok 331,50 €
  • poplatok za vyhotovenie zoznamu akcionárov listinných akcií na meno (vyhotovenie v listinnej podobe do 100 strán alebo na technickom nosiči) 66,00 €
  • zápis zmeny akcionára na základe pokynu emitenta sa vypočíta takto:(0,10 x 2500 / 331,50) x počet akcií,  teda v našom prípade keď sa prevádza 100%  akcií  7,54 €

 

Registrácia akcií u Centrálneho depozitára cenných papierov je povinná, čiže ak chcete mať splnené všetky zákonom stanovené požiadavky tejto povinnosti sa nevyhnete. Zároveň bez registrácií akcií u CDCP SR nemôžete vykonávať práva akcionára, čo je podľa nás ešte závažnejší dôvod, prečo si túto povinnosť splniť. Naša advokátska kancelária sa na špecializuje na obchodné právo a s ním prepojenú agendu registrácií akcií u CDCP. Pomohli sme založiť desiatky akciových spoločností a následne i registrovať ich akcie u centrálneho depozitára a radi pomôžeme a poradíme i vám. 

Viac informácií o službe registrácia akcií u CDCP píšeme TU. Príprava cenovej ponuky je rýchla, nezáväzná a príjemne vás prekvapí.